Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Saizen 8 Mg Click.Easy

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn.sukls48581/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Saizen 8 mg click.easy

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v zásobní vložce somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Saizen a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saizen používat

3.    Jak se přípravek Saizen používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Saizen uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Saizen a k čemu se používá

Saizen je růstový hormon. Hlavním účinkem přípravku Saizen je zvýšení růstu u dětí a dospívajících a léčba dospělých s nedostatkem růstového hormonu.

Růstový hormon (somatropin) obsažený v přípravku Saizen je téměř identický s přirozeným lidským růstovým hormonem, ale vyrábí se laboratorně v procesu označeném jako „rekombinantní DNA technologie” (genetické inženýrství).

Saizen se používá:

U dětí a dospívajících:

-    k léčbě dětí malého vzrůstu způsobeného poruchou růstu z důvodu snížené či chybějící sekrece endogenního růstového hormonu,

-    k léčbě poruchy růstu u dívek s gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom) doloženou analýzou chromozomů,

-    k léčbě poruchy růstu u dětí před pubertou z důvodu chronického ledvinného selhání, což je onemocnění, při kterém je poškozená funkce ledvin,

-    k léčbě poruchy dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk a u kterých nedošlo k vyrovnání růstu do 4 let věku.

U dospělých:

-    léčba u dospělých s evidentním nedostatkem růstového hormonu (deficit růstového hormonu).

Tato léčba je podávána dospělým, kteří mají závažný nedostatek růstového hormonu, který byl diagnostikován pomocí vyšetření.

Důvod, proč byla léčba předepsána právě Vám nebo Vašemu dítěti, Vám vysvětlí lékař nebo lékárník.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saizen používat

Nepoužívejte Saizen

-    Pokud jste Vy (nebo Vaše dítě) alergický(á) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Pokud Vám bylo řečeno, že se Vašemu dítěti již uzavřely epifýzy a tudíž že dosáhlo své konečné výšky.

-    Jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Saizen nepoužívejte a oznamte to svému lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Saizen musí být vaše protinádorová léčba ukončena.

-    Pokud máte nebo Vaše dítě má akutní závažné onemocnění, komplikace po chirurgickém výkonu na otevřeném srdci, v břiše, vícečetné trauma, akutní dechové selhání nebo podobné stavy.

Léčba přípravkem Saizen musí být ukončena u dětí s chronickým onemocněním ledvin v období transplantace ledvin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Saizen se poraďte se svým lékařem. Léčba musí být prováděna pod pravidelným dohledem lékaře, který má zkušenosti s diagnózou a léčbou pacientů s nedostatkem růstového hormonu.

Krátce po podání přípravku Saizen můžete Vy (nebo Vaše dítě) pocítit vratkost a lehkou závrať z důvodu nízké hladiny cukru v krvi. Tento pocit rychle odezní. Potom mohou hladiny cukru v krvi za 2-4 hodin po podání stoupnout. Jelikož růstový hormon může ovlivnit zpracování cukru v krvi, budou krevní hladiny cukru Vaším lékařem pravidelně sledovány. Somatropin může Vám nebo Vašemu dítěti přivodit zvýšení hladiny cukru v krvi.

Pokud jste Vy nebo Vaše dítě diabetik nebo se diabetes (cukrovka) vyskytuje v rodině, lékař bude Vás nebo Vaše dítě pečlivě sledovat během léčby přípravkem Saizen a může změnit léčbu diabetu.

Mějte na paměti, že je nutné docházet na pravidelná kontrolní vyšetření u očního lékaře.

Saizen může ovlivnit činnost štítné žlázy. Z toho důvodu může lékař navíc předepsat další hormon, pokud zjistí, že Vy nebo Vaše dítě trpíte nedostatkem hormonu štítné žlázy na základě vyšetření z krve.

Saizen může způsobit zadržení tekutin u dospělých pacientů. To se může projevit jako otok a bolest kloubů nebo svalů. Pokud si všimnete těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře, který může upravit dávku přípravku Saizen.

Pokud jste měl(a) v dětství nádor a byl(a) jste léčen(a) Saizenem, existuje zvýšené riziko vzniku nového nádoru.

Pokud jste v minulosti Vy nebo Vaše dítě měl(a) nějaké onemocnění zasahující mozek, např. nádor, lékař Vás nebo Vaše dítě bude pravidelně vyšetřovat, jestli nedošlo k opakovanému výskytu.

Saizen může vzácně způsobit zánět pankreatu (slinivky břišní), který způsobuje silné bolesti břicha a zad. Zvláště je to potřebné vzít v úvahu, pokud Vaše dítě trápí bolesti břicha. V tom případě kontaktujte svého lékaře.

U některých pacientů se může během léčby přípravkem Saizen rozvinout otok mozku. Pokud si Vy (nebo Vaše dítě) stěžujete na silné nebo opakované bolesti hlavy, problémy s viděním a zvracíte nebo je Vám nevolno, ihned volejte svého lékaře. V takovém případě může být nutné léčbu růstovým hormonem přerušit, ačkoli po určité době může být léčba znovu zahájena. Pokud sepříznaky otoku mozku vrátí, musí být léčba přípravkem Saizen ukončena.

Pokud se injekce vpichuje delší dobu do stejného místa, může dojít k jeho poškození. Proto je důležité místo vpichu stále obměňovat. Váš lékař nebo sestra Vás informují o tom, do kterých míst na těle by měla být injekce podávána (viz bod 3 „Jak se přípravek Saizen používá“).

U některých dětí s nedostatkem růstového hormonu se rozvinula leukémie (zvýšený počet bílých krvinek), a to v případě, že byly i nebyly léčeny růstovým hormonem. Riziko rozvoje leukémie může tedy být o něco vyšší u dětí s nedostatkem růstového hormonu. Příčinný vztah s léčbou růstovým hormonem nebyl nalezen.

U dětí s hormonálními či ledvinnými problémy se častěji mohou vyskytnout problémy s kyčlemi. Pokud Vaše dítě trpí chronickým ledvinným selháním, ke kterému dochází při poškození ledvin, mělo by být pravidelně kontrolováno, zda se nerozvíjí onemocnění kostí. Není jisté, zda je onemocnění kostí u dětí s hormonálními či ledvinnými problémy ovlivňováno léčbou růstovým hormonem. Před zahájením léčby by mělo být provedeno rentgenové vyšetření kyčlí. Pokud Vaše dítě začne kulhat nebo si stěžovat na bolesti kyčlí či kolene během léčby přípravkem Saizen, informujte lékaře.

U dětí s chronickým ledvinným selháním by měla být léčba přípravkem Saizen ukončena v době transplantace ledvin.

Saizen není indikovaný pro dlouhodobou léčbu pediatrických pacientů s poruchou růstu v důsledku geneticky potvrzeného Prader-Williho syndromu, pokud nemají také diagnózu deficitu růstového hormonu. Byly hlášeny případy spánkové apnoe a náhlého úmrtí po zahájení léčby růstovým hormonem u pediatrických pacientů s Prader-Williho syndromem, kteří měli jeden nebo více následujících rizikových faktorů: těžká obezita, předchozí výskyt respiračních poruch nebo spánková apnoe nebo nezjištěná infekce dýchacích cest.

Růstový hormon by obecně neměl být používán u lidí, kteří mají závažné onemocnění.

Pokud nebudete na léčbu přípravkem Saizen reagovat, mohou se u Vás tvořit protilátky proti růstovému hormonu. Váš lékař provede příslušná vyšetření pro stanovení těchto protilátek.

Pokud je Vám více než 60 let nebo pokud užíváte Saizen velice dlouhou dobu, měl(a) byste být častěji vyšetřen(a) lékařem. Je to proto, že dosud nejsou dostatečné zkušenosti s léčbou starších lidí a velmi dlouhodobou léčbou, proto takové situace vyžadují zvýšenou péči.

Další léčivé přípravky a přípravek Saizen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy (nebo Vaše dítě) užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Obvykle je bezpečné užívat jiné léky. Pokud však Vy nebo Vaše dítě užíváte kortikosteroidy, je důležité, abyste informovali lékaře či lékárníka. Tyto léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem Saizen, proto může být nutné, aby lékař upravil jejich dávku nebo dávku přípravku Saizen. Kortikosteroidy se používají k léčbě některých onemocnění jako astma, alergie, odmítnutí ledvin a revmatoidní artritida.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Zatím neexistuje dostatek důkazů ze studií na lidech ohledně bezpečnosti léčby růstovým hormonem během těhotenství a kojení. Saizen by neměl být užíván během těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky přípravku Saizen na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Somatropin neovlivňuje pacientovu schopnost řídit či obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Saizen používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Saizen by se měl používat večer před spaním.

Dávkování a frekvence podávání přípravku Saizen budou přizpůsobeny lékařem podle povrchu Vašeho těla nebo povrchu těla Vašeho dítěte nebo podle tělesné hmotnosti.

Děti a dospívající:

-    Malý vzrůst v důsledku chybějících nebo nedostatečných hladin přirozeného růstového hormonu:

0,7-1,0 mg/m2 tělesného povrchu denně nebo 0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

-    Porucha růstu u dívek způsobená gonádovou dysgenezí (Turnerův syndrom):

1.4    mg/m2 tělesného povrchu denně nebo 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

Pokud je Vaše dcera léčena kvůli Turnerovu syndromu a zároveň užívá neandrogenní anabolické steroidy, může dojít ke zvýšení růstové odpovědi. Pokud si nejste jistý(á) ohledně těchto léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Porucha růstu u dětí před pubertou následkem chronického ledvinného selhání:

1.4    mg/m2 tělesného povrchu, přibližně 0,045 - 0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním

podání.

-    Poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk:

1 mg/m2 tělesného povrchu, přibližně 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně při podkožním podání.

Dospělí:

-    Nedostatek růstového hormonu u dospělých:

Na začátku léčby se doporučují nízké dávky 0,15 - 0,30 mg podávané každý den podkožní injekcí. Váš lékař bude dávku postupně upravovat. Doporučená konečná dávka zřídka překračuje 1,0 mg/denně. Obecně by měla být podávána nejmenší ještě účinná dávka. U starších pacientů nebo pacientů s nadváhou mohou být nutné nižší dávky.

Způsob a cesta podání

Dávku a frekvenci podávání přípravku Saizen stanoví Váš lékař podle velikosti Vašeho těla (těla Vašeho dítěte) nebo tělesné hmotnosti. Saizen 8 mg click.easy by měl být obecně podáván denně ve formě podkožní injekce (pod kůži).

Přípravek (suchá substance) musí být naředěn přiloženým bakteriostatickým rozpouštědlem (0,3% (w/v) metakresol ve vodě na injekci) pomocí ředící soupravy click.easy.

Naředěný roztok je určen k podkožnímu podání a musí být čirý, bez jakýchkoliv pevných částic. Pokud jsou v roztoku obsaženy pevné částice, nesmí být použit.

Naředěný roztok obsahuje 8 mg somatropinu (5,83 mg/ml).

Důležitá informace:

Pacienti by měli být důkladně poučeni o tom, jak roztok ředit.

U malých dětí by měl nad ředěním dohlížet dospělý.

Pro podání přípravku Saizen 8 mg click.easy si pečlivě přečtěte následující pokyny.

Podrobné pokyny s ilustracemi jsou uvedeny ve zvláštním letáku v této krabičce.

Máte-li otázky ohledně postupu ředění, poraďte se prosím s lékařem, zdravotní sestrou či lékárníkem.

Pečlivě si přečtěte následující pokyny:

Obrázek:

a.    lahvička Saizenu

b.    sterilní kanyla

c.    zásobní vložka

d.    pečeť na krytu


e.    pečet na krytu

f.    zelené tlačítko

g.    uzávěr


pečeť na krytu

f. zelené tlačítko

d. pečeť na krytu


•    Zkontrolujte, zda je ředící souprava click.easy úplná, tj. zda obsahuje lahvičku (a), sterilní kanylu (b) a zásobní vložku s rozpouštědlem (c).

•    Zkontrolujte, zda pečeti (d) na soupravě click.easy a na uzávěru (e) dobře těsní. Pokud je některá pečeť poškozena, nepoužívejte ředící soupravu a vraťte ji lékaři či do lékárny.

•    Pokud je vám něco ohledně ředění nejasného, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

•    Připravte si všechno, co budete potřebovat: najděte čistou plochu a položte na ni všechny náležitosti potřebné pro přípravu roztoku a injekce.

•    Umyjte si ruce vodou a mýdlem.

Jak připravit roztok Saizen 8 mg click.easy:

1.    Postavte si ředící soupravu click.easy vertikálně na rovný povrch tak, aby byla lahvička na dně a krycí uzávěr (g) směřoval vzhůru.

2.    Pevně krycí uzávěr stlačte dolů, až dokud s ním nelze pohnout. (Pozn. tím se rozlomí pečeť na soupravě click.easy).

3.    Otáčejte jemně krycím uzávěrem po směru hodinových ručiček, dokud zelené tlačítko (f) nezapadne do svislého otvoru.

4.    Pokračujte velmi pomalu ve stlačování uzávěru směrem dolů, dokud se rozpouštědlo nepřestane přesouvat se zásobní vložkou s rozpouštědlem do lahvičky s práškem. (Pozn. pečeť na uzávěru je nyní rozlomena). Je důležité stlačovat pomalu, aby se v lahvičce nevytvořila pěna. Potom zkontrolujte, zda se přemístilo všechno rozpouštědlo.

5.    Pomalým protřepáním ředící soupravy click.easy prášek rozpustíte. (Pozn. Netřepejte příliš silně, aby se nevytvořila pěna.) Nechte roztok odstát až do rozpuštění veškerého prášku.

Stlačte uzávěr směrem dolů až na doraz a udržte jej v této pozici.

6.    Otočte ředící soupravu (aby byla lahvička nahoře) a pomalu táhněte uzávěr dolů, dokud se všechen roztok nevrátí zpět do zásobní vložky. Zkontrolujte, aby v lahvičce nezůstaly více než 1 -2 kapky roztoku. Pokud zůstalo více kapek, znovu stlačte uzávěr, aby se trochu roztoku vrátilo do lahvičky a pomalu na ředící soupravu poklepejte. Potom znovu pomalu natáhněte roztok zpět do zásobní vložky. Všechen vzduch, který vnikl do zásobní vložky, odstraňte pomalým stlačováním uzávěru, dokud v zásobní vložce nevymizí všechny známky vzduchu.

(Pozn: Netahejte uzávěrem příliš rychle, nebo se do zásobní vložky bude natahovat vzduch.)

7.    Ponechte ředící soupravu click.easy v této pozici (lahvičkou vzhůru) a odšroubujte uzávěr a odstraňte jej. Ve stejné pozici (lahvičkou vzhůru) odstraňte zásobní vložku obsahující naředěný injekční roztok z těla ředící soupravy click.easy.

8.    Pečlivě odstraňte vnější štítek pomocí jeho odstávající části. Na průsvitný vnitřní štítek napište datum naředění.

Bezpečně zlikvidujte ředící soupravu click.easy v souladu s místními požadavky.

Tímto je zásobní vložka obsahující naředěný roztok Saizenu připravena pro použití s injekčním aplikátorem one.click, bezjehlovými aplikátory cool.click nebo injekčním aplikátorem easypod.

Pozn: Pokyny, jak zavést zásobní vložku na injekční aplikátor one.click, jak používat bezjehlové aplikátory cool.click nebo jak používat injekční aplikátor easypod jsou uvedeny v manuálu přiloženém k balení injekčního aplikátoru one.click, bezjehlových aplikátorů cool.click nebo injekčního aplikátoru easypod. Použití injekčního aplikátoru easypod je primárně určeno pro děti od 7 let do dospělosti. Použití injekčních aplikátorů dětmi by vždy mělo probíhat pod dohledem dospělé osoby.

Místa vpichu injekce je třeba obměňovat. Neaplikujte injekci na místa, kde cítíte otok, tvrdé uzliny, prohlubně či bolest, promluvte si s lékařem o všem zvláštním, co na sobě pozorujete. V místě vpichu očistěte kůži vodou a mýdlem.

Délka léčby

Vaše dítě by mělo ukončit léčbu tímto přípravkem, když dosáhne uspokojivé výšky nebo již jeho (její) kosti nemohou dále růst, což posoudí lékař. Léčba přípravkem Saizen bude ukončena u dětí s chronickým selháním ledvin v době transplantace ledvin.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Saizen 8 mg click.easy, než jste měl(a)

Pokud jste aplikoval(a) příliš mnoho přípravku Saizen, měl(a) byste informovat svého lékaře, protože může být nutné mírně upravit dávku. Aplikace příliš velké dávky může vyvolat změny hladiny krevního cukru, což by mohlo způsobit Vám (nebo Vašemu dítěti) třes a lehkou závrať. Pokud k tomu dojde, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Saizen 8 mg click.easy

Pokud zapomenete užít dávku, informujte svého lékaře, protože může být nutné mírně změnit dávku.

Pokud jste přestal(a) užívat přípravek Saizen 8 mg click.easy

Neukončujte používání přípravku Saizen bez souhlasu svého lékaře.

Máte-li případně další otázky ohledně používání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře ihned, pokud se u Vás vyskytne silná a opakující se bolest hlavy související s nevolností, zvracením nebo poruchami zraku. Jedná se o příznaky nežádoucího málo častého účinku označeného jako benigní intrakraniální hypertenze.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat různě často a jejich výskyt je definován následně:

•    velmi časté: mohou postihnout více jak 1 z 10 pacientů

•    časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

•    méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

•    vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů

•    velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

•    není známo: frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

Časté nežádoucí účinky:

•    Zarudnutí a svědění v místě aplikace injekce. Pokud se objeví a jsou obtěžující, měl (a) byste kontaktovat svého lékaře.

•    Otok (edém), bolest svalů a kloubů a poruchu kloubů u dospělých pacientů. Tyto nežádoucí účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

•    (Izolovaná) bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky:

•    Syndrom karpálního tunelu, který je charakterizovaný trvalým bodáním, pálením, bolestí a/nebo ztuhlostí ruky.

•    Otok (edém), bolest svalů a kloubů a porucha kloubů u dětských pacientů. Tyto nežádoucí účinky se objevují obvykle na začátku léčby a jsou přechodné.

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

•    Sklouznutí epifýzy (problém v kyčli, který začíná, pokud rostoucí konec stehenní kosti sklouzne z hlavice kyčelního kloubu) a avaskulární nekróza hlavice kosti stehenní. Pokud se u Vašeho dítěte objeví nevysvětlitelné kulhání a bolest kolene či kyčle, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

•    Léčba růstovým hormonem může snížit hladinu hormonů štítné žlázy. Lékař to může vyšetřit a v případě potřeby předepsat vhodnou léčbu.

Při léčbě růstovým hormonem můžete Vy (nebo Vaše dítě) zaznamenat vysokou hladinu cukru v krvi.

U malého počtu pacientů s deficitem růstového hormonu byla hlášena leukémie a někteří z nich byli léčeni somatropinem. Nejsou však k dispozici žádné důkazy, že se incidence leukémie zvyšuje u osob léčených růstovým hormonem, které nemají žádné predisponující faktory.

U pacientů léčených růstovým hormonem byla vzácně hlášena pankreatitida (zánět slinivky břišní).

Velmi vzácně se mohou vytvořit protilátky (typ bílkoviny, který pomáhá chránit tělo) na somatropin. Obvykle nesouvisí s žádnými nežádoucími účinky a neovlivňují růst.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Saizen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte přípravek v krabičce, aby byl chráněn před světlem. Připravený roztok přípravku Saizen 8 mg click.easy uchovávejte v chladničce při teplotě 2°C -8°C v zásobní vložce chráněné před světlem a spotřebujte do 28 dnů.

Nezmrazujte.

Injekční aplikátory easypod a one.click s nasazenou zásobní vložkou s připraveným injekčním roztokem mohou být uchovávány v chladničce při teplotě 2°C-8°C. Při použití bezjehlových aplikátorů cool.click se smí v chladničce při teplotě 2°C -8°C uchovávat pouze zásobní vložka.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Saizen 8 mg click.easy obsahuje

Léčivou látkou je somatropinum (rekombinantní lidský růstový hormon) 8 mg v jedné zásobní vložce. Po rozpuštění v přiložené zásobní vložce s rozpouštědlem obsahuje 1 ml injekčního roztoku somatropinum 5,83 mg.

Pomocnými látkami jsou sacharosa, kyselina fosforečná 85% a roztok hydroxidu sodného 1ml/l. Rozpouštědlem je metakresol 0,3% (w/v) a voda na injekci. Zásobní vložka s rozpouštědlem obsahuje 1,37 ml rozpouštědla.

Jak přípravek Saizen 8 mg click.easy vypadá a co obsahuje toto balení

1 předmontovaná ředící souprava click.easy (sestávající z 1 těla přípravku, 1 sterilní propichovací kanyly) obsahující 1 lahvičku Saizenu 8 mg a 1 vložku s bakteriostatickým rozpouštědlem.

5 předmontovaných ředících souprav click.easy (sestávající z 1 těla přípravku, 1 sterilní propichovací kanyly), každá obsahující 1 lahvičku Saizenu 8 mg a 1 vložku s bakteriostatickým rozpouštědlem.

Jedna lahvička prášku obsahuje 8 mg somatropinu a jedna zásobní vložka rozpouštědla obsahuje 1,37 ml metakresolu 0,3% a vody na injekce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Serono Europe Ltd.

56 Marsh Wall London E14 9TP Velká Británie

Výrobce

Merck Serono SpA, Modugno, Bari, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.4.2015

9