Příbalový Leták

Oxycodon Sandoz Retard 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,96 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje sacharosu, aj.

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ_

Blistr: 10, 20, 28, 30 (10x3), 40, 50 (10x5), 56, 60, 98, 100 (10x10) tablet s prodlouženým uvolňováním; 100 (10x10) jednodávkový blistr

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČISLO/ČISLA)

Reg. číslo: 65/244/09-C_

13. ČÍSLO SARZE

v

C.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRATLLOVĚ PÍSMU

Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

Blistr


1. název lEcivEho přípravku


Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním oxycodoni hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.


3. POUŽITELNOST

EXP:


4. CISLO ŠARŽE

C.š.:


5. JINÉ


ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU Štítek na HDPE lahvičku


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Léčivá látka: Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,96 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Pomocné látky: Obsahuje sacharosu, aj. Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 tablet s prodlouženým uvolňováním 250 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.    zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

v

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ čislo/čisla

Reg. číslo.: 65/244/09-C

13.    CISLO SARZE -

C.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej přípravku vázán na lékařský předpis.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

5