Příbalový Leták

Salofalk 1 G Čípky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Salofalk 1g čípky

Léčivá látka: mesalazinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 čípek obsahuje: mesalazinum 1 g 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: ztužený tuk


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Čípky


10 (12, 15, 20, 30, 60, 90) čípků


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rektální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5


79108 Freiburg Německo 12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Registrační číslo: 29/586/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Salofalk 1g čípky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Strip_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Salofalk 1g Suppositories Mesalazine


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Falk Pharma GmbH


3. POUŽITELNOST


EXP.


4.    ČÍSLO ŠARŽE <, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU>


Lot.


5. JINÉ