Příbalový Leták

Orasept Menthol 0,6 Mg/1,2 Mg

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Orasept menthol 0,6 mg/1,2 mg amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,60 mg a alcohol dichlorobenzylicus 1,20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Silice máty pepmé Badyáníková silice Levomenthol Indigokarmín (E132) Chinolinová žluť (E104) Sodná sůl sacharinu (E954) Kyselina vinná (E334) Isomalt (E953)

Maltitol (E965)


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Pastilka

6 pastilek 8 pastilek 10 pastilek 12 pastilek 16 pastilek 20 pastilek 24 pastilek 30 pastilek 36 pastilek 40 pastilek 48 pastilek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited, London, Velká Británie

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 69/050/16-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.    NÁVOD K POUŽITÍ K úlevě od bolesti v krku.

Dospělí: dle potřeby 1 pastilka každé 2-3 hodiny, maximálně 8 pastilek během 24 hodin. Pediatrická populace

Děti od 6 let: maximálně 4 pastilky během 24 hodin s odstupem alespoň 2 hodin.

Není vhodný pro děti do 6 let.

Další informace naleznete v příbalové informaci.

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU orasept menthol

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orasept menthol 0,6 mg/1,2 mg amylmetacresolum/alcohol dichlorobenzylicus pastilky

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5    JINÉ

3