Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Oxaliplatin Csc Pharmaceuticals 5 Mg/Ml

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxaliplatin CSC Pharmaceuticals 5 mg/ml prášek pro infuzní roztok oxaliplatinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 50 mg.

Jedna lahvička obsahuje oxaliplatinum 100 mg.

Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje oxaliplatinum 5 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro infuzní roztok 1x 50 mg 1x 100 mg


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Cytostatikum 8 POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění viz příbalová informace.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


S nepoužitelným přípravkem i odpadem zacházejte v souladu s platnými předpisy.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GP-Pharm, S.A.

Sant Quintí de Mediona (Barcelona) Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg.č.: 44/544/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oxaliplatin CSC Pharmaceuticals 5 mg/ml prášek pro infuzní roztok oxaliplatinum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ i.v. podání

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg v 1 lahvičce 100 mg v 1 lahvičce

6. JINÉ


Cytostatikum

3