Příbalový Leták

Salonpas 105 Mg/31,5 Mg, Léčivá Náplast

sp.zn.sukls52432/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Salonpas 105 mg/31,5 mg, léčivá náplast

Methylis salicylas / levomentholum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

•    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je tento přípravek a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek používat

3.    Jak se přípravek používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE SALONPAS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek se používá k úlevě od bolesti svalů a kloubů způsobené natažením a podvrtnutím.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SALONPAS POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Salonpas

•    Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli složku tohoto přípravku

•    Jestliže trpíte alergickými onemocněními, máte alergii v anamnéze nebo jste měl(a) astmatické záchvaty, zvláště pokud užíváte jiné léky proti bolesti, léky ke snížení horečky a jiné nesteroidní protizánětlivé léky (NSA)

•    Jestliže užíváte podobné přípravky na tlumení bolesti, protože jejich kombinace může způsobit další nežádoucí účinky; pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékárníka

•    Jestliže jste měl(a) závažné srdeční onemocnění

•    Jestliže máte závažné problémy s ledvinami nebo játry

•    Jestliže máte krvácející vředy nebo potíže s krvácením

•    Jestliže jste ve třetím trimestru (posledních 3 měsících) těhotenství

•    U dětí a dospívajících mladších 18 let

Náplast se nesmí aplikovat na otevřené rány, podrážděnou kůži, oči a sliznice.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Salonpas je zapotřebí

•    Jestliže máte nebo jste měl(a) žaludeční vřed/krvácení nebo máte gastrointestinální (žaludeční) vřed nebo chronickou dyspepsii (nepříjemný pocit po jídle nebo pálení žáhy) v anamnéze,

•    Jestliže máte astma v anamnéze.

•    Pokud jste staršího věku, postupujte s opatrností, jelikož jste všeobecně náchylnější k nežádoucím účinkům.

Prodloužené nebo opakované používání přípravku může způsobit senzibilizaci (přecitlivělost). V případě výskytu alergických reakcí (reakcí přecitlivělosti) musí být léčba zastavena.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo j ste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Salonpas používat, pokud užíváte antikoagulancia jako např. warfarin (léky na ředění krve)

Těhotenství a kojení

Salonpas se nesmí používat, pokud jste ve třetím trimestru (posledních třech měsících) těhotenství. Přípravek Salonpas by se neměl používat v prvním a druhém trimestru (prvních 6 měsících) těhotenství.

Pokud kojíte, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud plánujete otěhotnět, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo

Důležité informace o některých složkách přípravku Salonpas

Žádné

3. JAK SE SALONPAS POUŽÍVÁ

Před aplikací náplasti očistěte a osušte postižené místo. Sejměte plastovou fólii a aplikujte lepící část přímo na kůži.

Způsob aplikace:

1    Ohněte náplast a odloupněte střední část fólie.

2    Přiložte na postižené místo.

3    Stáhněte fólii směrem dozadu.

4    Stáhněte druhou fólii směrem dopředu.

Aplikujte 1 náplast na postižené místo a ponechejte ji tam po dobu 8 až 12 hodin. Pokud se bolest znovu objeví po 8 - 12 hodinách od aplikace první náplasti, lze aplikovat druhou náplast. Mějte vždy nalepenou pouze jednu náplast. Nepoužívejte více než 2 náplasti za den. Nepoužívejte déle než 3 po sobě jdoucí dny.

Není určeno k použití u dětí nebo dospívajících mladších 18 let.

Náplast nežvýkejte ani nepolykejte.

Délka léčby:

Nepoužívejte déle než 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Salonpas, než jste měl(a):

Je-li možné, že jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), neprodleně informujte lékaře nebo lékárníka.

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Salonpas:

Neznepokojujte se, aplikujte přípravek, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte běžnou dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechané jednotlivé dávky.

4.    MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používání tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

-    Erytém (zčervenání kůže) v místě aplikace Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

-    Svědění, bolest a pocit tepla v místě aplikace Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

-    Vyrážka a změna barvy kůže v místě aplikace

Poruchy nervového systému Časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

-    Bolest hlavy

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

-    Svědění a vyrážka

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

-    Ušní šelest

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK SALONPAS UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pokaždé, když náplast vyjmete z balení, otevřenou stranu sáčku opět pečlivě uzavřete, aby byly zbývající náplasti chráněny před světlem.

Nepoužívejte Salonpas po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo po více než 3 měsících od prvního otevření obalu

DALŠÍ INFORMACE

6.


Co Salonpas obsahuje:

Léčivými látkami jsou methylis salicylas 10% m/m a levomentholum 3% m/m v jedné náplasti. Dalšími pomocnými látkami j sou pryskyřice z nasycených alicyklických uhlovodíků, tekutý parafin, polyisobuten, kopolymer styren-isopren-styren, syntetický křemičitan hlinitý, podkladová tkanina, plastová fólie.

Jak Salonpas vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek je světle hnědá léčivá náplast o ploše 70 cm2 s flexibilníkrycí vrstvou.

Adhezivní vrstva je chráněna plastovou fólií (snímatelnou).

1 balení obsahuje sáček se 3 nebo 5 náplastmi.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hisamitsu UK Limited,

5 Chancery Lane, London WC2A 1LG, Velká Británie ' Výrobce :

PENN PHARMACEUTICAL SERVICES Ltd., 23-24 Tafarnaubach Industrial Estate, TREDEGAR, GWENT NP22 3AA, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.1.2015

4