Příbalový Leták

Oxaliplatinum Medac 5 Mg/Ml Prášek Pro Přípravu Infuzního Roztoku

Sp.zn. sukls8469/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 lahvička s práškem pro přípravu infUzního roztoku obsahuje 50 mg, 100 mg nebo 150 mg oxaliplatinum.

1 ml rekonstituovaného koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatinum.

Lahvička 50 mg: Jedna lahvička obsahuje 50 mg oxaliplatinum pro rekonstituci v 10 ml rozpouštědla. Lahvička 100 mg: Jedna lahvička obsahuje 100 mg oxaliplatinum pro rekonstituci ve 20 ml rozpouštědla.

Lahvička 150 mg: Jedna lahvička obsahuje 150 mg oxaliplatinum pro rekonstituci ve 30 ml rozpouštědla.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku. Bílý až téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována:

•    K adjuvantní léčbě III. stadia (Duke C) karcinomu tlustého střeva po úplné resekci primárního nádoru.

•    K léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě je 85 mg/m2 intravenózně, opakovaně každé 2 týdny ve 12 cyklech (6 měsíců).

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu je 85 mg/m2 intravenózně, opakovaně každé 2 týdny.

Uvedené dávkování je třeba upravit podle individuální snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatina by měla být vždy podávána před fluoropyrimidiny.

Oxaliplatina se podává formou 2 až 6 hodinové intravenózní infuze ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy k dosažení koncentrace mezi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je nejvyšší koncentrace pro oxaliplatinu v dávkách 85 mg/m2 v klinické praxi.

Oxaliplatina byla užívána hlavně v kombinaci s kontinuální infuzí 5-fluorouracilu.

Při dvoutýdenním léčebném schématu byl kombinován bolus a kontinuální infuze 5-fluorouracilu.

Zvláštní skupiny populace

-    Porucha funkce ledvin:

Podávání oxaliplatiny nebylo studováno u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.3).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin lze začít léčbu normální doporučenou dávkou (viz bod 4.4). Dávku není třeba upravovat u pacientů s mírnou renální dysfunkcí.

-    Porucha funkce jater:

Ve fázi I klinické studie zahrnující pacienty s různým stupněm porucha funkce jater se prokázalo, že frekvence a stupeň závažnosti hepato-biliární poruchy měly vztah k progresi onemocnění a zhoršení funkčních jaterních testů při počátečním vyšetření. Ve skupině pacientů s abnormálními jaterními testy nebylo třeba zvláštní úpravy dávkování během klinického sledování.

-    Starší osoby:

Při podávání oxaliplatiny samostatně nebo v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) osobám starším 65 let nebylo pozorováno zvýšení závažné toxicity. V důsledku toho tedy nebylo nutno u starších osob speciálně upravovat dávkování.

Způsob podání

Oxaliplatina se podává formou intravenózní infuze.

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci ne menší než 0,2 mg/ml se musí podávat formou infuze do periferní žíly nebo centrálním žilním katetrem po dobu 2 až 6 hodin. Infuze oxaliplatiny musí vždy předcházet podání 5-fluorouracilu.

V případě extravazace musí být podávání okamžitě přerušeno.

Příprava injekčních roztoků cytotoxických látek musí být prováděna speciálně školeným personálem se znalostí používaných léčivých přípravků za podmínek, které zaručují neporušenost (integritu) léčivého přípravku, ochranu životního prostředí a zvláště osob, které s léčivými přípravky zacházejí, v souladu s předpisy zdravotnického zařízení. To vyžaduje vyčlenění prostor k tomuto účelu. V těchto prostorách je zakázáno kouřit, jíst nebo pít.

Návod k použití

Viz bod 6.6.

4.3 Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů, kteří:

•    mají v anamnéze hypersenzitivitu na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

•    kojí;

•    mají myelosupresi zjištěnou před začátkem prvního cyklu léčby, což je zřejmé při počtu neutrofilů < 2x109/l a/nebo počtu krevních destiček < 100x109/l;

•    mají periferní senzorickou neuropatii s funkčním poškozením před začátkem prvního cyklu léčby;

•    mají těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu je menší než 30 ml/min).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatinu lze podávat jen na specializovaných onkologických odděleních a pod dohledem zkušeného onkologa.


Porucha funkce ledvin

Vzhledem k omezeným informacím o bezpečnosti podání pacientům se středně těžkou poruchou funkce ledvin by před podáním přípravku měl být zvážen poměr prospěch/ riziko pro pacienta.

V    tomto případě by renální funkce měly být důkladně monitorovány a dávka by měla být upravena dle toxicity.

Hypersenzitivní reakce

Speciální dohled je nutné zajistit u pacientů, kteří mají v anamnéze alergickou reakci na jiné přípravky s obsahem platiny. V případě anafylaktických projevů je nutno okamžitě ukončit infuzi a zahájit odpovídající symptomatickou léčbu. Opakované podání oxaliplatiny takovým pacientům je kontraindikováno. U všech sloučenin platiny byly zaznamenány zkřížené reakce, které byly v některých případech fatální.

V    případě extravazace oxaliplatiny musí být infuze okamžitě ukončena a zahájena běžná lokální symptomatická léčba.

Neurologické příznaky

Neurologická toxicita oxaliplatiny by měla být pečlivě sledována, zvláště pak v případě kombinované léčby s dalšími léčivými přípravky vykazujícími specifickou neurologickou toxicitu. Před každým podáním a pravidelně po podání by měl být pacient neurologicky vyšetřen.

Pokud se u pacienta objeví akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8) během 2-hodinové infuze, podávají se následující dávky oxaliplatiny formou 6-ti hodinové infuze.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické symptomy (parestézie, dysestézie), jsou doporučeny následující úpravy dávek oxaliplatiny v závislosti na trvání a závažnosti těchto příznaků:

-    Pokud symptomy přetrvávají déle než 7 dnů a jsou obtěžující, následující dávka oxaliplatiny by měla být snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba).

-    V případě parestézií bez funkčního poškození přetrvávajících až do dalšího léčebného cyklu by následující dávka měla být snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba).

-    Pokud přetrvávají parestézie s funkčním poškozením do následujícího cyklu, měla by být léčba oxaliplatinou přerušena.

-    Pokud se tyto symptomy po přerušení léčby oxaliplatinou zmírní, lze zvážit obnovení léčby.

Pacienti by měli být informováni o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie po ukončení léčby. Lokalizované středně těžké parestézie nebo parestézie, které mohou překážet ve funkčních aktivitách, mohou přetrvávat až 3 roky po ukončení adjuvantní léčby.

Zadní reverzibilní leukoencefalopatický syndrom (RPLS)

Případy zadního reverzibilního leukoencefalopatického syndromu (RPLS) byly zaznamenány u pacientů, kterým byla oxaliplatina podávána v kombinované chemoterapii. RPLS je vzácný, reverzibilní, rychle se vyvíjející neurologický stav, který může zahrnovat záchvaty, hypertenzi, bolest hlavy, zmatenost, slepotu a další zrakové a neurologické poruchy (viz bod 4.8). Diagnóza RPLS je založena na potvrzení prostřednictvím snímkování mozku, nejlépe magnetickou rezonancí (MR).

Nauzea, zvracení, _průjem a dehydratace

Gastrointestinální toxické účinky oxaliplatiny projevující se nauseou a zvracením opravňují preventivní a/nebo terapeutické podání antiemetické léčby (viz bod 4.8).

Těžký průjem/zvracení může způsobit dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalémii, metabolickou acidózu a renální poškození zejména při kombinaci oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (5-FU).

Projevy hematologické toxicity (počet neutrofilů < 1,5x109/l a/nebo počet krevních destiček < 50x109/l) jsou důvodem k odložení následujícího terapeutického cyklu až do zlepšení krevního obrazu k přijatelným hodnotám. Kompletní krevní obraz včetně diferenciálu bílých krvinek by měl být vyšetřen na počátku léčby a dále před každým cyklem.

Pacienti musí být přiměřeně informováni o riziku průjmu/zvracení, mukozitidy/stomatitidy a neutropenie po podání oxaliplatiny a 5-fluorouracilu tak, aby dokázali urgentně kontaktovat svého ošetřujícího lékaře kvůli vhodné léčbě.

Pokud se mukozitida/stomatitida vyskytne s neutropenií nebo bez ní, další léčba by měla být odložena, dokud nedojde ke zotavení z mukozitidy/stomatitidy na stupeň 1 nebo menší a/nebo dokud počet neutrofilů není > 1,5x109/l.

Pokud se podává oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (s kyselinou folinovou (FA) či bez ní), měla by se dávka 5-fluorouracilu upravit podle jeho toxických účinků.

V    případě průjmu 4. stupně, neutropenie 3.- 4. stupně (počet neutrofilů < 1,0x109/l), trombocytopenie 3.- 4. stupně (počet trombocytů < 50x109/l) by měla být dávka oxaliplatiny snížena z 85 na 65 mg/m(léčba metastazujícího onemocnění) nebo 75 mg/m2 (adjuvantní léčba) za současného snížení dávky 5-fluorouracilu (5-FU) podle potřeby.

V    případě nevysvětlených respiračních symptomů, jako je neproduktivní kašel, dušnost, plicní chrůpky nebo radiologicky zjištěné plicní infiltráty, by podávání oxaliplatiny mělo být přerušeno, dokud následná plicní vyšetření nevyloučí intersticiální onemocnění plic (viz bod 4.8).

Jaterní poruchy

V    případě abnormálních výsledků jaterních testů nebo portální hypertenze, která zjevně není následkem jaterních metastáz, by měly být vzaty v úvahu velmi vzácné případy přípravkem vyvolaných jaterních cévních poruch.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kterým byla podána jednotlivá dávka 85 mg/m2 oxaliplatiny bezprostředně před podáním 5-fluoruacilu (5-FU), nebyla pozorována žádná změna účinku 5-fluorouracilu (5-FU) na organismus. In vitro nebylo pozorováno signifikantní vytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny následujícími látkami: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.

Těhotenství

V    současnosti nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti přípravku při jeho podávání v průběhu těhotenství. Ve studiích na zvířatech byla pozorována reprodukční toxicita. Proto se nedoporučuje užívání oxaliplatiny během těhotenství a u žen, které mohou otěhotnět a nepoužívají antikoncepci. Podávat oxaliplatinu lze pouze po důkladném zvážení poměru prospěch/riziko pro plod a se souhlasem pacientky.

Spolehlivá antikoncepce musí být užívána během léčby a po vysazení léčby ještě 4 měsíce u žen a 6 měsíců u mužů.

Kojení

Nebylo sledováno, zda dochází k vylučování oxaliplatiny do mateřského mléka. Oxaliplatina je proto po dobu kojení kontraindikována.

Fertilita

V    předklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Pacientům-mužům léčeným oxaliplatinou se proto doporučuje používat spolehlivou antikoncepci během léčby a 6 měsíců po jejím ukončení léčby. Před léčbou je doporučeno zjistit možnost konzervace spermií, protože oxaliplatina může mít antifertilní efekt, který může být nevratný.

Ženy během léčby oxaliplatinou nemají otěhotnět a mají používat účinnou antikoncepci.

Oxaliplatina může mít antifertilní účinek.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly prováděny žádné studie sledující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně léčba oxaliplatinou může zvýšit riziko závratí, nausey a zvracení a ostatních neurologických symptomů, které ovlivňují chůzi a rovnováhu a mohou méně závažně nebo mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Poruchy zraku, především přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení léčby), mohou ovlivnit pacientovu schopnost řídit a obsluhovat stroje. Proto je nutné pacienty na tento potenciální účinek těchto stavů na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje upozornit.

4.8    Nežádoucí účinky

Nej častější nežádoucí účinky oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5-FU/FA) byly gastrointestinální (průjem, nauzea, zvracení a mukozitida), hematologické (neutropenie, trombocytopenie) a neurologické (akutní periferní senzorická neuropatie a periferní senzorická neuropatie po kumulativní dávce).

Celkově byly tyto reakce častější a závažnější u oxaliplatiny kombinované s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5-FU)/FA) než u kombinace s 5-fluorouracilem a kyselinou folinovou samostatně.

Četnost hlášených nežádoucích účinků uvedených v tabulce vychází z klinických studií léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva a adjuvantní léčby (zahrnuto 416 pacientů v rameni oxaliplatina + 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA) pro metastazující ca kolon a 1108 pacientů v rameni oxaliplatina + 5-FU/FA v rameni adjuvantní terapie) a z postmarketingových zkušeností.

Četnosti v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (>1/10); časté (>1/100, <1/10); méně časté (>1/1 000, <1/100); vzácné (>1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Bližší údaje jsou uvedeny v tabulce.

Třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Vyšetření

-    Zvýšení hladiny jatemích enzymů

-    Zvýšení hladiny alkalické fosfatázy v krvi

-    Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi

-    Zvýšení hladiny laktát dehydrogenázy v krvi

-    Zvýšení hmotnosti (adjuvantní léčba)

-    Zvýšení hladiny kreatininu v krvi

-    Pokles hmotnosti (v případě metastáz)

Poruchy krve a

lymfatického

systému*

-    Anémie

-    Neutropenie

-    Trombocytopenie

-    Leukopenie

-    Lymfopenie

- Febrilní neutropenie

-    Autoimunitní trombocytopenie

-    Hemolytická anémie

Poruchy nervového systému*

-    Periferní senzorická neuropatie

-    Senzorické poruchy

-    Poruchy chuti

-    Bolest hlavy

-    Závratě

-    Motorická neuritida

-    Meningismus

-    Dysartrie

-    Zadní reverzibilní leukoencefalopatick ý syndrom (RPLS) (viz bod 4.4)

Poruchy oka

-    Konjunktivitida

-    Poruchy zraku

-    Přechodný pokles ostrosti vidění

-    Poruchy zorného pole

-    Neuritida optiku

-    Přechodná ztráta zraku, reverzibilní po ukončení léčby

Porucha ucha a labyrintu

- Ototoxicita

- Hluchota

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

-    Dušnost

-    Kašel

-    Epistaxe

-    Škytavka

-    Plicní embolie

-    Intersticiální plicní onemocnění, v některých případech fatální

-    Plicní fibróza**

Gastrointestinální

poruchy*

-    Nauzea

-    Průjem

-    Zvracení

-    Stomatitida / mukozitida

-    Bolest břicha

-    Zácpa

-    Dyspepsie

-    Gastroezofageální reflux

-    Gastrointestinální krvácení

-    Rektální krvácení

-    Ileus

-    Střevní obstrukce

-    Kolitida včetně průjmu vyvolaného bakteriemi Clostridium difficile

-    Pankreatitida

Poruchy ledvin a močových cest

-    Hematurie

-    Dysurie

-    Abnormální frekvence močení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

-    Poruchy kůže

-    Alopecie

-    Exfoliace kůže (např. syndrom ruka-noha)

-    Erytematózní vyrážka

-    Vyrážka

-    Nadměrné pocení

-    Onemocnění nehtů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- Bolest zad

-    Artralgie

-    Bolest kostí

Poruchy metabolismu a

výživy

-    Anorexie

-    Hyperglykémie

-    Hypokalémie

-    Hypernatrémie

- Dehydratace

- Metabolická acidóza

Infekce a infestace*

- Infekce

-    Rinitida

-    Infekce horních cest dýchacích

-    Neutropenická sepse

Cévní poruchy

-    Krvácení

-    Zrudnutí

-    Hluboká žilní trombóza

-    Hypertenze

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-    Únava

-    Horečka++

-    Astenie

-    Bolest

-    Reakce v místě vpichu+++

Poruchy imunitního

systému*

- Alergie / alergická reakce+

Psychiatrické

poruchy

-    Deprese

-    Insomnie

- Nervozita

Podrobnosti viz odstavec níže. Viz bod 4.4.

+ Velmi časté: časté alergie/alergické reakce, vyskytující se především v průběhu perfuze,

v některých případech jsou fatální (časté alergické reakce jako je kožní vyrážka, především kopřivka, konjunktivitida, rinitida). Časté anafylaktické reakce, včetně bronchospasmu, angioedému, nízkého krevního tlaku a anafylaktického šoku.

++ Velmi častá horečka, třes, buď z důvodu infekce (s nebo bez febrilní neutropenie) nebo vzniklé na imunologickém podkladě.

+++ Byly hlášeny reakce v místě vpichu zahrnující lokální bolestivost, zarudnutí, otok a trombózu. Extravazace může také způsobit bolest v místě vpichu a zánět, který může být závažný a může vést ke komplikacím včetně nekrózy, zejména když je oxaliplatina podávána do periferní žíly (viz bod 4.4).

Poruchy krve a lymfatického systému

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA) 85 mg/m2

každé 2 týdny

Léčba metastáz

At

juvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémie

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

T rombocytopenie

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Febrilní neutropenie

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepse

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Postmarketingová zkušenost s neznámou frekvencí Hemolyticko-uremický syndrom

Výskyt alergických reakcí u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA) 85 mg/m2

každé 2 týdny

Léčba metastáz

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické reakce / alergie

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je v případě oxaliplatiny toxicita limitující dávku. Zahrnuje senzorickou periferní neuropatii charakterizovanou dysestézií a/nebo parestézií v končetinách, které mohou být spojeny s křečemi, často vyvolanými chladem. Tyto symptomy se vyskytují až u 95% léčených pacientů. Délka trvání těchto symptomů, které obvykle ustoupí v období mezi jednotlivými terapeutickými cykly, se prodlužuje s počtem cyklů.

Výskyt bolesti a/nebo funkční poruchy jsou v závislosti na trvání symptomů důvodem pro úpravu dávky nebo dokonce přerušení léčby (viz bod 4.4).

Tato funkční porucha zahrnuje potíže s jemnou motorikou a je možným důsledkem senzorického poškození. Riziko výskytu trvalých obtíží při kumulativní dávce přibližně 850 mg/m2 (tj. 10 cyklů) je přibližně 10 % a při kumulativní dávce 1020 mg/m2 (tj. 12 cyklů) přibližně 20 %.

Ve většině případů se neurologické příznaky zlepšily nebo úplně vymizely po přerušení léčby. Po dobu 6 měsíců od ukončení adjuvantní léčby karcinomu tlustého střeva se u 87 % pacientů nevyskytly žádné příznaky nebo se vyskytly mírné příznaky. Po 3-letém sledování se u cca 3 % pacientů vyskytly buď persistující lokální parestézie mírné intenzity (2,3%) nebo parestézie, které mohly ovlivnit funkce (0,5 %).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Začínají se objevovat do několika hodin po podání a často se vyskytují při působení chladu. Mohou se projevovat jako přechodná parestézie, dysestézie nebo hypestézie. Akutní syndrom faryngolaryngeální dysestésie se vyskytuje u 1-2 % pacientů a je charakterizován subjektivními pocity poruchy polykání nebo dušnosti/pocitu dušení bez objektivního projevu respirační tísně (žádná cyanóza nebo hypoxie) nebo laryngospasmu nebo bronchospasmu (žádný stridor, sípání). Ačkoli byla v těchto případech podávána antihistaminika a bronchodilatancia, tyto příznaky jsou rychle reverzibilní dokonce při absenci jakékoli léčby. Prodloužení doby infuze pomáhá redukovat výskyt tohoto syndromu (viz bod 4.4).

Zřídka byly pozorovány další příznaky jako spasmy čelisti/svalové křeče/mimovolné svalové stahy/ svalové záškuby/myoklonus, poruchy koordinace/poruchy chůze/ataxie/poruchy rovnováhy, pocity tísně v krku a na hrudi/tlak/dyskomfort/bolest. Dále mohou být přidruženy dysfunkce hlavových nervů, nebo se též mohou objevit izolované příznaky jako ptóza, diplopie, afonie/dysfonie/chrapot, někdy popisovány jako paralýza hlasivek, abnormálni pocity na jazyku nebo dysartrie, někdy popisována jako afázie, neuralgie trigeminu/bolesti v obličeji/bolesti očí, snížení zrakové ostrosti, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny další neurologické symptomy jako dysartrie, ztráta hlubokých šlachových reflexů a Lhermittův příznak. Byly hlášeny ojedinělé případy zánětu zrakového nervu.

Postmarketingová zkušenost s neznámou frekvencí Křeče

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5-fluorouracil (5-FU)/kyselina folinová (FA) 85 mg/m2

každé 2 týdny

Léčba metastáz

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Průjem

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Zvracení

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitida / Stomatitida

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Doporučuje se léčebné nebo preventivní podávání účinných antiemetik.

Dehydratace, paralytický ileus, střevní obstrukce, hypokalémie, metabolická acidóza a porucha funkce ledvin mohou být způsobeny závažným průjmem/zvracením zejména při kombinování oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (5-FU) (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (< 1/10000):

Syndrom jaterní sinusoidní obstrukce, též známý jako venookluzivní onemocnění jater, nebo patologické projevy spojené s jaterními poruchami, včetně peliosis hepatis, nodulární regenerativní hyperplazie nebo perisinusoidní fibróza. Klinickými projevy mohou být portální hypertenze a/nebo zvýšení transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (< 1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutní intersticiální nefritida a akutní renální selhání.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Není k dispozici žádné antidotum oxaliplatiny. V případech předávkování lze očekávat prohloubení nežádoucích účinků. Mělo by být zahájeno monitorování hematologických parametrů a příslušná symptomatická léčba.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: sloučeniny platiny, ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická léčivá látka z nové skupiny derivátů platiny, kde je atom platiny vázán v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvoří jediný enantiomer, Cis-[oxalato(trans- 1-1,2-DACH)platinu].

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum jak in vitro cytotoxicity, tak in vivo protinádorové aktivity na různých nádorových modelových systémech, včetně modelů kolorektálního karcinomu u lidí. Oxaliplatina rovněž působí in vitro a in vivo v různých modelových systémech rezistentních na cisplatinu.

V kombinaci s 5-fluorouracilem bylo pozorováno synergické cytotoxické působení jak in vitro, tak in vivo.

Studie mechanismu působení oxaliplatiny, ačkoliv není ještě zcela objasněn, podporují hypotézu, že hydratované metabolity vznikající biotransformací oxaliplatiny vstupují do interakce s DNA a dochází tak k tvorbě intra- a inter- můstků mezi vlákny DNA, což vede k ukončení syntézy DNA. Výsledkem je cytotoxický a protinádorový účinek.

U pacientů s metastazujícím karcinomem tlustého střeva je účinnost oxaliplatiny (85 mg/m2 opakovaně každé dva týdny) v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5-FU/FA) prokázána ve třech klinických studiích:

-    V první linii léčby dvouramenná komparativní studie III. fáze (de Gramont, A et al., 2000) randomizovala 420 pacientů buď s 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N=210) nebo s kombinací oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=210).

-    U předléčených pacientů srovnávací tříramenná studie fáze III (Rothenberg, ML et al., 2003) randomizovala 821 pacientů refrakterních k irinotekanu (CPT-11) + 5-FU/FA do kombinací 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N=275), oxaliplatina v monoterapii (N=275) nebo kombinace oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=271).

-    Závěrem, nekontrolovaná studie fáze II (André, T et al., 1999) zahrnovala pacienty refrakterní k 5-FU/FA samostatně. Pacienti byli léčeni oxaliplatinou s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

Uvedené dvě randomizované klinické studie, v léčbě první linie (de Gramont,A et al.) a u předléčených pacientů (Rothenberg, ML et al.), demonstrovaly významně vyšší míru léčebné odpovědi a prodloužení přežívání bez progrese (PFS)/čas do progrese (TTP) ve srovnání s léčbou samotným 5-FU/FA.

Ve studii Rothenberga a kol. provedené u předléčených refrakterních pacientů nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v mediánu celkového přežití (OS) mezi oxaliplatinou a 5-FU/FA.

Tabulka č. 5: Odpověď na léčbu u FOLFOX4 versus LV5FU2

Odpověď na léčbu, % (95% CI) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

22

49

NA*

(de Gramont, A et al.,

(16-27)

(42-46)

2000)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 8 týdnů

hodnota p

= 0,0001

Předléčení pacienti

0,7

11,1

1,1

(Rothenberg, ML et al.,

(0,0-2,7)

(7,6-15,5)

(0,2-3,2)

2003)

(refraktemí k CPT-11 + 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 6 týdnů

hodnota p = 0,0001

Předléčení pacienti (André, T et al., 1999) (refrakterní k 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 12 týdnů

NA*

23

(13-36)

NA*

*NA = neaplikovatelné

Tabulka č. 6: Medián období bez progrese (PFS)/Medián času do progrese (TTP) FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián PFS/TTP, měsíce (95% CI) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

(de Gramont, A et al., 2000)

(PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,0003

Předléčení pacienti (Rothenberg, ML et al., 2003)

(TTP)

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2,1

(1,6-2,7)

Log-rank hodnota p = 0,0001

Předléčení pacienti

(André, T et al., 1999)

NA*

5,1

NA*

(refrakterní

(3,1-5,7)

k 5-FU/FA)

*NA = neaplikovatelné

Medián OS, měsíce (95% CI) ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

(de Gramont, A et al., 2000)

14,7

(13-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

Log-rank hod

nota p = 0,12

Předléčení pacienti

(Rothenberg, ML et al., 2003)

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

Log-rank hod

nota p = 0,09

Předléčení pacienti

(André, T et al., 1999) (refrakterní k 5-FU/LV)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

*NA = neaplikovatelné

U předléčených pacientů (Rothenberg, ML et al., 2003), kteří byli na počátku studie symptomatičtí, vykazovala významné zlepšení symptomů větší část léčená oxaliplatinou a 5-FU/FA, ve srovnání s pacienty léčenými 5-FU/FA samostatně (27,7% vs. 14,6%, p = 0,0033).

U dosud neléčených pacientů (de Gramont, A et al., 2000) nebyl nalezen žádný statistický rozdíl mezi dvěma léčenými skupinami v hodnocení jakýchkoli aspektů kvality života. Nicméně skóre kvality života bylo obecně lepší v kontrolní skupině v hodnocení celkového pocitu zdraví a bolesti a horší pro nauzeu a zvracení ve skupině s oxaliplatinou.

Komparativní studie fáze III MOSAIC randomizovala 2246 pacientů (899 stadium II/Duke B2 a 1347 stadium III/ Duke C) při adjuvantní léčbě po kompletní resekci primárního karcinomu tlustého střeva, kteří užívali buď 5-FU/FA samostatně (LV5FU2, N = 1123 (B2/C = 448/675)) anebo kombinaci oxaliplatiny a 5-FU/FA (FOLFOX4, N = 1123 (B2/C = 451/672)).

Tabulka č. 8: MOSAIC- 3-leté přežívání bez projevu choroby (ITT analýza) u celkové populace

Léčebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3letého přežití bez

73,3

78,7

projevu choroby (95% CI)

(70,6-75,6)

(76,2-81,1)

Hazard ratio (95% CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log-rank test

P = 0,0008

*medián následného sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni po dobu minimálně 3 let)

Studie prokázala celkovou významnou výhodu u 3letého přežití bez projevu choroby u kombinované léčby oxaliplatinou + 5-FU/FA (FOLFOX4) oproti léčbě samotným 5-FU/FA (LV5FU2).

Stádium pacienta

Stádium II (Duke B2)

Stádium III (Duke C)

Léčebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3letého přežití bez

84,3

87,4

65,8

72,8

progrese (95% CI)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,1-69,5)

(69,4-76,2)

Hazard ratio (95% CI)

0,79

0,75

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Stratifikovaný log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

*medián následného sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni po dobu minimálně 3 let)

Přežití (OS) analýza ITT:

V době provádění analýzy tříletého přežití bez projevu choroby, což byl primární ukazatel hodnocení studie MOSAIC, bylo 85,1% pacientů ze skupiny FOLFOX4 stále naživu ve srovnání s 83,8% pacientů ze skupiny LV5FU2. To znamená celkové snížení rizika mortality o 10% ve prospěch skupiny FOLFOX4, ale bez statistické významnosti (hazard ratio = 0,90). V subpopulaci Stádium II (Duke B2) činily tyto hodnoty 92,2% (FOLFOX4) oproti 92,4% (LV5FU2), (hazard ratio = 1,01) a v subpopulaci Stádium III (Duke C) 80,4% (FOLFOX4) oproti 78,1% (LV5FU2), (hazard ratio = 0,87).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce v organismu

Farmakokinetika jednotlivých aktivních sloučenin platiny nebyla stanovena.

Farmakokinetika ultrafiltrovatelné platiny, reprezentované směsí všech nevázaných aktivních i neaktivních druhů platiny po 2hodinové infuzi oxaliplatiny v dávce 130 mg/m2, každé tři týdny od jednoho do pěti cyklů a v dávce oxaliplatiny 85 mg/m2 každé dva týdny od jednoho do tří cyklů je znázorněna v následující tabulce:

Tabulka č. 10: Souhrn farmakokinetických parametrů stanovených v ultrafiltrátu po několikanásobných dávkách oxaliplatiny 85 mg/m2 každé dva týdny nebo 130 mg/m2 každé tři týdny

Dávka

C

^max

AUC0-48

AUC

Í1/2a

Í1/2P

Í1/2Y

Vss

Cl

[Mfi/ml]

[^g.hod/ml]

[^g.hod/ml]

[hod]

[hod]

[hod]

[l]

[l/hod]

85 mg/m2

střední hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

střední hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,10

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Střední hodnota AUC0-48 a Cmax hodnoty byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m2) nebo v 5. cyklu (130 mg/m2).

Střední hodnoty AUC, Vss, Cl a CL R 0-48 byly stanoveny v 1. cyklu.

Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss, Cl hodnoty byly stanoveny nekompartmentovou analýzou.

Ti/2a, ti/2p a ti/2y byly stanoveny kompartmentovou analýzou (kombinované z cyklu 1-3).

Na konci 2hodinové infuze je 15% podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zbylých 85% je rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí. Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas platiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu. Nebyla pozorována signifikantní akumulace oxaliplatiny v ultrafiltrátu plazmy po podání 85 mg/m2 každé dva týdny nebo 130 mg/m2 každé tři týdny a rovnovážného stavu bylo dosaženo u cyklu 1, přičemž variabilita u pacientů i mezi pacienty je nízká.

Biotransformace

Biotransformace in vitro je výsledkem neenzymatické degradace a neexistuje důkaz, že cytochrom P450 se podílí na metabolizmu diaminocyklohexanového (DACH) cyklu.

Oxaliplatina podléhá u pacientů extenzivní biotransformaci a na konci 2hodinové infuze není v plazmatickém ultrafiltrátu intaktní látka detekovatelná. V systémové cirkulaci byly identifikovány některé cytotoxické produkty biotransformace včetně monochlor-, dichlor- a dihydro- DACH platiny spolu s dalšími inaktivními konjugáty v delších časových intervalech.

Eliminace z organismu

Platina je převážně vylučována močí během prvních 48 hodin po podání.

Do 5 dnů je přibližně 54 % celkové podané dávky vyloučeno močí a <3 % stolicí.

Při poruše funkce ledvin byl pozorován významný pokles clearance oxaliplatiny ze 17,6 ± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu se statisticky významným poklesem distribučního objemu ze 330 ± 40,9 l na 241 ± 36,1 l. Vliv těžké poruchy funkce ledvin na clearance platiny nebyl hodnocen.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány vybrané pro neklinické sledování na zvířecích druzích (myš, potkan, pes a/nebo opice) zahrnovaly: kostní dřeň, GIT, ledviny, varlata, nervový systém a srdce, ve studiích s jednorázovou i opakovanou dávkou.

Toxicita pozorovaná na cílových orgánech zvířat odpovídá toxicitě ostatních přípravků obsahujících platinu a jiných DNA poškozujících cytotoxických léčivých přípravků užívaných v léčbě rakoviny s výjimkou účinků na srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a projevily se elektrofyziologickými poruchami s letální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita se pokládá za specifickou pouze u psů nejen proto, že byla pouze u psů pozorována, ale také proto, že dávka, která byla letálně kardiotoxická u psů (150 mg/m2), byla dobře tolerována u lidí. Neklinické studie využívající senzorické neurony potkanů ukazují, že akutní neurosenzorické symptomy spojené s podáváním oxaliplatiny mohou poukazovat na interakci s napětím řízenými sodíkovými kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní u savců a vykazovala embryo-fetální toxicitu u potkanů. Oxaliplatina se považuje za pravděpodobně karcinogenní, ačkoli studie zkoumající karcinogenitu přípravku dosud nebyly provedeny.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek Monohydrát laktózy.

6.2    Inkompatibility

Naředěný léčivý přípravek by neměl být mísen s jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince. Dle návodu k použití v bodu 6.6 lze oxaliplatinu podávat společně s kyselinou folinovou (FA) za použití Y linky.

• NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem (5-FU), s přípravky kyseliny folinové (FA) obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a

trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

•    NEŘEĎTE oxaliplatinu solnými nebo jinými roztoky obsahujícími chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

•    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince (viz bod 6.6 pro návod týkající se současného podání s kyselinou folinovou (FA)).

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční nástroje obsahující hliník.

6.3    Doba použitelnosti

Léčivý přípravek v prodejním balení:

4 roky.

Rekonstituovaný koncentrovaný roztok v originální lahvičce:

Rozpuštěný roztok má být naředěn okamžitě.

Roztok pro infuzi po naředění:

Po naředění rekonstituovaného roztoku 5% roztokem glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 24 hodin při teplotě 2 až 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok pro infuzi použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Léčivý přípravek v prodejním balení: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička (sklo typu I) s chlorobutylovou pryžovou zátkou.

Dodáváno v baleních po 1 lahvičce obsahující 50 mg, 100 mg nebo 150 mg oxaliplatiny.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Stejně jako jiným potenciálně toxickým sloučeninám je třeba přípravě roztoku oxaliplatiny věnovat zvýšenou pozornost.

Návod k zacházení s přípravkem:

Zdravotnický personál musí zacházení s touto toxickou látkou věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se znalostí o používaných léčivých přípravcích, v podmínkách, které zaručují ochranu životního prostředí a zejména ochranu personálu zacházejícího s přípravkem v souladu s předpisy nemocnice. To vyžaduje prostory vymezené k těmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst anebo pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, je nutný plášť s dlouhým rukávem, ochranná maska, pokrývka hlavy, ochranné brýle, sterilní rukavice pro jednorázové použití, ochranný kryt pracovní plochy (digestoř), nádob a pytlů na odpad.

S výměšky a zvratky se musí manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.

S jakoukoli rozbitou nádobou se musí manipulovat stejně jako s kontaminovaným odpadem. Ten by měl být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže odstavec „Likvidace”.

Pokud dojde ke kontaktu prášku, rekonstituovaného nebo infuzního roztoku oxaliplatiny s kůží, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Pokud se dostane prášek, rekonstituovaný nebo infuzní roztok oxaliplatiny na sliznici, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Zvláštní upozornění pro použití:

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

•    NEPOUŽÍVEJTE nenaředěné.

•    K ředění lze použít pouze 5% roztok glukózy (50 mg/ml).

•    NEŘEĎTE k infuzi chloridem sodným nebo roztoky obsahujícími chloridy.

•    NEAPLIKUJTE extravaskulárně.

•    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku, nepodávejte současně ve stejné infuzní lince.

•    NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem, s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou folinovou (jako kalcium-folinát nebo natrium-folinát):

Intravenózní infuze oxaliplatiny v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) v dávce 85 mg/m2 se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové v 5% roztoku glukózy, po dobu 2 až 6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze. Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a může být zředěna pouze isotonickým 5% roztokem glukózy, nikdy NE alkalickými roztoky nebo roztokem chloridu sodného nebo roztoky obsahujícími chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem:

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny - tj. před 5-fluorouracilem.

Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluorouracil. Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající Souhrn údajů o přípravku.

Pokud rekonstituovaný roztok vykazuje přítomnost precipitátu, nesmí být aplikován a musí být zlikvidován s ohledem na požadavky zákona o toxických odpadech (viz níže).

Příprava rekonstituovaného roztoku z prášku:

•    K rozpuštění přípravku může být použita voda na injekci nebo 5% roztok glukózy (50 mg/ml).

•    Lahvička s 50 mg: přidejte 10 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

•    Lahvička se 100 mg: přidejte 20 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml. Lahvička se 150 mg: přidejte 30 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

Před použitím vizuálně zkontrolujte. Použitý může být pouze čirý roztok prostý částic. Přípravek je pouze pro jednorázové použití. Nepoužitelný roztok musí být zlikvidován (viz „Likvidace“ níže).

Ředění roztoku před infuzí:

Naberte požadované množství připraveného koncentrovaného roztoku z lahvičky a rozřeďte jej 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi minimálně 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml, což je rozmezí koncentrací, pro které byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávejte intravenózní infuzí.

Po rozředění 5% roztokem glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 24 hodin při 2 až 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C. Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Měl by být použit pouze čirý roztok prostý částic. Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok by měl být zlikvidován.

NIKDY nepoužívejte k rekonstituci/ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující chloridy. Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativním aplikačním setem na bázi PVC.

Tnfiize:

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci. Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci minimálně 0,2 mg/ml musí být podávána buď do periferní žíly nebo centrálním venózním katétrem po dobu 2 až 6 hodin. Podává-li se oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem, musí infuze oxaliplatiny předcházet infuzi 5-fluorouracilu.

Likvidace:

Zbytek léčivého přípravku stejně jako veškerý materiál použitý pro rekonstituci, ředění a infuzi musí být zlikvidován v souladu se standardním nemocničním postupem předepsaným pro likvidaci cytotoxického materiálu, v souladu se současnými požadavky zákonů na likvidaci nebezpečného odpadu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

medac Gesellschaft fur klinische Spezialpráparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel, Německo

Tel.: +49 4103 8006-0

Fax: +49 4103 8006-100

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/023/07-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 24.1.2007

Datum posledního prodloužení registrace: 13.5.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU 31.12.2014