Příbalový Leták

Oxycodon Sandoz Retard 10 Mg

Sp.zn.sukls121925/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

oxycodoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Oxycodon Sandoz Retard a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívat

3.    Jak se přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard je centrálně působící, silné analgetikum ze skupiny opiátů.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard se používá k léčbě silných bolestí, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opiátových analgetik.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT    POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OXYCODON SANDOZ RETARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard

-    jestliže jste alergický/á na oxykodon hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    jestliže trpíte silným útlumem dechu (respirační depresí) s příliš nízkým obsahem kyslíku v krvi (hypoxie) a/nebo příliš velkým množstvím oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnie),

-    jestliže trpíte těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí, srdeční změny v důsledku chronického přetížení plicního oběhu (cor pulmonale) nebo akutním, těžkým bronchiálním astmatem,

-    jestliže trpíte zastavením pohybu a vyprazdňování střev (paralytický ileus),

-    při akutní břišní příhodě (bolest, teplota, nutnost návštěvy lékaře), nebo pokud trpíte zpomaleným vyprazdňováním žaludku,

-    jestliže trpíte zvýšenou hladinou oxidu uhličitého.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oxycodon Sandoz Retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem,

-    jestliže jste vyššího věku nebo při oslabení organizmu,

-    jestliže jsou Vaše plicní, jatemí nebo ledvinové funkce silně poškozeny,

-    jestliže trpíte onemocněním štítné žlázy (myxedémem), zhoršenou funkcí štítné žlázy,

-    jestliže trpíte Addisonovou chorobou,

-    jestliže trpíte nedostatečností nadledvinek,

-    jestliže máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty),

-    při alkoholismu, nebo pokud podstupujete protialkoholní léčbu,

-    pokud máte prokázanou závislost na opiátech,

-    máte-li zánět střev nebo slinivky břišní (pankreatitida),

-    při stavech se zvýšeným nitrolebním tlakem,

-    při poruše oběhové regulace (např. nízký krevní tlak, snížení objemu krve),

-    pokud trpíte na koliku žlučovodu a močovodu,

-    pokud máte epilepsii nebo máte sklon k epileptickým záchvatům,

-    pokud užíváte léky k léčbě deprese (inhibitory MAO),

-    jestliže jste nedávno podstoupil/a operaci střev.

U přípravku Oxycodon Sandoz Retard může dojít ke vzniku závislosti. Pokud se používá delší dobu, objevuje se zvýšená snášenlivost k množství přípravku na potlačení bolesti a k udržení kontroly nad bolestí.

Dlouhodobé používání přípravku Oxycodon Sandoz Retard může vést k tělesné závislosti, přičemž při náhlém vysazení se mohou vyskytnout příznaky z náhlého vysazení. Pokud již pacient léčbu oxykodonem hydrochloridu nevyžaduje, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z náhlého vysazení.

Velmi vzácně, a to zejména ve vysokých dávkách, se může objevit zvýšený práh bolesti, při níž pacient nebude reagovat na další zvýšení dávky oxykodonu. Může být vyžadováno snížení dávky nebo změna na jiný opiát.

Pokud se přípravek u pacientů s chronickou bolestí používá podle předpisu, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti výrazně sníženo a musí být zváženo proti potenciálním přínosům. Proberte to, prosím, se svým lékařem.

Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard 10 mg u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard 10 mg se nedoporučuje pít alkohol.

Je třeba se vyvarovat užívání oxykodon-hydrochloridu u pacientů zneužívajících alkohol a/nebo léky nebo u pacientů s takovým zneužíváním v anamnéze.

-    Děti mladší 12 let

Podávání Oxykodonu nebylo u dětí do 12 let věku hodnoceno. Bezpečnost a účinnost nebyla stanovena, použití u dětí do 12 let věku se tedy nedoporučuje.

-    Starší pacienti

U starších pacientů je třeba podat nejnižší dávku a opatrně titrovat k dosažení přiměřené kontroly bolesti.

Sportovci musí mít na paměti, že tento lék může při antidopingových testech vést k pozitivní reakci. Používání přípravku Oxycodon Sandoz Retard jako dopingu je zdravotním rizikem.

Další léčivé přípravky a přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Jestliže užijete tyto tablety s jinými léčivými přípravky, může být účinek těchto tablet nebo jiných léčivých přípravků změněn.

-    Léky, které tlumí aktivitu centrálního nervového systému (např. léky na spaní nebo sedativa (léčiva na uklidnění)) a další léky, které působí na nervový systém (fenothiaziny, neuroleptika), léky používané k léčbě alergií nebo zvracení (antihistaminika, antiemetika), stejně jako jiné opiáty, nebo alkohol mohou nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat, zejména způsobit útlum dechu (respirační depresi).

-    Léky s anticholinergním účinkem např. léčiva, která tlumí psychózy (neuroleptika), léky používané k léčbě alergií (antihistaminika) nebo zvracení (antiemetika), léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby, mohou některé nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat (např. zácpu, sucho v ústech nebo poruchy močení).

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte:

-    Cimetidin (léčivo užívané u vředů, při špatném trávení nebo při pálení žáhy).

-    Antibiotika (např. klarithromycin, rifampicin, erythromycin a telithromycin).

-    Protiplísňové léky (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol).

-    Protikřečové léky (např. karbamazepin, fenytoin).

-    Antidepresiva (např. paroxetin, třezalka tečkovaná).

-    Léky k léčbě HIV infekce (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a sachinavir).

-    Chinidin (lék užívaný k léčbě rychlého srdečního tepu).

-    Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) a léky k léčbě deprese mohou nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat. Oxykodon by měl být užíván s opatrností, pokud užíváte současně inhibitory MAO nebo jste je užíval/a v posledních 2 týdnech.

-    U jednotlivých pacientů bylo pozorováno klinicky významné snížení nebo zvýšení srážlivosti krve, pokud byly spolu s přípravkem Oxycodon Sandoz Retard podávány léky proti srážení krve (antikoagulancia kumarinového typu).

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol zesiluje zhoršení pozornosti a reaktivity a může zesílit možné nežádoucí účinky, jako je ospalost a útlum dechu.

Pití grapefruitového džusu současně s užíváním oxykodonu může zvýšit riziko nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Těhotenství

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard v těhotenství. Jsou k dispozici pouze omezené údaje o používání oxykodonu u těhotných žen.

Oxykodon prostupuje placentou do krevního oběhu dítěte.

Dlouhodobé užívání oxykodonu během těhotenství může u novorozence vést k příznakům z vysazení. Používání oxykodonu během porodu může způsobit útlum dechu novorozence.

Kojení

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard během kojení, protože oxykodon může prostupovat do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Oxykodon může snížit pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje zaniká nebo je ovlivněna. Možné nežádoucí účinky ovlivňující řidičské schopnosti a koncentraci jsou uvedeny v bodu 4. (Možné nežádoucí účinky).

Při stabilizované léčbě nemusí být obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit situaci individuálně. Poraďte se, prosím, se svým lékařem zda nebo za jakých podmínek můžete řídit dopravní prostředky.

Důležité informace o některých složkách přípravku Oxycodon Sandoz Retard

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek, na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající (starší 12 let)

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu (1 tableta s prodlouženým uvolňováním) ve 12hodinových intervalech. Lékař Vám nicméně předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.

Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.

Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími dávkami.

Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg podle pevného schématu potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průnikové bolesti. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg není určen k léčbě průnikové bolesti.

K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 4 tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 20 mg oxykodon-hydrochloridu), ale mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky 80 až 120 mg oxykodon-hydrochloridu, které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg.

Pro vyšší nebo nižší dávky jsou k dispozici jiné síly tohoto léčivého přípravku.

Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, aby se dosáhlo nejlepší možné léčby bolesti, stejně jako aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater Váš lékař Vám předepíše nižší zahajovací dávku.

Další rizikoví pacienti

Pokud máte nízkou tělesnou hmotnost, může Vám lékař předepsat nižší zahajovací dávku.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard se nesmí užívat s alkoholickými nápoji.

Způsob a doba podávání

Tablety s prodlouženým uvolňováním polykejte (celé nebo rozpůlené) s dostatečným množstvím tekutiny (‘A sklenice vody) s jídlem nebo bez jídla ráno a večer podle pevného schématu (např. v 8 ráno a v 8 večer).

Tablety se nesmí drtit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolňování oxykodonu. Podávání rozžvýkaného nebo rozdrceného přípravku Oxycodon Sandoz Retard vede k rychlému uvolnění a vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod “Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a”). Přípravek Oxycodon Sandoz Retard je určen pouze k užití ústy (perorální podání).

V případě zneužívání a použití tablet do injekcí (injekce do žíly) mohou vést pomocné látky v tabletě (zvláště mastek) k rozrušení (nekróze) místní tkáně, změnám tkáně plic (granulomy plic) nebo k jiným závažným, potenciálně smrtícím příhodám.

Váš lékař Vám dávku upraví v závislosti na intenzitě bolesti a na tom, jak reagujete na léčbu. Užívejte Vaším lékařem stanovený počet tablet s prodlouženým uvolňováním dvakrát denně.

Přerušení užívání

Pokud již léčbu oxykodonem nepotřebujete, doporučuje se dávku snižovat postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo místní toxikologické středisko. Mohou se vyskytnout následující symptomy: zúžené zorničky (mióza), útlum dechu (respirační deprese), ochablost kosterního svalstva a pokles krevního tlaku. V závažných případech se může vyskytnout oběhové selhání, duševní a pohybová inaktivita (strnulost), bezvědomí (kóma), zpomalení srdečního tepu a hromadění vody v plicích (nekardiogenní plicní edém); zneužívání vysokých dávek silných opiátů jako je oxykodon může být smrtelné. V žádném případě se nesmíte vystavovat situacím vyžadujícím zvýšené soustředění, např. řízení automobilu nebo obsluha strojů.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Jestliže používáte nižší dávky přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než je předepsáno nebo pokud budete užívání tablet vynechávat, úleva od bolesti v důsledku toho nebude dostačující nebo zcela vymizí.

Můžete doplnit zapomenutou tabletu pokud příští pravidelná dávka nemá být užita po dobu dalších alespoň 8 hodin. Poté můžete v užívání tablet pokračovat podle předpisu.

Rovněž můžete užít tablety s prodlouženým uvolňováním, pokud je doba do další pravidelné dávky kratší, ale příjem další dávky odložte o 8 hodin. V zásadě nesmíte přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívat více než jednou za 8 hodin.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Léčbu bez porady s lékařem neukončujte.

Pokud pacient již léčbu přípravkem Oxycodon Sandoz Retard nepotřebuje, doporučuje se dávku snižovat postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo projevy, o kterých je nutno uvažovat a opatření, která je nutno přijmout, pokud se tyto nežádoucí účinky nebo projevy objeví:

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívat a ihned se obraťte na svého lékaře.

Útlum dechu je nejvýznamnějším rizikem navozeným opiáty a je nejpravděpodobnější u starších nebo oslabených pacientů. V důsledku toho mohou u predisponovaných pacientů opiáty způsobit závažné poklesy krevního tlaku.

Kromě toho oxykodon může způsobit zúžení zorniček, spasmus bronchů a spasmus hladké svaloviny a potlačit kašlací reflex.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů):

Útlum (únava až ospalost); závratě; bolesti hlavy; zácpa; nevolnost; zvracení, svědění.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 léčených pacientů):

Pocit slabosti (astenický stav); úzkost, zmatenost, deprese, nervozita, poruchy spánku, poruchy myšlenkového procesu, třes (tremor), útlum dechu (dušnost), bronchospasmus (potíže s dechem nebo sípání), sucho v ústech, bolest břicha; průjem; podrážděný žaludek (dyspepsie); snížená chuť k jídlu, kožní poruchy jako je vyrážka, vzácně zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), v ojedinělých případech olupující se vyrážka (exfoliativní dermatitida), zvýšené pocení, časté močení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených pacientů):

Neklid, emoční labilita, euforie, halucinace, změny vnímání chuti, poruchy vidění, zúžení oční zornice, abnormálně silné vnímání zvuku (hyperakuze); zvýšené i snížené napětí svalů; tiky; mimovolní stahy svalů, snížený pocit čití (hypoestézie); poruchy koordinace pohybů; pocit nevolnosti, silné závratě, zrychlený tep, bušení srdce; rozšíření cév (vazodilatace), útlum dechu, zesílený kašel; faryngitida; výtok z nosu; změny hlasu, vředy v ústech; zánět dásní, zánět v ústech (stomatitida); plynatost, snížení libida, poruchy erekce, úrazy v důsledku nehod; bolest (např. bolest na hrudi); nadměrné množství tekutin v tkáních (otok); migréna; alergické reakce; nedostatek vody v těle (dehydratace), léková závislost; léková tolerance, ztráta paměti; poruchy řeči; záchvaty, mdloby; mravenčení (parestézie), potíže při polykání; říhání; ileus (neprůchodnost střev), zvýšení jaterních enzymů, suchá kůže, herpes simplex (porucha kůže a sliznic); zadržování moče; zimnice; příznaky z vysazení; žízeň.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených pacientů):

Onemocnění mízních uzlin (lymfadenopatie), svalové spasmy, nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku při vstávání; krvácení z dásní; zvýšená chuť k jídlu; tmavá stolice; zbarvení a poškození zubů, svědivá vyrážka, krev v moči (hematurie), změny tělesné hmotnosti (pokles nebo vzestup); celulitida.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Těžké alergické reakce (anafylaktický šok); agresivita; zvýšený práh bolesti (hyperalgezie); zubní kazy; přerušované vylučování žluče; žlučníkové koliky; nepřítomnost menstruačního krvácení (amenorea).

Protiopatření

Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, přijme Váš lékař obvykle příslušná opatření.

Nežádoucímu účinku zácpě lze zabránit dietou obohacenou o vlákninu a zvýšeným příjmem tekutin. Trpíte-li pocitem nevolnosti nebo zvracením, předepíše Vám lékař vhodný lék.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru/lahvičce a papírové krabičce za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 oC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg obsahuje

-    Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,96 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa, makrogol 6000, mastek, ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, celulosový prášek, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), hnědý oxid železitý (E172), červený oxid křemičitý (E172).

Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg jsou hnědočervené, bikonvexní, podlouhlé tablety s prodlouženým uvolňováním, s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 10 mg je k dispozici v ALU/PVC/PVDC blistrech s dětským bezpečnostním uzavřením o velikostech balení 10, 20, 28, 30 (10x3), 40, 50 (10x5), 56, 60, 98, 100 (10x10) tablet s prodlouženým uvolňováním; v jednodávkovém blistru 100 (10x10) a v HDPE lahvičkách s PP dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem po 100 a 250 tabletách s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Německo:    Oxycodonhydrochlorid HEXAL 5 mg Retardtabletten

Oxycodon-HCL Sandoz 10 mg Retardtabletten Česká republika: Oxycodon Sandoz Retard 10 mg

Dánsko:

Finsko:

Irsko:

Nizozemí:

Norsko:

Švédsko:

Slovinsko:

Velká Británie:

Oxycodon hydrochlorid Hexal Oxycodone Hexal

Oxydon 5 mg/10 mg Prolonged-Release Tablets

Oxycodon HCl Sandoz 5 mg/10 mg tabletten met verlengde afgifte

Oxycodon Hexal

Oxycodone Depot Hexal

Oksikodon Lek 5 mg/10 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Carexil 5 mg/10 mg Prolonged-release tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 08/2014

8