Příbalový Leták

Osteogenon

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OSTEOGENON Potahované tablety Hydroxyapatitum osseum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Hydroxyapatitum osseum 830 mg v jedné potahované tabletě (vápník 178 mg, fosfor 82 mg -odpovídající přibližně 444 mg hydroxyapatitu, 75 mg nekolagenních peptido/proteinů a 216 mg kolagenu - odpovídající přibližně 291 mg osseinu).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


40 potahovaných tablet 5 ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


Pierre Fabre Medicament Boulogne, Francie

Tž registrační číslo

Registrační č.: 87/299/91-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: děti od 12 let a dospělí, obvykle 1-2 tablety denně, podle indikace. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU osteogenon

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH ANEBO STRIPECH blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OSTEOGENON Potahované tablety Hydroxyapatitum osseum

2    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pierre Fabre Medicament


3. POUŽITELNOST


EXP:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. JINÉ


3