Příbalový Leták

Oxaliplatinum Medac 5 Mg/Ml Prášek Pro Přípravu Infuzního Roztoku

Sp.zn. sukls8469/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

oxaliplatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Oxaliplatinum medac a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxaliplatinum medac užívat

3.    Jak se Oxaliplatinum medac užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Oxaliplatinum medac uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Oxaliplatinum medac a k čemu se používá

Oxaliplatinum medac je protinádorový lék a obsahuje platinu. Oxaliplatinum medac se používá pro léčbu nádorů tlustého střeva (léčba III. stadia karcinomu tlustého střeva po kompletní resekci primárního tumoru, metastazujícího karcinomu tlustého střeva a rekta).

Oxaliplatinum medac se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léky, které se nazývají 5-fluorouracil a kyselina folinová.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Oxaliplatinum medac užívat Neužívejte Oxaliplatinum medac:

•    jestliže jste alergický/á na oxaliplatinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenouv bodě 6);

•    jestliže kojíte;

•    jestliže byl u Vás před začátkem prvního období léčby zjištěn snížený počet krvinek;

•    jestliže trpíte mravenčením a pocitem necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou a máte potíže s prováděním jemných úkonů, jako je např. zapínání knoflíků;

•    jestliže máte vážné postižení funkce ledvin.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oxaliplatinum medac se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou

•    pokud jste již měli alergickou reakci na jiné deriváty platiny, jako je karboplatina nebo cisplatina;

•    pokud trpíte mírným postižením ledvin;

•    jestliže pociťujete mravenčení a pocit necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou nebo obtížné polykání. Tyto příznaky mohou přetrvávat až 3 roky po ukončení léčby a mohou být nevratné. Váš lékař bude pravidelně provádět neurologická vyšetření, zvláště pokud současně užíváte jiné léky, které ovlivňují nervy;

•    pokud trpíte trvalým nebo silným průjmem, nevolností nebo zvracením;

•    pokud máte bolesti úst nebo vřídky v ústech;

•    při abnormálním výskytu podlitin, krvácení nebo příznaků infekce, jako je bolest v krku nebo horečka. Protože oxaliplatina může způsobit snížení počtu krvinek, bude Vám lékař pravidelně kontrolovat krevní obraz;

•    pokud máte nevysvětlitelné příznaky týkající se dýchací soustavy, jako je suchý kašel, obtíže s dýcháním nebo chrůpky - zvuky při dýchání připomínající chrupání;

•    pokud současně užíváte 5-fluorouracil, protože je pravděpodobnější výskyt průjmu, zvracení, bolesti v dutině ústní a abnormalit krevního obrazu;

•    pokud pociťujete nepohodlí (bolest, tlak apod.) v blízkosti nebo v místě vpichu infuze (možné prosakování přípravku do okolních tkání).

Další léčivé přípravky a Oxaliplatinum medac

Informujte svého lékaře, nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než zahájíte léčbu tímto lékem.

Během léčby oxaliplatinou nesmíte otěhotnět, proto musíte používat spolehlivou antikoncepci. Pokud byste během léčby oxaliplatinou zjistila, že jste těhotná, ihned informujte lékaře. Je nutné užívat vhodnou antikoncepci i po ukončení terapie, a to 4 měsíce u žen a 6 měsíců u mužů.

V průběhu léčby oxaliplatinou nesmíte kojit.

Pacientům-mužům léčeným oxaliplatinou se doporučuje užívat spolehlivou antikoncepci během léčby a 6 měsíců po ukončení léčby. Před léčbou je doporučeno zvážit možnost konzervace spermií, protože oxaliplatina může potlačovat plodnost, a to i nevratně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba oxaliplatinou může způsobit závratě, nevolnost a zvracení, případně další neurologické příznaky, jako je nejistá chůze a poruchy rovnováhy, což může ovlivnit Vaši schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Zrakové abnormality, především přechodná ztráta zraku (reverzibilní v závislosti na ukončení léčby), mohou též ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Jak se Oxaliplatinum medac užívá

3.


Přípravek Oxaliplatinum medac je určen pouze pro dospělé pacienty.

Přípravek Oxaliplatinum medac Vám byl předepsán onkologem (specialista na léčbu nádorových onemocnění). Budete léčen(a) pod lékařským dohledem.

Přípravek Oxaliplatinum medac Vám bude podán ve formě infuze do žíly během 2 až 6 hodin. Infuzní roztok se připraví smícháním prášku pro přípravu infuzního roztoku a vody na injekci nebo 5% glukózy. Tento roztok je dále smíchán s 5 % glukózou.

Přípravek Oxaliplatinum medac bude k použití připraven zdravotnickým personálem.

Dávka oxaliplatiny závisí na Vašem tělesném povrchu, který se vypočítá z Vaší hmotnosti a výšky.

Obvyklá doporučená dávka pro dospělé včetně starších pacientů je 85 mg/m2 tělesného povrchu jednou za 2 týdny před infuzí dalších protinádorových léků.

Dávka, kterou dostanete, rovněž závisí na výsledcích krevních testů a na tom, zda již v minulosti u Vás podání přípravku Oxaliplatinum medac vyvolalo nežádoucí účinky.

Délka léčby bude stanovena Vaším lékařem.

Léčba bude trvat maximálně 6 měsíců, pokud dostáváte oxaliplatinu po kompletním chirurgickém odstranění tumoru.

Jestliže jste užil vícepřípravku Oxaliplatin medac než jste měl(a):

Váš lékař se postará, aby Vám byla podána správná dávka přípravku. V případě předávkování můžete pociťovat silnější nežádoucí účinky. Lékař Vám může podat léky na zmírnění příznaků.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás objeví jakýkoli nežádoucí účinek, je důležité, abyste před další léčbou informoval(a) svého lékaře.

Pokud se u Vás objeví následující příznaky, informujte ihned svého lékaře:

•    přetrvávající nebo závažný průjem nebo zvracení;

•    zánět sliznice ústní dutiny/zánět sliznic (bolesti úst nebo vřídky v ústech);

•    otok obličeje, rtů, úst nebo krku;

•    nevysvětlitelné příznaky v oblasti dýchací soustavy, jako je suchý kašel nebo chrčení;

•    potíže s polykáním;

•    mravenčení a pocit necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou;

•    extrémní únavnost;

•    abnormální výskyt podlitin nebo    krvácení;

•    snížená produkce moči (nebo žádné    močení);

•    příznaky infekce, j ako j e bolest v krku nebo horečka;

•    pocit nepohodlí (bolest, tlak apod.) v blízkosti nebo v místě vpichu infuze.

Velmi časté nežádoucí účinky (více než 1 pacient z 10):

•    porucha nervů způsobující slabost, mravenčení a pocit necitlivosti prstů rukou a/nebo nohou, okolo úst nebo v krku, což může být v některých případech doprovázeno křečemi. Tyto příznaky jsou obvykle vyvolány chladem, například otevřením lednice nebo držením studeného nápoje. Rovněž se mohou objevit potíže s prováděním jemných úkonů, jako je zapínání knoflíků. Ve většině případů tyto příznaky úplně vymizí, ale je možné, že budou přetrvávat i po ukončení léčby;

•    někteří lidé pociťují náhlé brnění postupující po rukou a trupu, pokud mají ohnutý krk;

•    oxaliplatina může způsobit nepříjemné pocity v krku, zvláště při polykání, a pocit dušnosti, který se obvykle objevuje během infuze nebo během několika hodin po jejím ukončení a bývá vyvolán chladem. I když jsou tyto pocity nepříjemné, netrvají dlouho a obvykle ustoupí bez další léčby. Byly rovněž hlášeny křeče čelisti, abnormální pocity na jazyku, které mohou ovlivnit schopnost mluvit, a pocit tlaku na hrudi. Váš lékař proto může rozhodnout o změně léčby;

•    poruchy chuti;

•    bolesti hlavy;

•    příznaky infekce, j ako j e bolest v krku a horečka;

•    snížení počtu bílých krvinek, což může přispět ke vzniku infekce;

•    snížení počtu červených krvinek, což vede k bledosti kůže a může způsobit slabost a dušnost;

•    snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení a vzniku podlitin.

Lékař bude kontrolovat Váš krevní obraz, zda máte dostatek krevních buněk, před zahájením léčby i

před každou další léčbou.

•    krvácení z nosu;

•    alergická reakce kožní vyřážka zahrnující zčervenání a svědění kůže, otoky rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo krku (což může způsobit potíže při polykání a dýchání) a můžete mít pocit na omdlení;

•    dušnost, kašel;

•    ztráta nebo snížení    chuti;

•    nevolnost, zvracení - před začátkem léčby a v případě potřeby i po jejím ukončení Vám lékař preventivně podá léky proti nevolnosti;

•    průjem; pokud trpíte trvalým nebo závažným průjmem nebo zvracením, kontaktujte ihned svého lékaře;

•    bolesti úst nebo rtů, vřídky v ústech;

•    bolest břicha, zácpa;

•    kožní poruchy;

•    vypadání vlasů;

•    bolest zad;

•    únava, ztráta síly /    slabost, bolest těla;

•    bolest nebo zčervenání v blízkosti nebo v místě vpichu infuze;

•    horečka;

•    nárůst hmotnosti;

•    kolísání glykémie (hladina cukru v krvi), např. příliš vysoká hladina glukózy v krvi může způsobit žíznivost, sucho v ústech a časté nucení na močení;

•    nízká hladina draslíku v krvi, což může vyvolat nepravidelný srdeční rytmus;

•    kolísání hladiny sodíku v krvi, např. příliš nízká hladina sodíku v krvi může způsobit únavu a zmatenost, svalové škuby, křeče a kóma;

•    změny v hodnotách jaterních testů (zvýšené hodnoty ALP, bilirubinu, LDH a jaterních enzymů).

Časté nežádoucí účinky (méně než 1 pacient z 10, ale více než 1 pacient ze 100):

•    závažné alergické reakce, které způsobují potíže s dýcháním, vyrážku, otok obličeje, jazyka nebo hrdla a nízký krevní tlak;

•    snížení počtu jednoho druhu bílých krvinek provázené teplotou a/nebo celkovou infekcí;

•    dehydratace (úbytek tekutin);

•    deprese;

•    poruchy spánku;

•    závratě;

•    zánět nervů vedoucí k svalovým stahům, křečím, ztrátě některých reflexů;

•    ztuhnutí šíje, nesnášenlivost jasného světla    a bolest hlavy;

•    zánět spojivek, poruchy vidění;

•    abnormální krvácení, krev v moči a stolici;

•    krevní sraženiny, obvykle v nohách, které způsobují bolest, svědění a zčervenání;

•    krevní sraženiny v plicích, které způsobují bolest na hrudi a dušnost;

•    rýma;

•    infekce horních cest dýchacích;

•    zrudnutí;

•    bolest na hrudi, škytavka;

•    trávící obtíže, pálení žáhy;

•    úbytek hmotnosti;

•    olupování kůže, vyrážka, zvýšená potivost a poškození nehtů;

•    bolesti kloubů a kostí;

•    bolest při močení nebo změna frekvence močení;

•    abnormální krevní testy stran poruchy funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu).

Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 pacient ze 100, ale více než 1 pacient z 1000):

•    nervozita;

•    poruchy sluchu;

•    neprůchodnost nebo zhoršená průchodnost    střev;

•    poruchy acidobazické rovnováhy (překyselení/nedokyselení) organismu.

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 pacient z 1000, ale více než 1 pacient z 10 000):

•    snížení počtu krevních destiček kvůli    alergické reakci;

•    snížení počtu červených krvinek způsobené destrukcí buněk;

•    porucha vyslovování;

•    zadní reverzibilní leukoencefalopatický syndrom (syndrom charakterizovaný bolestí hlavy, závratěmi, křečemi, vysokým krevním tlakem a poruchami zraku);

•    přechodný pokles zrakové ostrosti, poruchy zorného pole, přechodná ztráta zraku;

•    zánět optického (očního) nervu;

•    hluchota;

•    příznaky týkající se dýchací soustavy, dýchací obtíže, zajizvení plic způsobující dušnost;

•    zánět střeva s bolestí břicha a průjmem, včetně závažné infekce (Clostridium difficile);

•    zánět slinivky břišní, který způsobuje výraznou bolest v oblasti břicha a zad.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 pacient z 10 000):

•    onemocnění jater, kvůli kterému Vás lékař bude sledovat;

•    změny ve funkci ledvin, selhání ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Oxaliplatinum medac nesmí přijít do očí nebo do styku s kůží. Pokud dojde k nechtěnému rozlití, oznamte to ihned sestře nebo lékaři.

5. Jak Oxaliplatinum medac uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Rekonstituovaný koncentrovaný roztok v originální lahvičce:

Rozpuštěný roztok má být naředěn okamžitě.

Roztok pro infuzi po naředění:

Po naředění rekonstituovaného roztoku 5 % roztokem glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 24 hodin při 2 až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok pro infuzi použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C.

6. Obsah balení a další informace

Co Oxaliplatinum medac obsahuje

Léčivou látkou je oxaliplatinum.

Lahvička 50 mg: Jedna lahvička obsahuje 50 mg oxaliplatinum k rekonstituci v 10 ml rozpouštědla. Lahvička    100 mg:    Jedna lahvička obsahuje    100 mg    oxaliplatinum    k rekonstituci    ve    20 ml

rozpouštědla.

Lahvička    150 mg:    Jedna lahvička obsahuje    150 mg    oxaliplatinum    k rekonstituci    ve    30 ml

rozpouštědla.

1 ml rekonstituovaného koncentrovaného roztoku obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

Pomocnou látkou je monohydrát laktózy.

Jak Oxaliplatinum medac vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je prášek pro přípravu infuzního roztoku.

Jedna lahvička obsahuje bílý až skoro bílý prášek pro přípravu infuzního roztoku obsahující 50 mg, 100 mg nebo 150 mg oxaliplatiny. Lahvičky jsou dodávány v krabičkách po jedné.

Přípravek Oxaliplatinum medac musí být rozpuštěn a zředěn předtím, než je aplikován do žíly.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Německo

Tel.: +49 4103 8006-0 Fax: +49 4103 8006-100

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Kypr    Oč,aAan;Amrvn medac 5 mg/ml KÓvig yia Siá^u^a npog éy%uon

Česká republika    Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku

Finsko    Oxaliplatin medac 5 mg/ml infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvatska, losning Německo    Medoxa® 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslosung

Irsko    Oxaliplatin medac 5 mg/ml powder for solution for infusion

Slovenská republika    Oxaliplatin medac 5 mg/ml prášok na infuzny roztok

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12/2014.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Stejně jako jiným potenciálně toxickým sloučeninám je třeba přípravě roztoku oxaliplatiny věnovat zvýšenou pozornost.

Návod k zacházení s přípravkem

Zdravotnický personál musí zacházení s touto toxickou látkou věnovat zvýšenou pozornost, aby byla zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným personálem se znalostí používaných léčivých přípravků, v podmínkách, které zaručují ochranu životního prostředí a zejména ochranu personálu zacházejícího s přípravkem v souladu s předpisy nemocnice. To vyžaduje prostory vymezené k těmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst anebo pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, je nutný plášť s dlouhým rukávem, ochranná maska, pokrývka hlavy, ochranné brýle, sterilní rukavice pro jednorázové použití, ochranný kryt pracovní plochy (digestoř), nádob a pytlů na odpad.

S výměšky a zvratky se musí manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.

S jakoukoli rozbitou nádobou se musí manipulovat stejně jako s kontaminovaným odpadem. Ten by měl být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže odstavec „Likvidace”.

Pokud dojde ke kontaktu prášku, rekonstituovaného nebo infuzního roztoku oxaliplatiny s kůží, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Pokud se dostane prášek, rekonstituovaný nebo infuzní roztok oxaliplatiny na sliznici, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Zvláštní upozornění pro použití

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

•    NEPOUŽÍVEJTE nenaředěné.

•    K ředění lze použít pouze 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

•    NEŘEĎTE infuzi chloridem sodným nebo roztoky obsahujícími chloridy.

•    NEAPLIKUJTE extravaskulárně.

•    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku, nepodávejte současně ve stejné infuzní lince.

•    NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem, s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou folinovou (jako kalcium-folinát nebo natrium-folinát)

Intravenózní infuze oxaliplatiny v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) v dávce 85 mg/m2 se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml), po dobu 2 až 6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze. Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a může být zředěna pouze isotonickým 5 % roztokem glukózy (50 mg/ml), nikdy NE alkalickými roztoky nebo roztokem chloridu sodného nebo roztoky obsahujícími chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny - tj. před 5-fluorouracilem.

Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluorouracil. Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající Souhrn údajů o přípravku.

Pokud rekonstituovaný roztok vykazuje přítomnost precipitátu, nesmí být aplikován a musí být zlikvidován s ohledem na požadavky zákona o toxických odpadech (viz níže).

Příprava rekonstituovaného roztoku z prášku

•    K rozpuštění přípravku může být použita voda na injekci nebo 5 % roztok glukózy (50 mg/ml).

•    Lahvička s 50 mg: přidejte 10 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

•    Lahvička se 100 mg: přidejte 20 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

•    Lahvička se 150 mg: přidejte 30 ml rozpouštědla pro získání koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

Před použitím vizuálně zkontrolujte. Použit může být pouze čirý roztok prostý částic. Přípravek je pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý roztok musí být zlikvidován (viz „Likvidace“ níže).

Ředění roztoku před infuzí

Naberte požadované množství připraveného koncentrovaného roztoku z lahvičky a rozřeďte jej 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi minimálně 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml, což je rozmezí koncentrací, pro které byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita oxaliplatiny.

Podávejte intravenózní infuzí.

Po rozředění 5 % roztokem glukózy byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na 24 hodin při 2 °C až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Měl by být použit pouze čirý roztok prostý částic. Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok by měl být zlikvidován.

NIKDY nepoužívejte k rekonstituci/ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující chloridy. Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativním aplikačním setem na bázi PVC.

Tnfuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci. Oxaliplatina naředěná ve 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy na koncentraci minimálně 0,2 mg/ml musí být podávána buď do periferní žíly, nebo centrálním venózním katétrem po dobu 2 až 6 hodin. Podává-li se oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem, musí infuze oxaliplatiny předcházet infuzi 5-fluorouracilu.

Likvidace

Zbytek léčivého přípravku stejně jako veškerý materiál použitý pro rekonstituci, ředění a infuzi musí být zlikvidován v souladu se standardním nemocničním postupem předepsaným pro likvidaci cytotoxického materiálu, v souladu se současnými požadavky zákonů na likvidaci nebezpečného odpadu.