Příbalový Leták

Sabril

sp.zn. sukls94044/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele Sabril

potahované tablety

vigabatrinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého    lékaře nebo    lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.    Nedávejte jej žádné    další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Sabril a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sabril užívat

3.    Jak se přípravek Sabril užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Sabril uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Sabril a k čemu se používá

Přípravek Sabril je určen k léčbě epilepsie, která není uspokojivě zvládnuta jinými léky proti epilepsii (antiepileptiky). Dále se užívá k léčbě Westova syndromu (křečí) u kojenců.

Přípravek Sabril svým tlumivým zásahem do přenosu nervového vzruchu omezuje možnost šíření epileptických výbojů v mozku a tím snižuje četnost a závažnost epileptických záchvatů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sabril užívat Neužívejte přípravek Sabril

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vigabatrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku přípravek Sabril je zapotřebí

Před užitím přípravku Sabril se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

-    Před zahájením a během léčby přípravkem Sabril jsou nutné kontroly u očního specialisty. Zhruba u jedné třetiny pacientů užívajících vigabatrin byly zaznamenány poruchy zorného pole, které se obvykle objeví po několika měsících až letech užívání přípravku. Stupeň omezení zorného pole může být závažný a může přetrvávat i po ukončení léčby vigabatrinem. Tento nežádoucí účinek lze spolehlivě zjistit pouze speciálním očním vyšetřením.

Pokud oční lékař potvrdí poruchu zorného pole, rozhodnutí, zda pokračovat nebo nepokračovat v podávání vigabatrinu, by mělo být založeno na individuálním posouzení výhod a rizika. U pacientů, u kterých vyšetření zorného pole nemůže být přiměřeně provedeno (např. obecně u malých dětí), závisí rozhodnutí zahájení podávání vigabatrinu opět na individuálním posouzení výhod a rizika.

Podobně jako u jiných antiepileptik může náhlé vysazení přípravku Sabril vést ke zhoršení záchvatů (tzv. rebound záchvaty), proto se doporučuje při ukončování léčby přípravkem Sabril postupně snižovat jeho dávky v průběhu 2 - 4 týdnů.

Podobně jako u jiných antiepileptik se při léčbě vigabatrinem u některých pacientů může zvýšit frekvence záchvatů včetně status epileptikus nebo se může objevit nový typ záchvatů. Jestliže trpíte psychiatrickým onemocněním (psychóza, deprese, porucha chování), je třeba postupovat se zvláštní opatrností.

U pacientů léčených antiepileptiky jako je např. přípravek Sabril byl hlášen výskyt sebevražedných představ a chování. Zaznamenáte-li jakékoli podobné příznaky, okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže máte sníženou funkci ledvin, je nutná častá lékařská kontrola, protože vigabatrin se ledvinami vylučuje. Snížená funkce ledvin se často vyskytuje zejména u pacientů ve vyšším věku.

U pacientů léčených pro infantilní spasmy se mohou objevit abnormální nálezy při vyšetření mozku magnetickou rezonancí. Klinický význam těchto nálezů je v současnosti neznámý.

Dále se u těchto nemocných mohou objevit poruchy hybnosti (tzv. dystonie, dyskineze a hypertonie). Pokud zaznamenáte poruchy hybnosti, poraďte se s lékařem, který může snížit dávkování nebo léčbu postupně vysadit.

U mladších dětí léčených pro infantilní spasmy (Westův syndrom) byly pozorovány poruchy hybnosti. Jestliže zpozorujete neobvyklé pohyby u dítěte, poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda je změna léčby nezbytná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

U přípravku Sabril nedochází k žádným klinicky významným interakcím s jinými antiepileptiky a nebyly dosud zaznamenány interakce ani s jinými léčivy.

Užívání přípravku Sabril s jídlem a pitím

Přípravek Sabril se užívá jednou nebo dvakrát denně před jídlem nebo po jídle. Tablety se zapíjejí trochou vody.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud otěhotníte nebo si přejete otěhotnět, je nutné antiepileptickou léčbu přehodnotit. Náhlé vysazení účinné antiepileptické léčby může vést ke zhoršení Vašeho stavu, které je pro plod škodlivé.

U dětí narozených matkám léčeným antiepileptiky se zvyšuje riziko vrozených vad.

Vigabatrin by měl být podáván v těhotenství, pouze jestliže je to jednoznačně nezbytné a možný prospěch z léčby převáží riziko pro plod.

Kojení

Vigabatrin se vylučuje do mateřského mléka, proto není užívání přípravku Sabril během kojení doporučeno a je třeba rozhodnout, zda ukončit kojení nebo vysadit léčbu přípravkem Sabril. Při rozhodování je nutné zvážit výhody kojení pro dítě a výhody léčby pro ženu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Sabril dochází ke vzniku ospalosti a zejména v počátcích léčby přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, pohybovou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách apod.). Tuto činnost je možno vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Schopnost řídit a obsluhovat stroje mohou významně ovlivnit také defekty zorného pole, které byly často hlášeny v souvislosti s užíváním přípravku Sabril. Proto je nutné pravidelně podstupovat vyšetření u očního lékaře (viz „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sabril je zapotřebí“).

3. Jak se přípravek Sabril užívá

Vždy užívejte přípravek Sabril přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Sabril se užívá jedenkrát nebo dvakrát denně, může se užívat před nebo po jídle.

Jestliže se kontrola epilepsie významně nelepší, léčba vigabatrinem by měla být ukončena. Přípravek Sabril je nutné vysadit postupně pod přísným lékařským dohledem.

Počáteční dávka 1 g (2 tablety) se obvykle přidává k současné antiepileptické léčbě. Je-li třeba, denní dávka může být postupně zvyšována o 0,5 g v týdenních nebo delších intervalech v závislosti na dosaženém léčebném účinku a snášenlivosti. Nejvyšší účinnosti je zpravidla dosahováno při užívání dávek v rozmezí od 2 do 3 g (4-6 tablet) denně.

Při dávkách nad 3 g denně by měl být pečlivě sledován výskyt možných nežádoucích účinků.

Použití u dětí

Obvyklá počáteční dávka je 40 mg/kg/den. Tato dávka se postupně zvyšuje podle dosaženého léčebného účinku až na udržovací dávky uvedené v tabulce:

Tělesná hmotnost 10 až 15 kg 15 až 30 kg 30 až 50 kg > 50 kg


Dávka

1    až    2 tablety/den    0,5 - 1 g/den

2    až    3 tablety/den    1 - 1,5 g/den

3    až    6 tablet/den    1,5 - 3 g/den

4    až    6 tablet/den    2 - 3 g/den

U kojenců s Westovým syndromem mohou být použity podle potřeby dávky až do maximální dávky 150 mg/kg.

Pokud je přípravek určen dítěti do 3 let, poraďte se o vhodném způsobu podání tablety s lékařem (nebezpečí vdechnutí tablety dítětem).

Použití u starších pacientů a u pacientů s poruchami funkce ledvin

Pacient musí být pod pečlivou lékařskou kontrolou. Je zapotřebí postupovat s opatrností a v úvahu by měla být vzata úprava dávky nebo dávkovacích intervalů. U těchto pacientů se často dosahuje léčebné odpovědi i při nižších udržovacích dávkách.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sabril, než jste měl(a)

Při požití většího počtu tablet najednou je vhodné pokusit se vyvolat zvracení, a tak odstranit ze zažívacího ústrojí dosud nevstřebaný lék. Je nutno okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sabril

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sabril

Nepřestávejte užívat přípravek Sabril bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sabril nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Výskyt pozorovaných nežádoucích účinků je definován následovně:

Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10; časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100; méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000; vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000; velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000; není známo: z dostupnych údajů nelze určit.

Poruchy nervového systému Velmi časté: ospalost

Časté: porucha řeči, bolest hlavy, závrať, parestesie (brnění a mravenčení), poruchy koncentrace a paměti, mentální poruchy (porucha myšlení), třes Méně časté: poruchy koordinace (ataxie)

Vzácné: encefalopatie (onemocnění mozku)

Velmi vzácné: zánět očního nervu

Není známo: abnormální výsledky magnetické rezonance (MRI) při vyšetření mozku a poruchy hybnosti (viz bod 4.4).

Poruchy oka:

Velmi časté: porucha zorného pole

Časté: rozmazané vidění, dvojité vidění (diplopie), rychlé pohyby očí (nystagmus)

Vzácné: onemocnění sítnice (např. periferní atrofie sítnice)

Velmi vzácné: atrofie (úbytek nervové tkáně) optického nervu

Gastrointestinální poruchy:

Časté: nevolnost, zvracení, bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté: vyrážka

Vzácné: otok (angioedém), kopřivka

Celkové poruchy:

Velmi časté: únava

Časté: otok, podrážděnost, zvýšení tělesné hmotnosti

Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: žloutenka (hepatitida)

Psychiatrické poruchy:

Časté: agitovanost (neklid), agrese, nervozita, deprese, paranoidní reakce Méně časté: hypomanie, manie, psychotické poruchy Vzácné: sebevražedné pokusy Velmi vzácné: halucinace

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: anémie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Velmi časté: bolest kloubů

Pediatrická populace

Psychiatrické poruchy

Velmi časté: excitace (vzrušení), agitovanost

Není známo: poruchy hybnosti u mladších dětí léčených pro infantilní spazmy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Sabril uchovávat

Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace Co přípravek Sabril obsahuje

-    Léčivou látkou je vigabatrinum 500 mg v jedné potahované tabletě.

-    Pomocnými látkami j sou mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý a makrogol 8000.

Jak přípravek Sabril vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Sabril jsou bílé nebo téměř bílé, oválné potahované tablety s dělicí rýhou na jedné straně a označené přípravek Sabril na straně druhé.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Jedno balení obsahuje 100 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Patheon France, Bourgoin-Jallieu, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

7.7.2014

Strana 5 (celkem 5)