Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Strides 5 Mg/Ml Koncentrát Pro Infuzní Roztok

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls177966/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

(OXALIPLATINUM)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek Oxaliplatin Strides používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Pokud se u Vás kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml a k čemu se používá.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml užívat.

3.    Jak se přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml užívá.

4.    Možné nežádoucí účinky.

5.    Jak přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml uchovávat.

6.    Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Oxaliplatin Strides se používá pro léčbu karcinomu (zhoubného nádoru) tlustého střeva (léčba karcinomu tlustého střeva stádia III po kompletní resekci (odstranění) primárního nádoru, metastatického karcinomu tlustého střeva a konečníku). Přípravek Oxaliplatin Strides se používá v kombinaci s jinými protinádorovými léky označovanými jako 5-fluorouracil (5FU) a leukovorin (kyselina folinová).

Přípravek Oxaliplatin Strides je protinádorový lék a obsahuje platinu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml:

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na oxaliplatinu nebo na kteroukoliv další složku přípravku Oxaliplatin Strides.

-    jestliže kojíte.

-    jestliže máte snížený počet červených nebo bílých krvinek.

-    jestliže již trpíte brněním a necitlivostí prstů na rukou anebo nohou a máte potíže při provádění jemné motoriky, jako je zapínání knoflíků na oblečení.

-    jestliže máte závažné potíže s ledvinami.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Oxaliplatin Strides 5 mg/ml je zapotřebí:

-    jestliže se u vás někdy vyskytla alergická reakce na léky obsahující platinu, jako je karboplatina, cisplatina. Alergické reakce se mohou objevit během kterékoliv infuze oxaliplatiny.

-    jestliže máte středně těžkou nebo lehkou poruchu funkce ledvin.

-    jestliže máte jakékoliv problémy s játry.

Oxaliplatina může způsobovat neplodnost,, který může být ireverzibilní.

Mužským pacientům se proto doporučuje nepočínat dítě během léčby a 6 měsíců po jejím ukončení a dále se doporučuje vyhledat před léčbou pomoc ohledně konzervace spermií. Mužští pacienti by měli používat odpovídající antikoncepční opatření během a 6 měsíců po ukončení léčby.

Obraťte se na svého lékaře, pokud se kterékoli z výše uvedených varování na Vás vztahuje nebo v minulosti vztahovalo.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství během léčby oxaliplatinou se nedoporučuje. Během léčby je nutné používat účinnou metodu antikoncepce. Pacientky by měly používat odpovídající antikoncepční opatření během léčby a 4 měsíc po jejím ukončení.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, je velmi důležité, abyste to prodiskutovala se svým lékařem předtím, než nastoupíte na jakoukoliv léčbu.

Pokud otěhotníte během Vaší léčby, musíte okamžitě informovat svého lékaře.

V průběhu léčby oxaliplatinou se nesmí kojit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba oxaliplatinou může způsobit zvýšené riziko vzniku závratí, nevolnosti a zvracení a jiných neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu. Pokud se tyto potíže u vás vyskytnou, neřiďte vozidla ani neobsluhujte stroje.

Pokud máte problémy se zrakem při užívání přípravku Oxaliplatin Strides, neřiďte vozidla, neobsluhujte těžké stroje, ani se nepouštějte do nebezpečných aktivit.

3. JAK SE OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML POUŽÍVÁ

Přípravek Oxaliplatin Strides je určen pouze pro dospělé.

Pouze k jednorázovému použití.

Dávkování

Dávka oxaliplatiny závisí na velikosti povrchu Vašeho těla. Ta se vypočítá z vaší výšky a hmotnosti. Obvyklá dávka pro dospělé včetně starších pacientů je 85 mg/m2 tělesného povrchu. Dávka, kterou dostanete, bude dále záviset na výsledcích krevních testů a zda se již dříve u vás vyskytly vedlejší účinky oxaliplatiny.

Způsob a cesta podání

•    Oxaliplatina vám bude předepsána odborníkem na léčbu rakoviny.

•    Budete léčen/a zdravotníkem, který stanoví požadovanou dávku oxaliplatiny.

•    Oxaliplatina se podává pomalou injekcí do žíly (intravenózní infuze) po dobu 2 až 6 hodin.

•    Oxaliplatina vám bude podávána ve stejnou dobu jako folinová kyselina a před infuzí 5-fluorouracilu.

Četnost podání

Obvykle budete dostávat infuzi každé 2 týdny.

Trvání léčby

Trvání léčby bude stanoveno Vaším lékařem.

Při kompletním odstranění nádoru bude Vaše léčba trvat maximálně 6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxaliplatin Strides, než jste měl(a)

Vzhledem k tomu, že je lék podáván zdravotníkem, je nepravděpodobné, že obdržíte příliš málo nebo příliš mnoho přípravku.

V případě předávkování se u Vás může vyskytnout zvýšený výskyt vedlejších účinků. Lékař Vám poskytne odpovídající léčbu proti těmto vedlejším účinkům.

Máte-li jakékoli další dotazy k Vaší léčbě, zeptejte se svého lékaře, sestry nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Oxaliplatin Strides nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky mohou být:_

Velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10._

Časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100._

Méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000._

Vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000._

Velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000._

Neznámé: četnost není možné odhadnout z dostupných údajů._

Vyskytnou-li se u Vás jakékoliv vedlejší účinky, je důležité, abyste informovali svého lékaře před Vaší další léčbou.

Níže jsou uvedeny vedlejší účinky, které by se u Vás mohly vyskytnout.

Pokud se u vás objeví některé z následujících potíží, okamžitě to sdělte svému lékaři:

•    abnormální tvorba modřin, krvácení nebo příznaky infekce, jako jsou bolesti v krku a vysoká teplota,

•    přetrvávající nebo těžký průjem nebo zvracení,

•    přítomnost krve nebo tmavě hnědých, kávově zbarvených zrníček ve vašich zvratcích,

• stomatitida nebo mukositida (zámnět sliznic dutiny ústní -bolestivé rty nebo vředy

v ústech),

•    nevysvětlitelné respirační příznaky, jako je suchý kašel, potíže s dýcháním nebo chrůpky,

•    skupina příznaků, jako jsou bolesti hlavy, změněné mentální funkce, křeče a poruchy vidění od rozostřeného vidění až po ztrátu zraku (příznaky reverzibilního posteriorního leukoencefalopatického syndromu, což je vzácné neurologické onemocnění).

Jiné známé nežádoucí účinky oxaliplatiny jsou:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

•    Oxaliplatina může vyvolat poruchu nervů (periferní neuropatie). Můžete mít pocit brnění anebo necitlivosti prstů na rukou a nohou, kolem úst nebo hrdla, které mohou být někdy doprovázeny křečemi.

Tyto příznaky jsou často vyvolány chladem, například při otevírání ledničky nebo při držení studeného nápoje. Také se u vás mohou vyskytnout potíže při provádění jemných motorických úkonů, jako je například zapínání knoflíků na šatech. I když ve většině případů tyto příznaky samy kompletně ustoupí, existuje možnost přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie i po ukončení léčby.

•    U některých osob se vyskytlo brnění a pocity podobné šoku procházející pažemi nebo trupem, pokud mají ohnutý krk.

•    Oxaliplatina může někdy způsobit nepříjemné pocity v krku, zejména při polykání a způsobit pocit dušnosti.

Tento pocit, pokud se objeví, se obvykle dostaví během infuze nebo několik hodin po infuzi a může být vyvolán expozicí chladu.

I když je tento pocti nepříjemný, nebude mít dlouhého trvání a odezní bez nutnosti jakékoli léčby.

V konečném důsledku může Váš lékař rozhodnout až o změně léčby.

•    Oxaliplatina může způsobovat průjem, mírnou nauzeu (nevolnost) a zvracení. Léky pro prevenci nevolnosti Vám obvykle lékař podá před léčbou a lze ji pokračovat i po ní.

•    Oxaliplatina způsobuje dočasný pokles počtu červených krvinek.

Snížený počet červených krvinek může způsobovat anémii (pokles počtu červených krvinek), abnormální krvácivost nebo vznik modřin (v důsledku poklesu počtu destiček). Pokles počtu bílých krvinek může způsobit náchylnost k infekcím.

Lékař Vám před zahájením léčby, a před každou následnou sérií léčby, odebere krev pro kontrolu, že máte dostatek krevních buněk.

•    Nepříjemná pocit v blízkosti či v místě injekčního vpichu v průběhu aplikace infuze.

•    Teplota, zimnice (třesavka), mírná nebo středně těžká únava, tělesné bolesti.

•    Změna hmotnosti, ztráta nebo snížená chuť k jídlu, poruchy chuti, zácpa.

•    Bolesti hlavy, bolesti zad.

•    Zánět motorických nervů, ztuhlost krku, abnormální pocity na jazyku, které případně mění řeč, stomatitida/mukositida (bolesti rtů nebo vředy úst).

•    Bolesti žaludku.

•    Abnormální krvácení zahrnující krvácení z nosu.

•    Kašel, dýchací potíže.

•    Alergické reakce, kožní vyrážka, která může být červená a svědivá, mírná ztráta vlasů (alopecie).

•    Změny v krevních testech zahrnující ty, které souvisí s abnormalitami funkce jater.

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

•    Infekce v důsledku poklesu počtu bílých krvinek.

•    Poruchy trávení a pálení žáhy, škytavka, návaly horka, závratě.

•    Zvýšené pocení a onemocnění nehtů, loupání kůže.

•    Bolesti na hrudníku.

•    Onemocnění plic a rýma.

•    Bolesti kloubů a kostí.

•    Bolesti při močení a změny funkce ledvin, změny frekvence močení, dehydratace.

•    Krev v moči nebo stolici, záněty žil, sraženiny v plicích.

•    Vysoký krevní tlak.

•    Deprese a nespavost.

•    Zánět spojivek a zrakové potíže.

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)

•    Zácpa nebo zánět střev.

•    Nervozita.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

•    Ztráta sluchu.

•    Zjizvení a zduření v plicích s potížemi při dýchání, někdy fatálními (intersticiální plicní choroba).

•    Reverzibilní krátkodobá ztráta zraku.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů)

•    Přítomnost krve nebo tmavě hnědých, kávově zbarvených částic ve zvratcích.

Frekvence neznámá (nelze stanovit)

• Křeče (záchvat křečí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Datum použitelnosti

Přípravek Oxaliplatin Strides nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedená na lahvičce a obalu za zkratkou „EXP (používaná pro dobu použitelnosti). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Oxaliplatin Strides, pokud si všimnete viditelných známek jeho zkažení, například vzniku částic či změny barvy.

Uchovávání vašeho léku

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před chladem a mrazem.

Podmínky pro uchovávání pro naředěné roztoky jsou uvedeny v informacích určených pro lékařské a zdravotnické profesionály.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml

Léčivá látka v přípravku Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrátu pro infuzní roztok je oxaliplatinum.

Další pomocné látkou je pouze voda na injekci.

Jak přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml je koncentrát pro infuzní roztok (koncentrovaný roztok, který je po naředění na roztok možno podat jako pomalou kapací infuzi).

Je to čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic, obsažený ve skleněných lahvičkách.

1 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje 5 mg oxaliplatiny.

10 ml lahvička obsahuje 50 mg oxaliplatiny.

20 ml lahvička obsahuje 100 mg oxaliplatiny.

40 ml lahvička obsahuje 200 mg oxaliplatiny.

Lahvičky se dodávají v balení po jednom kuse..

Přípravek Oxaliplatin Strides koncentrát pro infuzní roztok musí být před vstříknutím do žíly naředěn.

Tento leták neobsahuje vyčerpávající informace o Vašem léku. Pokud máte nějaké otázky nebo si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint-Priest Francie

Výrobce

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, Daniszewska Str 03-230 Warsaw Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHS pod následujícími názvy

Pro NL/H/1977

Nizozemsko    Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor

infusie

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

Rakousko

Belgie

Bulharsko

Kypr

Česká republika Německo

Dánsko

Estonsko

Řecko

Španělsko

Finsko

Francie

Maďarsko

Irsko

Island

Itálie

Lotyšsko

Litva

Lucembursko

Malta

Norsko

Polsko

Portugalsko

Rumunsko

Švédsko

Slovenská republika Slovinsko

Velká Británie


Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml KoH^mpaT 3a HH$y3HOHeH

pa3TBop

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml nuKvó 5iákupa yta rcapaoKsup 5iakúpmoq npoq syxuon q

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung g

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrat till infusionsvaeske,

opl0sning

Oxaliplatin Strides

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml nuKvó 5iákupa yia rcapaoKsup 5iakúpmoq npoq syxuon

Oxaliplatino Strides 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Oxaliplatine Strides Arcolab International 5 mg/ml solution á diluer pour perfusion

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz Oxaliplatin Strides 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml innrennslis^ykkni, lausn Oxaliplatino Strides

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrats infuziju škiduma pagatavošanai

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Oxaliplatine Strides 5 mg/ml solution á diluer pour perfusion Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrat ghal soluzzjoni ghall-infužjoni

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml konsentrat til infusjonsv^ske Oxaliplatin Strides Oxaliplatina Strides

Oxaliplatina Strides Arcolab International 5 mg/ml concentrat pentru soluxe perfuzabilá

Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrat till infusionsvatska, losning

Oxaliplatina Strides 5 mg/ml infúzny koncentrát

Oksaliplatin Strides Arcolab 5 mg/ml koncentrat za raztopino za

infundiranje

Oxaliplatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.11.2014

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI A DALŠÍ MANIPULACI

Stejně jako u ostatních potenciálně toxických sloučenin je třeba dbát opatrnosti při manipulaci a přípravě roztoků oxaliplatiny.

Pokyny pro manipulaci

Manipulace s těmito cytotoxickými látkami prováděná zdravotnickým personálem vyžaduje zvýšenou pozornost, aby byla zajištěna ochrana manipulující osoby a jeho/jejího okolí.

Příprava injekčního roztoku cytotoxické látky musí být prováděna vyškoleným odborným personálem se znalostí používaného léčivého přípravku a za podmínek, které zaručují integritu přípravku, ochranu prostředí a zejména ochranu personálu, který s léčivými přípravky zachází, v souladu s předpisy zdravotnického zařízení. Vyžaduje to přípravu prostoru, který bude pro tento účel vyhrazen. V tomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst či pít.

Personál musí obdržet odpovídající materiály pro manipulaci, zejména oděv s dlouhými rukávy, ochranné masky, čepice, ochranné rukavice, sterilní jednorázové rukavice, ochranné kryty pracovní oblasti, nádoby a sběrné sáčky na odpad.

S exkrementy a zvratky je třeba zacházet s opatrností.

Je třeba varovat těhotné ženy, aby se vyhýbaly manipulaci s cytotoxickými látkami.

S jakýmikoliv poškozenými nádobami musí zacházet stejně jako s kontaminovaným odpadem. Kontaminovaný odpad je třeba spálit ve vhodně označených pevných kontejnerech. Viz níže uvedená kapitola „Likvidace“.

Pokud by koncentrát nebo infuzní roztok oxaliplatiny přišel do styku s kůží nebo sliznicemi, okamžitě je opláchněte důkladně vodou.

Zvláštní opatření při podávání

-    NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahující hliník.

-    NEPODÁVEJTE nezředěné.

-    Jako ředidlo lze použít pouze infuzní roztok 5 % glukózy (50 mg/ml). NEŘEĎTE pro infuzi pomocí roztoků chloridu sodného nebo jiných roztoků obsahujících chloridy.

-    NEMÍCHEJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku, ani je nepodávejte současně stejnou infuzní linkou.

-    NEMÍCHEJTE s alkalickými léčivými přípravky nebo roztoky, zejména ne s 5-fluorouracilem (5FU), s přípravky kyseliny listové (FA) obsahujícími trometamol jako pomocnou látku či sole trometamolu jiných účinných látek. Alkalické léčivé přípravky nebo roztoky budou mít nežádoucí vliv na stabilitu oxaliplatiny.

Návod k použití s kyselinou listovou (FA) (ve formě kalcium folinátu nebo folinátu disodného)

Intravenózní infuse 85 mg/m2 oxaliplatiny ve 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) je podávána současně s kyselinou listovou (FA) intravenózní infuzí v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) po dobu 2 až 6 hodin, pomocí Y-linky zavedené těsně před místo infuze.

Tyto dva léčivé přípravky se nesmí kombinovat ve stejném infuzním vaku. Kyselina listová nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a smí se ředit pouze izotonickým 5 % roztokem glukózy (50 mg/ml), nikdy ne alkalickými roztoky či roztoky obsahujícími chlorid sodný nebo jiné chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem

Oxaliplatinu je třeba vždy podávat před fluoropyrimidiny - tzn. před 5-fluorouracilem (5FU). Po podání oxaliplatiny linku propláchněte a teprve poté podejte 5-fluorouracil (5FU).

Ředění pro intravenózní infuzi

Odeberte požadované množství koncentrátu z lahvičky (lahviček) a rozřeďte ve 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml), abyste dosáhli koncentrace oxaliplatiny mezi 0,20 až 0,60 mg/ml. Rozsah koncentrace, v které byla prokázána fyzikálně chemická stabilita oxaliplatiny, je 0,20 až 2,0 mg/ml.

Podávejte nitrožilní infuzí.

Po otevření a zředění v 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) byla prokázána chemická a fyzikální stabilita po dobu 48 hodin při teplotě 2 až 8 °C a po dobu 24 hodin při teplotě 25 °C

Z mikrobiologického hlediska je nutné tento infuzní přípravek ihned použit.

Pokud není po otevření ihned spotřebován, jsou obvyklé skladovací časy a podmínky před jeho použitím na zodpovědnosti každého uživatele, ale normálně by neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě od 2 do 8 °C, pokud bylo ředění prováděno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Zkontrolujte roztok vizuálně před použitím. Používejte pouze čiré roztoky bez částic.

Tento léčivý přípravek je určen pouze na jedno použití. Veškerý nepoužitý infuzní roztok je třeba zlikvidovat (viz kapitola „likvidace“ níže).

NIKDY pro zředění nepoužívejte chlorid sodný nebo roztoky obsahující chloridy.

Kompatibilita roztoku oxaliplatiny pro infuzi byla testována s reprezentativními aplikačními sety z PVC.

Infuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje prehydrataci.

Oxaliplatina zředěná v 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy (50 mg/ml) pro podání koncentrace větší než 0,20 mg/ml musí být podávána infuzí centrálním žilním katétrem nebo periferní žilou po dobu 2 až 6 hodin. Je-li oxaliplatina podávána spolu s 5-fluorouracilem (5FU), musí infuze oxaliplatiny předcházet podání 5-fluorouracilu (5FU).

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku a také všechny materiály, které se používaly pro zředění a podávání, je nutné zničit dle standardních postupů daného zdravotnického zařízení, platných pro cytotoxické látky a v souladu s místními požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu.

10/10