Příbalový Leták

Rabipur Prášek A Rozpouštědlo Pro Injekční Roztok V Předplněné Inj Stř

sp. zn. sukls144403/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Rabipur prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce virus rabiei (inaktivovaný, kmen Flury LEP)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Rabipur a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán

3.    Jak se přípravek Rabipur používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Rabipur uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1 CO JE PŘÍPRAVEK RABIPUR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je přípravek Rabipur

Rabipur je vakcína obsahující usmrcený virus vztekliny. Po podání vakcíny začne imunitní systém (přirozený obranný systém těla) vytvářet protilátky proti viru vztekliny. Tyto protilátky chrání před infekcemi nebo nemocemi způsobenými virem vztekliny. Žádná ze složek této vakcíny nemůže vyvolat vzteklinu.

K čemu se přípravek Rabipur používá

Přípravek Rabipur je možné použít v každé věkové skupině.

Přípravek Rabipur lze používat 2 způsoby:

•    k prevenci vztekliny před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny (preexpoziční profylaxe), nebo

•    k léčbě osob po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny (postexpoziční profylaxe). Vzteklina je infekce, která se může přenášet pokousáním, poškrábáním či jenom olíznutím člověka nakaženým zvířetem, obzvláště v případech, kdy kůže tohoto člověka je již poraněná. Dokonce pouhý kontakt se zvířecími návnadami, které byly olíznuty nebo nakousnuty nakaženými zvířaty, může způsobit infekci u lidí.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ BUDE VÁM/VAŠEMU DÍTĚTI PŘÍPRAVEK RABIPUR PODÁN

Vy/Vaše dítě nesmíte dostat přípravek Rabipur před možným rizikem kontaktu s virem vztekliny, pokud Vy/Vaše dítě:

•    jste v minulosti prodělal(a/o) závažnou alergickou reakci na kteroukoli složku vakcíny uvedenou v bodě 6.

•    trpíte/trpí akutním onemocněním vyžadujícím léčbu. Očkování se obvykle odloží až do uplynutí nejméně 2 týdnů od uzdravení. Přítomnost mírné infekce, jako je nachlazení, není důvodem

k odložení očkování, avšak nejprve se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny může být Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podán, i když Vy/Vaše dítě:

•    jste alergický(á/é) na kteroukoli složku této vakcíny nebo trpíte akutním onemocněním vyžadujícím léčbu. Je tomu tak proto, že vzteklina je velmi závažné onemocnění.

•    Těhotné nebo kojící ženy mohou být přípravkem Rabipur očkovány za účelem léčby nákazy vzteklinou po možném nebo prokázaném kontaktu s virem vztekliny.

Závažné alergické reakce (přecitlivělost)

Pokud je známo, že jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni riziku závažné alergické reakce na vakcínu nebo kteroukoli z jejích složek, může Vám/Vašemu dítěti být podána jiná vakcína proti vzteklině, která neobsahuje tyto složky. Není-li k dispozici žádná jiná vakcína, probere s Vámi Váš lékař nebo zdravotní sestra rizika očkování a infekce virem vztekliny, dříve než Vy nebo Vaše dítě dostanete vakcínu.

Upozornění a opatření

Po očkování přípravkem Rabipur se vyskytly závažné alergické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce postihující celé tělo, při níž nebezpečně poklesne krevní tlak). Jako u každé injekčně podávané vakcíny i zde je nutné vždy zajistit bezprostřední dostupnost patřičné lékařské péče a dohledu pro případ vzácné možnosti závažné alergické reakce na vakcínu.

Před podáním přípravku Rabipur se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud Vy/Vaše dítě:

•    máte/má závažnou alergii na vejce nebo vaječné produkty (příznaky viz bod 4 této příbalové informace). Přípravek Rabipur obsahuje zbytky kuřecích bílkovin z výrobního procesu.

•    máte/má závažnou alergii na antibiotika neomycin, chlortetracyklin nebo amfotericin B. Tato antibiotika mohou být ve velmi malých množstvích přítomna ve vakcíně.

•    máte/má závažnou alergii na polygelin.

Po podání vakcíny Rabipur byly hlášeny případy velmi vzácných, ale závažných onemocnění postihujících nervový systém. Viz bod 4. Protizánětlivé léky (steroidy) často používané k léčbě těchto onemocnění mohou narušovat účinnost vakcíny (viz níže, Další léčivé přípravky a přípravek Rabipur). Váš lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, jak při takových okolnostech postupovat.

Další léčivé přípravky a přípravek Rabipur

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které Vy/Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné době užívali nebo které možná budete užívat, a to včetně volně prodejných přípravků. Pokud vám lékař neřekne jinak, máte pokračovat v užívání všech předepsaných léků jako obvykle.

Pokud máte Vy nebo Vaše dítě již oslabený imunitní systém nebo již užíváte léky, které snižují odolnost těla vůči infekcím, můžete být i tak očkováni vakcínou Rabipur, ale nemusí dojít k rozvoji takové obranyschopnosti jako u jiných lidí. V tomto případě se může Váš lékař/lékař Vašeho dítěte rozhodnout provést po podání vakcíny krevní testy, aby zjistil, zda si tělo vytvořilo dostatečné množství protilátek proti viru. V případě nutnosti Vám/Vašemu dítěti může podat další dávky vakcíny (viz bod 3 této příbalové informace).

Také může být nutné podat Vám/Vašemu dítěti injekci protilátek proti vzteklině (takzvaný „imunoglobulin proti vzteklině“), pokud jste nebyli plně očkováni proti vzteklině a je velmi pravděpodobné, že jste se již virem nakazili. V takovém případě je nutné podat injekci imunoglobulinu proti vzteklině (který se podává pouze jednou a obvykle souběžně s první dávkou vakcíny) a vakcínu do různých částí těla. Obvykle se co největší množství imunoglobulinu proti vzteklině podá injekčně do oblasti, která přišla do kontaktu se zvířetem. Zbylý imunoglobulin se injekčně podá do jiného místa.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, má Vám přesto být podána vakcína proti vzteklině, pokud j ste přišla do kontaktu s virem nebo byl kontakt pravděpodobný.

Přípravkem Rabipur můžete být očkována také během těhotenství nebo kojení a před možným kontaktem s virem, pokud se riziko takového kontaktu považuje za značné. V takovém případě s Vámi Váš lékař probere rizika očkování a nákazy vzteklinou a poradí Vám ohledně nejlepšího časového rozvržení očkování přípravkem Rabipur.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, zda má tato vakcína nějaký vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně některé nežádoucí účinky popsané v bodě 4 této příbalové informace mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Rabipur obsahuje méně než 23 mg sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK RABIPUR POUŽÍVÁ

Přípravek Rabipur Vám/Vašemu dítěti podá lékař nebo zdravotní sestra, kteří jsou vyškoleni v očkování. Rovněž má být dostupná léčba nutná k zvládnutí velmi závažných typů alergické reakce, ke kterým může dojít po podání vakcíny (viz bod 4 této příbalové informace). Vakcína má být Vám/Vašemu dítěti podána v ordinaci nebo na pracovišti, které je vybaveno zařízením nezbytným pro léčbu těchto reakcí.

Na konci této příbalové informace j sou uvedeny pokyny pro rozpuštění vakcíny, které j sou určené pro lékaře a zdravotnický personál.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a děti bez ohledu na věk je jeden mililitr (1,0 ml) na každou injekci.

Váš lékař rozhodne, kolik dávek Vám/Vašemu dítěti bude podáno. Závisí to na tom, zda je Vám/Vašemu dítěti přípravek Rabipur podáván před možným kontaktem s virem, nebo po něm.

Vakcína se podává injekcí do svalu (obvykle na horní paži nebo, u malých dětí, do stehenního svalu). Vakcína se nesmí podávat do hýžďového svalu, pod kůži nebo do krevní cévy.

DÁVKOVÁNÍ PŘED MOŽNÝM KONTAKTEM S VIREM

Pokud jste Vy/Vaše dítě dosud nikdy nebyl(a/o) očkován(a/o) vakcínou proti vzteklině, budete muset dostat celkem 3 dávky v den 0, 7 a 21 (nebo 28).

Pokud se Vy/Vaše dítě nedostavíte na plánovanou injekci, měli byste si zařídit, abyste ji dostali co možná nejdříve po plánovaném datu.

Potřeba přeočkování závisí na míře rizika kontaktu s virem vztekliny. Váš lékař s Vámi prodiskutuje oficiální doporučení pro očkování proti vzteklině a sdělí vám, kdy bude potřeba další přeočkování.

Pokud jste vystaveni neustálému vysokému riziku infekce, může Vás Váš lékař požádat o absolvování pravidelných krevních testů na vyšetření množství protilátek proti vzteklině v krvi, aby Vám dávku přeočkování bylo možné podat, jakmile bude třeba. Zkušenosti ukazují, že přeočkování je obvyklé nutné po každých 2 - 5 letech.

Očkované osoby

Pokud jste Vy/Vaše dítě již byl(a/o) plně očkován(a/o) proti vzteklině a/nebo přeočkován(a/o) a dostal(a/o) jste se do kontaktu se zvířetem nakaženým vzteklinou nebo zvířetem, u něhož je podezření na vzteklinu, budete obvykle potřebovat 2 další dávky vakcíny (po 1,0 ml). První dávka se podává co možná nejdříve po kontaktu a druhá o 3 dny později.

Neočkované osoby

Pokud jste Vy/Vaše dítě nebyli dosud očkováni nebo jste neabsolvovali dostatečnou základní imunizaci, dostanete/dostane buď 4, nebo 5 dávek (po 1,0 ml).

•    Pokud se používá imunizační schéma o 4 dávkách, podají se první 2 dávky vakcíny co nejdříve po kontaktu v den 0 a poté se podají jednotlivé dávky 7 a 21 dní po první dávce.

•    Pokud se používá imunizační schéma o 5 dávkách, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po kontaktu v den 0 a ostatní dávky se podají ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce.

Po možném kontaktu s virem vztekliny Váš lékař zváží riziko infekce podle typu kontaktu se zvířetem. Pokud jste například byli pokousáni nebo poškrábáni zvířetem, které mohlo být nakaženo virem, nebo jste se dostali do kontaktu s netopýry, jste vystaveni mnohem většímu riziku nákazy vzteklinou než osoby, které zvíře olízlo, avšak jejich kůže nebyla porušena.

Pokud je očkování nezbytné, podá se první dávka co možná nejdříve po kontaktu a rány se ošetří takto:

•    důkladné opláchnutí a omytí rány mýdlem a vodou,

•    ošetření rány antiseptickým roztokem,

•    pokud není k dispozici ani mýdlo ani antiseptikum, má se rána důkladně a hodně promýt vodou.

Osoby s oslabeným imunitním systémem (slabá obranyschopnost vůči infekci)

Pokud jste Vy/Vaše dítě vystaven(a/o) zvýšenému riziku nákazy vzteklinou, protože Váš imunitní systém nepracuje správně, budete/bude potřebovat pět nebo šest dávek (po 1,0 ml) vakcíny proti vzteklině po kontaktu se vzteklým zvířetem nebo zvířetem, u něhož je podezření na vzteklinu. Očkování se kombinuje s místním ošetřením rány a imunoglobulinem proti vzteklině.

Pokud se používá šest dávek, podají se první dvě dávky vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se podají jednotlivé dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce.

Pokud se používá pět dávek, podá se první dávka vakcíny co nejdříve po kontaktu a poté se podají další dávky ve dnech 3, 7, 14 a 28 po první dávce.

Rovněž může být nutné, abyste Vy/Vaše dítě podstoupil (a/o) krevní testy na vyšetření množství protilátek proti viru vztekliny v krvi, aby Vám bylo možné v případě potřeby podat další dávky vakcíny. Váš lékař Vám vysvětlí, co je třeba provést, a řekne Vám, kdy se máte dostavit k dalším testům nebo dávkám.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po očkování vakcínou Rabipur se mohou objevit závažné alergické reakce postihující celé tělo, někdy spojené s šokem (nebezpečně nízký krevní tlak)*. Odpovídající lékařská péče a dohled mají být vždy snadno dostupné pro případ vzácné závažné alergické reakce na vakcínu. Pokud k tomu dojde, ihned to sdělte lékaři.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při používání přípravku Rabipur byly bolest v místě injekce, převážně bolest v důsledku injekce, nebo zatvrdnutí kůže v místě injekce. Tyto účinky jsou velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10). Většina reakcí v místě injekce nebyla závažná a vymizela během 24 až 48 hodin po injekci.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

Bolest hlavy

Závrať

Vyrážka

Pocit celkové nepohody (malátnost)

Únava

Slabost (astenie)

Horečka

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10)

Otok lymfatických uzlin (lymfadenopatie)

Snížená chuť k jídlu Pocit na zvracení Zvracení Průjem

Bolest žaludku/nepříjemný pocit v žaludku

Kopřivka

Bolest svalů

Bolest kloubů (myalgie, artralgie)

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000)

Alergické reakce (přecitlivělost)

Brnění nebo mravenčení (parestezie)

Pocení (hyperhidróza)

Třesavka

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000)

Zánět mozku, nervové poruchy způsobující slabost, neschopnost pohybu nebo ztrátu citlivosti v některých částech těla *

Mdloby, nestabilita se závratí *

Závažná alergická reakce způsobující otok obličeje nebo hrdla (angioedém)*

*Nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení Nežádoucí účinky u dětí

Očekává se, že frekvence, typ a závažnost nežádoucích účinků bude u dětí stejná, jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK RABIPUR UCHOVÁVAT

Vakcínu uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte vakcínu v chladničce (při teplotě 2 °C - 8 °C) tak, aby byla chráněna před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

6.


Co přípravek Rabipur obsahuje

Léčivou látkou je virus rabiei (inaktivovaný, kmen Flury LEP) > 2,5 IU. Byl pomnožen v purifikovaných buňkách kuřecího embrya (PCEC).

Dalšími složkami jsou: trometamol, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, kalium-hydrogen-glutamát, polygelin, sacharóza a voda na injekci.

Jak přípravek Rabipur vypadá a co obsahuje toto balení

Rabipur je bílý lyofilizovaný prášek, jehož rozpuštěním v čirém bezbarvém rozpouštědle vznikne čirý bezbarvý roztok.

Rabipur se dodává v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku s práškem, 1 jednorázovou předplněnou injekční stříkačku se sterilním rozpouštědlem, 1 malou oranžovou jehlu na injekci a jednu dlouhou zelenou jehlu na rozpuštění.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GSK Vaccines GmbH Emil-von-Behring-Str. 76 35041 Marburg Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur

Rabipur


Belgie

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Francie

Chorvatsko

Irsko

Itálie

Lucembursko

Německo

Nizozemsko

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Velká Británie

Španělsko

Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.6.2016 Další zdroje informací

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití jednorázové předplněné injekční stříkačky s vakcínou Rabipur

Předplněná injekční stříkačka

stříkačky kroužek


Plastový

kryt

jehly1. krok: Jednou rukou držte injekční stříkačku (E) uzávěrem nahoru. Injekční stříkačku držte za bílý texturovaný přídržný kroužek (D).


2. krok: Druhou rukou uchopte uzávěr (A) a pevně s ním kývejte dopředu a dozadu, abyste zlomili jeho spojení s přídržným kroužkem (D). Uzávěrem nekruťte ani neotáčejte.


3. krok: Tahem vzhůru sejměte uzávěr (A) a připojený šedý uzávěr hrotu (B). Dávejte pozor, abyste se nedotkli sterilního hrotu stříkačky (C).Připojení jehly (tyto pokyny platí pro zelenou i oranžovou jehlu):


1. krok: Otočením sejměte uzávěr ze zelené jehly pro rekonstituci. Nesundávejte plastový kryt (G). Toto je ta delší jehla ze dvou jehel.2. krok: Jednou rukou pevně držte injekční stříkačku (E) za bílý texturovaný přídržný kroužek (D). Druhou rukou nasaďte jehlu (F) a otáčejte s ní ve směru hodinových ručiček, dokud se pevně nezajistí na místě. Jakmile je jehla zajištěná, sejměte plastový kryt (G).

Injekční stříkačka je nyní připravena k použití.Pokyny pro rekonstituci vakcíny Rabipur s použitím jednorázové předplněné injekční stříkačky:


Vakcína se musí před rekonstitucí i po ní vizuálně zkontrolovat na přítomnost jakýchkoli cizorodých částic nebo změnu fyzikálního vzhledu. Vakcína se nesmí použít, pokud došlo k jakékoli změně vzhledu vakcíny. Rozpuštěním bílého lyofilizovaného prášku v čirém a bezbarvém rozpouštědle v injekční stříkačce vznikne čirý a bezbarvý roztok.

Prášek pro přípravu injekčního roztoku musí být rekonstituován dodaným rozpouštědlem a opatrně protřepán před podáním injekce. Rekonstituovaná vakcína se musí okamžitě použít.

V injekční lahvičce s vakcínou je podtlak. Po rekonstituci vakcíny se doporučuje odšroubovat injekční stříkačku od jehly, aby se vyrovnal podtlak. Poté lze vakcínu snadno natáhnout z injekční lahvičky. Nedoporučuje se vyvíjet nadměrný tlak, neboť přetlak by způsobil potíže při natahování správného objemu vakcíny.

Po dokončení rekonstituce vakcíny, sejměte uzávěr z oranžové jehly určené k aplikaci (způsobem vysvětleným v 1. kroku pro zelenou jehlu) a nahraďte zelenou jehlu určenou k rekonstituci oranžovou jehlou určenou k aplikaci nebo jinou vhodnou jehlou.

8