Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Csc Pharmaceuticals 5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls82841/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxaliplatin CSC Pharmaceuticals 5 mg/ml prášek pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.

Lahvička 50 mg: Jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 50 mg. Lahvička 100 mg: Jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

Bílý nebo téměř bílý prášek.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) a kyselinou folinovou (FA) je indikována k léčbě dospělých pacientů pro:

•    adjuvantní léčbu stupně III (Duke C) karcinomu tlustého střeva po kompletní resekci primárního tumoru,

•    léčbu metastazujícího kolorektálního karcinomu.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

POUZE PRO DOSPĚLÉ

Doporučená dávka oxaliplatiny v adjuvantní léčbě je 85 mg/m2 intravenózně, opakovaně každé 2 týdny po dobu 12 cyklů (6 měsíců).

Doporučená dávka oxaliplatiny v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu je 85 mg/m2 intravenózně, opakovaně každé 2 týdny do progrese onemocnění, nebo dokud nedojde k nepřijatelným projevům toxicity.

Uvedené dávkování je třeba upravit podle snášenlivosti (viz bod 4.4).

Oxaliplatina má být vždy podávána před fluoropyrimidiny, tj. před 5-fluorouracilem (5-FU).

Oxaliplatina se podává formou 2-6 hodin trvající intravenózní infuze ve 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy k dosažení koncentrace mezi 0,2 mg/ml a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je nejvyšší koncentrace v klinické praxi pro oxaliplatinu v dávkách 85 mg/m2.

Oxaliplatina se používá především v kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) podávaným v kontinuální infuzi. Při dvoutýdenním léčebném schématu se kombinuje bolus a kontinuální infuze 5-fluorouracilu.

Zvláštní skupiny pacientů

•    Porucha funkce ledvin:

Oxaliplatina nesmí být podávána pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (viz body

4.3 a 5.2). U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin je doporučená dávka 85 mg/m2 (viz body 4.4 a 5.2).

•    Porucha funkce jater:

Ve studii fáze I, která zahrnovala pacienty s různými úrovněmi poruchy funkce jater, bylo zjištěno, že četnost a závažnost poruch jater a žlučových cest je ve vztahu k postupujícímu onemocnění a zhoršení testů jaterních funkcí před zahájením léčby.

Během klinického sledování nebylo upravováno dávkování u pacientů s abnormálními jaterními testy.

•    Starší pacienti:

Při podávání oxaliplatiny samostatně nebo v kombinaci s 5-fluorouracilem osobám starším 65 let nebylo pozorováno žádné zvýšení závažné toxicity, proto není u těchto osob nutné speciálně upravovat dávkování.

•    Pediatričtí pacienti:

Pro použití oxaliplatiny u dětí není žádná relevantní indikace. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii u dětí se solidními nádory dosud nebyla prokázána (viz bod 5.1).

Způsob podání

Oxaliplatina se podává formou intravenózní infuze.

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatina se musí podávat formou infuze do periferní žíly nebo centrálním žilním katétrem po dobu 2-6 hodin naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci ne menší než 0,2 mg/ml. Infuze oxaliplatiny musí vždy předcházet podání 5-fluorouracilu.

V případě extravazace musí být podávání okamžitě přerušeno.

Návod k použití

Oxaliplatina musí být před použitím rekonstituována a naředěna. Návod k rekonstituci a naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Oxaliplatina je kontraindikována u pacientů při:

•    známé hypersenzitivitě na oxaliplatinu nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku,

•    kojení,

•    myelosupresi zjištěné před začátkem prvního cyklu léčby, která je doložena počtem neutrofilů < 21 109/l a/nebo počtem trombocytů < 1001 109/l na začátku léčby,

•    periferní senzorické neuropatii s funkčním poškozením před začátkem prvního cyklu léčby,

•    těžké poruše funkce ledvin (clearance kreatininu menší než 30 ml/min) (viz bod 5.2).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatina má být podávána jen na specializovaném onkologickém oddělení a pod dohledem zkušeného onkologa.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin je třeba pečlivě monitorovat nežádoucí účinky a v případě toxicity upravit dávku (viz bod 5.2).

Hypersenzitivní reakce

Pacienti, kteří mají v anamnéze alergickou reakci na jiné přípravky obsahující platinu, mají být pečlivě sledováni pro včasné odhalení symptomů alergické reakce. V případě projevů anafylaktické reakce po podání oxaliplatiny je třeba okamžitě přerušit infuzi a zahájit odpovídající symptomatickou léčbu. U těchto pacientů je opakované podání oxaliplatiny kontraindikováno (viz bod 4.3). U všech sloučenin platiny byly hlášeny zkřížené reakce, v některých případech fatální.

V případě extravazace oxaliplatiny musí být infuze okamžitě ukončena a zahájena běžná lokální symptomatická léčba.

Zadní reverzibilní leukoencefalopatický syndrom (RPLS)

U pacientů léčených oxaliplatinou v kombinaci s chemoterapií byl hlášen výskyt zadního reverzibilního leukoencefalopatického syndromu (RPLS, rovněž známý pod zkratkou PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome). RPLS je vzácné, reverzibilní, rychle se rozvíjející neurologické onemocnění, které může zahrnovat záchvaty křečí, hypertenzi, bolest hlavy, zmatenost, ztrátu zraku a další zrakové a neurologické poruchy (viz bod 4.8).

Diagnóza RPLS je založena na výsledku zobrazování mozku nejlépe pomocí MRI (magnetická rezonance).

Neurologické příznaky

Neurologická toxicita oxaliplatiny má být pečlivě sledována, zvláště pak v případě kombinované léčby s dalšími léčivými přípravky vykazujícími specifickou neurologickou toxicitu. Pacient má být neurologicky vyšetřen před každým podáním a následně periodicky.

Pokud se u pacienta objeví akutní laryngofaryngeální dysestézie (viz bod 4.8) během 2-hodinové infuze nebo do několika hodin po jejím ukončení, mají být následující dávky oxaliplatiny podávány formou 6-hodinové infuze.

Periferní neuropatie

Pokud se objeví neurologické symptomy (parestézie, dysestézie), jsou doporučeny následující úpravy dávkování oxaliplatiny v závislosti na trvání a závažnosti neurologických příznaků:

•    Pokud symptomy přetrvávají déle než 7 dnů a jsou obtěžující, následující dávka má být snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m(adjuvantní léčba).

•    V případě parestézie bez funkčního poškození, přetrvávající až do dalšího léčebného cyklu, následující dávka má být snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m2 (adjuvantní léčba). 1

Nauzea, zvracení, průjem, dehydratace a hematologické změny

Gastrointestinální toxicita projevující se nauzeou nebo zvracením, opodstatňuje preventivní a/nebo terapeutické podání antiemetik (viz bod 4.8).

Zejména při podávání oxaliplatiny s 5-fluorouracilem může těžký průjem/zvracení způsobit dehydrataci, paralytický ileus, střevní obstrukci, hypokalémii, metabolickou acidózu a poruchu funkce ledvin.

Při projevech hematologické toxicity (počet neutrofilů <1,51 109/l nebo počet trombocytů <501109/l) má být následující terapeutický cyklus odložen až do zlepšení krevního obrazu k přijatelným hodnotám. Kompletní krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu má být vyšetřen na počátku léčby a dále před každým cyklem.

Pacienti musí být přiměřeně informováni o riziku průjmu/zvracení, mukozitidy/stomatitidy a neutropenie po podání oxaliplatiny a 5-fluorouracilu, aby mohli v urgentních případech kontaktovat svého ošetřujícího lékaře kvůli vhodné léčbě.

Pokud se mukozitida/stomatitida vyskytne s neutropenií nebo bez ní, další léčba má být odložena, dokud nedojde k uzdravení mukozitidy/stomatitidy na stupeň 1 nebo nižší a/nebo dokud počet neutrofilů není 1,51 109/l.

Pokud se podává oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem (spolu s kyselinou folinovou či bez), mají se provádět obvyklé úpravy dávky 5-fluorouracilu podle jeho toxických účinků.

V    případě průjmu 4. stupně, neutropenie 3.- 4. stupně (počet neutrofilů <1 1 109/l), trombocytopenie 3.4. stupně (počet trombocytů < 501 109/l) má být dávka oxaliplatiny snížena z 85 na 65 mg/m2 (léčba metastazujícího karcinomu) nebo na 75 mg/m2 (adjuvantní léčba) za současného snížení dávky 5-fluorouracilu.

Plicní poruchy

V    případě nevysvětlených respiračních symptomů jako např. neproduktivního kašle, dušnosti, plicních chrůpků nebo radiologicky zjištěných plicních infiltrátů má být podávání oxaliplatiny přerušeno, dokud následná plicní vyšetření nevyloučí intersticiální onemocnění plic (viz bod 4.8).

Jaterní poruchy

V    případě abnormálních výsledků jaterních testů nebo portální hypertenze, které obvykle nejsou důsledkem metastáz v játrech, mají být vzaty v úvahu velmi vzácné případy přípravkem vyvolaných jaterních cévních poruch.

Těhotenství

Pro použití u těhotných žen viz bod 4.6.

Fertilita

Ženy by během léčby oxaliplatinou neměly otěhotnět a měly by používat účinnou metodu antikoncepce (viz bod 4.6).

V    preklinických studiích byly u oxaliplatiny pozorovány genotoxické účinky. Pacientům mužského pohlaví léčeným oxaliplatinou se proto nedoporučuje počít dítě během léčby a do 6 měsíců po ukončení léčby. Před léčbou je doporučeno zajímat se o možnost konzervace spermií, protože oxaliplatina může mít antifertilní efekt, který může být nevratný.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kterým byla podána jednotlivá dávka 85 mg/m2 oxaliplatiny bezprostředně před podáním 5-fluorouracilu, nebyla pozorována žádná změna míry expozice 5-fluorouracilu.

In vitro nebylo pozorováno žádné významné vytěsnění oxaliplatiny z vazby na plazmatické proteiny těmito látkami: erythromycin, salicyláty, granisetron, paklitaxel a valproát sodný.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

V    současnosti nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti použití u těhotných žen. Ve studiích na zvířatech byla zaznamenána reprodukční toxicita. Proto se nedoporučuje použití oxaliplatiny během těhotenství ani u žen v plodném věku, které neužívají antikoncepci.

Použití oxaliplatiny lze zvážit pouze po zhodnocení poměru prospěch/riziko pro plod a se souhlasem pacientky.

V průběhu léčby a po dobu 4 měsíců po ukončení léčby u žen a 6 měsíců u mužů je třeba používat vhodná antikoncepční opatření.

Vylučování do mateřského mléka nebylo studováno. Během terapie oxaliplatinou je kojení kontraindikováno.

Oxaliplatina může mít antifertilní účinky (viz bod 4.4).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nicméně léčba oxaliplatinou může zvýšit riziko závratí, nauzey a zvracení a také dalších neurologických příznaků, které ovlivňují chůzi a rovnováhu, mohou mírně nebo středně závažně ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Poruchy zraku, zejména přechodná ztráta vidění (reverzibilní po ukončení terapie), mohou ovlivnit schopnost pacienta řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Proto je třeba pacienty upozornit, že tyto potenciální účinky přípravku mohou ovlivnit jejich schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky oxaliplatiny v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (5-FU/FA) byly gastrointestinální (průjem, nauzea, zvracení a mukozitida), hematologické (neutropenie, trombocytopenie) a neurologické (akutní periferní senzorická neuropatie, závislá na celkové podané dávce). Celkově byly tyto reakce častější a závažnější u oxaliplatiny v kombinaci s 5-FU/FA než u 5-FU/FA samostatně.

Četnosti hlášených nežádoucích účinků uvedených v tabulce vycházejí z klinických studií léčby metastazujícího karcinomu tlustého střeva a adjuvantní léčby (zahrnuto 416 pacientů v rameni oxaliplatina + 5-fluorouracil a 1108 pacientů v rameni oxaliplatina + kyselina folinová) a z postmarketingových zkušeností.

Četnosti v této tabulce jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10); méně časté (> 1/1 000, <1/100); vzácné (> 1/10 000, <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (nelze určit z dostupných údajů).

Další podrobnosti jsou uvedeny za tabulkou.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů

MedDRA svstém orgánových tříd

Velmi časté f> 1/10)

Časté

(> 1/100, < 1/10)

Méně časté (> 1/1 000, <1/100)

Vzácné

(> 1/10 000, <1/1

000)

Infekce a

- Infekce

-    Rinitida

-    Infekce horních cest dýchacích

-    Neutropenická sepse

infestace*

Poruchy krve a

lvmfatického

svstému*

-    Anémie

-    Neutropenie

-T rombocytopenie

-    Leukopenie

-    Lymfopenie*

- Febrilní neutropenie

-    Imunoalergická trombocytopenie

-    Hemolytická anémie

Poruchy

imunitního

systému*

-Alergie/alergické reakce 1

Poruchy

metabolismu a

výživy

-    Anorexie

-    Hyperglykemie

-    Hypokalemie

-    Hypernatremie

- Dehydratace

- Metabolická acidóza

Psychiatrické

poruchy

-    Deprese

-    Insomnie

-Nervozita

Poruchy

nervového

systému*

-    Periferní senzorická

neuropatie

-    Senzorické poruchy

-    Poruchy chuti

-    Bolest hlavy

-    Závratě

-    Motorická neuritida

-    Meningismus

-    Dysartrie

-    Reverzibilní zadní leukoencefalopatický syndrom (RPLS či PRES)** (viz bod 4.4.)

Poruchy oka

-    Konjunktivitida

-    Poruchy zraku

-    Přechodný pokles zrakové ostrosti

-    Poruchy zorného pole

-    Neuritida optiku

-    Přechodná ztráta zraku (reverzibilní po ukončení terapie)

Poruchy ucha a labyrintu

- Ototoxicita

- Hluchota

Cévní poruchy

-    Krvácení

-    Návaly horka/zrudnutí

-    Hluboká žilní trombóza

-    Hypertenze

ResDirační. hrudní a mediastinální poruchy

-    Dušnost

-    Kašel

-    Epistaxe

i/

-    Škytavka

-    Plicní embolie

-    Intersticiální plicní onemocnění, někdy fatální

-    Plicní fibróza**

Gastrointestinální

poruchy*

-    Nauzea

-    Průjem

-    Zvracení

-    Stomatitida/ mukozitida

-    Bolest břicha

-    Zácpa

-    Dyspepsie

-    Gastroesofageální reflux

-    Krvácení z rekta

-    Gastrointestinální krvácení

-    Ileus

-    Střevní obstrukce

-    Kolitida včetně průjmu vyvolaného

Clostridium difficile

-    Pankreatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

-    Poruchy kůže

-    Alopecie

-    Exfoliace kůže (např. syndrom rukou a chodidel)

-    Erytematózní vyrážka

-    Vyrážka

-    Nadměrné pocení

-    Poruchy nehtů

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

- Bolest zad

-    Artralgie

-    Bolest kostí

Poruchy ledvin a močových cest

-    Dysurie

-    Abnormální frekvence močení

-    Hematurie

Celkové poruchy a reakce v místě

-    Únava

-    Horečka2

-    Astenie

-    Bolest

-    Reakce v místě vpichu3

aplikace

Vyšetření

- Zvýšení jaterních

- Zvýšení kreatininu

enzymů

v krvi

- Zvýšení alkalické

- Snížení tělesné

fosfatázy v krvi

hmotnosti (léčba

- Zvýšení krevního

metastazujícího

bilirubinu

-    Zvýšení laktát dehydrogenázy v krvi

-    Zvýšení tělesné hmotnosti (adjuvantní léčba)

karcinomu)

* Viz podrobný odstavec níže ** Viz bod 4.4

1    Velmi časté alergie/alergické reakce, které se vyskytují především během infuze, v některých případech fatální. Časté alergické reakce zahrnují: kožní vyrážku (zejména kopřivku), konjunktivitidu, rinitidu.

Časté anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce zahrnují: bronchospasmus, angioedém, hypotenzi, pocit bolesti na hrudi a anafylaktický šok.

2    Velmi často horečka, ztuhlost (třes), buď v důsledku infekce (s nebo bez febrilní neutropenie) nebo případně na imunologickém podkladě.

3    Byly hlášeny reakce v místě vpichu zahrnující bolest v místě vpichu, zarudnutí, otok a trombózu. Extravazace může také vést k bolesti v místě vpichu a zánětu, který může být závažný a může vést ke komplikacím včetně nekrózy, zvláště, je-li oxaliplatina podávána do periferní žíly (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné (< 1/10 000):

Syndrom jaterní sinusoidální obstrukce, znám také jako venookluzivní onemocnění jater, nebo patologické projevy týkající se takových jaterních onemocnění, včetně peliosis hepatis, nodulární regenerativní hyperplazie, perisinusoidální fibrózy. Klinickými projevy může být portální hypertenze a/nebo zvýšení transamináz.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné (< 1/10 000):

Akutní tubulo-intersticiální nefropatie vedoucí k akutnímu selhání ledvin.

Poruchy krve a lymfatického systému

Tabulka 2: Výskyt u pacientů (%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/ 5-FU/FA 85 mg/mKaždé 2 týdny

Léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

St. 3

St. 4

Celkově

St. 3

St. 4

Anémie

82,2

3

<1

75,6

0,7

0,1

Neutropenie

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

T rombocytopenie

71,6

4

<1

77,4

1,5

0,2

Febrilní neutropenie

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Neutropenická sepse

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Postmarketingové zkušenosti, četnost neznámá:

Hemolyticko-uremický syndrom Gastrointestinální poruchy

Tabulka 3: Výskyt u pacientů (%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/ 5-FU/FA 85 mg/mKaždé 2 týdny

Léčba metastazujícího karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

St. 3

St. 4

Celkově

St. 3

St. 4

Nauzea

69,9

8

<1

73,7

4,8

0,3

Průjem

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Zvracení

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Mukozitida/ Stomatitida

39,9

4

<1

42,1

2,8

0,1

Je indikováno preventivní nebo léčebné podávání účinných antiemetik.

Dehydratace, paralytický ileus, střevní obstrukce, hypokalémie, metabolická acidóza a porucha funkce ledvin mohou být způsobeny těžkým průjmem/zvracením, zejména při kombinování oxaliplatiny s 5-fluorouracilem (viz bod 4.4).

Nervový systém

Neurologická toxicita je v případě oxaliplatiny toxicita limitující dávku. Zahrnuje senzorickou periferní neuropatii charakterizovanou dysestézií a/nebo parestézií v končetinách, které mohou být spojeny s křečemi, často vyvolanými chladem. Tyto symptomy se vyskytují až u 95 % léčených pacientů. Délka trvání těchto symptomů, které obvykle vymizí v období mezi jednotlivými terapeutickými cykly, se prodlužuje s počtem cyklů.

Výskyt bolesti a/nebo funkční poruchy jsou důvodem, v závislosti na trvání symptomů, pro úpravu dávky nebo dokonce přerušení léčby (viz bod 4.4).

Tato funkční porucha zahrnuje potíže s jemnou motorikou a je možným důsledkem senzorického poškození. Riziko výskytu přetrvávajících obtíží při kumulativní dávce 850 mg/m2 (tj. 10 cyklů) je přibližně 10 % a 20 % při kumulativní dávce 1 020 mg/m2 (tj. 12 cyklů).

Ve většině případů se neurologické příznaky zlepší nebo zcela vymizí po přerušení léčby. Při adjuvantní léčbě karcinomu tlustého střeva mělo 6 měsíců po ukončení léčby 87 % pacientů žádné nebo mírné příznaky. Po tříletém sledování vykazovala přibližně 3 % pacientů buď přetrvávající lokalizované parestézie střední intenzity (2,3 %) nebo parestézie, které mohou interferovat s funkčními aktivitami (0,5 %).

Byly hlášeny akutní neurosenzorické projevy (viz bod 5.3). Obecně se začínají objevovat během několika hodin po podání přípravku a často se vyskytují při působení chladu. Obvykle se projevují jako přechodná parestézie, dysestézie a snížená citlivost. Akutní syndrom faryngolaryngeální dysestésie se objevuje u 1-2 % pacientů a je charakterizován subjektivními pocity poruchy polykání a dušnosti/pocitu dušení, bez objektivního výskytu respirační tísně (žádná cyanóza nebo hypoxie) nebo laryngospasmu nebo bronchospasmu (žádný stridor nebo pískoty); byly také pozorovány abnormální pocity na jazyku, dysartrie a pocity tlaku na hrudi. Ačkoli byla v těchto případech podávána antihistaminika a bronchodilatancia, tyto příznaky jsou rychle reverzibilní i při absenci jakékoli léčby. Prodloužení doby infuze pomáhá redukovat výskyt tohoto syndromu (viz bod 4.4).

Příležitostně byly pozorovány další příznaky zahrnující křeče čelisti/křeče svalů/mimovolní svalové kontrakce/svalové záškuby/myoklonus, poruchy koordinace/poruchy chůze/ataxii/poruchy rovnováhy, pocity tísně/tlaku/diskomfortu/bolesti v hrdle nebo hrudi. K výše uvedeným účinkům mohou být navíc přidruženy poruchy hlavových nervů nebo se také mohou vyskytnout izolované případy např. ptózy, diplopie, afonie/dysfonie/chrapotu, což je někdy popisováno jako paralýza hlasivek, abnormálního čití jazyka nebo dysartrie, někdy popisované jako afázie, neuralgie trigeminu/bolesti obličeje/bolesti očí, snížení zrakové ostrosti, poruchy zorného pole.

Během léčby oxaliplatinou byly hlášeny další neurologické symptomy jako dysartrie, ztráta hlubokých šlachových reflexů a Lhermittův příznak. Byly hlášeny ojedinělé případy zánětu zrakového nervu.

Postmarketingové zkušenosti - četnost neznámá:

Křeče

Poruchy imunitního systému

Tabulka 4: Výskyt alergických reakcí u pacientů (%), dle stupně závažnosti

Oxaliplatina/5-FU/FA 85 mg/m2 Každé 2 týdny

Léčba metastazujícího karcinomu

Adjuvantní léčba

Všechny

stupně

St. 3

St. 4

Celkově

St. 3

St. 4

Alergické

reakce/Alergie

9,1

1

<1

10,3

2,3

0,6

4.9 Předávkování

Není známo žádné antidotum oxaliplatiny. V případech předávkování lze očekávat zhoršení nežádoucích účinků. Je třeba zahájit monitorování hematologických parametrů a příslušnou symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, platinová cytostatika ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická léčivá látka, která patří do nové třídy sloučenin na bázi platiny, u nichž je atom platiny vázán v komplexu s 1,2-diaminocyklohexanem („DACH“) a oxalátovou skupinou.

Oxaliplatina je jediný enantiomer, Cis-[oxalato (trans-l-1,2-DACH) platina].

Oxaliplatina vykazuje široké spektrum jak in vitro cytotoxicity, tak in vivo protinádorové aktivity na různých nádorových modelových systémech, včetně modelů kolorektálního karcinomu u člověka. Oxaliplatina rovněž působí in vitro a in vivo v různých modelových systémech rezistentních na cisplatinu.

V kombinaci s 5-fluorouracilem (5-FU) bylo pozorováno synergické cytotoxické působení jak in vitro, tak in vivo.

Studie mechanismu působení oxaliplatiny, který není ještě zcela objasněn, podporují hypotézu, že hydratovaný metabolit oxaliplatiny vstupuje do interakce s DNA a dochází tak k tvorbě intra- a inter-můstků mezi vlákny DNA, což vede k přerušení syntézy DNA a výslednému cytotoxickému a protinádorovému účinku.

U pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem byla účinnost oxaliplatiny (85 mg/m2 opakovaně každé dva týdny) v kombinaci s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou prokázána ve třech klinických studiích:

•    V první linii léčby dvouramenná srovnávací studie fáze III EFC2962 randomizovala 420 pacientů do skupiny léčené 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou samostatně (LV5FU2, N=210) nebo kombinací oxaliplatina +5-fluorouracil/kyselina folinová (FOLFOX4, N=210).

•    U předléčených pacientů srovnávací tříramenná studie fáze III EFC4584 randomizovala 821 pacientů refrakterních ke kombinaci irinotekanu (CPT-11) + 5-fluorouracil/kyselina folinová do skupin buď s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou samostatně (LV5FU2, N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) nebo kombinací oxaliplatiny s 5-fluorouracilem /kyselinou folinovou (FOLFOX4, N=271).

•    Poslední, nekontrolovaná studie fáze II EFC2964 zahrnovala pacienty refrakterní k 5-fluorouracilu/kyselině folinové samostatně, kteří byli léčeni oxaliplatinou s 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou (FOLFOX4, N=57).

Uvedené dvě randomizované klinické studie, EFC2962 v léčbě první linie a EFC4584 u již léčených pacientů, demonstrovaly významně vyšší léčebnou odpověď a prodloužení doby přežívání bez progrese (PFS)/doby do progrese (TTP) ve srovnání s léčbou 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou samostatně. Ve studii EFC4584 provedené u předléčených refrakterních pacientů rozdíl v mediánu celkového přežití (OS) mezi kombinací oxaliplatiny a 5-FU/FA nedosáhl statistické významnosti.

Tabulka 5: Odpověď na léčbu FOLFOX4 versus LV5FU2

Odpověď na léčbu, % (95 % CI) Nezávislé radiologické přezkoumání ITT

LV5FU2

FOLFOX

4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

EFC2962

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 8 týdnů

22

(16-27)

49

(42-46)

NA*

Hodnota P = 0,0001

Předléčení pacienti

EFC4584

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 6 týdnů

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

Hodnota P < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964 (refrakterní k 5-FU/FA)

Přezkoumání odpovědi na léčbu každých 12 týdnů

NA*

23

(13-36)

NA*

* NA: neaplikovatelné

Tabulka 6: Medián období bez progrese (PFS)/Medián doby do progrese (TTP) FOLFOX4

versus LV5FU2

Medián PFS/TTP,

Měsíce (95 % CI)

Nezávislé radiologické přezkoumání analýzou ITT

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

EFC2962 (PFS)

6,0

(5,5-6,5)

8,2

(7,2-8,8)

NA*

Log-rank hodnota P = 0,0003

Předléčení pacienti

EFC4584 (TTP)

2,6

(1,8-2,9)

5,3

(4,7-6,1)

2.1

(1,6-2,7)

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

Log-rank hodnota P < 0,0001

Předléčení pacienti

EFC2964

NA*

5,1

NA*

(refrakterní k 5-FU/FA)

(3,1-5,7)

* NA neaplikovatelné

Tabulka 7: Medián celkové doby přežití (OS) u FOLFOX4 versus LV5FU2

Medián OS, Měsíce (95 % CI) ITT analýza

LV5FU2

FOLFOX4

Oxaliplatina

samostatně

První linie

14,7

(13,0-18,2)

16,2

(14,7-18,2)

NA*

EFC2962

Log-rank hodnota P = 0,12

Předléčení pacienti

EFC4584

8,8

(7,3 - 9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

(refrakterní k CPT-11 + 5-FU/FA)

Log-rank hodnota P = 0.09

Předléčení pacienti

EFC2964

(refrakterní k 5-FU/FA)

NA*

10,8

(9,3-12,8)

NA*

A: neaplikovatelné

U předléčených pacientů (EFC4584), kteří byli na počátku studie symptomatičtí, vykazovala významné zlepšení symptomů větší část léčená oxaliplatinou/5-fluorouracilem/kyselinou folinovou ve srovnání s pacienty léčenými 5-fluorouracilem/kyselinou folinovou samostatně (27,7 % vs. 14,6 %, p = 0,0033).

U dosud neléčených pacientů nebyl nalezen žádný statistický rozdíl mezi dvěma léčenými skupinami v hodnocení všech aspektů kvality života. Skóre kvality života však bylo obecně lepší v kontrolním rameni v hodnocení celkového pocitu zdraví a bolesti a horší pro nauzeu a zvracení v rameni oxaliplatiny.

V adjuvantní léčbě bylo ve srovnávací studii MOSAIC fáze III (EFC3313) randomizováno 2246 pacientů (899 stadium II Duke B2 a 1 347 stadium III Duke C) po kompletní resekci primárního nádoru karcinomu tlustého střeva do skupiny léčené buď 5 FU/FA samostatně (LV5FU2 N=1123, B2/C=448/675) nebo kombinací oxaliplatiny a 5 FU/FA (FOLFOX 4 N=1123, B2/C=451/672).

Tabulka 8: EFC 3313 3-leté bezpříznakové přežití (ITT analýza)* pro celkovou populaci

Léčebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3-letého bezpříznakového přežití (95 % CI)

73,3

(70,6-75,9)

78,7

(76,2-81,1)

Poměr rizika (95 % CI)

0,76

(0,64-0,89)

Stratifikovaný log rank test

P = 0.0008

* medián sledování 44,2 měsíců (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Studie demonstrovala celkově významnou výhodu ve 3-letém bezpříznakovém přežití pro kombinaci oxaliplatiny a 5 FU/FA (FOLFOX 4) oproti 5 FU/FA samostatně (LV5FU2).

Tabulka 9: EFC 3313 3-leté bezpříznakové přežití (ITT analýza)* podle stádia onemocnění

Stádium onemocnění

Stádium II (Duke B2)

Stádium III (Duke C)

Léčebné rameno

LV5FU2

FOLFOX4

LV5FU2

FOLFOX4

Procento 3-letého bezpříznakového přežití (95 % CI)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-76,2)

Poměr rizika (95 % CI)

0,79

(0,57-1,09)

0,75

(0,62-0,90)

Log-rank test

P = 0,151

P = 0,002

* medián sledování 44,2 měsíce (všichni pacienti sledováni minimálně 3 roky)

Celková doba přežití (ITT analýza)

V čase analýzy 3-letého bezpříznakového přežití, což bylo primárním cílem studie MOSAIC, bylo v rameni FOLFOX4 85,1 % pacientů stále naživu oproti 83,8 % v rameni LV5FU2. To se projevilo na celkovém snížení rizika mortality o 10 % ve prospěch režimu FOLFOX 4, nedosahující statistické významnosti (poměr rizika = 0,90).

U podskupiny nemocných ve stadiu II (Duke B2) byly výsledky 92,2 % oproti 92,4 % (poměr rizika = 1,01) a u podskupiny ve stadiu III (Duke C) 80,4 % oproti 78,1 % (poměr rizika = 0,87), pro FOLFOX4 a LV5FU2.

Oxaliplatina podávaná v monoterapii byla hodnocena u pediatrické populace ve dvou studiích fáze I (69 pacientů) a ve dvou studiích fáze II (166 pacientů). Celkem bylo léčeno 235 dětských pacientů (ve věku 7 měsíců až 22 let) se solidními nádory. Účinnost oxaliplatiny v monoterapii v léčené pediatrické populaci nebyla prokázána. Nábor v obou studiích fáze II byl zastaven pro nedostatečnou odpověď tumoru na léčbu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika jednotlivých aktivních sloučenin nebyla studována. Farmakokinetika ultrafiltrovatelné platiny, představující směs všech nevázaných, aktivních a neaktivních derivátů platiny po 2-hodinové infuzi oxaliplatiny v dávce 130 mg/m2, každé tři týdny od jednoho do pěti cyklů a v dávkách oxaliplatiny 85 mg/m2 každé dva týdny od jednoho do tří cyklů je znázorněna v následující tabulce:

Tabulka 10: Přehled farmakokinetických parametrů platiny v ultrafiltrátu po opakovaném podávání oxaliplatiny v dávkách 85 mg/m2 každé dva týdny nebo 130 mg/m2 každé tři týdny

Cmax

AUC0-48

AUC

t1/2a

t1/2p

t1/2y

Vss

CL

Dávka

(pg/ml)

(pg h/ ml)

(Pg

(h)

(h)

(h)

(L)

(L/h)

h/ml)

85 mg/m2

Střední

hodnota

SD

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

391

440

17.4

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

406

199

6,35

130

mg/m2

Střední

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

273

582

10.1

hodnota

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

261

3,07

Střední hodnoty AUC0-48 a Cmax byly stanoveny ve 3. cyklu (85 mg/m2 ) nebo v 5. cyklu (130 mg/m2). Střední hodnoty AUC, Vss Cl a Clr0-48 byly stanoveny v 1. cyklu.

Hodnoty Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss, a CL byly stanoveny nekompartmentovou analýzou.

Hodnoty ti/2a, tJ/2p a ti/2y byly stanoveny kompartmentovou analýzou (kombinované z cyklu 1-3).

Na konci 2-hodinové infuze je 15 % podané platiny přítomno v systémovém oběhu, zbylých 85 % je rychle distribuováno do tkání nebo vyloučeno močí.

Ireverzibilní vazba platiny na červené krvinky a plazmatické proteiny vede k tomu, že poločas platiny v krvi se blíží přirozenému obratu červených krvinek a sérového albuminu. Nebyla pozorována signifikantní akumulace oxaliplatiny v ultrafiltrátu plazmy po podání 85 mg/m2 každé dva týdny nebo 130 mg/m2 každé tři týdny a ustáleného stavu bylo dosaženo u cyklu 1, přičemž variabilita u pacientů i mezi pacienty je nízká.

In vitro biotransformace je výsledkem neenzymatické degradace a neexistuje důkaz, že cytochrom P450 se podílí na metabolizmu diaminocyklohexanového (DACH) cyklu.

In vivo podléhá oxaliplatina extenzivní biotransformaci a není detekovatelná v plazmatickém ultrafiltrátu na konci 2-hodinové infuze. Některé cytotoxické metabolity včetně monochlor-, dichlor- a dihydro- DACH platiny byly v oběhovém systému identifikovány spolu s dalšími inaktivními konjugáty v delších časových intervalech.

Platina je vylučována převážně močí během prvních 48 hodin po podání.

Do 5 dnů je přibližně 54 % celkové podané dávky vyloučeno močí a < 3 % stolicí.

Vliv poruchy funkce ledvin na distribuci oxaliplatiny byl studován u pacientů s různým stupněm poruchy funkce ledvin. Oxaliplatina v dávce 85 mg/m2 byla podávána kontrolní skupině pacientů s normální funkcí ledvin (CLcr > 80 ml/min, n=12) a pacientům s mírnou (CLcr = 50 až 80 ml/min, n=13) a středně těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr = 30 až 49 ml/min, n=11), a v dávce 65 mg/mpacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (CLcr <30 ml/min, n=5). Medián expozice pro každou skupinu byl 9, resp. 4, 6 a 3 cykly a farmakokinetická data v cyklu 1 byla získána u 11 resp. 13, 10 a 4 pacientů.

Byla zjištěna zvýšená plazmatická AUC ultrafiltrované platiny (PUF), zvýšený poměr AUC/dávka a snížení celkové a renální CL a Vss v závislosti na rozsahu poruchy funkce ledvin, obzvláště v (malé) skupině pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin: bodový odhad (90 % CI) očekávaných průměrných poměrů dle stavu ledvin oproti normální funkci ledvin byly pro AUC/dávka následující: 1,36 (1,08, 1,71) u pacientů s mírnou poruchou, 2,34 (1,82, 3,01) u pacientů se středně těžkou poruchou a 4,81 (3,49, 6,64) u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin.

Eliminace oxaliplatiny statisticky významně koreluje s clearance kreatininu. Celková clearance ultrafiltrátu platiny byla 0,74 (0,59, 0,92) u pacientů s mírnou poruchou, 0,43 (0,33, 0,55) u pacientů se středně těžkou poruchou a 0,21 (0,15, 0,29) u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin; hodnoty Vss byly 0,52 (0,41, 0,65) u pacientů s mírnou poruchou, 0,73 (0,59, 0,91) u pacientů se středně těžkou poruchou a 0,27 (0,20, 0,36) u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin. Celková clearance PUF platiny byla tudíž snížena o 26 % u pacientů s mírnou poruchou, 57 % u pacientů se středně těžkou poruchou a o 79 % u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin.

Renální clearance PUF platiny byla snížena o 30 % u pacientů s mírnou poruchou, 65 % u pacientů se středně těžkou poruchou a o 84 % u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin oproti pacientům s normální funkcí ledvin.

Beta poločas PUF platiny se zvýšil se zvyšujícím se stupněm poruchy funkce ledvin, zejména ve skupině s těžkou poruchou. Navzdory malému počtu pacientů s těžkou dysfunkcí ledvin jsou tyto údaje týkající se pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin důležité a je třeba je brát v úvahu při předepisování oxaliplatiny pacientům s poruchou funkce ledvin (viz body 4.2, 4.3 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Cílové orgány vybrané pro předklinické sledování na zvířecích druzích (myš, potkan, pes a/nebo opice) ve studiích po jednorázovém i opakovaném podání zahrnovaly kostní dřeň, GIT, ledviny, varlata, nervový systém a srdce. Toxicita pozorovaná na cílových orgánech zvířat odpovídá té, která je patrná po podání ostatních léčivých přípravků obsahujících platinu a jiných DNA poškozujících cytotoxických léčivých přípravků užívaných v léčbě rakoviny s výjimkou účinků na srdce. Účinky na srdce byly pozorovány pouze u psů a projevily se elektrofyziologickými poruchami s letální komorovou fibrilací. Kardiotoxicita je považována za specifickou pouze u psů nejen proto, že byla pouze u psů pozorována, ale také protože dávka, která byla letálně kardiotoxická u psů (150 mg/m2), byla dobře tolerována u lidí.

Předklinické studie využívající senzorické neurony potkanů ukazují, že akutní neurosenzorické symptomy spojené s podáváním oxaliplatiny mohou poukazovat na interakci s napěťově řízenými sodíkovými kanály.

Oxaliplatina byla mutagenní a klastogenní u savců a vykazovala embryo-fetální toxicitu u potkanů. Oxaliplatina se považuje za pravděpodobně karcinogenní, ačkoli studie zkoumající karcinogenitu oxaliplatiny nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy

6.2    Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6. Oxaliplatinu lze podávat společně s kyselinou folinovou (FA) za použití Y linky.

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční nástroje obsahující hliník.

•    NEREKONSTITUUJTE ani NEŘEĎTE na infuzi solnými nebo jinými roztoky obsahujícími chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

•    NESMĚŠUJTE s jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku nebo infuzní lince (viz bod 6.6 pro návod týkající se současného podání s kyselinou folinovou).

•    NESMĚŠUJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny (viz bod 6.6).

6.3    Doba použitelnosti

Neotevřený přípravek: 3 roky

Rekonstituovaný roztok v originální lahvičce:

Prášek má být rekonstituován okamžitě po otevření lahvičky.

Z mikrobiologického hlediska musí být rekonstituovaný roztok použit okamžitě.

Roztok pro infuzi:

Po naředění 5% roztokem glukózy (50 mg/ml) byla chemická a fýzikální stabilita prokázána na 24 hodin při 2 až 8 °C.

Z mikrobiologického hlediska musí být infuzní roztok použit okamžitě.

Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z čirého skla (hydrolytická třída I) s pryžovou chlorobutylovou zátkou a Al pertlí opatřenou plastovým flip-off uzávěrem.

Velikost balení:

Jedna injekční lahvička obsahující 50 mg oxaliplatiny v prášku.

Jedna injekční lahvička obsahující 100 mg oxaliplatiny v prášku.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tak jako u jiných potenciálně toxických látek je třeba věnovat zvýšenou pozornost zacházení s oxaliplatinou a přípravě roztoků oxaliplatiny.

Návod k zacházení s přípravkem

Při zacházení s tímto cytotoxickým přípravkem musí zdravotnický personál dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, aby byla zaručena ochrana pracovníka a jeho okolí.

Příprava injekčních roztoků cytotoxických látek musí být prováděna vyškoleným odborným personálem se znalostí o používaných léčivých přípravcích, v podmínkách, které zaručují neporušenost léčivého přípravku a ochranu prostředí a zejména ochranu osob, které s léčivým přípravkem manipulují, v souladu s předpisy nemocnice. To vyžaduje prostor vymezený k těmto účelům. Je zde zakázáno kouřit, jíst a pít.

Personál musí být vybaven vhodnými pomůckami, zejména pláštěm s dlouhým rukávem, ochrannou maskou, pokrývkou hlavy, ochrannými brýlemi, sterilními rukavicemi pro jednorázové použití, ochranným krytem pracovní plochy, nádobami a sběrnými pytli na odpad.

Práce má být prováděna uvnitř laminárního flow-boxu pro cytotoxické přípravky.

S výměšky a zvratky se musí manipulovat s opatrností.

Těhotné ženy musí být upozorněny, že nesmí manipulovat s cytotoxickými látkami.

S jakoukoli rozbitou nádobou se musí manipulovat stejně jako s kontaminovaným odpadem. Ten má být spálen ve vhodně označených pevných nádobách. Viz níže bod Likvidace odpadu.

Pokud dojde ke kontaktu oxaliplatiny v prášku, rekonstituovaného nebo infuzního roztoku oxaliplatiny s kůží, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Pokud se dostane oxaliplatina v prášku, její rekonstituovaný nebo infuzní roztok na sliznici, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt vodou.

Zvláštní upozornění pro podání

•    NEPOUŽÍVEJTE injekční materiál obsahující hliník.

•    NEREKONSTITUUJTE ani NEŘEĎTE na infuzi solnými nebo jinými roztoky obsahujícími chloridové ionty (včetně chloridu vápenatého, draselného nebo sodného).

•    NEPODÁVEJTE nenaředěné.

•    K ředění lze použít pouze infuzní roztok glukózy 5% (50 mg/ml).

•    Použit má být pouze roztok, který je po rekonstituci a naředění čirý a prostý částic.

•    NEPODÁVEJTE extravaskulárně.

•    NESMĚŠUJTE s žádnými jinými léčivými přípravky ve stejném infuzním vaku, nepodávejte současně ve stejné infuzní lince.

•    NESMĚŠUJTE se zásaditými léčivými přípravky nebo roztoky, zvláště s 5-fluorouracilem, s přípravky kyseliny folinové obsahujícími trometamol jako pomocnou látku a trometamolovými solemi jiných léčivých látek. Zásadité léčivé přípravky nebo roztoky nepříznivě ovlivňují stabilitu oxaliplatiny.

•    Veškerý nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován (viz Likvidace odpadů).

Návod k použití s kyselinou folinovou (FA) (ve formě kalcium-folinátu nebo natrium-folinátu)

Intravenózní infuze oxaliplatiny v dávce 85 mg/m2 v 250-500 ml 5% roztoku glukózy se podává současně s intravenózní infuzí kyseliny folinové (FA) v 5% roztoku glukózy po dobu 2-6 hodin, za použití Y linky umístěné těsně před místem vpichu infuze.

Tyto dva léčivé přípravky se nemají kombinovat ve stejném infuzním vaku. Přípravek kyseliny folinové (FA) nesmí obsahovat trometamol jako pomocnou látku a smí být zředěn pouze izotonickým 5% roztokem glukózy, nikdy ne zásaditými roztoky nebo roztokem chloridu sodného ani roztoky obsahujícími chloridy.

Návod k použití s 5-fluorouracilem (5-FU)

Oxaliplatina se musí vždy podávat před fluoropyrimidiny - tj. 5-fluorouracilem (5-FU). Po podání oxaliplatiny propláchněte linku a poté podávejte 5-fluorouracil (5-FU).

Pro další informace o léčivých přípravcích kombinovaných s oxaliplatinou viz odpovídající souhrn údajů o přípravku.

•    POUŽÍVEJTE POUZE doporučená rozpouštědla (viz níže).

•    Pokud rekonstituovaný roztok vykazuje známky srážení, pak nemá být použit a má být zlikvidován v souladu s místními požadavky na likvidaci nebezpečného odpadu (viz níže).

Rekonstituce prášku

•    Prášek je nutno rekonstituovat, aby vznikl roztok o koncentraci 5 mg/ml.

•    K rekonstituci přípravku je třeba použít vodu na injekci nebo 5% roztok glukózy.

•    V případě lahvičky obsahující 50 mg oxaliplatiny: přidejte 10 ml rozpouštědla, aby bylo dosaženo koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

•    V případě lahvičky obsahující 100 mg oxaliplatiny: přidejte 20 ml rozpouštědla, aby bylo dosaženo koncentrace 5 mg oxaliplatiny/ml.

Z mikrobiologického i chemického hlediska má být rekonstituovaný roztok okamžitě naředěn 5% roztokem glukózy.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Má být použit pouze čirý roztok prostý částic.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok má být zlikvidován (viz bod Likvidace odpadu).

Ředění roztoku pro intravenózní infuzi

Naberte požadované množství rekonstituovaného roztoku z lahvičky a rozřeďte jej 250-500 ml 5% roztoku glukózy pro získání roztoku o koncentraci oxaliplatiny mezi minimálně 0,2 mg/ml a 0,7 mg/ml (viz bod 4.2).

Podávejte intravenózní infuzí.

Před použitím roztok vizuálně zkontrolujte. Má být použit pouze čirý roztok prostý částic.

Přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok má být zlikvidován.

NIKDY nepoužívejte k rekonstituci či ředění roztok chloridu sodného nebo roztoky obsahující chloridy.

Bylo prokázáno, že infuzní roztok je kompatibilní s PVC aplikačním setem.

Z mikrobiologického hlediska má být infuzní přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Infuze

Podávání oxaliplatiny nevyžaduje předchozí hydrataci.

Oxaliplatina naředěná ve 250-500 ml 5% roztoku glukózy na koncentraci minimálně 0,2 mg/ml musí být podávána do periferní žíly nebo centrálním žilním katétrem infuzí trvající 2-6 hodin. Podává-li se oxaliplatina v kombinaci s 5-fluorouracilem, musí infuze oxaliplatiny předcházet infuzi 5-fluorouracilu.

Likvidace odpadu

Zbytky léčivého přípravku, stejně jako veškerý materiál použitý pro rekonstituci, ředění a podání musí být zlikvidovány podle standardních nemocničních postupů týkajících se cytotoxických látek a v souladu s právními předpisy platnými pro likvidaci nebezpečného odpadu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GP-Pharm, S.A.

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2 Carretera Comarcal C-244, km. 22,

08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona) Španělsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

44/544/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.11.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

28.5.2014

17

1

   Pokud přetrvává parestézie s funkčními poruchami do následujícího cyklu, má být léčba oxaliplatinou přerušena.

•    Pokud se symptomy zmírní po přerušení léčby oxaliplatinou, lze zvážit její obnovení.

Pacienti mají být informováni o možnosti přetrvávání příznaků periferní senzorické neuropatie po ukončení léčby. Lokalizované mírné parestézie nebo parestézie, které mohou interferovat s funkčními aktivitami, mohou přetrvávat i 3 roky po ukončení adjuvantní léčby.