Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Strides 5 Mg/Ml Prášek Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177934/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML PRÁŠEK PRO INFUZNÍ ROZTOK

(OXALIPLATINUM)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude přípravek Oxaliplatin podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

1    Co je přípravek Oxaliplatin Strides a k čemu se používá

2    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Oxaliplatin Strides podán

3    Jak se přípravek Oxaliplatin Strides podává

4    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Oxaliplatin Strides uchovávat

6    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Oxaliplatin Strides a k čemu se používá

Přípravek Oxaliplatin Strides se používá k léčbě karcinomu (zhoubného nádoru) tlustého střeva (léčba III. stadia karcinomu tračníku po kompletní resekci (odstranění) primárního nádoru, metastazujícího karcinomu tračníku a konečníku). Přípravek Oxaliplatin Strides se používá v kombinaci s jinými protinádorovými léky zvanými 5-fluorouracil (5FU) a leukovorin (kyselina folinová).

Přípravek Oxaliplatin Strides je protinádorový lék a obsahuje platinu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Oxaliplatin Strides podán

Přípravek Oxaliplatin Strides by Vám neměl být podán, jestliže:

-    máte známou alergii na oxaliplatinu nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Oxaliplatin Strides.

-    kojíte.

-    již máte snížený počet červených nebo bílých krvinek.

-    již pociťujete brnění a necitlivost v prstech na rukou a/nebo nohou, a máte potíže s prováděním jemných činností, například se zapínáním knoflíků.

-    máte těžkou poruchu funkce ledvin.

Upozornění a opatření

-    Jestliže jste někdy zaznamenal(a) alergickou reakci na léčivé přípravky obsahující platinu, například karboplatina, cisplatina. Alergické reakce se mohou vyskytnout během jakékoli infuze oxaliplatiny.

-    Jestliže máte středně závažnou nebo mírnou poruchu funkce ledvin.

-    Je stliže máte j akoukoli poruchu funkce j ater.

Oxaliplatina může způsobovat neplodnost, která může být nezvratná. Pacientům mužského pohlaví se proto doporučuje, aby se vyhnuli početí dítěte během léčby a po dobu 6 měsíců po jejím skončení, a aby se před zahájením léčby informovali o možnosti uchování spermatu. Pacienti mužského pohlaví musí během léčby a po dobu 6 měsíců po jejím skončení používat vhodnou metodu antikoncepce.

Poraďte se se svým lékařem, pokud se na Vás vztahuje nebo v minulosti vztahovalo kterékoli z výše uvedených upozornění.

Další léčivé přípravky a přípravek Oxaliplatin Strides

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Otěhotnění během léčby oxaliplatinou se nedoporučuje. V průběhu léčby je nutné používat účinný způsob antikoncepce. Pacientky ženského pohlaví musí během léčby a po dobu 4 měsíců po jejím skončení používat vhodnou metodu antikoncepce.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, je velmi důležité poradit se před zahájením léčby s lékařem. Pokud v průběhu léčby otěhotníte, neprodleně informujte svého lékaře.

V průběhu léčby oxaliplatinou nesmíte kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba oxaliplatinou může mít za následek zvýšené riziko výskytu závratí, pocitu na zvracení a zvracení a dalších neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu. Pokud tyto příznaky zaznamenáte, neměl(a) byste řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje. Pokud máte při užívání přípravku Oxaliplatin Strides potíže se zrakem, neřiďte dopravní prostředky, neobsluhujte těžké stroje a vyhněte se nebezpečným aktivitám.

3. Jak se přípravek Oxaliplatin Strides podává

Přípravek Oxaliplatin Strides je určen pouze pro dospělé. Pouze k jednorázovému použití.

Dávkování

Dávka oxaliplatiny je založena na velikosti plochy povrchu Vašeho těla. Ten se vypočítá z Vaší výšky a tělesné hmotnosti. Obvyklá dávka pro dospělé včetně starších pacientů činí 85 mg/m2 plochy povrchu těla. Dávka, která Vám bude podána, také bude záviset na výsledcích krevních testů a zda se u Vás v minulosti vyskytly nežádoucí účinky při léčbě oxaliplatinou.

Způsob a cesta podání

•    Přípravek Oxaliplatin Vám předepíše lékař specializovaný na léčbu rakoviny.

•    Vaši léčbu povede lékař, který Vám stanoví požadovanou dávku oxaliplatiny.

Přípravek Oxaliplatin se podává pomalou injekcí do žíly (intravenózní infuze) po dobu 2 až 6 hodin.

•    Přípravek Oxaliplatin Vám bude podán současně s kyselinou folinovou a před infuzí 5-fluorouracilu.

Četnost podání

Infuze by Vám měly být podávány obvykle jednou za 2 týdny.

Doba trvání léčby

Dobu trvání léčby určí Váš lékař. Vaše léčba bude trvat maximálně 6 měsíců, pokud bude následovat po kompletní resekci Vašeho nádoru.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Oxaliplatin, než mělo být:

Jelikož tento lék podává zdravotnický personál, je nepravděpodobné, že byste dostal(a) příliš málo nebo příliš mnoho tohoto přípravku. V případě předávkování můžete zaznamenat zvýšený výskyt nežádoucích účinků. Tyto nežádoucí účinky může Váš lékař léčit pomocí vhodné léčby. Máte-li jakékoli otázky týkající se Vaší léčby, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Oxaliplatin Strides nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být

velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10_

časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100_

méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000_

vzácné: postihují 1 až 10 uživatelů z 10000_

velmi vzácné: postihují méně než 1 uživatele z 10000_

není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit_

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, je důležité, abyste před zahájením další léčby informoval(a) svého lékaře. Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, které můžete zaznamenat.

Pokud si všimnete jakýchkoli z následujících nežádoucích účinků, neprodleně informujte svého lékaře.

•    Abnormální tvorba modřin, krvácení nebo známky infekce, jako je bolest v krku a zvýšená teplota

•    Přetrvávající nebo závažný průjem nebo zvracení

•    Přítomnost krve nebo tmavě hnědých zrn (v barvě kávy) ve zvratcích

•    Stomatitida/mukozitida (zámnět sliznic dutiny ústní - bolest rtů nebo vředy v ústech)

•    Nevysvětlitelné dýchací příznaky, jako je suchý kašel, potíže s dýcháním nebo chrůpky

•    Skupina příznaků jako je bolest hlavy, změny v mentální funkci, záchvaty a abnormální vidění od rozmazaného vidění po ztrátu zraku (příznaky syndromu reverzibilní zadní leukoencefalopatie, vzácné neurologické poruchy).

Další známé nežádoucí účinky oxaliplatiny:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)

•    Přípravek Oxaliplatin může ovlivňovat nervový systém (periferní neuropatie). Můžete pociťovat brnění a/nebo necitlivost v prstech u rukou i u nohou, okolo úst nebo v krku, a tyto pocity mohou někdy doprovázet křeče.

Tyto účinky obvykle vyvolává vystavení chladu, např. při otevření lednice nebo držení studeného nápoje. Můžete mít také potíže s prováděním jemných činností, například se zapínáním knoflíků. Přestože ve většině případů tyto příznaky samy zcela odezní, existuje možnost přetrvávající periferní senzorické neuropatie i po ukončení léčby.

•    Někteří lidé po předklonění hlavy zaznamenali náhlý pocit brnění připomínající šok, který přecházel dolů pažemi nebo trupem.

•    Přípravek Oxaliplatin může v některých případech způsobovat nepříjemný pocit v krku, především při polykání, a vyvolávat pocit dechové nedostatečnosti. Pokud se tento pocit objeví, pak je to většinou během infuze nebo v průběhu několika hodin po infuzi a může být vyvolán vystavením chladu. Přestože je tento pocit nepříjemný, netrvá dlouho a sám odezní bez nutnosti jakékoli léčby.

V důsledku toho může Váš lékař rozhodnout o úpravě Vaší léčby.

•    Přípravek Oxaliplatin může způsobovat průjem, mírný pocit na zvracení (nevolnost) a zvracení; avšak Váš lékař Vám obvykle před zahájením léčby podá léčivé přípravky proti této nevolnosti, které můžete užívat i po skončení léčby.

•    Přípravek Oxaliplatin způsobuje dočasné snížení počtu krvinek. Snížení počtu červených krvinek může způsobovat anémii (nízký počet červených krvinek), abnormální krvácení nebo abnormální tvorbu modřin (kvůli nízkému počtu krevních destiček). Snížení počtu bílých krvinek může zvýšit náchylnost k infekcím. Váš lékař Vám před zahájením léčby a před každým následným cyklem odebere krev, aby zkontroloval, zda máte dostatečný počet krvinek.

•    Nepříjemný pocit v blízkosti nebo v místě vpichu během infuze

•    Horečka, třes, mírná nebo výrazná únava, bolesti těla

•    Změny tělesné hmotnosti, ztráta nebo snížení chuti k jídlu, poruchy chuti, zácpa

•    Bolest hlavy, bolest zad

•    Otok nervů vedoucích ke svalům, ztuhlost krku, abnormální citlivost jazyka s možnou změnou řeči, stomatitida/mukozitida (bolest rtů nebo vředy v ústech)

•    Bolest břicha

•    Abnormální krvácení včetně krvácení z nosu

•    Kašel, dýchací potíže

•    Alergické reakce, kožní vyrážka, která může být zarudlá a svědit, mírný úbytek vlasů (alopecie)

•    Změny krevních testů včetně změn souvisejících s abnormalitami ve funkci jater

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

•    Infekce v důsledku snížení počtu bílých krvinek

•    Poruchy trávení a pálení žáhy, škytavka, návaly horka, závratě

•    Zvýšené pocení a poruchy nehtů, odlupování kůže

•    Bolest na hrudi

•    Onemocnění plic a rýma

•    Bolest klubů a kostí

•    Bolest při močení a změny funkce ledvin, změna frekvence močení, dehydratace

•    Krev v moči/stolici, žilní otoky, krevní sraženiny v plicích

•    Vysoký krevní tlak

•    Deprese a nespavost

•    Zánět spojivek a problémy se zrakem

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

•    Neprůchodnost nebo otok střeva

•    Nervozita

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)

•    Ztráta sluchu

•    Zjizvení a zesílení plic vyvolávající dýchací potíže, někdy fatální (intersticiální plicní onemocnění)

•    Reverzibilní krátkodobá ztráta zraku

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

•    Přítomnost krve nebo tmavě hnědých částic (v barvě kávy) ve Vašich zvratcích

Neznámá frekvence (nelze určit)

•    Křeč (záchvat křečí).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Oxaliplatin Strides uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Použitelnost

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce za EXP (zkratka používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávání Vašeho léčivého přípravku

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání naředěných roztoků j sou uvedeny v informacích určených pro zdravotnické pracovníky.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Oxaliplatin Strides obsahuje

Léčivou látkou přípravku Oxaliplatin Strides je oxaliplatinum. Další složkou je monohydrát laktózy.

Jak přípravek Oxaliplatin Strides vypadá a co obsahuje toto balení

Jedna injekční lahvička obsahuje bílý, lyofilizovaný prášek nebo koláč pro přípravu infuzního roztoku obsahující 50 mg nebo 100 mg oxaliplatinum s monohydrátem laktózy. Injekční lahvičky jsou dodávány v krabičkách po jedné injekční lahvičce. Přípravek Oxaliplatin Strides musí být před injekční aplikací do žíly rekonstituován a dále naředěn. Rekonstituovaný a naředěný roztok je čirý, bezbarvý a bez pevných částic.

Tato příbalová informace neobsahuje veškeré informace o Vašem léčivém přípravku. Máte-li jakékoli dotazy nebo si nejste čímkoli jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Mylan S.A.S.

117 Allée des Pares 69800 Saint-Priest Francie

Výrobce

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o. 10, Daniszewska Str 03-230 Varšava Polsko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy

Nizozemsko

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Kypr

Česká republika

Německo

Dánsko

Estonsko

Řecko

Španělsko

Finsko

Francie

Maďarsko

Irsko

Island

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Švédsko

Slovenská republika Slovinsko Velká Británie

Oxaliplatine Strides 5 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslósung Oxaliplatine Strides 5 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie Oxaliplatin Strides 5 mg/ml npax3a HH$y3HOHeH pa3TBop Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Kóvrg yra Srá7upa npogsy%uan Oxaliplatin Strides 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzniho roztoku Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslósung Oxaliplatin Strides Oxaliplatin Strides

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Kóvrg yra Srá7upa npogsy%uan Oxaliplatino Strides 5 mg/ml polvo para solución para perfusión Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Oxaliplatine Strides Arcolab International 5 mg/ml Poudre pour solution pour perfusion Oxaliplatin Strides 5 mg/ml por oldatos infuzióhoz Oxaliplatin Strides 5 mg/ml powder for solution for infusion Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Innrennslisstofn, lausn Oxaliplatino Strides 5 mg/ml polvere per soluzione per infusione Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulveris infuziju škiduma pagatavošanai Oxaliplatin Strides 5 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui Oxaliplatine Strides 5 mg/ml Poudre pour solution pour perfusion Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Trab ghal soluzzjoni ghall-infužjoni Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulver til infusjonsv^ske, oppl0sning Oxaliplatin Strides Oxaliplatina Strides

Oxaliplatiná Strides Arcolab International 5 mg/ml pulbere pentru solupe perfuzabilá Oxaliplatin Strides 5 mg/ml pulver till infusionsvatska, lósning Oxaliplatina Strides 5 mg/ml prášok na infuzny roztok Oksaliplatin Strides Arcolab 5 mg/ml prašek za raztopino za infundiranje Oxaliplatin 5 mg/ml Powder for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.11.2014

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A PRO ZACHÁZENÍ S NÍM

Stejně jako u jiných potenciálně toxických sloučenin je nutné při zacházení s roztoky oxaliplatiny a jejich přípravě postupovat s opatrností.

Návod k zacházení s přípravkem

Při zacházení s tímto cytotoxickým přípravkem musí zdravotnický personál dodržovat veškerá opatření, aby byla zajištěna ochrana pracovníka i jeho okolí.

Injekční roztoky cytotoxických látek musí připravovat vyškolený odborný personál se znalostmi o používaných lécích, v podmínkách zaručujících integritu léčivého přípravku, ochranu prostředí a především ochranu personálu manipulujícího s léky, a to v souladu s předpisy nemocnice. Tato příprava vyžaduje prostor k tomuto účelu vyhrazený. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami k takové manipulaci, především pláštěm s dlouhými rukávy, ochrannou maskou, pokrývkou hlavy, ochrannými brýlemi, sterilními jednorázovými rukavicemi, ochranným krytem pracovní plochy, nádobami a pytli na odpad.

S výměšky a zvratky je nutné manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí s cytotoxickými látkami manipulovat.

Jakákoli rozbitá nádoba se považuje za kontaminovaný odpad a je nutné s ní manipulovat v souladu se stejnými opatřeními. Kontaminovaný odpad by měl být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz odstavec „Likvidace“ níže.

Pokud dojde ke kontaktu mezi práškem oxaliplatiny, rekonstituovaným roztokem nebo infuzním roztokem a pokožkou nebo sliznicí, postižené místo neprodleně a důkladně omyjte vodou.

Zvláštní opatření pro podání

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

-    NEPODÁVEJTE nenaředěné.

-    K ředění lze použít pouze 5% infuzní roztok glukózy (50 mg/ml). NEPROVÁDĚJTE rekonstituci nebo ředění pro infuzi roztokem chloridu sodného nebo jinými roztoky obsahujícími chloridy.

-    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku a nepodávejte současně stejnou infuzní linkou

-    NEMÍCHEJTE se zásaditými léky nebo roztoky, především pak s 5-fluorouracilem (5FU), přípravky kyseliny folinové (FA) obsahujícími jako pomocnou látku trometamol a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léky nebo roztoky mají nepříznivý vliv na stabilitu oxaliplatiny

Návod k použití s kyselinou folinovou (FA) (ve formě kalcium-folinátu nebo dinatrium-folinátu)

Intravenózní infuze oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové (FA) v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) po dobu 2 až 6 hodin, s použitím Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze.

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina folinová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a musí být naředěna pouze s použitím izotonického 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), nikdy s použitím zásaditých roztoků, roztoku chloridu sodného nebo roztoků obsahujících chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem

Oxaliplatinu je nutné vždy podávat před fluoropyrimidiny, tedy před 5-fluorouracilem (5FU). Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluorouracil (5FU).

Rekonstituovaný roztok, který vykazuje známky precipitace, nesmí být použit a musí být zlikvidován. Rekonstituce roztoku

•    K rekonstituci roztoku je nutné použít vodu na injekci nebo 5% roztok glukózy (50 mg/ml).

•    Při použití 50mg injekční lahvičky: přidejte 10 ml rozpouštědla, abyste získali roztok 5 mg oxaliplatiny na 1 ml.

•    Při použití 100mg injekční lahvičky: přidejte 20 ml rozpouštědla, abyste získali roztok 5 mg oxaliplatiny na 1 ml.

Před použitím rekonstituovaný roztok vizuálně zkontrolujte. Použít se smí pouze čiré roztoky bez pevných částic.

Rekonstituovaný roztok je určen pouze k jednorázovému použití a z mikrobiologického hlediska má být použit okamžitě. Není-li naředěn okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Naředění k intravenózní infíizi

Naberte požadované množství koncentrátu z injekční lahvičky (lahviček) a nařeďte jej 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml), abyste získali roztok s koncentrací oxaliplatiny mezi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml. Rozmezí koncentrace, v němž byla prokázána fyzikálně-chemická stabilita oxaliplatiny, je mezi 0,20 mg/ml až 2,0 mg/ml. Naředěný roztok je čirý, bezbarvý a bez pevných částic.

Podejte intravenózní infuzí.

Po naředění rekonstituovaného roztoku 5% roztokem glukózy (50 mg/ml) byla chemická a fyzikální stabilita před použitím prokázána po dobu 24 hodin při 2-8°C.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek k infuzi použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla přesáhnout 24 hodin při 2-8°C, pokud naředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Použít se smí pouze čiré roztoky bez pevných částic.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Jakýkoli nepoužitý infuzní roztok je nutné zlikvidovat (viz odstavec „likvidace“ níže).

NIKDY nepoužívejte k naředění roztok chloridu sodného nebo jiné roztoky obsahující chloridy.

Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativními aplikačními sety na bázi PVC. Infuze

Podání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy (50 mg/ml) na koncentraci minimálně 0,20 mg/ml musí být podávána infuzí prostřednictvím centrálního žilního katétru nebo do periferní žíly po dobu 2 až 6 hodin. Pokud se oxaliplatina podává s 5-fluorouracilem (5FU), musí být infuze oxaliplatiny podána před podáním 5-fluorouracilu (5FU).

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku a veškerý materiál použitý k jeho naředění a podání musí být zlikvidovány podle standardních nemocničních postupů pro cytotoxické látky v souladu s místními požadavky platnými pro likvidaci nebezpečného odpadu.

9/9