Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Strides 5 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177966/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

10 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 50 mg .

20 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 100 mg.

40 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje oxaliplatinum 200 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA Koncentrát pro infuzní roztok.

Roztok má pH mezi 4,5 a 6,0 a osmolalitu menší než 305 mosm/l.

Čirá bezbarvá kapalina bez viditelných částic.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oxaliplatina je v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) a kyselinou listovou (FA) indikována pro:

•    adjuvantní léčbu karcinomu tračníku stádia III (Dukes C) po kompletní resekci primárního nádoru.

•    léčbu metastatického kolorektálního karcinomu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Příprava injekčního roztoku cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným odborným personálem se znalostí používaného léčivého přípravku za podmínek, které zaručují integritu léčivého přípravku, ochranu životního prostředí a zejména ochranu personálu, který s léčivými přípravky zachází, v souladu s předpisy zdravotnického zařízení. To vyžaduje přípravu prostoru, který bude pro tento účel vyhrazeno. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst nebo pít (viz bod 6.6).

Dávkování

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě je 85 mg/m intravenózně, opakovaně každé dva týdny ve 12 cyklech (6 měsíců).

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu je 85 mg/m2, opakovaně každé 2 týdny, pokud nedojde ke zhoršení choroby nebo nepřijatelné toxicitě.

Podávanou dávku je třeba upravit dle individuální snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatina se má vždy podávat před fluoropyrimidiny - tzn. před 5-fluorouracilem (5-FU).

Oxaliplatina se podává jako 2- až 6hodinová intravenózní infuze ve 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) k dosažení koncentrace mezi 0,20 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je nejvyšší koncentrace v klinické praxi pro dávku oxaliplatiny 85

mg/m2.

Oxaliplatina se používá hlavně v kombinaci s kontinuální infuzí 5-fluorouracilu (5FU). Při dvoutýdenním léčebném schématu byl kombinován bolus a kontinuální infuze 5-fluorouracilu.

Zvláštní skupiny pacientů

-    Porucha ledvin:

Oxaliplatina se nesmí podávat u pacientů s těžkou poruchou ledvin (viz body 4.3 a 5.2).

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin je doporučená dávka oxaliplatiny 85 mg/m (viz body 4.4 a 5.2).

-    Jaterní nedostatečnost:

V klinické studii fáze I zahrnující pacienty s různým stupněm jaterního poškození se ukázalo, že frekvence a závažnost hepatobiliárních poruch souvisí s progresí onemocnění a zhoršenými jaterními testy na počátku terapie. Během klinického sledování nebylo třeba provést žádnou zvláštní úpravu dávky u pacientů s abnormálními jaterními testy.

-    Starší pacienti:

Pokud byla oxaliplatina použita samostatně nebo v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU), nebylo u pacientů starších 65 let pozorováno zvýšení závažné toxicity. V důsledku toho nebylo nutné speciálně upravovat dávkování u starších pacientů.

-    Pediatričtí pacienti:

Neexistují žádné relevantní indikace pro použití oxaliplatiny u dětí. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii u pediatrické populace se solidními tumory nebyla stanovena (viz bod 5.1).

Způsob podání

Oxaliplatina se podává intravenózní infuzí.

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina zředěná v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) pro podání koncentrace větší než 0,20 mg/ml musí být podávána infúzí centrálním žilním katétrem nebo do periferní žíly po dobu 2 až 6 hodin. Infuze oxaliplatiny musí vždy předcházet podání 5-fluorouracilu (5FU).

V případě extravazace je nutné okamžitě ukončit podávání.

Návod k použití:

Před použitím se musí oxaliplatina rozředit.

K ředění koncentrátu na infuzní roztok lze použít pouze 5 % roztok glukózy (viz bod 6.6).

4.3    Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů, kteří:

-    jsou přecitlivělí na oxaliplatinu nebo na kteroukoli pomocnou látku,

-    kojí,

-    mají myelosupresi zjištěnou před zahájením prvního cyklu, doloženou výchozím počtem neutrofilů < 2x109/l anebo počtem trombocytů < 100x109/l,

-    mají periferní senzorickou neuropatii s funkční poruchou před prvním cyklem léčby,

-    mají těžce porušenou funkci ledvin (clearance kreatininu menší než 30 ml/min) (viz bod 5.2).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatinu lze podávat pouze na specializovaných onkologických odděleních a pod dohledem zkušeného onkologa.


Porucha _ funkce ledvin

Pacienti s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin musí být důkladně monitorováni s ohledem na nežádoucí reakce a dávku je třeba upravovat dle toxicity (viz bod 5.2).

Reakce z přecitlivělosti

Je třeba zajistit zvláštní dohled pro pacienty s anamnézou alergických projevů na jiné produkty obsahující platinu. V případě anafylaktických projevů musí být okamžitě přerušena infuze a musí se zahájit odpovídající symptomatická léčba. Opakované podání oxaliplatiny u takových pacientů je kontraindikováno. Zkřížené reakce, někdy fatální, byly hlášeny u všech sloučenin platiny.

V případě extravazace oxaliplatiny je nutné infúzi okamžitě zastavit a zahájit obvyklou lokální symptomatickou léčbu.

Neurologické příznaky

Neurologickou toxicitu oxaliplatiny je třeba důkladně monitorovat, zejména pokud je oxaliplatina podávána spolu s dalšími léčivými přípravky se specifickou neurologickou toxicitou. Neurologické vyšetření musí být prováděno před každým podáním a v pravidelných intervalech po něm.

U pacientů, u nichž dojde v průběhu nebo po 2-hodinové infuzi ke vzniku akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8), musí být další podání oxaliplatiny provedeno infuzí 6-hodinovou.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické příznaky (parestézie, dysestézie), musí následné doporučené úpravy dávkování oxaliplatiny vycházet z trvání a závažnosti těchto příznaků:

-    Pokud příznaky trvají déle než sedm dní a způsobují komplikace, je třeba následující dávku oxaliplatiny snížit z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (metastázující onemocnění) nebo 75 mg/m (adjuvantní léčba).

-    Pokud parestézie bez funkčního postižení přetrvávají do dalšího cyklu, je třeba

následující dávku oxaliplatiny snížit z 85 mg/m2 na 65 mg/m2 (metastázující

2

onemocnění) nebo na 75 mg/m (adjuvantní léčba).

-    Pokud parestézie s funkční poruchou přetrvává do dalšího cyklu, je třeba podávání oxaliplatiny ukončit.

-    Pokud se tyto příznaky po ukončení léčby oxaliplatinou zmírní, lze zvážit obnovení léčby.

Pacienty je třeba informovat o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie po ukončení léčby. Lokalizované středně těžké parestézie nebo parestézie, které narušují funkční aktivity, mohou přetrvávat až 3 roky po ukončení adjuvantní léčby.

Reverzibilní posteriorní leukoencefalopatický syndrom (RPLS)

Případy reverzibilního posteriorního leukoencefalopatického syndromu (RPLS neboli PRES, posteriorní reverzibilní encefalopatický syndrom) byly hlášeny u pacientů, kterým byla podávána oxaliplatina v kombinaci s chemoterapií. RPLS je vzácné, reverzibilní, rychle se vyvíjející neurologické onemocnění, které může zahrnovat křeče, hypertenzi, bolesti hlavy, zmatenost, slepotu a další vizuální a neurologické

poruchy (viz bod 4.8). Diagnóza RPLS je založena na potvrzení pomocí zobrazovacích metod mozku, nejlépe MR (magnetická rezonance).

Nevolnost, zvracení, _průjem, dehydratace a hematologické změny Gastrointestinální toxicita, která se manifestuje jako nevolnost a zvracení, opravňuje profylaktickou anebo terapeutickou antiemetickou terapii (viz bod 4.8).

Těžký průjem nebo zvracení může způsobit dehydrataci, paralytický ileus, intestinální obstrukci, hypokalemii, metabolickou acidózu a poruchu ledvin, zejména při kombinaci oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (5FU).

Objeví-li se hematologická toxicita (počet neutrofilů < 1,5x109/l nebo počet trombocytů < 50x109/l), je třeba další cyklus terapie oddálit až do návratu hematologických hodnot na přijatelné hodnoty. Krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek je třeba vyšetřit před zahájením léčby a před každou následující kúrou.

Pacienti musí být adekvátně informováni o riziku průjmu či zvracení, mukositidy či stomatitidy a neutropenie, které je spojeno s podáváním oxaliplatiny a 5-fluorouracilu (5FU), aby mohli okamžitě kontaktovat svého ošetřujícího lékaře kvůli odpovídající léčbě.

Objeví-li se mukositida či stomatitida s nebo bez neutropenie, je třeba další léčbu odložit až do odeznění mukositidy či stomatitidy na stupeň 1 nebo méně anebo do hodnoty počtu neutrofilů na > 1,5 x 109/l.

Podává-li se oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) (s nebo bez kyseliny listové, angl. zkr. FA), je třeba provést obvyklou úpravu dávky 5-fluorouracilu kvůli jeho toxicitě.

Objeví-li se průjem stupně 4, neutropenie stupně 3 až 4 (neutrofily < 1,0x109/l) či trombocytopenie stupně 3 až 4 (destičky <50x109/l), je třeba, kromě nutnosti snížení dávky 5-fluorouracilu (5FU), snížit dávku oxaliplatiny z 85 mg/m2 na 65 mg/m(metastázující onemocnění) nebo 75 mg/m (adjuvantní léčba)

Plicní

V    případě nevysvětlených respiračních příznaků, jako je neproduktivní kašel, dyspnea, chrůpky a radiologicky zjištěné plicní infiltráty, je třeba podávání oxaliplatiny přerušit, dokud následná plicní vyšetření nevyloučí intersticiální plicní chorobu nebo plicní fibrózu (viz bod 4.8).

Jaterní

V    případě abnormálních jaterních testů nebo portální hypertenze, které nejsou zjevně důsledkem jaterních metastáz, je třeba zvážit velmi vzácné případy poruchy jaterních cév způsobené léky.

Těhotenství

Použití u těhotných žen viz bod 4.6.

Fertilita

V    preklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Proto se mužským pacientům léčeným oxaliplatinou nedoporučuje počít dítě během léčby a 6 měsíců po jejím ukončení a doporučuje se vyhledat pomoc ohledně konzervace spermií před léčbou, protože oxaliplatina může mít antifertilní účinek, který by mohl být ireverzibilní.

Ženy by neměly otěhotnět během léčby oxaliplatinou a měly by užívat efektivní metodu antikoncepce (viz bod 4.6).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kteří dostali jednu dávku 85 mg/m2 oxaliplatiny těsně před podáním 5-fluorouracilu nebyla pozorována žádná změna intenzity expozice vůči 5-fluorouracilu (5FU).

In vitro nebylo u následujících látek pozorováno žádné významné vytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel a natrium-valproát sodný.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v plodném věku/antikoncepce

V    preklinických studiích byly pozorovány genotoxické účinky. Proto se doporučuje mužským pacientům, kteří jsou léčení oxaliplatinou, aby nepočínali dítě během léčby a ještě 6 měsíců po jejím ukončení.

Ženy by také neměly, během léčby oxaliplatinou a ještě 4 měsíce po jejím ukončení, otěhotnět, proto je třeba zavést antikoncepční opatření.

Těhotenství

V    současnosti nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti přípravku při podávání během těhotenství. Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Na základě výsledků studií na zvířatech a farmakologického účinku sloučeniny se nedoporučuje používat oxaliplatinu během těhotenství, zejména během prvního trimestru. Podávání oxaliplatiny je možné zvažovat pouze po zhodnocení poměru přínosu a rizika pro plod a s předchozím souhlasem pacienta.

Kojení

Uvolnění oxaliplatiny do mateřského mléka nebylo studováno. Kojení je kontraindikováno během léčby oxaliplatinou.

Fertilita

Oxaliplatina může mít antifertilní účinky (viz bod 4.4).

Na základě farmakologického účinku sloučeniny může oxaliplatina způsobovat neplodnost. Mužští pacienti by se měli poradit ohledně možnosti uschování spermií.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly provedeny žádné studie zabývající se účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, léčba oxaliplatinou vedoucí ke zvýšenému riziku závratí, nevolnosti

a zvracení a dalších neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu, může vést k mírnému či středně těžkému ovlivnění schopnosti řídit a používat stroje. Poruchy zraku, zejména přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení léčby), může ovlivnit schopnost pacienta řídit a používat stroje. Proto je třeba pacienty varovat o možném vlivu těchto příhod na schopnost řídit nebo používat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou listovou (5FU/FA) byly gastrointestinální (průjem, nevolnost, zvracení a mukositida), hematologické (neutropenie, trombocytopenie) a neurologické (akutní a kumulativní dávkou vyvolaná periferní senzorická neuropatie). Celkově byly tyto nežádoucí účinky častější a závaznější u kombinace oxaliplatiny a 5FU/FA, než u samotné kombinace 5FU/FA.

Frekvence uvedené v tabulce níže vychází z klinických studií při léčbě metastáz a při adjuvantní léčbě (zahrnující 1108 pacientů ve skupině s kombinací oxaliplatina/5FU/FA a 416 pacientů s kombinací 5FU/FA) a z postmarketingových zkušeností.

Frekvence v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1000, < 1/100), vzácné (> 1/10000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a neznámé (nelze určit z dostupných údajů).

Další podrobnosti jsou uvedeny pod tabulkou.

Třída

orgánového

systému

MedDRA

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Infekce a infestace*

- infekce

-    rinitida

-    infekce horních cest

dýchacích

-    neutropenická sepse

Poruchy krve a

lymfatického

systému*

-    anemie

-    neutropenie

trombocytope

nie

-    leukopenie

-    lymfopenie

- febrilní neutropenie

imunoalergick

á

trombocytope

nie

- hemolytická anemie

Poruchy

imunitního

systému*

alergie/alergi cká reakce +

Poruchy

metabolismu

a výživy

- anorexie

hyperglykemi

e

hypokalemie

hypernatremi

e

- dehydratace

- metabolická acidóza

Psychiatrické

poruchy

-    deprese

-    nespavost

- nervozita

Poruchy

nervového

systému*

-    periferní senzorická neuropatie

-    senzorická porucha

-    dysgeuzie

-    bolest hlavy

-    závratě

-    motorická neuritida

-    meningismus

-    dysarthrie

-    syndrom posteriorní reverzibilní leukoencefalo patie (RPLS nebo

PRES)**(viz bod 4.4)

Poruchy oka

konjunktivitida - poruchy zraku

-    přechodné snížení zrakové ostrosti

-    porucha zorného pole

-    neuritida zrak. nervu

-    přechodná ztráta zraku, reverzibilní po ukončení léčby

Poruchy ucha a labyrintu

- ototoxicita

- hluchota

Cévní

poruchy

-    krvácení

-    zčervenání

-    hluboká žilní trombóza

-    hypertenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

-    dušnost

-    kašel

-    epistaxe

-    škytavka

-    plicní embolie

-    intersticiální plicní choroba, někdy fatální

-    plicní fibróza **

Gastrointestiná lni poruchy*

-    nevolnost

-    průjem

-    zvracení

-    stomatitida/ mukositida

-    bolesti břicha

-    zácpa

-    dyspepsie

gastroesofageál ní reflux

-    krvácení z rekta

gastrointestinál ní krvácení

-    ileus

-    intestinální obstrukce

-    kolitida zahrnující průjem způsobený Clostridium difficile

-    pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

-    kožní poruchy

-    alopecie

-    exfoliace kůže (tzn. syndrom ruka-noha)

-    erythematozní vyrážka

-    vyrážka

-    hyperhidróza

-    onemocnění nehtů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- bolest zad

-    artralgie

-    bolesti kostí

Poruchy ledvin a močových cest

-    hematurie

-    dysurie

-    abnormální frekvence močení

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-    únava

-    horečka++

-    astenie

-    bolest

-    reakce v místě vpichu+++

Vyšetření

- zvýšení

- zvýšení

jaterních

hladiny

enzymů

kreatininu

- zvýšení

v krvi

alkalické

- pokles

fosfatázy v

hmotnosti

krvi

(metastázující

-    zvýšení hladiny bilirubinu

-    zvýšení

onemocnění)

krevní laktát dehydrogenáz

y

- zvýšení hmotnosti (adjuvantní léčba)

* Viz detailní popis níže

** Viz bod 4.4.

+ Velmi časté alergie / alergické reakce, objevující se hlavně během infuze, které mohou být někdy fatální. Běžné alergické reakce, jako je kožní vyrážka (zejména kopřivka), zánět spojivek a rýma.

Časté anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zahrnující bronchospasmus, angioedem, hypotenzi, pocit bolesti na hrudníku a anafylaktický šok.

++ Velmi častá horečka, zimnice (třes), buď v důsledku infekce (s nebo bez febrilní neutropenie) nebo ev. na imunologickém podkladě.

+++ Byly hlášeny reakce v místě injekce, zahrnující lokální bolestivost, zarudnutí, otok a trombózu. Extravazace může způsobovat lokální bolesti a zánět, který může být těžký a může způsobovat komplikace zahrnující nekrózu, zejména při infuzi oxaliplatiny periferní žílou (viz kapitola 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (<1/10000):

Obstrukční syndrom jaterních sinusoidů, známý také jako venookluzivní hepatopatie nebo patologická manifestace související s jaterními poruchami, jako například peliózou jater, nodulární regenerativní hyperplazií a perisinusoidální fibrózou. Klinická manifestace může zahrnovat portální hypertenzi anebo zvýšení hodnot transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (<1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutní intersticiální nefritida a akutní renální selhání. Poruchy krve a lymfatického systému

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týdny

Metastatické postižení

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň 4

Anemie

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Trombocytopenie

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilní neutropenie

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepse

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Zkušenosti a frekvence po uvedení na trh neznámé Hemolyticko-uremický syndrom

Gastrointestinální poruchy

Výskyt u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týdny

Metastázující onemocnění

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň 3

Stupeň 4

Nevolnost

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Průjem

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Zvracení

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukositida/Stomatitida

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Doporučuje se profylaxe anebo léčba účinnými antiemetiky.

Dehydratace, paralytický ileus, intestinální obstrukce, hypokalemie, metabolická acidóza a porucha ledvin mohou být způsobeny těžkým průjmem nebo zvracením, zejména v kombinaci oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Toxicita omezující dávku oxaliplatiny je neurologického charakteru. Zahrnuje senzorickou periferní neuropatii charakterizovanou dysestézií anebo parestézií končetin, s nebo bez křečí, často vyvolanými chladem. Tyto příznaky se objevují až u 95% léčených pacientů. Trvání těchto příznaků, které obvykle ustupují mezi jednotlivými léčebnými kúrami, se prodlužuje s počtem léčebných cyklů.

Výskyt bolesti anebo funkční poruchy jsou, v závislosti na trvání příznaků, indikací pro úpravu dávky nebo dokonce přerušení léčby (viz bod 4.4).

Tato funkční porucha zahrnuje potíže s jemnou motorikou a je možným důsledkem senzorické poruchy. Riziko vzniku trvalých potíží je asi 10 % při kumulativní dávce 850 mg/m2 (10 cyklů) a asi 20 % při kumulativní dávce 1020 mg/m2 (12 cyklů).

Ve většině případů se neurologické příznaky zlepšují nebo zcela ustupují po přerušení léčby. Při adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva nemělo 6 měsíců po jejím ukončení 87 % pacientů žádné nebo pouze mírné příznaky. Během 3-letého sledování se asi u 3 % pacientů dostavila perzistující lokalizovaná parestézie střední intenzity (2,3%) nebo parestézie, které mohou interferovat s funkčními aktivitami (0,5%).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Vznikají během několika hodin po podání a často se objevují při expozici vůči chladu. Obvykle se prezentují jako přechodné parestézie, dysestézie a hypestézie. Akutní syndrom

faryngolaryngeální dysestézie se objevuje u 1 až 2 % pacientů a je charakterizován subjektivními pocity poruchy polykání nebo dušnosti/pocitu dušení, bez jakékoliv objektivní známky respirační tísně (žádná cyanóza či hypoxie) nebo laryngospasmu či bronchospasmu (žádný stridor nebo dušnost). Ačkoli byla v takových případech aplikována antihistaminika a bronchodilatátory, příznaky jsou rychle reverzibilní i při absenci léčby. Prodloužení infuze napomáhá redukovat incidenci tohoto syndromu (viz bod 4.4).

Zřídka byly pozorovány další příznaky, jako například spasmus čelisti/svalové kontrakce - mimovolní/svalové záškuby/myoklonus, poruchy koordinace/abnormality chůze/ataxie/poruchy rovnováhy, pocity tísně/tlaku/neklidu/bolesti v hrdle nebo na hrudi.

Dále může být s výše uvedenými příznaky spojena dysfunkce hlavových nervů nebo se mohou též objevit izolovaná příznaky, jako například ptóza, diplopie, afonie nebo dysfonie, chrapot, někdy popisované souhrnně jako paralýza hlasivek, abnormální pocity na jazyku nebo dysartrie, někdy popisovány jako afázie, neuralgie trigeminu / bolesti v obličeji / bolesti očí, snížená zraková ostrost, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny další neurologické příznaky, jako například dysartrie, ztráta hlubokých šlachových reflexů a Lhermitteův příznak. Byly hlášeny ojedinělé případy neuritidy zrakového nervu.

Zkušenosti a frekvence po uvedení na trh neznámé Křeče

Alergické reakce

Výskyt alergických reakcí u pacientů (%) dle stupně závažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA 85 mg/m2 každé 2 týdny

Metastázující onemocnění

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň 4

Všechny

stupně

Stupeň

3

Stupeň

4

Alergické reakce / Alergie

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

4.9 Předávkování

Neexistuje žádné specifické antidotum proti oxaliplatině. V případech předávkování je možné očekávat prohloubení nežádoucích účinků. Je třeba zahájit monitorování hematologických parametrů a poskytnout symptomatickou léčbu.

5    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antineoplastika, platinové sloučeniny.

ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je protinádorový lék, který patří ke třídě sloučenin založených na platině, v nichž je atom platiny v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina tvoří jediný enantiomer, (SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin-kN, kN'] [ethandioato(2-)-kO1, kO2] platina].

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum cytotoxicity in vitro a protinádorové aktivity in vivo u různých modelových nádorových systémů, včetně modelů kolorektálního karcinomu člověka. Oxaliplatina také vykazuje in vitro i in vivo aktivitu u různých modelů rezistence na cisplatinu.

V kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) byl in vitro i in vivo pozorován synergický cytotoxický účinek.

Studie, i když stále ne zcela objasněného, mechanismu účinku oxaliplatiny ukazují, že vodní deriváty biotransformace oxaliplatiny interagují s DNA za vzniku příčných vazeb mezi i uvnitř molekul DNA s následným narušením syntézy DNA vedoucím k cytotoxickým a protinádorovým účinkům.

r    O

Účinnost oxaliplatiny (85 mg/m opakované každé dva týdny) při její kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou listovou (5FU/FA) u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem byla dokumentována ve třech klinických studiích:

-    komparativní studie III. fáze EFC2962 na celkem 420 pacientech v první linii léčby, náhodně vybraných do dvou skupin: buď s kombinací 5-fluorouracilu / kyseliny listové (LV5FU2, N = 210), nebo kombinací oxaliplatiny / 5-fluorouracilu / kyseliny listové (FOLFOX4, N=210),

-    komparativní studie III. fáze EFC4584 na celkem 821 předléčených pacientech, refrakterních na irinotecan (CPT-11) + kombinaci 5-fluorouracilu / kyseliny listové, náhodně vybraných do tří skupin: buď pouze 5-fluorouracil / kyselina listová (LV5FU2, N = 275), nebo samotná oxaliplatina (N = 275), nebo kombinace oxaliplatiny s 5-fluorouracilem / kyselinou listovou (FOLFOX4, N = 271),

-    a závěrem nekontrolovaná studie II. fáze EFC2964 zahrnující pacienty refrakterní na 5-fluorouracil / kyselinu listovou, kterým byla podána kombinace oxaliplatiny a 5-fluorouracilu/kyseliny listové (FOLFOX4, N = 57).

Dvě klinické studie, EFC2962 v první linii léčby a EFC4584 na předléčených, náhodně vybraných, pacientech, ukázaly významně vyšší míru odpovědi a prodloužení přežívání bez progrese (PFS) / čas do progrese (TTP) ve srovnání se samostatnou léčbou 5-fluorouracilem / kyselinou listovou. Ve studii EFC4584 provedené na předléčených refrakterních pacientech nedosáhl rozdíl v mediánu celkového přežití (OS) mezi kombinovanou oxaliplatinou a 5FU/FA statistické významnosti.

Míra odpovědi, % (95% IS) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina jako jediná látka

První linie léčby

EFC2962

Hodnocení odpovědi každých 8 týdnů

22

(16-27)

49

(42-56)

NA*

log-rank test: hodnota p = 0,0001

Předléčení pacienti

EFC4584

(refraktemí na CPT-11 + 5FU/FA) Hodnocení odpovědi každých 6 týdnů

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2- 3,2)

log-rank test: hodnota p < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964

NA*

23

NA*

(refrakterní na 5FU / FA)

(13-36)

Hodnocení odpovědi každých 12 týdnů

* NA: neaplikovatelné

Medián přežití bez progrese (PFS) / medián času do progrese (TTP) FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián PFS/TTP, měsíce (95 % IS) nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina jako jediná látka

První linie léčby

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

log-rank test: hodnota p = 0,0003

Předléčení pacienti

EFC4584 (TTP) (refrakterní na CPT-11 + 5FU / FA)

2.6

(1.8-2.9)

5.3

(4.7-6.1)

2.1

(1.6-2.7)

log-rank test: hodnota p < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní na 5FU / FA)

NA*

5.1

(3.1-5.7)

NA*

* NA: neaplikovatelné.

Medián OS, měsíce (95 % IS) analýza ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina jako jediná látka

Léčba první volby

EFC2962

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

log-rank test: hodnota p = 0,12

Předléčení pacienti

EFC4584* (refrakterní na CPT-11 + 5FU / FA)

8,8

(7,3 - 9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

log-rank test: hodnota p = 0,09

Předléčení pacienti

EFC2964

NA*

10,8

NA*

(refrakterní na 5FU / FA)

(9,3-12,8)

* NA: neaplikovatelné.

U předléčených pacientů (EFC4584), kteří byli symptomatičtí na počátku studie, se u vyššího podílu pacientů léčených oxaliplatinou a 5-fluorouracilem / kyselinou listovou dosáhlo významné zlepšení jejich příznaků souvisejících s chorobou ve srovnání s pacienty léčenými pomocí pouze 5-fluorouracilu / kyseliny listové (27,7% proti 14,6%, p=0,0033).

U nepředléčených pacientů (EFC2962) nebyl v žádném aspektu kvality života mezi uvedenými dvěma léčebnými skupinami zjištěn žádný statisticky významný rozdíl. Nicméně, skóre kvality života bylo obecně lepší v kontrolní skupině při měření celkového zdravotního stavu a pocitu bolesti a horší ve skupině s oxaliplatinou kvůli nevolnosti a zvracení.

V případě adjuvantní léčby bylo do komparativní studie fáze III MOSAIC (EFC3313) náhodně vybráno celkem 2246 pacientů (899 ve stádiu II/ Dukes B2 a 1347 ve stádiu III/Dukes C) po kompletní resekci primárního nádoru tlustého střeva pro testování kombinace 5FU/FA (LV5FU2, N = 1123, B2/C = 448/675) nebo kombinace oxaliplatiny/5FU/FA (FOLFOX4, N = 1123, B2/C = 451/672).

EFC 3313: 3-leté přežití bez choroby (analýza ITT)* pro celkovou populaci

Léčebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Procentuální 3-leté přežití bez progrese (95% IS)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Míra rizika (95 % IS)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log rank test    hodnota p=0,0008

* medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Studie ukázala celkovou významnou výhodu v 3-letém přežití bez choroby u kombinované léčby oxaliplatina/5FU/FA (FOLFOX4) oproti kombinaci 5FU/FA (LV5FU2).

EFC 3313: 3-leté přežití bez choroby (analýza ITT)* dle stádia choroby

Stádium pacienta

Stádium II (Dukes B2)

Stádium III (Dukes C)

Léčebná skupina

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3-letého přežití bez

progrese

84,3

87,4

65,8

72,8

(95 % IS)

(80,9-87,7)

(84,3-90,5)

(62,2-69,5)

(69,4

76,2)

Míra rizika (95 % IS)

0,79

0,75

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Stratifikovaný log-rank test

hodnota

p = 0,151

hodnota p

= 0,002

* medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Celkové přežití (analýza ITT)

V době provádění analýzy 3-letého přežití bez projevu choroby, které bylo primárním koncovým bodem studie MOSAIC, bylo stále naživu 85,1 % pacientů ve skupině FOLFOX4 oproti 83,8 % ve skupině LV5FU2. To po převedení na celkové snížení rizika mortality o 10 % ve prospěch FOLFOX4 nedosahovalo statistické významnosti (míra rizika = 0,90).

Hodnoty pro FOLFOX4 resp. LV5FU2 činily 92,2 % versus 92,4 % u subpopulace ve stádiu II (Dukes B2) (míra rizika = 1,01) a 80,4 % versus 78,1 % u subpopulace ve stádiu III (Dukes C) (míra rizika = 0,87).

Monoterapie oxaliplatinou byla hodnocena u pediatrické populace ve 2 studiích I. fáze (69 pacientů) a 2 studiích II. fáze (166 pacientů). Bylo léčeno celkem 235 pediatrických pacientů (7 měsíců až 22 let věku) se solidními nádory. Účinnost samotné oxaliplatiny nebyla hodnocena u léčených pediatrických populací. Nábor do obou studií II. fáze byl zastaven z důvodu nedostatečné nádorové odpovědi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých účinných látek nebyla stanovena. Farmakokinetika ultrafiltrovatelné platiny, představované směsí všech nenavázaných, účinných i neúčinných druhů platiny, byla po 1 až 5 cyklech dvouhodinových infuzí 130 mg/moxaliplatiny každý třetí týden, nebo po 1 až 3 cyklech dvouhodinových infuzí 85 mg/m2 každý druhý týden následující:

Souhrn odhadů farmakokinetických parametrů platiny stanovených v ultrafiltrátu po

2 2 několikanásobných dávkách 85 mg/m oxalipatiny každé dva týdny, nebo 130 mg/m

každé tři týdny

Parametr

dávky

C

^max

AUC0-48

AUC

t1/2a

t1/2P

t1/2T

V

’ ss

CL

Jednotka

pg

/ml

Pgh

/ml

Pgh

/ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m2

Průměr

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130 mg/m2

Průměr

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

1    1    1    1    1    1    A    1    1

Průměrné hodnoty AUC0-48 a Cmax byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m) nebo v 5. cyklu (130 mg/m2).

Průměrné hodnoty AUC, Vss a CL byly stanoveny v 1. cyklu.

Hodnoty Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a CL byly stanoveny nekompartmentovou analýzou.

Hodnoty t1/2a, t1/2p a t1/2y byly stanoveny kompartmentovou analýzou (kombinace cyklů 1 až 3).

Na konci 2-hodinové infuze je 15 % podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zbývajících 85 % je rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí. Ireverzibilní vazba na červené krvinky a plazmu vede k tomu, že biologické poločasy platiny v krvi jsou blízké přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu. V ultrafiltrátu plazmy nebyla pozorována žádná akumulace jak po dávce 85 mg/m každé dva týdny, tak po dávce 130 mg/m2 každé tři týdny, a rovnovážného stavu bylo dosaženo v 1. cyklu. Variabilita u pacientů i mezi pacienty je obecně nízká.

Biotransformace in vitro je považována za důsledek neenzymatické degradace a neexistuje důkaz zprostředkování metabolismu diamonocyklohexanového kruhu (DACH) cytochromem P450.

Oxaliplatina podléhá u pacientů rozsáhlé biotransformaci a na konci 2-hodinové infuze nelze v ultrafiltrátu plazmy detekovat žádnou intaktní účinnou látku. V delších časových intervalech bylo v systémovém oběhu identifikováno několik cytotoxických produktů biotransformace zahrnujících monochlor-, dichlor- a dihydro-DACH platiny spolu s mnoha neaktivními konjugáty.

Platina je vylučována zejména močí, s obvyklou clearance 48 hodin po podání.

Do 5 dnů je přibližně 54 % celkové dávky vyloučeno močí a < 3 % ve stolici.

Vliv poruchy ledvin na vylučování oxaliplatiny byl studován u pacientů s různými stupni renální funkce. Oxaliplatina se podávala v dávce 85 mg/m v kontrolní

skupině s normální funkcí ledvin (CLcr > 80 ml/min, n=12) a pacientům s mírnou (CLcr = 50 až 80 ml/min, n=13) a střední (CLcr = 30 až 49 ml/min, n=11) poruchou ledvin a v dávce 65 mg/m2 u pacientů s těžkou poruchou ledvin (CLcr < 30 ml/min, n=5). Průměrná expozice byla 9, 4, 6 a 3 cykly a farmakokinetické údaje z 1. cyklu byly získány od 11, 13, 10 a 4 pacientů.

Došlo ke zvýšení AUC plazmatického ultrafiltrátu (PUF) platiny a poměru AUC/dávka a k poklesu celkové a renální CL a Vss a ke zhoršení poruchy ledvin, zejména v (malé) skupině pacientů s těžkou poruchou ledvin - bodový odhad (90 IS) průměrných poměrů stavu renálního funkce oproti normálu byl u pacientů s mírným, respektive středně těžkým či těžkým selháním ledvin stanoven pro parametr AUC/dávka následovně: 1,36 (1,08, 1,71), 2,34 (1,82, 3,01) a 4,81 (3,49, 6,64) .

Vylučování oxaliplatiny významně koreluje s clearance kreatininu. U pacientů s mírným, středně těžkým, resp. těžkým selháním ledvin byla celková CL PUF platiny 0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) a 0,21 (0,15, 0,29) a Vss byl 0,52 (0,41, 0,65), 0,73 (0,59, 0,91) a 0,27 (0,20, 0,36). Celková tělesná clearance PUF platiny byla tedy snížená o 26 % u mírné, o 57 % u střední, resp. o 79 % u těžké poruchy ledvin ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin.

Renální clearance PUF platiny byla snížená u pacientů s poruchou funkce ledvin o 30 % u mírné, 65 % u střední a 84 % u těžké poruchy ledvin ve srovnání s pacienty s normální funkcí.

Se zvyšujícím se stupněm poruchy ledvin se, zejména u skupiny s těžkým postižením, zvyšoval beta-poločas PUF platiny. Navzdory malému počtu pacientů s těžkou renální dysfunkcí jsou tyto údaje u pacientů s těžkým selháním ledvin alarmující a je třeba je zohlednit při předepisování oxaliplatiny pacientům s poruchou ledvin (viz bod 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány identifikované u předklinických druhů (myši, potkani, psi anebo opice) ve studiích s jednou i více dávkami zahrnovaly kostní dřeň, gastrointestinální systém, ledviny, varlata, nervový systém a srdce. Toxicity pozorované na cílových orgánech zvířat jsou v souladu s nálezy u jiných léčivých přípravků obsahujících platinu a obecně u DNA poškozujících cytotoxických léčivých přípravků používaných pro léčbu rakoviny u člověka, s výjimkou účinků na srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a zahrnovaly elektrofyziologické poruchy s letální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita je považována za specifickou pro psy nejen z důvodu, že byla pozorována u psů samotných, ale také proto, že dávky podobné dávkám, které produkují letální kardiotoxicitu u psů (150 mg/m2), byly dobře tolerovány u člověka. Předklinické studie využívající senzorické neurony potkanů naznačují, že akutní neurosenzorické příznaky související s oxaliplatinou mohou zahrnovat interakci s napěťově řízenými sodíkovými kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní v savčích testovacích systémech a způsobovala embryofetální toxicitu u potkanů. Oxaliplatina je považována za pravděpodobný karcinogen, i když studie karcinogenity nebyly provedeny.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6


6.1    Seznam pomocných látek Voda na injekci

6.2    Inkompatibility

Zředěný léčivý přípravek se nesmí mísit sjinými léčivými přípravky v jednom infuzním vaku nebo infuzní lince. Dle návodu k použití popsaném v bodě 6.6 je možné oxaliplatinu podávat souběžně s kyselinou listovou (FA) pomocí Y-spojky.

-    NEMÍCHEJTE s alkalickými léčivými přípravky nebo roztoky, zejména ne s 5-fluorouracilem (5FU) či přípravky kyseliny folinové (FA), které obsahují trometamol jako pomocnou látku či trometamolové soli jiných léčivých látek. Alkalické léky či roztoky nežádoucím způsobem ovlivní stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

-    NEŘEĎTE oxaliplatinu fyziologickým roztokem či jinými roztoky obsahujícími chloridové anionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

-    NEMÍCHEJTE s jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince (viz bod 6.6, kde jsou uvedeny pokyny pro souběžné podávání s kyselinou folinovou).

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahující hliník.

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřené lahvičky: 2 roky

Po otevření a naředění v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) byla prokázána chemická a fyzikální stabilita při uchovávání do 48 hodin při teplotě 2 až 8 °C, nebo 24 hodin při teplotě 25 °C

Z mikrobiologického hlediska je třeba infuzní roztok ihned použít.

Pokud není spotřebován ihned, jsou obvyklé časové intervaly a podmínky skladování mezi otevřením a použitím na zodpovědnosti uživatele, ale normálně by neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě od 2 do 8 °C, pokud bylo ředění prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před chladem a mrazem.

Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz část 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

20 ml bezbarvá skleněná lahvička typu I, uvnitř potažená silikonem, s bromobutylovou pryžovou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem (pertle), která obsahuje 10 ml koncentrátu.

20 ml čirá skleněná lahvička typu I, uvnitř potažená silikonem, s bromobutylovou pryžovou zátkou a červeným hliníkovým uzávěrem (pertle), která obsahuje 20 ml koncentrátu.

50 ml čirá skleněná lahvička typu I, se silikonem uvnitř, uvnitř potažená silikonem, s bromobutylovou pryžovou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem (pertle), která obsahuje 40 ml koncentrátu.

Velikost balení: 1 lahvička v 1 balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Podobně jako u ostatních potenciálně toxických sloučenin je třeba při manipulaci a přípravě roztoků oxaliplatiny dbát opatrnosti.

Pokyny pro manipulaci

Manipulace s touto cytotoxickou látkou prováděná zdravotnickým personálem vyžaduje zvýšenou pozornost, aby byla zajištěna ochrana manipulující osoby a jeho/jejího okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxické látky musí být prováděna vyškoleným odborným personálem se znalostí používaného léčivého přípravku za podmínek, které zaručují integritu léčivého přípravku, ochranu prostředí a zejména ochranu personálu, který s léčivými přípravky zachází, v souladu s předpisy zdravotnického zařízení. To vyžaduje přípravu prostoru, který bude pro tento účel vyhrazen. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst či pít.

Personál musí obdržet odpovídající materiály pro manipulaci, zejména oděv s dlouhými rukávy, ochranné masky, čepice, ochranné rukavice, sterilní jednorázové rukavice, ochranné kryty pracovní oblasti, nádoby a sběrné sáčky na odpad.

S exkrementy a zvratky je třeba zacházet s opatrností.

Je třeba upozornit těhotné ženy, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.

S jakýmikoliv poškozenými nádobami se musí zacházet stejně jako s kontaminovaným odpadem. Kontaminovaný odpad je třeba spálit ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže uvedená kapitola „Likvidace“.

Pokud by koncentrát nebo infuzní roztok oxaliplatiny přišel do styku s kůží nebo sliznicemi, okamžitě místo opláchněte důkladně vodou.

Zvláštní opatření při podávání

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahující hliník.

-    NEPODÁVEJTE nezředěné.

-    Jako ředicí roztok používejte pouze infuzní roztok 5 % glukózy (50 mg/ml). Infuzi NEŘEĎTE roztoky chloridu sodného nebo jinými chloridy obsahujícími roztoky.

-    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejné infuzní láhvi, ani podávejte současně stejnou infuzní linkou.

-    NEMÍCHEJTE s alkalickými léčivými přípravky nebo roztoky, zejména ne s 5-fluorouracilem (5FU) a s přípravky kyseliny listové (FA), které obsahují trometamol jako pomocnou látku či trometamolové soli jiných účinných látek. Alkalické léčivé přípravky nebo roztoky budou mít nežádoucí vliv na stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou listovou (FA) (ve formě kalcium folinátu nebo folinátu disodného)

Dávka oxaliplatiny 85 mg/m2 je podávána po dobu 2 až 6 hodin intravenózní infusí v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) souběžně - a za použití Y-linky zavedené těsně před místo infuze - s intravenózní infuzí kyseliny listové (FA) v 5 roztoku glukózy (50 mg/ml).

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina listová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a musí se ředit jen pomocí izotonického 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml), nikdy ne v alkalických roztocích nebo roztocích obsahujících chlorid sodný nebo jiné chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny - tzn. před 5-fluorouracilem (5-FU). Po podání oxaliplatiny linku propláchněte a teprve poté podejte 5-fluorouracil (5-FU).

Ředění pro intravenózní infuzi

Odeberte požadované množství koncentrátu z lahvičky(lahviček) a rozřeďte ho do 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) tak, abyste dosáhli koncentraci oxaliplatiny mezi 0,20 až 0,60 mg/ml. Rozsah koncentrace, v níž byla prokázána fyzikálně chemická stabilita oxaliplatiny, je mezi 0,20 a 2,0 mg/ml.

Podávejte nitrožilní infuzí.

Po otevření a naředění v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) byla prokázána chemická a fyzikální stabilita pří uchovávání po dobu 48 hodin při teplotě 2 až 8 °C, nebo po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C

Z mikrobiologického hlediska je třeba tento infuzní přípravek ihned použít.

Pokud není spotřebován ihned, jsou obvyklé časové intervaly a podmínky uchovávání mezi otevřením a použitím na zodpovědnosti uživatele, ale normálně by neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě od 2 do 8 °C, pokud bylo ředění prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Roztok před použitím vizuálně zkontrolujte. Používejte pouze čiré roztoky bez částic.

Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití. Veškerý nepoužitý infuzní roztok je třeba zlikvidovat (viz bod „Likvidace“ níže).

NIKDY nepoužívejte pro naředění roztoky obsahující chlorid sodný nebo jiné chloridy.

Kompatibilita infuzního roztoku oxaliplatiny byla testována s reprezentativním aplikačním setem na bázi PVC.

Infuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje prehydrataci.

Oxaliplatina naředěná v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) pro podání koncentrace větší než 0,20 mg/ml musí být podávána infuzí centrálním žilním katétrem nebo periferní žilou po dobu 2 až 6 hodin. Je-li oxaliplatina podávána spolu s 5-fluorouracilem (5FU), musí infuze oxaliplatiny předcházet podání 5-fluorouracilu (5FU).

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku a také všechny materiály, které se používaly pro naředění a podávání, je nutné zničit dle standardních postupů daného zdravotnického zařízení, platných pro cytotoxické látky a v souladu s místními požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu.

7    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie

8    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/474/12-C

9    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.8.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

26.11.2014

22/22