Příbalový Leták

Saizen 8 Mg/Ml Injekční Roztok

Sp.zn.sukls64051/2016 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Saizen 8 mg/ml injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Saizen 8 mg/ml injekční roztok. Jedna zásobní vložka obsahuje 1,50 ml roztoku (12 mg somatropinum*) nebo 2,50 ml roztoku (20 mg somatropinum*)

*rekombinantní lidský růstový hormon produkovaný rekombinantní DNA technologií v savčích buňkách

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý až mírně opalizující roztok s pH 5,6 - 6,6 a osmolalitou 250 - 450 mOsm/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Saizen je indikovaný:

U dětí a dospívajících:

-    k léčbě poruch růstu u dětí, která je způsobená sníženou nebo chybějící sekrecí endogenního růstového hormonu,

-    k léčbě poruch růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom) doloženou analýzou chromozomů,

-    k léčbě poruch růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického ledvinného selhání (CRF),

-    k léčbě poruch růstu (současná výška SDS < -2,5 a upravená výška rodičů SDS < -1) u dětí malého vzrůstu, které se narodily malé vzhledem ke gestačnímu věku (SGA) s porodní hmotností a/nebo délkou méně než -2 směrodatné odchylky (SD), které nevykázaly vyrovnání růstu (catch-up) (hodnota SDS rychlosti růstu (HV) < 0 v posledním roce) do věku 4 let nebo později.

U dospělých:

-    k substituční léčbě u dospělých s výrazným nedostatkem růstového hormonu diagnostikovaným jednorázovým dynamickým testem nedostatku růstového hormonu. Pacienti musí také splnit následující kritéria:

-    Nástup v dětství:

Pacienti s diagnostikovaným nedostatkem růstového hormonu v dětství musí být znovu vyšetřeni a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být potvrzen nedostatek růstového hormonu

-    Nástup v dospělosti:

Pacienti musí trpět nedostatkem růstového hormonu následkem onemocnění hypotalamu či hypofýzy a musí být diagnostikován nedostatek nejméně jednoho dalšího hormonu (kromě prolaktinu) a nasazena vhodná substituční léčba před zahájením substituční léčby růstovým hormonem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Saizen 8 mg/ml je určen k opakovanému použití u jednotlivého pacienta.

Saizen se doporučuje podávat před spaním v následujících dávkách:

Děti a dospívající:

Dávkování přípravku Saizen by mělo být pro každého pacienta individuální, vypočtené na základě tělesného povrchu (BSA) nebo tělesné hmotnosti (BW).

-    Porucha růstu způsobená nedostatečnou sekrecí růstového hormonu:

0,7-1,0 mg/m2 tělesného povrchu (BSA) nebo 0,025 - 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti (BW) denně při podkožním podání.

-    Porucha růstu u dívek způsobená gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom):

1.4    mg/m2 tělesného povrchu (BSA) denně nebo 0,045 - 0,050 mg/kg tělesné hmotnosti (BW) denně při podkožním podání.

Průvodní léčba neandrogenními anabolickými steroidy u pacientek s Turnerovým syndromem může zvýšit růstovou odpověď.

-    Porucha růstu u dětí před pubertou v důsledku chronického ledvinného selhání (CRF):

1.4    mg/m2 tělesného povrchu (BSA), přibližně 0,045 - 0,050 mg/kg tělesné hmotnosti (BW) denně při podkožním podání.

-    Porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA):

Doporučená denní dávka je 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti (nebo 1 mg/m2/den) při podkožním podání.

Léčba by měla pokračovat do doby, kdy pacient dosáhne uspokojivé dospělé výšky nebo do uzavření epifýz.

U poruchy růstu u dětí se syndromem SGA se obvykle doporučuje pokračovat v léčbě až do dosažení konečné výšky. Léčba by měla být po prvním roce ukončena v případě, že rychlost růstu SDS je méně než +1. Léčba by měla být ukončena po dosažení konečné výšky (definované jako rychlost růstu < 2 cm/rok) a při potvrzení, že je stáří kostí > 14 let (u dívek) nebo > 16 let (u chlapců), což odpovídá uzavření epifýz.

Dospělí:

-    Nedostatek růstového hormonu u dospělých

Na začátku léčby somatropinem se doporučují nízké dávky 0,15 - 0,3 mg podávané každý den večer podkožní injekcí. Dávka by měla být zvyšována postupnými kroky za kontroly hodnot inzulinu podobného faktoru I (IGF-1). Doporučené konečné dávky zřídka překračují 1,0 mg/denně. Obecně by měla být podávána nejmenší ještě účinná dávka. U starších pacientů nebo pacientů s nadváhou mohou být nutné nižší dávky.

Při aplikaci injekčního roztoku přípravku Saizen se řiďte pokyny v příbalové informaci a v návodu k použití zvoleného autoinjektoru: bezjehlový aplikátor cool.click nebo autoinjektor easypod.

Uživatelé, kteří mají užívat easypod, jsou primárně děti od věku 7 let do dospělosti. Používání aplikátorů dětmi by mělo být vždy prováděno pod dohledem dospělého.

Návod k použití viz také bod 6.6.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Somatropin by neměl být užíván k podpoře růstu u dětí s uzavřenými epifýzami.

Somatotropin se nesmí používat v případě prokázání nádorové aktivity. Intrakraniální nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby růstovým hormonem musí být protinádorová léčba ukončena. Léčba by měla být ukončena v případě průkazného růstu nádoru.

Pacienti s akutním těžkým onemocněním s komplikacemi po otevřené operaci srdce, operaci břišní dutiny, vícečetným poraněním, akutním respiračním selháním nebo podobných stavech by neměli být léčeni somatropinem.

U dětí s chronickým onemocněním ledvin by měla být léčba somatropinem ukončena v období transplantace ledvin.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba by měla být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s poruchami růstu.

Maximální doporučená denní dávka by neměla být překročena (viz bod 4.2)

Pacienti s intra- nebo extrakraniální neoplázií v remisi, kteří jsou léčeni růstovým hormonem, by měli být pečlivě a pravidelně vyšetřováni lékařem.

Pacienti se sekundárním nedostatkem růstového hormonu způsobeným intrakraniálním nádorem by měli být pravidelně vyšetřováni, zda nedošlo k progresi či rekurenci primárního onemocnění.

Bylo zaznamenáno zvýšené riziko druhotného nádoru u pacientů léčených somatropinem, kteří v dětství přežili nádorové onemocnění. Intrakraniální nádory, zejména meningiomy, jako nejčastější z těchto sekundárních nádorů, se vyskytly u pacientů léčených ozařováním hlavy u prvotního nádoru.

Prader-Williho syndrom

Somatropin není indikovaný pro dlouhodobou léčbu pediatrických pacientů s poruchou růstu v důsledku geneticky potvrzeného Prader-Williho syndromu, pokud nemají také diagnózu deficitu růstového hormonu. Byly hlášeny případy spánkové apnoe a náhlého úmrtí po zahájení léčby růstovým hormonem u pediatrických pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, předchozí výskyt respiračních poruch nebo spánková apnoe nebo nezjištěná infekce dýchacích cest.

Leukémie

U malého počtu dětí s nedostatkem růstového hormonu, z nichž některé byly léčeny růstovým hormonem, byla hlášena leukémie. Není však k dispozici žádný důkaz, že výskyt leukémie se zvyšuje u pacientů léčených růstovým hormonem bez predispozičních faktorů.

Citlivost na inzulin

Protože somatropin může snižovat citlivost na inzulin, měli by být pacienti sledováni s ohledem na příznaky intolerance glukózy. U pacientů s diabetes mellitus může být nutné upravit dávku inzulinu po zahájení léčby somatropinem. Pacienti s diabetem nebo intolerancí glukózy by měli být během léčby somatropinem pečlivě sledováni.

Stabilní retinopatie by neměla být příčinou vysazení substituční léčby somatropinem.

V    případě vývoje proliferativních změn a přítomnosti proliferativní retinopatie by měla být substituční léčba somatropinem vysazena.

Funkce štítné žlázy

Růstový hormon zvyšuje extrathyroideální T4/T3 konverzi a může se tak projevit počáteční hypotyreóza. Z toho důvodu je nutné u pacientů pravidelně testovat funkci štítné žlázy. U pacientů s hypopituitarismem musí být standardní substituční léčba pečlivě sledována při podávání somatropinu.

Benigní intrakraniální hypertenze

V    případě vážných či opakovaných bolestí hlavy, zrakových problémů, nevolnosti a/nebo zvracení se doporučuje fundoskopie kvůli možnému papillárnímu edému. Pokud je papilární edém potvrzen, měla by být zvážena diagnóza benigní intrakraniální hypertenze (nebo pseudotumor cerebri) a pokud se tato diagnóza potvrdí, měla by být léčba přípravkem Saizen ukončena. V současné době neexistují dostatečné materiály, které by mohly napomoci při klinickém rozhodování u pacientů s prokázanou intrakraniální hypertenzí. Pokud je léčba růstovým hormonem znovu zahájena, je nezbytné symptomy intrakraniální hypertenze pečlivě monitorovat.

Pankreatitida

Ačkoli se vyskytuje vzácně, je ji třeba vzít v úvahu u pacientů léčených somatotropinem, zejména u dětí, u kterých se vyskytnou bolesti břicha.

Protilátky

U některých pacientů se mohou během léčby vytvářet protilátky proti somatropinu. Vazebná kapacita těchto protilátek byla nízká, a proto se neočekává žádný účinek na růst kromě pacientů s delecemi genů. Proto by u pacientů se závažným deficitem růstového hormonu vykazujících sekundární rezistenci na léčbu při suspektní alteraci genů mělo být zváženo testování protilátek.

U pacientů s endokrinními poruchami, jako je deficit růstového hormonu a hypotyreóza, se častěji může vyskytnout epifýzeolýza kyčle. U dětí léčených růstovým hormonem může být epifýzeolýza kyčle způsobena buď základními endokrinními poruchami, nebo zvýšenou rychlostí růstu v důsledku léčby. Prudký růst může zvyšovat riziko kloubních problémů a během prudkého růstu před pubertou může být zvláště zatížen kyčelní kloub. Lékaři a rodiče by měli sledovat vznik kulhání či stížnosti na bolesti kyčlí či kolene u pacientů léčených přípravkem Saizen.

Pacienti s poruchou růstu z důvodu chronického ledvinného selhání by měli být pravidelně vyšetřováni, zda nedochází k progresi renální osteodystrofie. U dětí s pokročilou renální oteodystrofií může být pozorováno vysunutí hlavních femorálních epifýz či avaskulární nekróza, ale není jisté, zda tyto problémy jsou ovlivněny léčbou růstovým hormonem. Před zahájením léčby by měl být proveden RTG kyčlí.

U dětí s chronickým ledvinným selháním by měla renální funkce před zahájením léčby klesnout pod 50 %. K ověření poruchy růstu by měl být růst sledován rok před zahájením léčby. Měla by být zahájena konzervativní léčba renální insuficience (tj. kontrola acidózy, hyperparathyroidismu a nutričního stavu rok před zahájením léčby) a měla by pokračovat v průběhu léčby. Léčba by měla být vysazena v období transplantace ledvin.

U malých dětí se syndromem SGA by měly být před zahájením léčby vyloučeny jiné zdravotní důvody, které by mohly vysvětlit poruchu růstu.

U pacientů s SGA se doporučuje před zahájením léčby a dále v ročních intervalech měřit hladinu inzulínu a krevní glukózy nalačno. U pacientů se zvýšeným rizikem diabetes mellitus (např. rodinná anamnéza diabetu, obezita, zvýšený BMI, závažná inzulínová rezistence, acanthosis nigricans) by měl být proveden perorální test tolerance glukózy (OGTT). Je-li zjištěn skrytý diabetes, neměl by být růstový hormon podáván.

U pacientů s SGA se doporučuje před zahájením léčby a dále dvakrát ročně měřit hladinu IGF-I. Pokud při opakovaném měření hladiny IGF-I překročí + 2 statistické odchylky (SD) ve srovnání s referenční hodnotou pro daný věk a pohlavní dospělost, je třeba zvážit úpravu dávky s ohledem na poměr IGF-I/IGFBP-3.

Zkušenosti se zahájením léčby SGA u pacientů ve věku blízko nástupu puberty jsou omezené. Proto se nedoporučuje léčbu zahajovat krátce před pubertou. Zkušenosti s pacienty s SGA trpícími Silver-Russelovým syndromem jsou omezené.

Určitý přírůstek výšky získaný při léčbě dětí s SGA pomocí somatropinu může být ztracen, pokud je léčba ukončena před dosažením konečné výšky.

Během substituční léčby u dospělých se předpokládá retence tekutin.

V případě přetrvávajícího otoku nebo vážné parestézie by mělo být dávkování sníženo k prevenci rozvoje syndromu karpálního tunelu.

Pro prevenci lipoatrofie je nutno měnit místo vpichu injekce.

Nedostatek růstového hormonu u dospělých je celoživotním onemocněním, které by mělo být podle toho léčeno. Dosud jsou však omezené zkušenosti s léčbou pacientů starších 60 let a s velmi dlouhodobou léčbou.

U všech kriticky nemocných pacientů musí být zvážen přínos léčby růstovým hormonem vůči potenciálnímu riziku.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba kortikosteroidy snižuje růstový účinek somatropinu. U pacientů s deficitem ACTH by měla být substituční léčba glukokortikoidy pečlivě upravena pro zabránění inhibičnímu účinku na růstový hormon.

Publikované údaje ukazují, že somatropin může zvýšit clearance látek metabolizovaných izoenzymy cytochromu P450. Zvláště může být zvýšena clearance látek metabolizovaných cytochromem P4503A4 (např. pohlavních steroidů, kortikosteroidů, antikonvulziv a cyklosporinu), která vede k nižším plazmatickým hladinám těchto látek. Klinický význam této skutečnosti není znám.

4.6    Fertility, těhotenství a kojení

Těhotenství:

Nejsou k dispozici klinické údaje z použití u těhotných žen. Reprodukční studie provedené na zvířatech s přípravky obsahujícími somatropin neprokázaly žádné důkazy o zvýšeném riziku nežádoucích reakcí pro embryo nebo plod (viz bod 5.3). Avšak přípravky obsahující somatropin nejsou doporučeny během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci.

Kojení:

Nebyly provedeny žádné klinické studie se somatropinem u kojících žen. Není známo, zda se somatropin vylučuje do mateřského mléka. Proto je nutná opatrnost při podávání somatropinu kojícím ženám.

Fertilita:

Neklinické studie toxicity ukázaly, že rekombinantní lidský růstový hormon nevyvolal nežádoucí účinky na plodnost mužů a žen (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Saizen neovlivňuje pacientovu schopnost řídit či obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Až u 10% pacientů se může projevit zarudnutí a svědění v místě vpichu injekce, a to zvláště při subkutánním podání.

Během substituční léčby u dospělých se předpokládá retence tekutin. Klinickými známkami retence tekutin mohou být otok, otok kloubů, artralgie, myalgie a parestézie. Tyto příznaky/známky jsou však obvykle přechodné a závislé na dávce.

U dospělých pacientů s nedostatkem růstového hormonu od dětství se nežádoucí účinky projevují méně často než u pacientů s nástupem v dospělosti.

U některých pacientů se mohou tvořit protilátky proti somatropinu: klinický význam těchto protilátek není znám, ačkoli dosud měly protilátky nízkou vazebnou kapacitu a nesouvisely s oslabením růstu, kromě pacientů s genovými delecemi. Ve velmi vzácných případech, kdy byla krátká postava důsledkem dalecí genového komplexu růstového hormonu, může léčba růstovým hormonem indukovat protilátky oslabující růst.

U malého počtu pacientů s deficitem růstového hormonu byla hlášena leukémie a někteří z nich byli léčeni somatropinem. Nejsou však k dispozici žádné důkazy, že se incidence leukémie zvyšuje u osob léčených růstovým hormonem, které nemají žádné predisponující faktory.

V postmarketingových studiích v průběhu léčby růstovým hormonem byla hlášena pankreatitida.

V každé skupině výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny sestupně podle závažnosti.

Třída

orgánového

systému

Časté (>1/100, <1/10)

Méně časté (>1/1 000 <1/100)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Neznámá

frekvence

Poruchy

nervového

systému

(Izolovaná) bolest hlavy

Idiopatická

intrakraniální

hypertenze

(benigní

intrakraniální

hypertenze)

Syndrom

karpálního tunelu

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Sklouznutí femorální epifýzy (epifyzeolýza hlavice kosti stehenní) nebo avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Poruchy

metabolismu a

U dospělých: Retence tekutin:

U dětí: Retence tekutin: periferní

Inzulinová

rezistence

výživy

periferní otok, ztuhlost, artralgie, myalgie, parestézie

otok, ztuhlost, artralgie, myalgie, parestézie

může vést k hyperinzulinis mu a ve vzácných případech k hyperglykémii

Celkové

poruchy a reakce v místě aplikace

Reakce v místě aplikace, Lokalizovaná lipoatrofie, které je možné zabránit střídáním místa aplikace injekce

4.9 Předávkování

Dosud nebyly hlášeny žádné případy akutního předávkování. Překračování doporučených dávek však přesto může mít nežádoucí účinky. Předávkování může vést k hypoglykémii a následně k hyperglykémii. Předávkování somatropinem může vyvolat manifestaci retence tekutin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony předního laloku hypofýzy a analoga, ATC kód: H01AC01

Saizen obsahuje rekombinantní lidský růstový hormon vyrobený z geneticky zpracovaných buněk savců.

Je to peptid tvořený 191 aminokyselinami, který je identický s lidským hypofyzárním růstovým hormonem z hlediska pořadí a složení aminokyselin i peptidové mapy, isoelektrického bodu, molekulové hmotnosti, isometrické struktury a bioaktivity.

Růstový hormon je syntetizován v transformované linii murinových buněk, které byly modifikovány přidáním genu pro hypofyzární růstový hormon.

Saizen je anabolický a antikatabolický přípravek, který má účinek nejen na růst, ale i na tělesné složení a metabolismus. Spolu se specifickými receptory vzájemně působí na mnoho buněčných typů včetně myocytů, hepatocytů, adipocytů, lymfocytů a hematopoetických buněk. Některé, ale ne všechny jeho účinky jsou zprostředkovány jinou třídou hormonů, známých jako somatomediny (IGF-1, IGF-2).

Podání přípravku Saizen vyvolává, v závislosti na dávce, zvýšení IGF-1, IGFBP-3, neesterifikovaných mastných kyselin a glycerolu, pokles obsahu močoviny v krvi a snížení exkrece dusíku, sodíku a draslíku v moči. Doba zvýšení hladiny růstového hormonu může hrát roli ve stanovení velikosti účinku. Relativní saturace účinku přípravku Saizen ve vysokých dávkách je pravděpodobná. To se netýká glykémie a močové exkrece C-peptidu, který je významně zvýšen po vysokých dávkách (20 mg).

V randomizované klinické studii vedla léčba pre-pubertálních dětí narozených se syndromem SGA v dávce 0,067 mg/kg/den k průměrnému zvýšení výšky o +1,8 výškového SDS. U dětí, které nebyly léčeny po 3. roce věku, došlo ke ztrátě určité získané výšky, ale přesto si udržely signifikantní zvýšení o +0,7 výškového SDS v konečné výšce ( p < 0,01 proti počátku). Pacienti, kteří dostali druhý cyklus léčby po různě dlouhém pozorovacím období, dosáhli celkového zvýšení o +1,3 výškového SDS (p = 0,001 proti počátku) v konečné výšce. (Průměrná kumulativní délka léčby v této skupině byla 6,1 roku). Zvýšení výškového SDS (+1,3 ± 1,1) v konečné výšce bylo v této skupině signifikantně (p < 0,05) odlišné od zvýšení výškového SDS dosaženého v první skupině (+0,7 ± 0,8), která byla léčena pouze v průměru 3 roky.

Druhá klinická studie testovala dva různé dávkové režimy po dobu 4 let. Jedna skupina byla léčena dávkou 0,067 mg/kg/den po dobu 2 let, a poté pozorována bez léčby další dva roky. Druhá skupina užívala 0,067 mg/kg/den v prvním a třetím roce a bez léčby byla v druhém a čtvrtém roce. U obou režimů byla kumulativní podávaná dávka 0,033 /mg/kg/den během 4 let studie. U obou skupin došlo ke srovnatelnému zrychlení růstu a signifikantnímu zlepšení o +1,55 (p < 0,0001) a + 1,43 (p < 0,0001) výškového SDS na konci 4-letého období léčby. Dlouhodobé údaje o bezpečnosti jsou zatím omezené.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika přípravku Saizen je lineární přinejmenším do dávek 8 IU (2,67 mg). Ve vyšších dávkách (60 IU/20mg) se nelze vyhnout určitému stupni nelinearity, byť bez klinického významu.

Po IV podání u zdravých dobrovolníků byl distribuční objem v rovnovážném stavu asi 7 l, celková metabolická clearance je asi 15 l/hod, zatímco renální clearance je zanedbatelná, eliminační poločas léčiva je 20 až 35 minut.

Po jednotlivé dávce při subkutánním a intramuskulárním podání přípravku Saizen je patrný mnohem delší konečný poločas, asi 2 - 4 hodiny. Je to z důvodu absorpčního procesu, který limituje rychlost.

Absolutní biologická dostupnost při obou způsobech podání je 70 - 90 %.

Maximálních sérových koncentrací růstového hormonu je dosaženo přibližně za 4 hodiny po podání. Na základní hodnotu se sérové hladiny růstového hormonu vrací po 24 hodinách, což dokládá, že po opakovaném podání nedojde k jeho kumulaci.

Tekuté lékové formy přípravku Saizen (5,83 a 8,00 mg/ml) podávané subkutánně prokázaly, že jsou bioekvivalentní s lékovou formou 8 mg lyofilizátu.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Lokální tolerance tekuté lékové formy přípravku Saizen byla považována za dobrou a vhodnou pro subkutánní podání při podání zvířatům v koncentraci 8,00 mg/ml a objemech 1 ml/místo podání.

Preklinické studie neprokázaly žádná zvláštní rizika pro člověka na základě konvenčních studií bezpečnosti, toxicity po jednorázové a opakované dávce a genotoxicity. Formální analýzy karcinogenity nebyly provedeny. To je oprávněné za předpokladu bílkovinné povahy léčivé látky a negativního výsledku studií genotoxicity. Možné účinky r-hGH na růst přítomných tumorů byly hodnoceny při in vitro a in vivo pokusech, které prokázaly, že r-hGH nezpůsobuje vznik nádorů či nepůsobí jejich stimulaci. Reprodukční toxikologické studie neukázaly poškození plodu, nebo poruchu fertility, i když byly podávány dávky dostatečně vysoké na to, aby měly některé farmakologické účinky na růst.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Sacharosa Poloxamer 188 Fenol

Kyselina citrónová (pro úpravu pH)

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Dokud nebudou k dispozici studie kompatibility, nesmí být tento léčivý přípravek míchán s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita při použití byla prokázána po dobu celkem 28 dnů při teplotě od 2°C do 8°C, z toho 7 po sobě jdoucích dnů může být při teplotě do 25°C. Další podmínky a doby uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Nepoužité zásobní vložky Saizen uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C -8°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Po první injekci, zásobní vložka přípravku Saizen nebo autoinjektor easypod s nasazenou zásobní vložkou přípravku Saizen, musí být uchovávány v chladničce při teplotě 2°C - 8°C maximálně 28 dní, z toho až 7 po sobě jdoucích dnů mohou být uchovávány při teplotě do 25°C (viz bod 6.3.). Pokud je uchovávána mimo chladničku po dobu až 7 po sobě jdoucích dnů, musí pak být Saizen zásobní vložka vrácena do chladničky a použita do 28 dnů po první injekci.

Při použití autoinjektoru easypod zůstává zásobní vložka vložena v autoinjektoru. Bezjehlový aplikátor cool.click by měl být uchováván mimo chladničku vždy odděleně od zásobní vložky Saizen. Chraňte používané zásobní vložky před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Kontejner je zásobní vložka z bezbarvého skla typu I s uzávěrem z brombutylové pryžové plunžrové zátky a Al pertlovým uzávěrem s brombutylovou pryžovou vložkou.

Saizen 8 mg/ml injekční roztok je k dispozici v následujících velikostech balení:

1 zásobní vložka obsahující 1,50 ml roztoku (12 mg somatropinu).

5 zásobních vložek obsahujících 1,50 ml roztoku (12 mg somatropinu).

1 zásobní vložka obsahující 2,50 ml roztoku (20 mg somatropinu).

5 zásobních vložek obsahujících 2,50 ml roztoku (20 mg somatropinu).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Zásobní vložka obsahující roztok přípravku Saizen 8 mg/ml je určena pouze pro použití s bezjehlovými autoinjektory cool.click nebo s autoinjektorem easypod.

Pro uchovávání autoinjektorů obsahujících zásobní vložku, viz bod 6.4.

Injekční roztok by měl být čirý a bez jakýchkoli pevných částic. Pokud roztok obsahuje pevné částice, nesmí být podán.

Jakýkoli použitý přípravek nebo odpadní materiál by měl být zlikvidován v souladu s lokálními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

56/105/11-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

2.2.2011

10.    DATUM REVIZE TEXTU

1.6.2016

10