Příbalový Leták

Saizen 8 Mg/Ml Injekční Roztok

Sp.zn.sukls210825/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Saizen 8 mg/ml injekční roztok somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Saizen a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saizen používat

3.    Jak se přípravek Saizen používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Saizen uchovávat

6.    Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK SAIZEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Saizen je růstový hormon. Hlavním účinkem přípravku Saizen je zvýšení růstu u dětí a dospívajících a léčba dospělých s nedostatkem růstového hormonu.

Růstový hormon (somatropin) obsažený v přípravku Saizen je téměř identický s přirozeným lidským růstovým hormonem, ale vyrábí se laboratorně v procesu označeném jako „rekombinantní DNA technologie” (genetické inženýrství).

Saizen se používá:

U dětí a dospívajících:

-    k léčbě dětí malého vzrůstu způsobeného poruchou růstu z důvodu snížené či chybějící sekrece endogenního růstového hormonu,

-    k léčbě poruchy růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom) doloženou analýzou chromozomů,

-    k léčbě poruchy růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického ledvinného selhání, což je onemocnění, při kterém je poškozená funkce ledvin,

-    k léčbě poruchy dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk a u kterých nedošlo k vyrovnání růstu do 4 let věku

U dospělých:

-    léčba u dospělých s evidentním nedostatkem růstového hormonu (deficit růstového hormonu).

Tato léčba je podávána dospělým, kteří mají závažný nedostatek růstového hormonu, který byl diagnostikován pomocí vyšetření.

Důvod, proč byla léčba předepsána právě Vám nebo Vašemu dítěti, Vám vysvětlí lékař nebo lékárník.

Nepoužívejte Saizen a informujte svého lékaře:

-    pokud jste (nebo Vaše dítě) alergický(á) (přecitlivělý(á)) na somatropin nebo jiné složky přípravku nebo tekutinu používanou pro přípravu injekce,

-    pokud Vám bylo řečeno, že se Vašemu dítěti již uzavřely epifýzy a tudíž že dosáhlo své konečné výšky,

-    jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Saizen neužívejte a oznamte to svému lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být vaše protinádorová léčba ukončena.

-    pokud máte nebo Vaše dítě má akutní závažné onemocnění, komplikace po chirurgickém výkonu na otevřeném srdci, v břiše, vícečetné trauma, akutní dechové selhání nebo podobné stavy.

Léčba přípravkem Saizen musí být ukončena u dětí s chronickým onemocněním ledvin v období transplantace ledvin.

Zvláštní opatrnosti při léčbě přípravkem Saizen je zapotřebí

Léčba musí být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnózou a léčbou pacientů s nedostatkem růstového hormonu.

Krátce po podání přípravku Saizen můžete (nebo Vaše dítě) pocítit vratkost a lehkou závrať z důvodu nízké hladiny cukru v krvi. Tento pocit rychle odezní. Potom mohou hladiny cukru v krvi za 2-4 hodin po podání stoupnout. Jelikož růstový hormon může ovlivnit zpracování cukru v krvi, budou krevní hladiny cukru Vaším lékařem pravidelně sledovány. Somatropin může Vám nebo Vašemu dítěti přivodit zvýšení hladiny cukru v krvi.

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě diabetik nebo se diabetes vyskytuje v rodině, lékař bude Vás nebo Vaše dítě pečlivě sledovat během léčby přípravkem Saizen a může změnit léčbu diabetu.

Mějte na paměti, že je nutné docházet na pravidelná kontrolní vyšetření u očního lékaře.

Saizen může ovlivnit činnost štítné žlázy. Z toho důvodu může lékař navíc předepsat další hormon, pokud zjistí, že Vy nebo Vaše dítě trpíte nedostatkem hormonu štítné žlázy.

Saizen může způsobit zadržení tekutin u dospělých pacientů. To se může projevit jako otok a bolest kloubů nebo svalů. Pokud si všimnete těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře, který může upravit dávku přípravku Saizen.

Pokud jste měli v dětství nádor a byli jste léčeni přípravkem Saizen, existuje zvýšené riziko vzniku nového nádoru. Pokud jste v minulosti Vy nebo Vaše dítě měli nějaké onemocnění zasahující mozek, např. nádor, lékař Vás nebo Vaše dítě bude pravidelně vyšetřovat, jestli nedošlo k opakovanému výskytu.

Saizen může vzácně způsobit zánět pankreatu (slinivky břišní), který způsobuje silné bolesti břicha a zad. Zvláště je to potřebné vzít do úvahy, pokud Vaše dítě trpí bolestí břicha. V tom případě kontaktujte svého lékaře.

U některých pacientů se může během léčby přípravkem Saizen rozvinout otok mozku. Pokud si Vy nebo Vaše dítě stěžujete na silné nebo opakované bolesti hlavy, problémy s viděním a zvrací nebo je mu nevolno, ihned volejte svého lékaře. V takovém případě může být nutné léčbu růstovým hormonem přerušit, ačkoli po určité době může být léčba znovu zahájena. Pokud se symptomy otoku mozku vrátí, musí být léčba přípravkem Saizen ukončena.

Pokud se injekce vpichuje delší dobu do stejného místa, může dojít k jeho poškození. Proto je důležité místo vpichu stále obměňovat. Váš lékař nebo sestra Vás informují o tom, do kterých míst na těle by měla být injekce podávána (viz Jak se přípravek Saizen používá).

U některých dětí s nedostatkem růstového hormonu se rozvinula leukémie (zvýšený počet bílých krvinek), a to v případě, že byly i nebyly léčeny růstovým hormonem. Riziko rozvoje leukémie může tedy být o něco vyšší u dětí s nedostatkem růstového hormonu. Příčinný vztah s léčbou růstovým hormonem nebyl nalezen.

U dětí s hormonálními či ledvinnými problémy se častěji mohou vyskytnout problémy s kyčlemi. Pokud Vaše dítě trpí chronickým ledvinným selháním, ke kterému dochází při poškození ledvin, mělo by být pravidelně kontrolováno, zda se nerozvíjí onemocnění kostí. Není jisté, zda je onemocnění kostí u dětí s hormonálními či ledvinnými problémy ovlivňováno léčbou růstovým hormonem. Před zahájením léčby by mělo být provedeno rentgenové vyšetření kyčlí. Pokud Vaše dítě začne kulhat nebo si stěžovat na bolesti kyčlí či kolene během léčby přípravkem Saizen, informujte lékaře.

U dětí s chronickým ledvinným selháním by měla být léčba přípravkem Saizen ukončena v době transplantace ledvin.

Saizen není indikovaný pro dlouhodobou léčbu pediatrických pacientů s poruchou růstu v důsledku geneticky potvrzeného Prader-Williho syndromu, pokud nemají také diagnózu deficitu růstového hormonu. Byly hlášeny případy spánkové apnoe a náhlého úmrtí po zahájení léčby růstovým hormonem u pediatrických pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, předchozí výskyt respiračních poruch nebo spánková apnoe nebo nezjištěná infekce dýchacích cest.

Růstový hormon by obecně neměl být používán u lidí, kteří mají závažné onemocnění.

Pokud nebudete na léčbu přípravkem Saizen reagovat, mohou se u vás tvořit protilátky proti růstovému hormonu. Váš lékař provede příslušná vyšetření pro stanovení těchto protilátek.

Pokud je Vám více než 60 let nebo pokud užíváte Saizen velice dlouhou dobu, měl(a) byste být častěji vyšetřen(a) lékařem. Je to proto, že dosud nejsou dostatečné zkušenosti s léčbou starších lidí a velmi dlouhodobou léčbou, proto takové situace vyžadují zvýšenou péči.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Obvykle je bezpečné užívat jiné léky. Pokud však Vy nebo Vaše dítě užíváte kortikosteroidy, je důležité, abyste informovali lékaře či lékárníka. Tyto léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem Saizen, proto může být nutné, aby lékař upravil jejich dávku nebo dávku přípravku Saizen. Kortikosteroidy se používají k léčbě některých onemocnění jako astma, alergie, odmítnutí ledvin a revmatoidní artritida.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal(a) užívat další léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Před použitím jakéhokoli léku se poraďte s lékařem či lékárníkem.

Zatím neexistuje dostatek důkazů ze studií na lidech ohledně bezpečnosti léčby růstovým hormonem během těhotenství a kojení. Saizen by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není bezpodmínečně nutné. Pokud otěhotníte, informujte o tom ihned svého lékaře. Pokud kojíte, informujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Saizen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky přípravku Saizen na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Somatropin neovlivňuje pacientovu schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Vždy užívejte Saizen dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Saizen by se měl používat večer před spaním.

Dávkování a frekvence podávání přípravku Saizen budou přizpůsobeny lékařem podle povrchu Vašeho těla nebo povrchu těla Vašeho dítěte nebo podle tělesné hmotnosti.

Děti a dospívající:

-    Malý vzrůst v důsledku chybějících nebo nedostatečných hladin přirozeného růstového hormonu:

0,7-1,0 mg/m2 tělesného povrchu denně nebo 0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

-    Porucha růstu u dívek způsobená gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom):

1,4 mg/m2 tělesného povrchu denně nebo 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

Pokud je Vaše dcera léčena kvůli Turnerovu syndromu a zároveň užívá neandrogenní anabolické steroidy, může dojít ke zvýšení růstové odpovědi. Pokud si nejste jistí ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Porucha růstu u dětí před pubertou následkem chronického ledvinného selhání:

-    1,4 mg/m2 tělesného povrchu, přibližně 0,045 - 0,050 mg/kg tělesné váhy denně při podkožním podání.

-    Poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk:

1 mg/m2 tělesného povrchu, přibližně 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

Dospělí:

-    Nedostatek růstového hormonu u dospělých:

Na začátku léčby se doporučují nízké dávky 0,15 - 0,30 mg podávané každý den podkožní injekcí. Váš lékař bude dávku postupně upravovat. Doporučená konečná dávka zřídka překračuje 1,0 mg/denně. Obecně by měla být podávána nejmenší ještě účinná dávka. U starších pacientů nebo pacientů s nadváhou mohou být nutné nižší dávky.

Způsob a cesta podání

Dávku a frekvenci podávání přípravku Saizen stanoví Váš lékař podle velikosti Vašeho těla (těla Vašeho dítěte) nebo tělesné hmotnosti. Saizen by měl být obecně podáván denně ve formě podkožní injekce (pod kůži).

Důležitá informace

Pro podávání přípravku Saizen čtěte pečlivě následující informace.

Pokud se injekce vpichuje delší dobu do stejného místa, může dojít k jeho poškození. Je důležité měnit místo aplikace injekce. Váš lékař nebo lékárník Vám poradí, které části těla byste měl(a) používat. Nepoužívejte žádné oblasti, ve kterých cítíte bulky, tvrdé uzlíky, vklesliny nebo bolest; informujte svého lékaře nebo lékárníka o všem, co zjistíte. Kůži v místě aplikace injekce očistěte pomocí mýdla a vody.

Zásobní vložka s roztokem přípravku Saizen je připravena k použití s bezjehlovým autoinjektorem cool.click nebo s autoinjektorem easypod.

Připravte vše, co budete potřebovat pro injekci roztoku na čistou plochu a umyjte si ruce vodou a mýdlem.

Roztok by měl být čirý až mírně zakalený, bez pevných částic. Pokud roztok obsahuje pevné částice, nesmí být aplikován.

Jak provádět denní aplikace přípravku Saizen

Pro informace o tom, jak vložit zásobní vložku do bezjehlového autoinjektoru cool.click nebo do autoinjektoru easypod a aplikovat roztok přípravku Saizen čtěte, prosím, pečlivě příslušnou příručku, která je součástí každého balení autoinjektoru. Autoinjektor easypod je určen hlavně pro děti od věku 7 let a pro dospělé. Používání autoinjektorů dětmi by mělo být prováděno vždy pod dohledem dospělého.

Frekvence podávání

Doporučuje se, aby byl přípravek Saizen aplikován večer před spaním.

Délka léčby

Vaše dítě by mělo ukončit léčbu tímto přípravkem, když dosáhne uspokojivé výšky nebo již jeho/její kosti nemohou dále růst, což posoudí jeho/její lékař. Léčba přípravkem Saizen bude ukončena u dětí s chronickým selháním ledvin v době transplantace ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Saizen, než jste měl(a)

Pokud jste aplikoval(a) příliš mnoho přípravku Saizen, měl(a) byste informovat svého lékaře, protože může být nutné mírně upravit dávku. Aplikace příliš velké dávky může vyvolat změny hladiny krevního cukru, což by mohlo způsobit (nebo Vašemu dítěti) třes a lehkou závrať. Pokud k tomu dojde, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Pokud zapomenete užít přípravek Saizen

Pokud zapomenete užít dávku, informujte svého lékaře, protože může být nutné mírně změnit dávku.

Pokud jste přestal(a) užívat přípravek Saizen

Neukončujte užívání přípravku Saizen bez souhlasu svého lékaře.

Máte-li případně další otázky ohledně používání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako ostatní léky může přípravek Saizen vyvolat nežádoucí účinky, které se ovšem nemusí vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytne silná a opakující se bolest hlavy související s nevolností, zvracením nebo poruchami zraku. Jedná se o příznaky nežádoucího málo častého účinku označeného jako benigní intrakraniální hypertenze.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat různě často a jejich výskyt je definován následně:

•    časté: vyskytují se u 1 až 10 ze 100 léčených osob

•    méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 léčených osob

•    vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 léčených osob

•    velmi vzácné: postihují méně než 1 z 10 000 léčených osob

•    neznámý výskyt: frekvenci výskytu není možné odhadnout z dostupných dat.

Časté nežádoucí účinky:

•    Zarudnutí a svědění v místě aplikace injekce. Pokud se objeví a jsou obtěžující, měl (a) byste kontaktovat svého lékaře.

•    Otok (edém), bolest svalů a kloubů a porucha kloubů u dospělých pacientů. Tyto nežádoucí účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

•    (Izolovaná) bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky:

•    Syndrom karpálního tunelu, který je charakterizovaný trvalým bodáním, pálením, bolestí a/nebo ztuhlostí ruky.

•    Otok (edém), bolest svalů a kloubů a porucha kloubů u dětských pacientů. Tyto nežádoucí účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

•    Sklouznutí epifýzy (problém v kyčli, který začíná, pokud rostoucí konec stehenní kosti sklouzne z hlavice kyčelního kloubu) a avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní. Pokud se u Vašeho dítěte objeví nevysvětlitelné kulhání a bolest kolene či kyčle, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

•    Léčba růstovým hormonem může snížit hladinu hormonů štítné žlázy. Lékař to může vyšetřit a v případě potřeby předepsat vhodnou léčbu.

Při léčbě růstovým hormonem můžete (nebo Vaše dítě) zaznamenat vysokou hladinu cukru v krvi.

U malého počtu pacientů s deficitem růstového hormonu byla hlášena leukémie a někteří z nich byli

léčeni somatropinem. Nejsou však k dispozici žádné důkazy, že se incidence leukémie zvyšuje u osob

léčených růstovým hormonem, které nemají žádné predisponující faktory.

U pacientů léčených růstovým hormonem byla vzácně hlášena pankreatitida (zánět slinivky břišní).

Velmi vzácně se mohou vytvořit protilátky (typ bílkoviny, který pomáhá chránit tělo) na somatropin. Obvykle nesouvisí s žádnými nežádoucími účinky a neovlivňují růst.

Jestliže jakýkoli uvedený nežádoucí účinek bude závažný nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK SAIZEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Saizen po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na zásobní vložce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte nepoužité zásobní vložky Saizen v chladničce při teplotě 2°C - 8°C v originálním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Po první injekci spotřebujte do 28 dnů.

Po první injekci, zásobní vložka přípravku Saizen nebo autoinjektor easypod s nasazenou zásobní vložkou přípravku Saizen, musí být uchovávány v chladničce při teplotě 2°C - 8°C maximálně 28 dní, z toho až 7 po sobě jdoucích dnů mohou být uchovávány při teplotě do 25°C. Pokud je uchovávána mimo chladničku po dobu až 7 po sobě jdoucích dnů, musí pak být Saizen zásobní vložka vrácena do chladničky a použita do 28 dnů po první injekci.

Při použití autoinjektoru easypod zůstává zásobní vložka vložena v autoinjektoru. Bezjehlový aplikátor cool.click by měl být uchováván mimo chladničku vždy odděleně od zásobní vložky Saizen. Chraňte používané zásobní vložky před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Saizen obsahuje

Léčivou látkou je somatropinum (rekombinantní lidský růstový hormon).

Pomocnými látkami jsou sacharosa, poloxamer 188, fenol, kyselina citrónová (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Saizen vypadá a co obsahuje toto balení

Saizen 8 mg/ml je injekční roztok v předplněné zásobní vložce (sklo typu 1) s plunžrovou zátkou (pryž) a pertlovým uzávěrem (Al a pryž). Velikost balení je 1 nebo 5 zásobních vložek obsahujících 1,50 ml roztoku obsahujícího 12 mg somatropinu či 2,50 ml roztoku obsahujícího 20 mg somatropinu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí

Merck Serono Europe Ltd. 56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

Výrobce

Merck Serono SpA, Modugno, Bari, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.4.2015

7