Příbalový Leták

Yal

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

{vnější obal-krabička}_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Yal, rektální roztok (Sorbitolum, docusatum natricum}


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


V 1 balení přípravku: Sorbitolum 13,40 g Docusatum natricum 0,01 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: Hypromelosa, roztok kyseliny chlorovodíkové a/nebo roztok hydroxidu sodného (pro úpravu pH), čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


10 lahviček po 67, 5 ml roztoku 2 lahvičky po 67, 5 ml roztoku


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rektální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Trommsdorff GmbH & Co. KG Arznemittel, 52475 Alsdorf Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační č.: 61/116/98-C 13    ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím lahvičku silně protřepte, až vznikne pěna. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


yal


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Yal, rektální roztok (Sorbitolum, docusatum natricum}


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


67, 5 ml roztoku obsahuje léčivé látky: sorbitolum 13,40 g, docusatum natricum 0,01 g


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: hypromelosa, roztok kyseliny chlorovodíkové a/nebo roztok hydroxidu sodného (pro úpravu pH), čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 lahvička obsahuje 67,5 ml roztoku


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Rektální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do: viz údaj na spodní straně lahvičky Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ


NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Trommsdorff GmbH & Co. KG Arznemittel, 52475 Alsdorf Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 61/116/98-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže: viz údaj na spodní straně lahvičky


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Před použitím lahvičku silně protřepte, až vznikne pěna. Yal je určen pouze k aplikaci do konečníku.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Braille uveden na vnějším obalu


4