Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliquid 5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

Sp.zn. sukls34865/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxaliquid 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

10 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 50 mg. 20 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 100 mg. 30 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 150 mg. 40 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirá, bezbarvá tekutina.

pH: 4.0 - 6,0

Osmolalita: 140 mOsmol/kg.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Oxaliplatina v kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k:

•    Adjuvantní léčbě III. stadia (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru

•    K léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Příprava injekčních roztoků cytotoxických látek musí být prováděna speciálně školeným personálem se znalostí používaných léčivých přípravků za podmínek, které zaručují neporušenost léčivého přípravku, ochranu životního prostředí a zvláště osob, které s léčivými přípravky zacházejí, v souladu s předpisy zdravotnického zařízení. To vyžaduje vyčlenění prostor k tomuto účelu. V těchto prostorách je zakázáno kouřit, jíst nebo pít (podrobné informace viz bod 6.6).

Dávkování

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě je 85 mg/m intravenózně opakovaná každé 2 týdny ve 12 cyklech (6 měsíců).

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu je 85 mg/m intravenózně opakovaná každé 2 týdny.

Uvedené dávkování je třeba upravit podle individuální snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatina má být vždy podávána před fluorpyrimidiny - tj. 5-fluoruracilem (5FU).

Oxaliplatina se podává formou 2 až 6 hodinové intravenózní infuze ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) k dosažení koncentrace mezi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je nejvyšší koncentrace pro oxaliplatinu v dávkách 85 mg/m v klinické praxi. Oxaliplatina byla používána zejména v kombinaci s kontinuální infuzí 5-fluoruracilu.

Při dvoutýdenním léčebném schématu byl kombinován bolus a kontinuální infuze 5-fluoruracilu.

Zvláštní skupiny pacientů

-    Porucha funkce ledvin:

Podávání oxaliplatiny nebylo studováno u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin lze začít léčbu normální doporučenou dávkou (viz bod 4.4).

Dávku není třeba upravovat u pacientů s mírnou poruchou funkce ledvin.

-    Porucha funkce jater:

Ve klinické studii fáze I zahrnující pacienty s různým stupněm poruchy funkce jater se prokázalo, že frekvence a stupeň závažnosti hepato-biliární poruchy souvisely s progresí onemocnění a zhoršením funkčních jaterních testů při počátečním vyšetření. Ve skupině pacientů s abnormálními jaterními testy nebylo třeba zvláštní úpravy dávkování během klinického sledování.

-    Starší pacienti:

Při podávání oxaliplatiny samostatně nebo v kombinaci s 5-fluoruracilem osobám starším 65 let nebylo pozorováno žádné zvýšení závažné toxicity. V důsledku toho tedy nebylo nutno u starších osob speciálně upravovat dávkování.

-    Pediatričtí pacienti:

Neexistuje relevantní indikace pro použití oxaliplatiny u dětí. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii u pediatrické populace se solidními nádory nebyla stanovena (viz bod 5.1).

Způsob podání

Oxaliplatina se podává formou intravenózní infuze.

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci nejméně 0,2 mg/ml se musí podávat formou infuze do periferní žíly nebo centrálním žilním katetrem po dobu 2 až 6 hodin. Infuze oxaliplatiny musí vždy předcházet podání 5-fluoruracilu.

V případě extravazace musí být podávání okamžitě přerušeno.

Návod k použití

Před použitím musí být oxaliplatina dále zředěna. K ředění koncentrátu pro infuzní roztok lze použít pouze 5% roztok glukózy (viz bod 6.6).

4.3    Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů, kteří

-    jsou přecitlivělí na oxaliplatinu nebo na kteroukoliv pomocnou látku obsaženou v přípravku,

-    kojí,

-    mají myelosupresi zjištěnou před začátkem prvního cyklu léčby na základě počtu neutrofilů < 2x109/l a/nebo počtu trombocytů < 100x109/l;

-    mají periferní senzorická neuropatii s funkčním poškozením před prvním cyklem léčby;

-    mají těžkou poruchu funkce ledvin (s clearance creatininu menší než 30 ml/min).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatinu lze podávat jen na specializovaných onkologických odděleních a pod dohledem zkušeného onkologa.


Porucha funkce ledvin

Vzhledem k omezeným informacím o bezpečnosti podávání pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin má být zvážen poměr přínosu a rizika pro pacienta před podáním přípravku.

V    tomto případě mají být renální funkce důkladně monitorovány a dávka má být upravena dle toxicity.

Hypersenzitivní reakce

Speciální dohled musí být zajištěn u pacientů s anamnézou projevů alergie na jiné přípravky obsahující platinu. V případě reakce anafylaktického typu je nutno okamžitě ukončit infuzi a nasadit odpovídající symptomatickou léčbu. Další podání oxaliplatiny je v tomto případě kontraindikováno. U všech látek obsahujících platinu byly zaznamenány zkřížené reakce, někdy i fatální.

V    případě extravazace oxaliplatiny musí být infuze okamžitě ukončena a zahájena běžná lokální symptomatická léčba.

Neurologické symptomy

Neurologická toxicita oxaliplatiny má být pečlivě sledována, zvláště pak v případě kombinované léčby s dalšími léčivými přípravky vykazujícími specifickou neurologickou toxicitu. Před každým podáním a pravidelně po podání má být pacient neurologicky vyšetřen.

Pokud se u pacienta objeví akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8) během několikahodinové infuze nebo po 2hodinách po infuzi, následná dávka oxaliplatiny musí být podána formou 6hodinové infuze.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické symptomy (parestézie, dysestézie), doporučuje se úprava dávek oxaliplatiny v závislosti na trvání a závažnosti přítomných příznaků:

•    Pokud symptomy přetrvávají déle než sedm dnů a jsou obtěžující, následující dávka oxaliplatiny má být snížena z 85 na 65 mg/m (léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba).

•    V případě parestézií bez funkčního poškození přetrvávajících až do dalšího léčebného cyklu má být následující dávka snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba).

•    Pokud přetrvávají parestézie s funkčním poškozením do následujícího cyklu, léčba oxaliplatinou má být přerušena.

•    Pokud se tyto symptomy po přerušení léčby oxaliplatinou zmírní, lze zvážit obnovení léčby.

Pacienti mají být informováni o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie po ukončení léčby. Lokalizované středně těžké parestézie nebo parestézie, které mohou narušovat funkční aktivity, mohou přetrvávat až 3 roky po ukončení adjuvantní léčby.

Syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie (RPLS)

U pacientů, kteří byli léčeni oxaliplatinou v rámci kombinované chemoterapie, byl hlášen syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie (RPLS, také nazývaný PRES - Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome). RPLS je vzácná, reverzibilní, rychle nastupující neurologické onemocnění, při níž se mohou objevit záchvaty, hypertenze, bolest hlavy, zmatenost, ztráta zraku a jiné zrakové a neurologické potíže (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Diagnóza RPLS se potvrzuje zobrazovacím vyšetřením, nejlépe MRI (magnetická rezonance).

Nauzea, zvracení, průjem, dehydratace

Gastrointestinální toxické účinky oxaliplatiny jako nauzea a zvracení vyžaduje preventivní a/nebo terapeutické podání podávání antiemetik (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Těžký průjem/zvracení může způsobit dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalémii, metabolickou acidózu a poruchu funkce ledvin zejména při kombinaci oxaliplatiny s 5-fluoruracilem (5-FU).

Hematologické změny

Projevy hematologické toxicity (počet neutrofilů < 1,5x109/l a/nebo počet trombocytů < 50x109/l) jsou důvodem k odložení následujícího terapeutického cyklu až do zlepšení hematologických parametrů k přijatelným hodnotám. Kompletní krevní obraz včetně diferenciálu bílých krvinek má být vyšetřen na počátku léčby, a dále před každým cyklem.

Pacienti musí být přiměřeně informováni o riziku průjmu/zvracení, mukozitidy/stomatitidy a neutropenie po podání oxaliplatiny a 5-fluoruracilu (5-FU) tak, aby dokázali urgentně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře kvůli vhodné léčbě.

Pokud se mukozitida/stomatitida vyskytne s neutropenií nebo bez ní, další léčba má být odložena, dokud nedojde ke zotavení z mukozitidy/stomatitidy na stupeň I nebo menší a/nebo dokud počet neutrofilů není > 1,5x109/l.

Pokud se podává oxaliplatina v kombinaci s 5-fluoruracilem (5-FU) (s kyselinou folinovou či bez ní), má se dávka 5-fluoruracilu upravit podle jeho toxických účinků.

V    případě průjmu 4. stupně, neutropenie 3.-4. stupně (počet neutrofilů < 1,0x109/l), trombocytopenie 3.-4. stupně (počet trombocytů < 50x109/l) má být dávka oxaliplatiny snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba) za současného snížení dávky 5-fluoruracilu (5-FU) podle potřeby.

Plicní _ poruchy

V    případě nevysvětlených respiračních symptomů, jako je neproduktivní kašel, dušnost, plicní chrůpky nebo radiologicky zjištěné plicní infiltráty, má být podávání oxaliplatiny přerušeno, dokud následná plicní vyšetření nevyloučí intersticiální onemocnění plic (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Jaterní _ poruchy

V    případě abnormálních výsledků jaterních testů nebo portální hypertenze, která není obvyklým důsledkem jaterních metastáz, je třeba zvážit možnost velmi zřídka se vyskytujících případů vaskulárních poruch vyvolaných léky.

Těhotenství

Použití u těhotných žen viz bod 4.6 Těhotenství a kojení.

Fertilita

V    předklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Pacientům mužského rodu léčeným oxaliplatinou se proto doporučuje chránit se před početím dítěte během léčby a 6 měsíců po ukončení léčby a před léčbou si zjistit možnost konzervace spermií, protože oxaliplatina může mít antifertilní účinek, který může být nevratný.

Ženy by během léčby oxaliplatinou neměly otěhotnět. Během léčby a ještě po dobu 4 měsíců po ukončení léčby je nutno používat spolehlivou antikoncepci (viz bod 4.6).

Imunosupresivní účinky/zvýšený sklon k infekcím: Podávání živých či oslabených očkovacích látek pacientům s oslabenou imunitou v důsledku podávání chemoterapeutik včetně oxaliplatiny může vyvolat závažné či fatální infekce. U pacientů léčených oxaliplatinou se nesmí aplikovat živé očkovací látky. Očkovací látky neobsahující živé organismy nebo obsahující inaktivované organismy mohou být podávány, odpověď na tyto očkovací látky však může být snížena.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kterým byla podána jednotlivá dávka 85 mg/m2 oxaliplatiny bezprostředně před podáním 5-fluoruacilu (5-FU), nebyla pozorována žádná změna plazmatických hladin 5-fluoruracilu (5-FU).

In vitro nebylo pozorováno signifikantní vytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny následujícími látkami: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.

4.6    Fertility, těhotenství a kojení

Těhotenství/Ženy ve fertilním věku

V    současnosti nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti přípravku při jeho podávání v průběhu těhotenství. Ve studiích na zvířatech byla pozorována reprodukční toxicita. Proto se nedoporučuje užívání oxaliplatiny během těhotenství a u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají antikoncepci.

Oxaliplatinu lze použít pouze po důkladném zvážení poměru přínosu a rizika pro plod a se souhlasem pacientky.

Antikoncepce

Spolehlivá antikoncepce musí být užívána během léčby a po vysazení léčby ještě 4 měsíce u

v-    y-    v- r O    v- O

žen a 6 měsíců u mužů.

Kojení

Nebylo sledováno, zda dochází k vylučování oxaliplatiny do mateřského mléka. Kojení je tedy během léčby oxaliplatinou kontraindikováno.

Fertilita

Oxaliplatina může narušit fertilitu (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití)

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně léčba oxaliplatinou může vést ke zvýšenému riziku závratí, nauzey a zvracení a ostatních neurologických symptomů, které ovlivňují chůzi a rovnováhu a mohou méně závažně nebo mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Zrakové poruchy, zejména přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení léčby) může ovlivnit schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje. Pacienti proto mají být upozorněni na potenciální vliv těchto příhod na jejich schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluoruracilem a kyselinou folinovou (5-FU a FA) byly gastrointestinální (průjem, nauzea, zvracení a mukozitida), hematologické (neutropenie, trombocytopenie) a neurologické povahy (akutní periferní senzorická neuropatie).

Celkově byly tyto nežádoucí účinky častější a závažnějí v případě, že byla léčba 5-FU/FA podávána v kombinaci s oxaliplatinou v porovnání s léčbou 5-FU/FA bez oxaliplatiny.

Údaje očetnosti hlášených nežádoucích účinků uvedených v tabulce níže vychází z klinických studií léčby metastáz a adjuvantní léčby (zahrnující 416 a 1108 pacientů ve skupině léčené oxaliplatinou + 5-fluoruracilem (5-FU)/kyselinou folinovou (FA)) a ze zkušeností po uvedení na trh.

Četnosti v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem:

velmi časté (>1/10)

časté (>1/100 <1/10)

méně časté (>1/1 000 <1/100)

vzácné (>1/10000 <1/1000)

velmi vzácné (<1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Bližší údaje jsou uvedeny v následující tabulce.

Klasifikace dle MedDRA


Velmi časté


Časté


Méně časté


Vzácné


Velmi

vzácné


Infekce a infestace

Infekce

Rýma Infekce horních cest dýchacích Neutropenick á sepse

Poruchy krve a

lymfatického

systému*

Anémie

Neutropenie

Trombocyto-

penie

Leukopenie,

Lymfopenie

Febrilní

neutropenie

Hemolytická

anémie

Imunoalergic

Trombocytop

enie

Poruchy imunitního

systému*

Alergie/alergi cká reakce+

Poruchy metabolismu a

výživy

Anorexie Hyperglykemi e Hypokalemie Hypernatremie

Dehydratace

Metabolická

acidóza

Psychiatrické

poruchy

Deprese

Insomnie

Nervozita

Poruchy nervového systému

Periferní

senzorická

neuropatie

Bolest hlavy

Senzorické

poruchy

Dysgeúzie

Závratě

Motorická

neuritida

Meningismus

Dysartrie

Syndrom

reverzibilní

zadní

leukoencefal

opatie

(RPLS,

nazývaný

také

PRES)**

Poruchy oka

Konjunktiviti

da

Poruchy

zraku

Přechodné snížení ostrosti zraku Poruchy zorného pole Optiká neuritida Přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení léčby)

Poruchy ucha a labyrintu

Ototoxicita

Hluchota

Cévní poruchy

Krvácení Zčervenání Hluboká žilní trombóza Hypertenze

Respirační, hrudní a

Dušnost

Škytavka

Intersticiální

mediastinální

poruchy

Kašel

Epistaxe

Plicní

embolie

plicní

onemocnění, někdy fatální Plicní fibróza**

Gastrointestinální

poruchy

Průjem

Nauzea,

Zvracení,

Stomatitida/

mukozitida

Bolest břicha,

Zácpa

Dyspepsie Gastroezofag eální reflux Gastrointesti nální krvácení Krvácení z rekta

Ileus

Střevní

obstrukce

Kolitida vč.

průjmu

vyvolaného

Clostridium

difficile

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Syndrom

sinusoidál

obstrukce jater (viz níže)

Poruchy kůže a podkoží

Poruchy kůže Alopécie

Exfoliace

kůže (např.

syndrom

rukou a

chodidel)

Erytematózní

vyrážka

Vyrážka

Nadměrné

pocení

Onemocnění

nehtů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolest zad

Artralgie Bolest kostí

Poruchy ledvin a močových cest

Hematurie

Dysurie

Abnormální

frekvence

močení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Horečka++

Reakce

v místě

vpichu

injekce+++

Únava

Asténie

Bolest

Pokles hmotnosti (v případě metastáz)

Vyšetření

Zvýšená hladina alkalické fosfatázy v ktvi

Zvýšení kreatininu v krvi Pokles tělesné

Zvýšená

hladinabilirubi

nu v krvi

Zvýšená

hladina laktát

dehydrogenázy

(LDH) v krvi

Zvýšení

jaterních

enzymů

Zvýšení

tělesné

hmotnosti (u

adjuvantní

léčby)

hmotnosti

* viz informace uvedené v dalším odstavci ** viz bod 4.4

+ Velmi časté: časté alergie/alergické reakce, které se vyskytují zejména během perfáze, někdy fatální (časté alergické reakce jako vyrážka (zejména kopřivka), konjunktivitida, rýma.

Časté anafylaktické či anafylaktoidní reakce, zahrnující bronchospasmus, angioedém, hypotenzi, pocit bolesti na hrudi a anafylaktický šok.

++Velmi často horečka, třes, buď infekční (s nebo bez febrilní neutropenie) nebo případně vzniklá na imunologickém podkladě.

+++Byly zaznamenány reakce v místě vpichu injekce včetně lokální bolesti, zčervenání, otoku a trombózy. Extravazace může též způsobit lokální bolest a zánět, který může být závažný a může vést ke komplikacím včetně nekrózy, zejména když je oxaliplatina podávána do periferní žíly (viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týdny

Léčba metastáz

Adjuvant

ní terapie

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Anemie

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopenie

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilní neutropenie

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepse

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Zkušenosti po uvedení na trh s neznámou frekvencí Hemolytický uremický syndrom

Gastrointestinální poruchy:

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týdny

Léčba metastáz

Adjuvant

ní terapie

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Průjem

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Zvracení

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukositida / Stomatitida

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Doporučuje se léčebné nebo preventivní podávání účinných antiemetik.

Dehydratace, paralytický ileus, střevní obstrukce, hypokalémie, metabolická acidóza a porucha funkce ledvin mohou být způsobeny závažným průjmem/zvracením zejména při kombinování oxaliplatiny s 5-fluoruracilem (5-FU) (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je v případě oxaliplatiny toxicita limitující dávku. Zahrnuje senzorickou periferní neuropatii charakterizovanou dysestézií a/nebo parestézií v končetinách, které mohou být spojeny s křečemi, často vyvolanými chladem. Tyto symptomy se vyskytují až u 95 % léčených pacientů. Délka trvání těchto symptomů, které obvykle ustoupí v období mezi jednotlivými terapeutickými cykly, se prodlužuje s počtem cyklů.

Výskyt bolesti a/nebo funkční poruchy je důvodem pro úpravu dávky nebo dokonce přerušení léčby, v závislosti na době trvání těchto příznaků (viz bod 4.4).

Mezi tyto funkční poruchy patří potíže s jemnou motorikou a jsou možným důsledkem senzorického poškození. Riziko výskytu trvalých obtíží při kumulativní dávce přibližně 850 mg/m2 (tj. 10 cyklů) je přibližně 10 % a při kumulativní dávce 1020 mg/m2 (tj. 12 cyklů) přibližně 20 %.

Ve většině případů se neurologické příznaky zlepšily nebo úplně vymizely po ukončení léčby. Po dobu 6 měsíců od ukončení adjuvantní léčby karcinomu tlustého střeva se u 87 % pacientů nevyskytly žádné příznaky nebo se vyskytly mírné příznaky. Po 3letém sledování se u cca 3 % pacientů vyskytly buď přetrvávající lokální parestézie středně závažné intenzity (2,3 %) nebo parestézie, které mohly ovlivnit funkční poškození (0,5 %).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Objevovaly se do několika hodin po podání a často souvisí s působením chladu. Mohou se obvykle projevovat jako přechodná parestézie, dysestézie nebo hypestézie. Akutní syndrom faryngolaryngeální dysestésie se vyskytuje u 1-2 % pacientů a je charakterizován subjektivními pocity poruchy polykání nebo dušnosti bez objektivního projevu respirační tísně (žádná cyanóza nebo hypoxie) nebo laryngospasmu nebo bronchospasmu (žádný stridor, sípání). Ačkoli byla v těchto případech podávána antihistaminika a bronchodilatancia, tyto příznaky byly rychle reverzibilní dokonce při absenci jakékoli léčby. Prodloužení doby infuze pomáhá redukovat výskyt tohoto syndromu (viz bod 4.4).

Kromě toho byly ojediněle zaznamenány následující symptomy: spasmy čelisti, svalové záškuby/myoklonus, poruchy koordinace/poruchy chůze/ataxie/poruchy rovnováhy, pocity tísně v krku a na hrudi/tlak/dyskomfort/bolest. S výše uvedenými příhodami mohou být dále přidruženy dysfunkce hlavových nervů nebo se též mohou objevit izolované příznaky jako ptóza, diplopie, afonie/dysfonie/chrapot, někdy popisovány jako paralýza hlasivek, abnormálni pocity na jazyku nebo dysartrie, někdy popisována jako afázie, neuralgie trigeminu/bolesti v obličeji/bolesti očí, snížení zrakové ostrosti, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny další neurologické symptomy jako ztráta hlubokých šlachových reflexů a Lhermittův příznak. Byly hlášeny ojedinělé případy zánětu zrakového nervu.

Zkušenosti po uvedení na trh s neznámou frekvencí Křeče

Poruchy imunitního systému:

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA 85 mg/m každé 2 týdny

Léčba metastáz

Adjuvantní terapie

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň

4

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň

4

Alergické reakce/Alergie

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné (< 1/10000):

Syndrom jaterní sinusoidní obstrukce, též známý jako venookluzivní onemocnění jater, nebo patologické projevy spojené s jaterními poruchami, včetně peliosis hepatis, nodulární regenerativní hyperplazie nebo perisinusoidní fibrózy. Klinickými projevy mohou být portální hypertenze a/nebo zvýšení transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné (< 1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutní intersticiální nefritida a akutní renální selhání.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci -ucinek.

4.9 Předávkování

Není k dispozici žádné antidotum oxaliplatiny. V případech předávkování lze očekávat prohloubení nežádoucích účinků. Má být zahájeno monitorování hematologických parametrů a příslušná symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antineoplastika, sloučeniny platiny.

ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická léčivá látka z nové skupiny derivátů platiny, kde je atom platiny vázán v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvoří jediný enantiomer, Cis-[oxalato(trans-1-1,2-DACH)platinu].

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum jak in vitro cytotoxicity, tak in vivo protinádorové aktivity na různých nádorových modelových systémech, včetně modelů kolorektálního karcinomu u lidí. Oxaliplatina rovněž působí in vitro a in vivo v různých modelových systémech rezistentních na cisplatinu.

V kombinaci s 5-fluoruracilem bylo pozorováno synergické cytotoxické působení jak in vitro, tak in vivo.

Studie mechanismu působení oxaliplatiny, ačkoliv není ještě zcela objasněn, podporují hypotézu, že hydratované metabolity vznikající biotransformací oxaliplatiny vstupují do interakce s DNA a dochází tak k tvorbě intra- a inter- můstků mezi vlákny DNA, což vede k ukončení syntézy DNA. Výsledkem je cytotoxický a protinádorový účinek.

U pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva je účinnost oxaliplatiny (85 mg/m2 opakovaně každé dva týdny) v kombinaci s 5-fluoruracilem/kyselinou folinovou (5-FU/FA) prokázána ve třech klinických studiích:

-    V první linii léčby dvouramenná komparativní studie III. fáze (de Gramont, A et al., 2000) randomizovala 420 pacientů buď s 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N=210) nebo s kombinací oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

-    U předléčených pacientů srovnávací tříramenná studie fáze III (Rothenberg, ML et al., 2003) randomizovala 821 pacientů refrakterních k irinotekanu (CPT-11) + 5-FU/FA do kombinací 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N=275), oxaliplatina v monoterapii (N=275) nebo kombinace oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=271).

-    Závěrem, nekontrolovaná studie fáze II (André, T et al., 1999) zahrnovala pacienty refrakterní k 5-FU/FA samostatně. Pacienti byli léčeni oxaliplatinou s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

Uvedené dvě randomizované klinické studie, v léčbě první linie (de Gramont, A et al.) a u předléčených pacientů (Rothenberg, ML et al.), demonstrovaly významně vyšší míru léčebné odpovědi a prodloužení přežívání bez progrese (PFS)/čas do progrese (TTP) ve srovnání s léčbou samotným 5-FU/FA. Ve studii Rothenberga a kol., provedené u předléčených refrakterních pacientů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v mediánu celkového přežití (OS) mezi oxaliplatinou a 5-FU/FA.

Odpověď na léčbu u FOLFOX4 versus LV5FU2

Odpověď na léčbu, % (95% CI) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

(de Gramont, A et al., 2000) Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 8 týdnů

22

(16-27)

49

(42-46)

NA*

hodnota p

= 0,0001

Předléčení pacienti (Rothenberg, ML et al., 2003) (refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 6 týdnů

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

hodnota p 0=0,0001

Předléčení pacienti

(André, T et al., 1999)

NA*

23

NA*

(refrakterní

(13-36)

k 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 12 týdnů

*NA = neaplikovatelné

Medián období bez progrese (PFS)/Medián času do progrese (TTP) FOLFOX4 versus

LV5FU2

Medián PFS/TTP, měsíce (95% CI) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

(de Gramont, A et al., 2000) (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,0003

Předléčení pacienti (Rothenberg, ML et al., 2003)

(ttp)

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Log-rank hodnota p = 0,0001

Předléčení pacienti (André, T et al., 1999) (refrakterní k 5-FU/FA)

NA*

5,1

(3,1-5,7)

NA*

*NA = neaplikovatelné

Medián celkové doby přežití (OS)

u FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián OS, měsíce (95% CI) ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

(de Gramont, A et al., 2000)

14,7

(13-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,12

Předléčení pacienti

(Rothenberg, ML et al., 2003) (refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Log-rank hodnota p = 0,09

Předléčení pacienti

(André, T et al., 1999) (refrakterní k 5-FU/LV)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

*NA = neaplikovatelné

U předléčených pacientů (Rothenberg, ML et al., 2003), kteří byli na počátku studie symptomatičtí, vykazovala významné zlepšení symptomů větší část léčená oxaliplatinou a 5-FU/FA, ve srovnání s pacienty léčenými 5-FU/FA samostatně (27,7 % vs. 14,6 %, p = 0,0033).

U dosud neléčených pacientů (de Gramont, A et al., 2000) nebyl nalezen žádný statistický rozdíl mezi dvěma léčenými skupinami v hodnocení jakýchkoli aspektů kvality života. Nicméně skóre kvality života bylo obecně lepší v kontrolní skupině v hodnocení celkového pocitu zdraví a bolesti a horší pro nauzeu a zvracení ve skupině s oxaliplatinou.

Komparativní studie fáze III MOSAIC randomizovala 2246 pacientů (899 stadium II/Duke B2 a 1347 stadium III/ Duke C) při adjuvantní léčbě po kompletní resekci primárního karcinomu tlustého střeva, kteří užívali buď 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N = 1123 (B2/C

= 448/675)) anebo kombinaci oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 1123 (B2/C = 451/672)).

MOSAIC- 3-leté přežívání bez projevu choroby (ITT analýza) u celkové populace

Léčebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3letého přežití bez projevu

73,3

78,7

choroby (95% Ci)

(70,6-75,6)

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log-rank test

P

= 0,0008

*medián následného sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni po dobu minimálně 3 let)

Studie prokázala celkovou významnou výhodu u 3letého přežití bez projevu choroby u kombinované léčby oxaliplatinou + 5-FU/FA (FOLFOX4) oproti léčbě samotným 5-FU/FA (LV5FU2).

MOSAIC - 3-leté přežití bez projevů choroby (analýza ITT)* pod

e stádia choroby

Stádium pacienta

Stádium II (Duke B2)

Stádium III (Duke C)

Léčebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3letého přežití bez progrese (95% CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,1-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95% CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Stratifikovaný log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

*medián následného sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni po dobu minimálně 3 let)

Přežití (OS) analýza ITT:

V    době provádění analýzy tříletého přežití bez projevu choroby, což byl primární ukazatel hodnocení studie MOSAIC, bylo 85,1 % pacientů ze skupiny FOLFOX4 stále naživu ve srovnání s 83,8 % pacientů ze skupiny LV5FU2. To znamená celkové snížení rizika mortality o 10 % ve prospěch skupiny FOLFOX4, ale bez statistické významnosti (hazard ratio = 0,90).

V    subpopulaci Stádium II (Duke B2) činily tyto hodnoty 92,2 % (FOLFOX4) oproti 92,4 (LV5FU2), (hazard ratio = 1,01) a v subpopulaci Stádium III (Duke C) 80,4 % (FOLFOX4) oproti 78,1 % (LV5FU2), (hazard ratio = 0,87).

Oxaliplatina v monoterapii byla hodnocena v pediatrické populaci ve 2 studiích fáze I (69 pacientů) a 2 studiích fáze II (90 pacientů). Léčeno bylo celkem 159 pediatrických pacientů (ve věku od 7 měsíců do 22 let) se solidními nádory. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii v pediatrické populaci nebyla stanovena. Nábor do studií fáze II byl zastaven z důvodu nedostatečné odpovědi nádoru.

Farmakokinetika jednotlivých aktivních sloučenin platiny nebyla stanovena.

Farmakokinetika ultrafiltrovatelné platiny, reprezentované směsí všech nevázaných aktivních i neaktivních druhů platiny po 2-hodinové infuzi oxaliplatiny v dávce 130 mg/m2 každé tři týdny od jednoho do pěti cyklů a v dávce oxaliplatiny 85 mg/m2 každé dva týdny od jednoho do tří cyklů je znázorněna v následující tabulce:

Souhrn farmakokinetických parametrů stanovených v ultrafiltrátu po několikanásobných dávkách oxaliplatiny 85 mg/m každé dva týdny nebo 130 mg/m každé tři týdny

Dávka

Cmax

AUCo-48

auc

ti/2a

Í1/2P

tl/2Y

Vss

Cl

[dg/ml]

[^g.hod/ml]

[^g.hod/ml]

[hod]

[hod]

[hod]

[l]

[l/hod]

85 mg/m2 střední hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2 střední hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,10

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

2

Střední hodnota AUCo-48 a Cmax hodnoty byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m ) nebo v 5. cyklu (130 mg/m2 ).

Střední hodnoty AUC, Vss, Cl a CL R 0-48 byly stanoveny v 1. cyklu.

Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, , Vss, Cl hodnoty byly stanoveny nekompartmentovou analýzou. Ti/2a, ti/2p a ti/2y byly stanoveny kompartmentovou analýzou (kombinované z cyklu 1-3).

Na konci 2-hodinové infuze je 15 % podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zbylých 85 % je rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí. Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas platiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu. Nebyla pozorována signifikantní akumulace oxaliplatiny v ultrafiltrátu plazmy po podání 85 mg/m2 každé dva týdny nebo 130 mg/m2 každé tři týdny a rovnovážného stavu bylo dosaženo u cyklu 1, přičemž variabilita u pacientů i mezi pacienty je nízká.

Biotransformace in vitro je výsledkem neenzymatické degradace a neexistuje důkaz, že cytochrom P450 se podílí na metabolizmu diaminocyklohexanového (DACH) cyklu.

Oxaliplatina podléhá u pacientů rozsáhlé biotransformaci a na konci 2-hodinové infuze není v plazmatickém ultrafiltrátu detekovatelná intaktní látka. V systémové cirkulaci byly identifikovány některé cytotoxické produkty biotransformace včetně monochlor-, dichlor- a dihydro- DACH platiny spolu s dalšími inaktivními konjugáty v delších časových intervalech.

Platina je převážně vylučována močí během prvních 48 hodin po podání.

Do 5 dnů je přibližně 54 % celkové podané dávky vyloučeno močí a < 3 % stolicí.

Při poruše funkce ledvin byl pozorován významný pokles clearance oxaliplatiny ze 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu se statisticky významným poklesem distribučního objemu ze 330 ± 40,9 l na 241 ± 36,1 l. Vliv těžké poruchy funkce ledvin na clearance platiny nebyl hodnocen.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány vybrané pro neklinické sledování na zvířecích druzích (myš, potkan, pes a/nebo opice) zahrnovaly kostní dřeň, gastrointestinální trakt, ledviny, varlata, nervový systém a srdce, ve studiích s jednorázovou i opakovanou dávkou. Toxicita pozorovaná na cílových orgánech zvířat odpovídá toxicitě ostatních přípravků obsahujících platinu a jiných DNA poškozujících cytotoxických léčivých přípravků užívaných v léčbě rakoviny s výjimkou účinků na srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a projevily se elektrofyziologickými poruchami s letální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita se pokládá za specifickou pouze u psů nejen proto, že byla pouze u psů pozorována, ale také proto, že dávka, která byla letálně kardiotoxická u psů (150 mg/m2), byla dobře tolerována u lidí. Neklinické studie využívající senzorické neurony potkanů ukazují, že akutní neurosenzorické symptomy spojené s podáváním oxaliplatiny mohou poukazovat na interakci s napětím řízenými Na+ kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní u savců a vykazovala embryo-fetální toxicitu u potkanů. Oxaliplatina se považuje za pravděpodobně karcinogenní, ačkoli studie zkoumající karcinogenitu přípravku dosud nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky kromě látek uvedených v bodě 6.6.

•    NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluoruracilem, trometamolem a přípravky s kyselinou folinovou obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

•    NEŘEĎTE oxaliplatinu solnými nebo jinými roztoky obsahujícími chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

•    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince (viz bod 6.6 pro návod týkající se současného podání s kyselinou folinovou).

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční nástroje obsahující hliník.

6.3    Doba použitelnosti

Léčivý přípravek v prodejním balení: 18 měsíců Roztok pro infuzi po naředění:

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně tato doba nemá být delší než 24 hodin při teplotě mezi 2 a 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 48 hodin při teplotě od 2 do 8 °C po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml 5% roztokem glukózy a po dobu 6 hodin při teplotě 20 - 25 °C po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml 5% roztokem glukózy.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Injekční lahvičky uchovávejte ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného a naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Bezbarvá skleněná injekční lahvička s šedou halobutylovou pryžovou zátkou a aluminiovým krytem s plastovým odtrhávacím uzávěren s nebo bez průhledného plastového kontejneru (Onco-Save).

Velikost balení:

50mg/10ml: 1 injekční lahvička, 5 injekčních lahviček , 10 injekčních lahviček 100mg/20ml: 1 injekční lahvička 150mg/30ml: 1 injekční lahvička 200mg/40ml: 1 injekční lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Stejně jako jiným potenciálně toxickým sloučeninám je třeba přípravě roztoku oxaliplatiny věnovat zvýšenou pozornost.

Návod k zacházení s přípravkem

Zdravotnický personál musí zacházení s touto toxickou látkou věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se znalostí používaných léčivých přípravků, v podmínkách, které zaručují ochranu životního prostředí a zejména ochranu personálu zacházejícího s přípravkem v souladu s předpisy nemocnice. To vyžaduje prostory vymezené k těmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst anebo pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, je nutný plášť s dlouhým rukávem, ochranná maska, pokrývka hlavy, ochranné brýle, sterilní rukavice pro jednorázové použití, ochranný kryt pracovní plochy (digestoř), nádob a pytlů na odpad.

S výměšky a zvratky se musí manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.

S jakoukoli rozbitou nádobou se musí manipulovat stejně jako s kontaminovaným odpadem. Ten má být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže odstavec „Likvidace”.

Pokud dojde ke kontaktu koncentrátu nebo infuzního roztoku oxaliplatiny s kůží, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Pokud se dostane koncentrát nebo nebo infuzní roztok oxaliplatiny na sliznici, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Zvláštní upozornění pro použití:

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

•    NEPOUŽÍVEJTE nenaředěné.

•    K ředění lze použít pouze 5% roztok glukózy. NEŘEĎTE infuzi chloridem sodným nebo roztoky obsahujícími chloridy.

•    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku, nepodávejte současně ve stejné infuzní lince.

•    NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluoruracilem, s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou folinovou (jako kalcium-folinát nebo natrium-folinát): Intravenózní infuze oxaliplatiny v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) v dávce 85 mg/m se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové v 5% roztoku glukózy, po dobu 2 až 6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze. Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a může být zředěna pouze isotonickým 5% roztokem glukózy, nikdy ne alkalickými roztoky nebo roztokem chloridu sodného nebo roztoky obsahujícími chloridy.

Návod k použití s 5-fluoruracilem:

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluorpyrimidiny - tj. před 5-fluoruracilem.

Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluoruracil. Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající Souhrn údajů o přípravku.

Koncentrát pro infuzní roztok

Před použitím vizuálně zkontrolujte. Použit může být pouze čirý roztok bez jakýchkoli částic. Tento přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Ředění roztoku před infuzí

Naberte požadované množství koncentrátu z injekční lahvičky a rozřeďte jej 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi minimálně 0,2 mg/ml.

Podávejte intravenózní infuzí.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně tato doba nemá být delší než 24 hodin při teplotě mezi 2 a 8°C, pokud ředění proběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu 48 hodin při teplotě od 2 do 8 °C po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml 5% roztokem glukózy a po dobu 6 hodin při teplotě 20 - 25 °C po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml a 2,0 mg/ml 5% roztokem glukózy.

Před použitím vizuálně zkontrolujte. Použit může být pouze čirý roztok bez jakýchkoli částic.

Tento přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok musí být zlikvidován (viz odstavec „Likvidace“).

NIKDY nepoužívejte k rekonstituci/ředění roztok chloridu sodného.

Infuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci minimálně 0,2 mg/ml musí být podávána buď do periferní žíly nebo centrálním žilním katétrem po dobu 2 až 6 hodin. Podává-li se oxaliplatina v kombinaci s 5-fluoruracilem, musí infuze oxaliplatiny předcházet infuzi 5-fluoruracilu.

Likvidace

Zbytek léčivého přípravku stejně jako veškerý materiál použitý pro rekonstituci, ředění a infuzi musí být zlikvidován v souladu se standardním nemocničním postupem předepsaným pro likvidaci cytotoxického materiálu, v souladu se současnými požadavky zákonů na likvidaci nebezpečného odpadu.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

A-4866 Unterach

Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/926/10-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 24.11.2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU 23.2.2014