Příbalový Leták

Salofalk 1 G Čípky

Sp.zn.sukls155299/2014


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Salofalk 1g čípky

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka: jeden čípek obsahuje mesalazinum 1 g.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.    LÉKOVÁ FORMA

Čípky

Popis přípravku: světle béžové čípky, torpédovitého tvaru

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Léčba akutní fáze lehké až středně těžké ulcerózní kolitidy postihující rektum (ulcerózní proktitida).

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí včetně starších pacientů:

Jeden čípek Salofalku 1g čípky (odpovídá denní dávce 1 g mesalazinu) se jednou denně zavádí do konečníku.

Pediatrická populace:

Je málo zkušeností a jen nedostatečné množství dokumentace prokazující účinek u dětí.

Způsob podání

Pouze pro rektální podání.

Salofalk 1g čípky by měl být podáván pokud možno večer před spaním.

Léčba Salofalkem 1g čípky musí být pravidelná a důsledná, protože jen tak je možno dosáhnout žádaného léčebného účinku.

Délka trvání léčby Trvání léčby určuje lékař.

4.3.    Kontraindikace

Salofalk 1g čípky se nesmí užívat při:

-    hypersenzitivitě na salicyláty nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

-    těžkých poruchách funkce jater a ledvin

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ošetřující lékař určí intervaly vyšetření moči (močový sediment) a krve (krevní obraz, jaterní enzymy jako ALT nebo AST, sérový kreatinin) v průběhu léčby. Obvykle se doporučuje provést vyšetření před zahájením léčby, následné vyšetření za 14 dní po zahájení léčby a dále pak ještě 2-3 vyšetření ve čtyřtýdenních intervalech.

Při normálních hodnotách by se následující kontrolní vyšetření měla provádět každé tři měsíce, při potížích ihned.

Nutná je opatrnost při podávání přípravku pacientům se sníženou funkcí jater.

Salofalk 1g čípky by neměl být podáván u pacientů s renální dysfunkcí. Při zhoršení renálních funkcí během léčby je nutné uvažovat o mesalazinem navozené nefrotoxicitě.

Při poruchách funkce plic, obzvláště u bronchiálního astmatu, je třeba při léčbě přípravkem průběžně sledovat klinický stav pacienta.

U nemocných s anamnézou nežádoucích účinků při léčbě přípravky obsahujícími sulfasalazin by zahájení léčby Salofalkem 1g čípky mělo být prováděno pod pečlivou lékařskou kontrolou. Při výskytu akutních projevů nesnášenlivosti, jako jsou spasmy a bolesti v břiše, horečka, silné bolesti hlavy, kožní vyrážka, je třeba léčbu ihned přerušit.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly prováděny žádné specifické studie zabývající se interakcemi přípravku.

U pacientů léčených mesalazinem v kombinaci s azathioprinem, 6-merkaptopurinem nebo thioguaninem by se mělo počítat s možným zvýšením myelosupresivního účinku azathioprinu, 6-merkaptopurinu nebo thioguaninu.

Není dostatečně dokázáno, že mesalazin může snižovat antikoagulační účinek warfarinu.

4.6.    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Dostupné údaje o použití Salofalku 1g čípky u gravidních žen nejsou dostatečné. Nicméně u omezeného počtu gravidních žen, které byly léčeny mesalazinem, nebyly pozorovány žádné negativní účinky na těhotenství nebo na zdraví plodu a novorozence. Žádná další epidemiologická data nejsou dosud k dispozici. Byl zaznamenán jeden izolovaný případ renálního selhání u novorozence matky, která v těhotenství dlouhodobě užívala vysoké dávky mesalazinu (2-4 g denně per os).

Ve studiích u experimentálních zvířat perorálně podávaný mesalazin nevykázal ani přímý, ani nepřímý nepříznivý vliv na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj.

Přesto by během těhotenství měl být Salofalk 1g čípky užíván pouze tehdy, pokud potenciální léčebný užitek převažuje nad možným rizikem pro plod.

Kojení

N-acetyl-5-aminosalicylová kyselina a v menším rozsahu mesalazin přecházejí do mateřského mléka. Zkušenosti s podáváním mesalazinu kojícím ženám jsou zatím velmi omezené.

Nelze vyloučit průjem u kojenců jako projev přecitlivělosti. Salofalk 1g čípky by proto měl být v období kojení užíván jen tehdy, pokud potenciální léčebný užitek převažuje nad možným rizikem. Pokud se u kojence objeví průjem, kojení by se mělo přerušit.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Salofalk 1g čípky nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8.    Nežádoucí účinky

V klinických studiích zahrnujících 248 účastníků se přibližně u 3 % objevily nežádoucí účinky při používání Salofalku 1g čípky. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly bolesti hlavy přibližně v 0,8 % a gastrointestinální nežádoucí účinky (zácpa přibližně v 0,8 %, nauzea, zvracení v 0,4 % a bolesti v břiše v 0,4 %).

Při léčbě mesalazinem byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Třídy orgánových systémů

Vyjadřování_ frekvence podle MedDRA

Vzácné ( >1/10000 <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Poruchy krve a lymfatického systému

Změny v krevním obrazu (aplastická anémie, agranulocytóza, pancytopenie, neutropenie, leukopenie, trombocytopenie).

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy, závratě.

Periferní neuropatie.

Srdeční poruchy

Myokarditida, perikarditida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Alergické plicní projevy a příznaky doprovázející fibrózu plic (včetně dušnosti, kašle, bronchospasmu, alveolitidy, plicní eozinofilie, plicní infiltrace, pneumonie).

Gastrointestinální poruchy

Bolest v břiše, průjem, flatulence, nevolnost, zvracení, zácpa.

Akutní pankreatitida.

Poruchy ledvin a močových cest

Renální dysfunkce včetně akutní a chronické intersticiální nefritidy a selhání ledvin.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alopecie.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie a artralgie.

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce jako alergický exantém, léková

horečka, pankolitida, lupus erythematodes-like syndrom.

Poruchy jater a žlučových cest

Změny parametrů jaterních funkcí (zvýšení aminotransferáz a parametrů cholestázy), hepatitida, cholestatická hepatitida.

Poruchy reprodukčního systému

Reverzibilní oligospermie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Jsou ojedinělé údaje o předávkování (např. zamýšlená sebevražda podáním vysokých perorálních dávek mesalazinu) která nezpůsobují renální nebo hepatální toxicitu. Neexistuje specifické antidotum a léčba je pouze symptomatická a podpůrná.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: střevní protizánětlivá léčiva ATC kód: A07EC02

Mechanismus protizánětlivého účinku mesalazinu není zatím úplně vysvětlen. Výsledky in vitro studií ukazují, že roli může hrát inhibice lipoxygenázové aktivity.

Kromě toho byl dokázán vliv na prostaglandiny přítomné ve střevní sliznici. Mesalazin (acidum 5-aminosalicylicum) váže volné radikály, čímž také tlumí projevy zánětu.

Rektálně podávaný mesalazin má především místní účinek na střevní mukózu a submukózu.

Klinická účinnost a bezpečnost přípravku Salofalk 1g čípky byla hodnocena během multicentrické studie ve fázi III, která zahrnovala 403 pacientů s endoskopicky a histologicky potvrzenou lehkou až středně těžkou ulcerózní proktitidou. Průměrný index aktivity nemoci (DAI) byl 6,2 ±1,5 (rozmezí 3-10). Randomizovaní pacienti užívali buď 1 čípek přípravku Salofalk 1g čípky (skupina s 1 g denně) nebo 3 čípky s obsahem 500 mg mesalazinu (třikrát denně 500 mg po dobu 6 týdnů). Parametrem primární účinnosti byla klinická remise definována jako DAI <4 při poslední návštěvě nebo ukončení. V analytické části závěrečné zprávy bylo uvedeno, že 87,9% pacientů ze skupiny s 1 g denně a 90,7% ze skupiny s dávkováním třikrát denně 500 mg se nacházelo v klinické remisi. (Analýza léčebného záměru: skupina s 1 g denně: 84,0 %, skupina s třikrát 500 mg denně: 84,7%). Průměrná změna DAI od výchozí hodnoty byla -4,7 v obou léčených skupinách. Neobjevil se žádný závažný nežádoucí účinek.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Základní farmakokinetické vlastnosti mesalazinu Absorpce:

Absorpce mesalazinu je nejvyšší v proximálním úseku a nejnižší v distálním úseku střeva. Biotransformace:

Mesalazin je metabolizován jak ve střevní sliznici, tak v játrech na farmakologicky neúčinnou N-acetyl-5-aminosalicylovou kyselinu (N-Ac-5-ASA). Ukazuje se, že acetylace je nezávislá na pacientově acetylátorovém fenotypu. Určitý podíl mesalazinu je acetylován bakteriemi tlustého střeva. Na plazmatické bílkoviny se váže 43 % mesalazinu a 78 % jeho metabolitu.

Eliminace:

Mesalazin a jeho metabolit (N-acetyl-5-aminosalicylovou kyselina) jsou vylučovány stolicí (větší podíl), ledvinami (mezi 20 a 50 % v závislosti na typu podání, lékové formě přípravku a způsobu uvolňování) a žlučovými cestami (malý podíl). Ledvinami se mesalazin vylučuje hlavně ve formě N-acetyl-5-aminosalicylové kyseliny. Přibližně 1 % perorálně podaného mesalazinu prochází do mateřského mléka, hlavně jako N-acetyl-5-aminosalicylová kyselina.

Specifické údaje o farmakokinetických vlastnostech Salofalku 1g čípků Distribuce:

Scintigrafické studie používající podobný přípravek Salofalk 500, čípky značený techneciem ukázaly maximální rozptýlení čípku rozpuštěného při tělesné teplotě po 2-3 hodinách, které je omezeno především na rektum a rektosigmoideum. Předpokládá se, že Salofalk 1g čípky působí velmi podobně, a proto je zvláště vhodný pro léčbu proktitidy (ulcerózní kolitida omezená na rektum).

Absorpce:

U zdravých jedinců byly maximální plazmatické koncentrace 5-ASA po jednorázovém podání 1 g mesalazinu rektálně (Salofalk 1g čípky) 192 ± 125 ng/ml (rozmezí 19 - 557 ng/ml), u hlavního metabolitu N-Ac-5-ASA byly 402 ±211 ng/ml (rozmezí 57 - 1070 ng/ml). Maximální plazmatické koncentrace 5-ASA bylo dosaženo během 7,1 ± 4,9 hodiny (rozmezí 0,3 - 24 hodin).

Eliminace:

U zdravých jedinců se po jednorázovém podání dávky 1 g mesalazinu rektálně (Salofalk 1g čípky) močí vyloučilo přibližně 14 % podané dávky 5-ASA během 48 hodin.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

S výjimkou studie lokální tolerance u psů, která ukázala dobrou rektální snášenlivost, neproběhly žádné preklinické studie se Salofalkem 1g čípky.

Údaje získané ze studií bezpečnosti, genotoxicity, karcinogenity (prováděno na potkanech) nebo reprodukční toxicity neodhalily žádné riziko pro lidi.

Renální toxicita (renální papilární nekróza a poškození epitelu proximální části Henleovy kličky nebo celého nefronu) byla zaznamenána ve studiích toxicity po opakovaném podávání vysokých orálních dávek mesalazinu. Klinický význam těchto nálezů není plně objasněn.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Ztužený tuk

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

3 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Strip: PVC/PE

Balení: 10,12, 15, 20, 30, 60, 90 čípků Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Německo

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/586/10-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 4.8.2010 Datum posledního prodloužení registrace:

10.    DATUM REVIZE TEXTU

19.10.2015

Strana 6 (celkem 6)