Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Strides 5 Mg/Ml Prášek Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177934/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml prášek pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

50mg injekční lahvička: jedna injekční lahvička obsahuje oxaliplatinum 50 mg pro rekonstituci v 10 ml rozpouštědla.

100mg injekční lahvička: jedna injekční lahvička obsahuje oxaliplatinum 100 mg pro rekonstituci ve 20 ml rozpouštědla.

Jeden ml rekonstituovaného roztoku k infuzi obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

Jedna 50mg injekční lahvička obsahuje 450 mg monohydrátu laktózy.

Jedna 100mg injekční lahvička obsahuje 900 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku. Bílý, lyofilizovaný prášek nebo koláč.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k:

•    adjuvantní léčbě III. stádia (Dukes C) karcinomu tračníku po kompletní resekci primárního nádoru

•    léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Injekční roztoky cytotoxických látek musí připravovat vyškolený odborný personál se znalostmi o používaném léčivém přípravku, v podmínkách zaručujících integritu léčivého přípravku, ochranu prostředí a především ochranu personálu manipulujícího s léčivým přípravkem, a to v souladu s předpisy nemocnice. Tato příprava vyžaduje prostor k tomuto účelu vyhrazený. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít. (viz bod 6.6)

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě činí 85 mg/m intravenózně, opakovaně každé dva týdny ve 12 cyklech (6 měsíců).

2

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu činí 85 mg/m intravenózně, opakovaně, dokud nedojde k progresi onemocnění nebo neakceptovatelné toxicitě.

Dávku je nutné upravit podle snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatinu je nutné vždy podávat před fluoropyrimidiny, tedy před 5-fluorouracilem (5FU).

Oxaliplatina se podává ve formě intravenózní infuze po dobu 2 až 6 hodin ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), aby byla dosažena koncentrace mezi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je nejvyšší koncentrace používaná v klinické praxi pro dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.

Oxaliplatina se používá převážně v kombinaci s režimy založenými na kontinuální infuzi 5-fluorouracilu (5FU). Při dvoutýdenním léčebném schématu byly použity režimy 5-fluorouracilu kombinující bolus s kontinuální infuzí.

Zvláštní populace

-    Porucha funkce ledvin:

Oxaliplatina se nesmí podávat pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (viz body 4.3 a 5.2). U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin je doporučená dávka oxaliplatiny 85 mg/m2 (viz body 4.4 a 5.2).

-    Jaterní nedostatečnost:

Ve studii fáze I zahrnující pacienty s různými úrovněmi poruchy funkce jater se ukázalo, že frekvence a závažnost poruch jater a žlučových cest souvisí s postupujícím onemocněním a zhoršením jaterních testů. U pacientů se zhoršenými výsledky jaterních testů nebyla během klinického sledování provedena žádná specifická úprava dávky.

-    Starší pacienti:

Při podávání oxaliplatiny samostatně nebo v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) pacientům nad 65 let věku nebyl zaznamenán žádný nárůst závažné toxicity. Proto není u starších pacientů nutná žádná specifická úprava dávky.

-    Pediatričtí pacienti:

Neexistuje žádná relevantní indikace pro použití oxaliplatiny u dětí. Účinnost samostatně podávané oxaliplatiny u pediatrické populace se solidními nádory nebyla stanovena (viz bod 5.1).

Oxaliplatina se podává intravenózní infuzí.

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) na koncentraci minimálně 0,20 mg/ml musí být podávána infuzí prostřednictvím centrálního žilního katétru nebo do periferní žíly po dobu 2 až 6 hodin. Infuze oxaliplatiny musí být vždy podána před podáním 5-fluorouracilu (5FU).

V případě extravazace musí být podávání okamžitě zastaveno.

Návod k použití:

Oxaliplatina se musí před použitím rekonstituovat a poté dále naředit. K rekonstituci mrazem vysušeného léčivého přípravku se smí použít pouze 5% roztok glukózy (50 mg/ml) nebo voda na injekci. K naředění se smí použít pouze 5% roztok glukózy (50 mg/ml) (viz bod 6.6).

4.3    Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů při

-    známé hypersenzitivitě na oxaliplatinu nebo na kteroukoli pomocnou látku v anamnéze.

-    kojení.

-    myelosupresi zjištěné před začátkem prvního cyklu léčby, což dokazují základní hodnoty počtu neutrofilů <2x109/l a/nebo trombocytů <100x109/l.

-    periferní senzorické neuropatii s funkčním poškozením před začátkem prvního cyklu léčby.

-    závažné poruše funkce ledvin (clearance kreatininu menší než 30 ml/min) (viz bod 5.2).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatina by se měla používat pouze na specializovaných onkologických odděleních a měla by být podávána pod dohledem zkušeného onkologa.


Porucha funkce ledvin

Pacienti s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin by měli být důkladně sledováni z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků a v závislosti na toxicitě by se měla upravovat dávka (viz bod 5.2).

Hypersenzitivní reakce

Pacienti, kteří mají v anamnéze alergické reakce na jiné přípravky obsahující platinu, by měli být

obzvlášť důkladně sledováni. V případě anafylaktických reakcí je nutné infuzi okamžitě přerušit a zahájit vhodnou symptomatickou léčbu. Opětovné podávání oxaliplatiny takovým pacientům je kontraindikováno. U všech sloučenin platiny byly zaznamenány zkřížené reakce, které byly v některých případech fatální.

V případě extravazace oxaliplatiny je nutné infuzi okamžitě zastavit a zahájit obvyklou lokální symptomatickou léčbu.

Neurologické příznaky

Neurologickou toxicitu oxaliplatiny je nutné důkladně sledovat, především při současném podávání s jinými léčivými přípravky se specifickou neurologickou toxicitou. Před každým podáním a poté v pravidelných intervalech by mělo být provedeno neurologické vyšetření.

Pokud se u pacientů během dvouhodinové infuze nebo v několika následujících hodinách objeví akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8), je nutné následující infuzi oxaliplatiny podávat po dobu 6 hodin.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické příznaky (parestézie, dysestézie), doporučuje se následující úprava dávkování oxaliplatiny v závislosti na době trvání a závažnosti těchto příznaků:

-    Pokud příznaky přetrvávají déle než sedm dnů a jsou obtěžující, měla by být následující dávka

2 2

oxaliplatiny snížena z 85 mg/m na 65 mg/m (u léčby metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m2 (u adjuvantní léčby).

-    Pokud parestézie bez funkčního poškození přetrvává až do dalšího léčebného cyklu, měla by být následující dávka oxaliplatiny snížena z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (u léčby metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m2 (u adjuvantní léčby).

-    Pokud parestézie s funkčním poškozením přetrvává až do dalšího léčebného cyklu, měla by být léčba oxaliplatinou přerušena.

-    Pokud se tyto příznaky po přerušení léčby oxaliplatinou zlepší, je možné zvážit obnovení léčby.

Pacienty je nutné informovat o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie i po ukončení léčby. Lokalizované, středně závažné parestézie nebo parestézie, které mohou interferovat s funkčními aktivitami, mohou přetrvávat po dobu až 3 let po ukončení adjuvantní léčby.

Syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie (RPLS)

Případy výskytu syndromu reverzibilní zadní leukoencefalopatie (RPLS, také známého jako PRES, syndrom zadní reverzibilní encefalopatie) byly zaznamenány u pacientů, kterým byla oxaliplatina podávána v kombinované chemoterapii. RPLS je vzácné, reverzibilní, rychle se rozvíjející neurologické onemocnění, které může zahrnovat záchvaty, hypertenzi, bolest hlavy, zmatenost, ztrátu zraku a jiné vizuální a neurologické poruchy (viz bod 4.8). Diagnóza RPLS je založena na potvrzení získaném vyšetřením mozku pomocí zobrazovacích technik, nejlépe magnetickou rezonancí (MRI).

Nauzea, zvracení, průjem, dehydratace a hematologické změny

Gastrointestinální toxicita, která se projevuje ve formě nauzey a zvracení, opodstatňuje profylaktickou a/nebo terapeutickou léčbu antiemetiky (viz bod 4.8).

Těžký průjem/zvracení může především při kombinaci oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (5FU) způsobovat dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalemii, metabolickou acidózu a

4/22

poruchu funkce ledvin.

Pokud se objeví hematologická toxicita (počet neutrofilů <1,5x109/l nebo trombocytů <50x109/l), mělo by se zahájení dalšího léčebného cyklu odložit do doby, než se hematologické hodnoty vrátí na přijatelnou úroveň. Před zahájením léčby a před začátkem každého následujícího cyklu by měl být vyšetřen kompletní krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek.

Pacienti musí být adekvátně informováni o riziku průjmu/zvracení, mukozitidy/stomatitidy a neutropenie po podání oxaliplatiny a 5-fluorouracilu (5FU), aby mohli v urgentních případech kontaktovat svého ošetřujícího lékaře kvůli vhodné léčbě. Pokud se mukozitida/stomatitida vyskytne s neutropenií nebo bez ní, je nutné další léčbu odložit do doby, než dojde k uzdravení z mukozitidy/stomatitidy alespoň na stupeň 1 nebo nižší a/nebo dokud počet neutrofilů nedosáhne hodnoty > 1,5 x 109/l.

V    případě podávání oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) (s kyselinou folinovou (FA) nebo bez ní) by se měla dávka 5-fluorouracilu upravit podle jeho toxických účinků.

Pokud se objeví průjem 4. stupně, neutropenie 3.-4. stupně (počet neutrofilů <1,0x109/l) nebo trombocytopenie 3.-4. stupně (počet trombocytů <50x109/l), je nutné snížit dávku oxaliplatiny z 85 mg/m na 65 mg/m (u léčby metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m (u adjuvantní léčby), za současného snížení dávky 5-fluorouracilu (5FU) podle potřeby.

Plicní příznaky

V    případě nevysvětlených respiračních příznaků, jako je neproduktivní kašel, dušnost, chrůpky nebo radiologicky zjištěné plicní infiltráty, je nutné podávání oxaliplatiny přerušit do doby, než další plicní vyšetření vyloučí intersticiální plicní onemocnění nebo plicní fibrózu (viz bod 4.8).

Jaterní příznaky

V    případě abnormálních výsledků jaterních testů nebo portální hypertenze, která se neobjevuje evidentně v důsledku metastáz na játrech, je nutné vzít v úvahu velmi vzácné případy lékem vyvolaných jaterních cévních poruch.

Těhotenství

Informace o použití u těhotných žen viz bod 4.6.

Fertilita

V    předklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Pacientům mužského pohlaví léčeným oxaliplatinou se proto doporučuje, aby se vyhnuli početí dítěte během léčby a po dobu 6 měsíců po jejím skončení, a aby se před zahájením léčby informovali o možnosti uchování spermatu, protože oxaliplatina může způsobovat infertilitu, která může být ireverzibilní. Ženy nesmí během léčby oxaliplatinou otěhotnět mají používat účinnou antikoncepci (viz bod 4.6).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kterým byla podána jednotlivá dávka 85 mg/m2 oxaliplatiny bezprostředně před podáním 5-fluorouracilu, nebyla zaznamenána žádná změna hladiny expozice 5-fluorouracilu (5FU).

In vitro nebylo pozorováno žádné výrazné vytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny následujícími látkami: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel a natrium-valproát sodný.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce

V    předklinických studiích byly pozorovány genotoxické účinky. Pacientům mužského pohlaví léčeným oxaliplatinou se proto doporučuje, aby se vyhnuli početí dítěte během léčby oxaliplatinou a po dobu 6 měsíců po jejím skončení. Ženy nesmí během léčby oxaliplatinou a po dobu 4 měsíců po jejím skončení otěhotnět. Proto je nutné používat vhodnou antikoncepci.

Těhotenství

V    současnosti nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti přípravku při podávání během těhotenství. Ve studiích na zvířatech byla pozorována reprodukční toxicita (viz bod 5.3). Na základě výsledků studií na zvířatech a farmakologického účinku látky se nedoporučuje používání oxaliplatiny během těhotenství, především pak v prvním trimestru. Podávání oxaliplatiny je možné zvážit pouze po zhodnocení poměru přínosů a rizik pro plod a s předchozím souhlasem pacientky.

Kojení

Vylučování oxaliplatiny do mateřského mléka nebylo studováno. Kojení je během léčby oxaliplatinou kontraindikováno.

Fertilita

Oxaliplatina může mít antifertilní účinek (viz bod 4.4).

V závislosti na farmakologickém účinku látky může oxaliplatina způsobovat neplodnost. Pacienti mužského pohlaví by se měli poradit o možnosti uchování spermatu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Léčba oxaliplatinou způsobující zvýšené riziko výskytu závratí, nauzey, zvracení a dalších neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu, však může mít mírný až středně závažný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Poruchy zraku, především přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení léčby), mohou ovlivňovat schopnost pacienta řídit a obsluhovat stroje. Proto je nutné pacienty upozornit, že tyto potenciální účinky mohou mít vliv na jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5FU/FA) byly gastrointestinálního (průjem, nauzea, zvracení a mukozitida), hematologického (neutropenie, trombocytopenie) a neurologického (akutní periferní senzorická neuropatie závislá na celkové podané dávce) charakteru. Celkově byly tyto nežádoucí účinky častější a závažnější u kombinace oxaliplatiny a 5FU/FA než u samostatně podávaného 5FU/FA.

Frekvence nežádoucích účinků uvedené v tabulce níže jsou odvozené z klinických studií léčby metastazujícího karcinomu a adjuvantní léčby (zahrnovaly 416, respektive 1108 pacientů v léčebné skupině oxaliplatina + 5FU/FA) a ze zkušeností v poregistračním období.

Frekvence v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (>1/10) časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (>1/10000, <1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Další detaily jsou uvedeny pod tabulkou.

MedDRA Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace *

- Infekce

-    Rýma

-    Infekce horních cest dýchacích

-    Neutropenická sepse

Poruchy krve a

lymfatického

systému*

-    Anémie

-    Neutropenie

-    Trombocytopenie

-    Leukopenie

-    Lymfopenie

- Febrilní neutropenie

-    Imunoalergická trombocytopenie

-    Hemolytická anémie

Poruchy

imunitního

systému *

- Alergie/al ergická reakce+

Poruchy metabolismu a

výživy

-    Anorexie

-    Hyperglykemie

-    Hypokalemie

-    Hypernatremie

- Dehydratace

- Metabolická acidóza

Psychiatrické

poruchy

-    Deprese

-    Nespavost

- Nervozita

Poruchy

nervového

systému*

-    Periferní senzorická neuropatie

-    Senzorická porucha

-    Dysgeuzie

-    Bolest hlavy

-    Závratě

-    Motorická neuritida

-    Meningismus

-    Dysartrie

-    Syndrom reverzibilní zadní leukoencefalopatie (RPLS nebo PRES)** (viz bod 4.4)

Poruchy oka

-    Zánět spojivek

-    Poruchy zraku

-    Přechodné snížení zrakové ostrosti

-    Poruchy zorného pole

-    Optická neuritida

-    Přechodná ztráta zraku, reverzibilní po ukončení léčby

Poruchy ucha a labyrintu

- Ototoxicita

- Hluchota

Cévní poruchy

-    Krvácení

-    Návaly horka

-    Hluboká žilní trombóza

-    Hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

-    Dušnost

-    Kašel

-    Epistaxe

-    Škytavka

-    Plicní embolie

-    Intersticiální plicní

onemocnění, v některých případech fatální

-    Plicní fibróza**

Gastrointestinální

poruchy*

-    Nauzea

-    Průjem

-    Zvracení

-    Stomatitida / Mukozitida

-    Bolest břicha

-    Zácpa

-    Dyspepsie

Gastroezofageální

reflux

-    Krvácení z rekta

Gastrointestinální

krvácení

-    Ileus

-    Střevní obstrukce

-    Kolitida včetně průjmu vyvolaného Clostridium difficile

-    Pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

-    Poruchy kůže

-    Alopecie

-    Exfoliace kůže (tj. syndrom ruka-noha)

-    Erytematózní vyrážka

-    Vyrážka

-    Hyperhidróza

-    Potíže s nehty

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- Bolest zad

-    Artralgie

-    Bolest kostí

Poruchy ledvin a močových cest

-    Hematurie

-    Dysurie

-    Abnormální frekvence močení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-    Únava

-    Horečka++

-    Astenie

-    Bolest

-    Reakce místa vpichu+++

Vyšetření

- Zvýšení hladiny

- Zvýšení hladiny

jaterních enzymů

kreatininu v krvi

- Zvýšení hladiny

- Snížení tělesné

alkalických fosfatáz

hmotnosti (léčba

v krvi

metastazujícího

-    Zvýšení hladiny bilirubinu v krvi

-    Zvýšení hladiny laktát dehydrogenázy v krvi

karcinomu)

- Zvýšení tělesné hmotnosti

(adjuvantní léčba)

* Viz bod s detailními informacemi níže ** Viz bod 4.4.

+ Velmi časté alergie/alergické reakce, vyskytující se především během infuze, v některých případech fatální. Časté alergické reakce zahrnují kožní vyrážku, především kopřivku, zánět spojivek a rýmu. Časté anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce zahrnují bronchospasmus, hypotenzi, pocit bolesti na hrudi a anafylaktický šok.

++ Velmi častá horečka, (ztuhlost) třes, způsobené buď infekcí (s nebo bez febrilní neutropenie), nebo z imunologického mechanismu.

+++ Byly hlášeny reakce v místě vpichu zahrnující lokální bolestivost, zarudnutí, otok a trombózu. Extravazace může mít za následek lokální bolestivost a zánět, který může být závažného charakteru a může vést ke komplikacím, jako je nekróza, především při infuzi oxaliplatiny do periferní žíly (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (< 1/10000):

Syndrom jaterní sinusoidální obstrukce, také známý jako venookluzivní onemocnění jater, nebo patologické projevy související s touto poruchou funkce jater, například pelióza hepatitida, nodulární regenerativní hyperplazie, perisinusoidální fibróza. Klinickými projevy může být portální hypertenze a/nebo zvýšené hladiny transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (< 1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutní intersticiální nefritida a akutní selhání ledvin.

Poruchy krve a lymfatického systému

Výskyt u pacientů

%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA v dávce 85 mg/m2 každé 2 týdny

Léčba metastazujícího karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Anémie

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopenie

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilní neutropenie

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Frekvence výskytu v poregistračním období není známa Hemolyticko-uremický syndrom

Gastrointestinální poruchy

Výskyt u pacientů (%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA v dávce 85 mg/m2 každé 2 týdny

Léčba metastazujícího karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Průjem

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Zvracení

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitida/Stomatitida

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Je indikována profylaxe a/nebo léčba silnými antiemetiky.

Těžký průjem/zvracení může především při kombinaci oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (5FU) způsobovat dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalemii, metabolickou acidózu a poruchu funkce ledvin (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Toxicita limitující dávku je u oxaliplatiny neurologická. Zahrnuje periferní senzorickou neuropatii charakterizovanou dysestézií a/nebo parestézií končetin s nebo bez křečí, často vyvolanou chladem. Tyto příznaky se objevují u 95 % léčených pacientů. Doba trvání těchto příznaků, které obvykle mezi jednotlivými léčebnými cykly vymizí, se s počtem léčebných cyklů prodlužuje.

Výskyt bolesti a/nebo funkční poruchy jsou důvodem pro úpravu dávky nebo dokonce pro zastavení léčby, v závislosti na délce trvání příznaků (viz bod 4.4).

Tato funkční porucha zahrnuje potíže s vykonáváním jemných pohybů a je možným důsledkem senzorického poškození. Riziko výskytu přetrvávajících příznaků při kumulativní dávce 850 mg/m(10 cyklů) je přibližně 10 % a při kumulativní dávce 1020 mg/m2 (12 cyklů) činí 20 %.

Ve většině případů neurologické známky a příznaky po přerušení léčby zcela vymizí. Při adjuvantní léčbě karcinomu tračníku, 6 měsíců po ukončení léčby, 87 % pacientů nemělo žádné nebo mělo jen mírné příznaky. Po až tříletém sledování vykazovala přibližně 3 % pacientů buď přetrvávající lokalizované parestézie středně závažné intenzity (2,3 %), nebo parestézie, které mohou interferovat s funkčními aktivitami (0,5 %).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Začínají se objevovat již během několika hodin po podání přípravku a často se vyskytují při expozici chladu. Obvykle se projevují jako přechodná parestézie, dysestézie a hypestézie. Akutní syndrom faryngolaryngeální dysestézie se objevuje u 1-2 % pacientů a je charakterizován subjektivními pocity dysfagie nebo dušnosti/pocitu dušení, bez jakékoliv objektivní přítomnosti respiračního distresu (žádná cyanóza nebo hypoxie) nebo laryngospasmu či bronchospasmu (žádné chrčení nebo sípání). Přestože byla v těchto případech podána antihistaminika a bronchodilatancia, příznaky jsou rychle reverzibilní, a to dokonce při absenci jakékoli léčby. Prodloužení infuze pomáhá snižovat četnost výskytů tohoto syndromu (viz bod 4.4).

Ojediněle byly zaznamenány i jiné příznaky, jako jsou křeče čelisti/mimovolní svalové kontrakce/svalové záškuby/myoklonus, abnormální koordinace pohybů/abnormální chůze/ataxie/poruchy rovnováhy, napětí v hrdle nebo hrudníku/tlak/diskomfort/bolest. Dále se může v souvislosti s výše uvedenými stavy dostavit dysfunkce hlavových nervů nebo se může v izolovaných případech objevit například ptóza, diplopie, afonie/dysfonie, chrapot, někdy popisované jako paralýza hlasivek, abnormální čití jazyka nebo dysartrie, někdy popisované jako afázie, neuralgie trigeminu/bolesti obličeje/bolesti očí, pokles zrakové ostrosti, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny i další neurologické příznaky, jako je dysartrie, ztráta hlubokých šlachových reflexů nebo Lhermittův příznak. Byly hlášeny i izolované případy optické neuritidy.

Frekvence výskytu v poregistračním období není známa Konvulze

Alergické reakce

Výskyt alergických reakcí u pacientů (%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA v dávce 85 mg/m2 každé 2 týdny

Léčba metastazujícího karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Alergické

reakce/Alergie

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

4.9 Předávkování

Není k dispozici žádné známé antidotum oxaliplatiny. V případě předávkování lze očekávat zhoršení nežádoucích účinků. Mělo by být zahájeno sledování hematologických parametrů a symptomatická léčba.

5    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, sloučeniny platiny ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastický lék patřící do skupiny platinových sloučenin, u nichž se atom platiny váže v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvoří jediný enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin-kN, kN'] [ethanedioato(2-)-kO1, kO2] platinu.

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum jak in vitro cytotoxicity, tak také in vivo protinádorové aktivity u různých nádorových modelových systémů, včetně modelů kolorektálního karcinomu u lidí. Oxaliplatina také vykazuje in vitro a in vivo aktivitu u různých modelů rezistentních na cisplatinu.

Synergistické cytotoxické působení bylo pozorováno v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU), a to jak in vitro, tak také in vivo.

Studie mechanismu účinku oxaliplatiny, který ještě není úplně objasněn, ukazují, že hydratované deriváty vznikající biotransformací oxaliplatiny, vstupují do interakce s DNA a vznikají tak inter- a intra- můstky mezi vlákny DNA, což má za následek narušení syntézy DNA a tedy cytotoxické a protinádorové účinky.

U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem je účinnost oxaliplatiny (85 mg/m2 opakovaně každé dva týdny) v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5FU/FA) prokázána ve třech klinických studiích:

-    V první linii léčby bylo ve dvouramenné srovnávací studii fáze III EFC2962 randomizováno 420 pacientů do skupiny se samostatně podávaným 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (LV5FU2, N = 210) nebo do skupiny, kde se podávala oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (FOLFOX4, N = 210)

-    U předléčených pacientů bylo ve srovnávací tříramenné studii fáze III EFC4584 randomizováno 821 pacientů refrakterních ke kombinaci irinotekanu (CPT-11) + 5-fluorouracil/kyselina folinová do skupiny se samostatně podávaným 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (LV5FU2, N = 275), do skupiny s oxaliplatinou v monoterapii (N = 275) nebo do skupiny, kde se podávala oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (FOLFOX4, N = 271)

-    Konečně, nekontrolovaná studie fáze II EFC2964 zařadila pacienty refrakterní k samostatně podávanému 5-fluorouracilu/kyselině folinové. Tito pacienti byli léčeni kombinací oxaliplatiny a 5-fluorouracilu/kyseliny folinové (FOLFOX4, N = 57)

Dvě randomizované klinické studie, EFC2962 v první linii léčby a EFC4584 u předléčených pacientů, prokázaly výrazně vyšší léčebnou odpověď a prodloužení doby přežití bez progrese (PFS, progression-free survival)/času do progrese (TTP, time to progression) ve srovnání s léčbou samostatně podávaným 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou. Ve studii EFC4584 provedené u refrakterních předléčených pacientů nedosáhl rozdíl v mediánu celkového přežití (OS, overall survival) mezi kombinací oxaliplatiny a 5FU/FA statisticky významných hodnot.

Léčebná odpověď u FOLFOX4 vs. LV5FU2

Léčebná odpověď, % (95% interval spolehlivosti) nezávislé radiologické přezkoumání ITT analýzou

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina v monoterapii

První linie léčby

EFC2962

Hodnocení léčebných odpovědí každých 8 týdnů

22 (16-27)

49 (42-56)

NA*

hodnota p = 0,0001

Předléčení pacienti

EFC4584

(refrakterní k CPT-11 + 5FU/FA) Hodnocení léčebných odpovědí každých 6 týdnů

0,7 (0,0-2,7)

11,1 (7,6-15,5)

1,1 (0,2-3,2)

hodnota p < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní k 5FU/FA) Hodnocení léčebných odpovědí každých 12 týdnů

NA*

23 (13-36)

NA*

* NA: Nevztahuje se

Medián doby přežití bez progrese (PFS) / Medián času do progrese (TTP) FOLFOX4 vs. LV5FU2

Medián PFS/TTP, v měsících (95% interval spolehlivosti) nezávislé radiologické přezkoumání ITT analýzou

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina v monoterapii

První linie léčby EFC2962 (PFS)

6,0 (5,5-6,5)

8,2 (7,2-8,8)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,0003

Předléčení pacienti

EFC4584 (TTP)

(refrakterní k CPT-11 + 5FU/FA)

2,6 (1,8-2,9)

5,3 (4,7-6,1)

2,1 (1,6-2,7)

Log-rank hodnota p < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní k 5FU/FA)

NA*

5,1 (3,1-5,7)

NA*

* NA: Nevztahuje se

Medián celkového přežití (OS) u FOLFOX4 vs. LV5FU2

Medián OS, v měsících (95% interval spolehlivosti), ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina v monoterapii

První linie léčby

EFC2962

14,7 (13,0-18,2)

16,2 (14,7-18,2)

NA*

Log-rank hodnota p = 0,12

Předléčení pacienti

EFC4584*

(refrakterní k CPT-11 + 5FU/FA)

8,8 (7,3 - 9,3)

9,9 (9,1-10,5)

8,1 (7,2-8,7)

Log-rank hodnota p = 0,09

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní k 5FU/FA)

NA*

10,8 (9,3-12,8)

NA*

* NA: Nevztahuje se

U předléčených pacientů (EFC4584), kteří byli na začátku studie symptomatičtí, zaznamenala výrazné zlepšení příznaků souvisejících s onemocněním větší část pacientů léčená oxaliplatinou v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou ve srovnání s pacienty léčenými samotným

U dříve neléčených pacientů (EFC2962) nebyl mezi oběma léčebnými skupinami u žádného z aspektů kvality života zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. Nicméně, skóre kvality života bylo všeobecně lepší v kontrolním rameni v hodnocení celkového zdravotního stavu a bolesti a horší v rameni s oxaliplatinou pro nauzeu a zvracení.

V adjuvantní léčbě bylo ve srovnávací studii MOSAIC fáze III (EFC3313) randomizováno 2246 pacientů (899 stádium II/Dukes B2 a 1347 stádium III/Dukes C) po kompletní resekci primárního nádoru tračníku do skupiny se samostatně podávaným 5FU/FA (LV5FU2, N = 1123 (B2/C) = 448/675) nebo do skupiny, kde se podávala oxaliplatina s 5FU/FA (FOLFOX4, N = 1123 (B2/C) = 451/672)

EFC 3313 Tříleté bezpříznakové přežití (ITT analýza)* pro celkovou populaci

Léčebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Procento tříletého bezpříznakového přežití (95% interval spolehlivosti)

73,3 (70,6-75,9)

78,7 (76,2-81,1)

Poměr rizika (95 % interval spolehlivosti)

0,76 (0,64-0,89)

Stratifikovaný log-rank test

p = 0,0008

* medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni nejméně 3 roky)

Studie prokázala celkovou výraznou výhodu v tříletém bezpříznakovém přežití u kombinace oxaliplatiny s 5FU/FA (FOLFOX4) oproti samostatně podávanému 5FU/FA (LV5FU2).

EFC 3313 Tříleté bezpříznakové přežití (ITT analýza)* podle stádia onemocnění

Stádium pacienta

Stádium II (Dukes B2)

Stádium III (Dukes C)

Léčebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procento tříletého bezpříznakového přežití (95% interval spolehlivosti)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76.2)

Poměr rizika (95 % interval spolehlivosti)

0,79 (0,57-1,09)

0,75 (0,62-0,90)

Log-rank test

p = 0,151

p = 0,002

* medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni nejméně 3 roky)

Celkové přežití (ITT analýza)

V době analýzy tříletého bezpříznakového přežití, které bylo primárním cílovým ukazatelem studie MOSAIC, bylo 85,1 % pacientů v rameni FOLFOX4 stále naživu, oproti 83,8 % v rameni LV5FU2. To znamená celkové snížení rizika mortality o 10 % ve prospěch ramene FOLFOX4, nedosahující statistické významnosti (poměr rizika = 0,90).

Hodnoty FOLFOX4 vs. LV5FU2 byly u podskupiny pacientů ve stádiu II (Dukes B2) 92,2 % vs. 92,4 % (poměr rizika = 1,01) a u pacientů ve stádiu III (Dukes C) 80,4 % vs. 78,1 % (poměr rizika = 0,87).

Oxaliplatina v monoterapii byla hodnocena u pediatrické populace ve 2 studiích fáze I (69 pacientů) a 2 studiích fáze II (166 pacientů). Celkem bylo léčeno 235 pediatrických pacientů (7 měsíců až 22 let

15/22

věku) se solidními nádory. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii u léčené pediatrické populace nebyla stanovena. Nábor do obou studií fáze II byl zastaven z důvodu nedostatečné léčebné odpovědi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktivních sloučenin nebyla stanovena. Farmakokinetika ultrafiltrovatelné platiny, která představuje směs všech nevázaných, aktivních a neaktivních druhů platiny, po dvouhodinové infuzi oxaliplatiny v dávce 130 mg/m každé tři týdny v 1 až 5 cyklech a oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 každé dva týdny v 1 až 3 cyklech, má následující hodnoty:

Souhrn farmakokinetických parametrů platiny hodnocených u ultrafiltrátu po několika dávkách oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 každé dva týdny nebo v dávce 130 mg/m2 každé tři týdny

Dávka

Cmax

AUCo-4

8

auc

t1/2«

Ú2P

t1/2Y

Vss

CL

pg/ml

pg.h/ml

pg.h/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2

Střední

hodnota

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

Standardní

odchylka

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Střední

hodnota

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

Standardní

odchylka

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Střední hodnota AUC0-48 a hodnota Cmax byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m2) nebo v 5. cyklu (130 mg/m2). Střední hodnota AUC a hodnoty Vss a CL byly stanoveny v 1. cyklu. Hodnoty Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL byly stanoveny nekompartmentovou analýzou. Hodnoty ti/2a, t1/2p a t1/2y byly stanoveny kompartmentovou analýzou (kombinované z 1.-3. cyklu).

Na konci dvouhodinové infuze je 15 % podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zatímco zbylých 85 % je rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí. Ireverzibilní vazba na červené krvinky a plazmu má za následek poločasy platiny blížící se přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu. Nebyla pozorována akumulace oxaliplatiny v ultrafiltrátu plazmy po podávání dávky 85 mg/m každé dva týdny nebo dávky 130 mg/m každé tři týdny a rovnovážný stav byl dosažen v 1. cyklu. Variabilita u samotných pacientů i mezi jednotlivými pacienty je všeobecně nízká.

In vitro biotransformace je považována za důsledek neenzymatické degradace a neexistuje důkaz cytochromem P450 zprostředkovaného metabolismu diaminocyklohexanového (DACH) cyklu.

Oxaliplatina podléhá u pacientů výrazné biotransformaci a na konci dvouhodinové infuze nebyla v ultrafiltrátu plazmy zjištěna žádná nezměněná léčivá látka. V systémovém oběhu bylo po delších časových intervalech identifikováno několik cytotoxických produktů biotransformace, včetně monochlor-, dichlor- a dihydro-DACH platiny, společně s dalšími inaktivními konjugáty.

Platina se vylučuje převážně močí, s clearancí především během prvních 48 hodin po podání.

Do 5 dnů bylo přibližně 54 % celkové dávky vyloučeno močí a <3 % ve stolici.

Vliv poruchy funkce ledvin na distribuci oxaliplatiny byl studován u pacientů s různými stupni poškození funkce ledvin. Oxaliplatina byla podávána v dávce 85 mg/m kontrolní skupině s normální funkcí ledvin (CLcr > 80 ml/min, n=12) a pacientům s mírnou (CLcr = 50 až 80 ml/min, n=13) a středně závažnou (CLcr = 30 až 49 ml/min, n=11) poruchou funkce ledvin, a v dávce 65 mg/m pacientům se závažnou poruchou funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min, n=5). Medián expozice byl 9, respektive 4, 6 a 3 cykly a farmakokinetické údaje v 1. cyklu byly získány u 11, respektive 13, 10 a 4 pacientů. Bylo zjištěno zvýšení hodnoty AUC platiny v ultrafiltrátu plazmy (PUF), zvýšení poměru AUC/dávka a snížení hodnot celkové a renální CL a Vss s rostoucí poruchou funkce ledvin, především u (malé) skupiny pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin: bodové odhady (90% interval spolehlivosti) očekávaných průměrných poměrů AUC/dávka podle stavu ledvin oproti normální funkci ledvin byly následující: 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) a 4,81 (3,49, 6,64) u pacientů s mírnou, respektive středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin. Eliminace oxaliplatiny významně koreluje s clearancí kreatininu. Celková hodnota CL PUF platiny byla 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) a 0,21 (0,15, 0,29) a hodnota Vss 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) a 0,27 (0,20, 0,36) u pacientů s mírnou, respektive středně závažnou a závažnou poruchou funkce ledvin. Celková clearance PUF platiny se tedy snížila o 26 % u pacientů s mírnou poruchou, o 57 % u pacientů se středně závažnou poruchou a o 79 % u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin oproti pacientům s normální funkcí ledvin. Renální clearance PUF platiny se snížila o 30 % u pacientů s mírnou poruchou, o 65 % u pacientů se středně závažnou poruchou a o 84 % u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin oproti pacientům s normální funkcí ledvin. Došlo k nárůstu beta poločasu PUF platiny s rostoucím stupněm poruchy funkce ledvin, především u skupiny se závažnou poruchou. Navzdory malému počtu pacientů se závažnou dysfunkcí ledvin jsou tyto údaje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin důležité a je nutné je brát v úvahu při předepisování oxaliplatiny pacientům s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány vybrané pro předklinické sledování na zvířecích druzích (myši, potkani, psi a/nebo opice) ve studiích s jednorázovou i opakovanou dávkou zahrnovaly kostní dřeň, gastrointestinální systém, ledviny, varlata, nervový systém a srdce. Toxicity pozorované na cílových orgánech zvířat odpovídaly toxicitám způsobeným jinými léčivými přípravky obsahujícími platinu a DNA poškozujícími, cytotoxickými léčivými přípravky používanými v léčbě rakoviny u lidí, s výjimkou účinků na srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a zahrnovaly elektrofyziologické poruchy s letální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita se považuje za specifickou pouze pro psy, nejen proto, že byla pouze u psů pozorována, ale také proto, že dávky podobné těm, které byly u psů letálně kardiotoxické (150 mg/m2), byly u lidí dobře snášeny. Předklinické studie využívající senzorické neurony potkanů naznačují, že akutní neurosenzorické příznaky související s podáváním oxaliplatiny mohou poukazovat na interakci s napěťově řízenými sodíkovými kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní v testovacích systémech u savců a vykazovala embryo-fetální toxicitu u potkanů. Oxaliplatina je považována za pravděpodobně karcinogenní, ačkoli studie karcinogenity nebyly provedeny.

6    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek Monohydrát laktózy

6.2    Inkompatibility

Naředěný léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince. V souladu s návodem k použití uvedeném v bodě 6.6 se může oxaliplatina podávat

-    NEMÍCHEJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, především pak s 5-fluorouracilem (5FU), přípravky kyseliny folinové (FA) obsahujícími jako pomocnou látku trometamol a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léky nebo roztoky mají nepříznivý vliv na stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

-    NEPROVÁDĚJTE rekonstituci nebo ředění oxaliplatiny solnými nebo jinými roztoky obsahujícími chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

-    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince (viz bod 6.6 s návodem k současnému podání s kyselinou folinovou).

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička: 2 roky Rekonstituovaný roztok v originální injekční lahvičce

Rekonstituovaný roztok musí být okamžitě naředěn a je určen pouze k jednorázovému použití.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Chemická a fyzikální stabilita před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2-8°C.

Infuzní roztok

Po naředění rekonstituovaného roztoku 5% roztokem glukózy (50 mg/ml) byla chemická a fyzikální stabilita před použitím prokázána na dobu 24 hodin při 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávání rekonstituovaných a naředěných roztoků viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

zátkou a zeleným zátkou a zeleným


20ml injekční lahvička z trubicového skla typu I flint s bromobutylovou pryžovou hliníkovým uzávěrem (pertle) o obsahu 50 mg prášku oxaliplatiny.

50ml injekční lahvička z trubicového skla typu I flint s bromobutylovou pryžovou hliníkovým uzávěrem (pertle) o obsahu 100 mg prášku oxaliplatiny.

18/22

Velikost balení: 1 injekční lahvička v krabičce.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Stejně jako u jiných potenciálně toxických sloučenin je nutné při zacházení s roztoky oxaliplatiny a jejich přípravě postupovat s opatrností.

Návod k zacházení s přípravkem

Při zacházení s tímto cytotoxickým přípravkem musí zdravotnický personál dodržovat veškerá opatření, aby byla zajištěna ochrana pracovníka i jeho okolí.

Injekční roztoky cytotoxických látek musí připravovat vyškolený odborný personál se znalostmi o používaných lécích, v podmínkách zaručujících integritu léčivého přípravku, ochranu prostředí a především ochranu personálu manipulujícího s léky, a to v souladu s předpisy nemocnice. Tato příprava vyžaduje prostor k tomuto účelu vyhrazený. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami k takové manipulaci, především pláštěm s dlouhými rukávy, ochrannou maskou, pokrývkou hlavy, ochrannými brýlemi, sterilními jednorázovými rukavicemi, ochranným krytem pracovní plochy, nádobami a pytli na odpad.

S výměšky a zvratky je nutné manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí s cytotoxickými látkami manipulovat.

Jakákoli rozbitá nádoba se považuje za kontaminovaný odpad a je nutné s ní manipulovat v souladu se stejnými opatřeními. Kontaminovaný odpad by měl být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz odstavec „Likvidace“ níže.

Pokud dojde ke kontaktu mezi práškem oxaliplatiny, rekonstituovaným roztokem nebo infuzním roztokem a pokožkou nebo sliznicí, postižené místo neprodleně a důkladně omyjte vodou.

Zvláštní opatření pro podání

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

-    NEPODÁVEJTE nenaředěné.

-    K ředění lze použít pouze 5% infuzní roztok glukózy (50 mg/ml). NEPROVÁDĚJTE rekonstituci nebo ředění pro infuzi roztokem chloridu sodného nebo jinými roztoky obsahujícími chloridy.

-    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku a nepodávejte současně stejnou infuzní linkou

-    NEMÍCHEJTE se zásaditými léky nebo roztoky, především pak s 5-fluorouracilem (5FU), přípravky kyseliny folinové (FA) obsahujícími jako pomocnou látku trometamol a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léky nebo roztoky mají nepříznivý vliv na stabilitu oxaliplatiny

Návod k použití s kyselinou folinovou (FA) (ve formě kalcium-folinátu nebo dinatrium-folinátu) Intravenózní infuze oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové (FA) v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) po dobu 2 až 6 hodin, s použitím Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze.

19/22

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a musí být naředěna pouze s použitím izotonického 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), nikdy s použitím zásaditých roztoků, roztoku chloridu sodného nebo roztoků obsahujících chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem

Oxaliplatinu je nutné vždy podávat před fluoropyrimidiny, tedy před 5-fluorouracilem (5FU). Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluorouracil (5FU).

Rekonstituovaný roztok, který vykazuje známky precipitace, nesmí být použit a musí být zlikvidován. Rekonstituce roztoku

•    K rekonstituci roztoku je nutné použít vodu na injekci nebo 5% roztok glukózy (50 mg/ml).

•    Při použití 50mg injekční lahvičky: přidejte 10 ml rozpouštědla, abyste získali roztok 5 mg oxaliplatiny na 1 ml.

•    Při použití 100mg injekční lahvičky: přidejte 20 ml rozpouštědla, abyste získali roztok 5 mg oxaliplatiny na 1 ml.

Před použitím rekonstituovaný roztok vizuálně zkontrolujte. Použít se smí pouze čiré roztoky bez pevných částic.

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný roztok naředěn okamžitě. Není-li naředěn okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Naředění k intravenózní infuzi

Naberte požadované množství koncentrátu z injekční lahvičky (lahviček) a nařeďte jej 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), abyste získali roztok s koncentrací oxaliplatiny mezi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml. Rozmezí koncentrace, v němž byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita oxaliplatiny, je od 0,20 mg/ml do 2,0 mg/ml.

Naředěný roztok je čirý, bezbarvý a bez pevných částic.

Podávejte intravenózní infuzí.

Po naředění 5% roztokem glukózy (50 mg/ml) byla chemická a fyzikální stabilita před použitím prokázána po dobu 24 hodin při 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek k infuzi použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Použít se smí pouze čiré roztoky bez pevných částic.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Jakýkoli nepoužitý infuzní roztok je nutné zlikvidovat (viz odstavec „likvidace“ níže).

NIKDY nepoužívejte k naředění roztok chloridu sodného nebo jiné roztoky obsahující chloridy.

Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativními aplikačními sety na bázi PVC.

Infuze

Podání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) na koncentraci minimálně 0,20 mg/ml musí být podávána infuzí prostřednictvím centrálního žilního katétru nebo do periferní žíly po dobu 2 až 6 hodin. Pokud se oxaliplatina podává s 5-fluorouracilem (5FU), musí být infuze oxaliplatiny podána před podáním 5-fluorouracilu (5FU).

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku a veškerý materiál použitý k jeho naředění a podání musí být zlikvidovány podle standardních nemocničních postupů pro cytotoxické látky v souladu s místními požadavky platnými pro likvidaci nebezpečného odpadu.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/475/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.8.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

26.11.2014

21/22