Příbalový Leták

Oxaliplatin Hospira 5 Mg/Ml Koncentrát Pro Přípravu Infuzního Roztoku

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxaliplatin Hospira 5mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Oxaliplatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


1 lahvička (10 ml přípravku) obsahuje oxaliplatinum 50 mg (5mg/ ml) 1 lahvička (20 ml přípravku) obsahuje oxaliplatinum 100 mg (5mg/ ml) 1 lahvička (40 ml přípravku) obsahuje oxaliplatinum 200 mg (5mg/ ml)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


kyselina vinná, hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda na injekce


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku 50 mg/ 10 ml 100 mg/ 20 ml 200 mg/ 40 ml 1 lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Exp.:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem Nezmrazujte.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Lahvičky pro jednorázové použití. Nepoužitelný obsah likvidujte náležitým způsobem.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited Hurley, SL6 6RJ Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/001/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. OBECNÁ KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD PRO POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ


Oxaliplatin Hospira 5mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Oxaliplatinum


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Intravenózní podání 3. DATUM POUŽITELNOSTI


Exp.:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


50 mg/10 ml 100 mg/20 ml 200 mg/ 40 ml


6. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


1 lahvička s 10 ml přípravku obsahuje oxaliplatinum 50 mg (5mg/ ml)

1 lahvička s 20 ml přípravku obsahuje oxaliplatinum 100 mg (5mg/ ml) 1 lahvička (40 ml přípravku) obsahuje oxaliplatinum 200 mg (5mg/ ml)


7. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


kyselina vinná, hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda na injekce


8. JINÉ


3/3