Příbalový Leták

Orasept Menthol 0,6 Mg/1,2 Mg

Sp.zn.sukls153931/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Orasept menthol 0,6 mg/1,2 mg

pastilky

Amylmetacresolum / alcohol dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Orasept a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orasept používat

3.    Jak se přípravek Orasept používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Orasept uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Orasept a k čemu se používá

Přípravek Orasept obsahuje amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol. Tyto látky patří mezi mírné protimikrobiální látky (antiseptika).

Přípravek Orasept se používá k úlevě od bolesti v krku. Cucání pastilky v ústech umožňuje aktivním složkám působit přímo v postižené oblasti a také napomáhá zvlhčení a zklidnění bolestivé oblasti. To pomáhá zmírnit bolesti a nepříjemné pocity (diskomfort) v krku a ústní dutině.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orasept používat

Tento přípravek je určený dospělým, dětem (od 6 let) a starším lidem.

Nepoužívejte přípravek Orasept:

- jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud Vás trpíte jakýmikoliv dalšími problémy v krku. Vzhledem k velikosti pastilek se mohou malé děti přípravkem Orasept dusit.

Dlouhodobé používání tohoto přípravku se nedoporučuje.

Obecně platí, že bolest v krku je lehké onemocnění, které netrvá déle než týden. Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny, zhoršují-li se nebo se objevily jiné příznaky, jako je vysoká horečka, bolesti hlavy, pocit na zvracení nebo zvracení a kožní vyrážka, kontaktujte Vašeho lékaře, protože se může jednat o bakteriální infekci (angina, zánět mandlí), které se léčí jiným způsobem.

Děti

Nepodávejte přípravek Orasept dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Orasept

Nejsou známy žádné klinicky významné interakce.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater:

Nejsou k dispozici data pro použití Orasept u pacientů s poškozením jater či ledvin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Bezpečnost přípravku Orasept v těhotenství nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje o používání amylmetakresolu a dichlorbenzylalkoholu u jako farmakologicky účinných látek v průběhu těhotenství. Pro nedostatek informací se používání přípravku Orasept během těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Bezpečnost přípravku Orasept během kojení nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje o vylučování amylmetakresolu a dichlorbenzylalkoholu do mateřského mléka. Pro nedostatek informací se používání přípravku Orasept během kojení nedoporučuje.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu amylmetakresolu a dichlorbenzylalkoholu na fertilitu u lidí. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Orasept nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Orasept menthol obsahuje: silice máty peprné, badyáníkovou silici, levomenthol, indigokarmín (E132) chinolinovou žluť (E104), sodnou sůl sacharinu (E954), kyselinu vinnou (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

Přípravek Orasept obsahuje tekutý maltitol a isomalt.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

3. Jak se přípravek Orasept používá

Dospělí: podle potřeby 1 pastilka každé 2-3 hodiny, maximálně 8 pastilek v průběhu 24 hodin.

Děti od 6 let: maximálně 4 pastilky během 24 hodin s odstupem alespoň 2 hodiny mezi pastilkami. Nechte přípravek Orasept volně rozpustit v ústech. Nepolykejte, nežvýkejte ani pastilky nekousejte. Jestliže jste použil(a) více přípravku Orasept, než jste měl(a)

Při překročení doporučené dávky můžete pociťovat zažívací obtíže. Nepoužívejte více tohoto přípravek a obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Orasept

-    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

-    Pokračujte dále v normálním používání přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakákoliv přecitlivělost na tento přípravek, přestaňte používat tento přípravek a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000): reakce přecitlivělosti včetně vyrážky, pálení, svědění a otoku v ústech nebo krku.

Byly hlášeny kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku (angioedém), dušnost, bolestivost jazyka a zažívací potíže souhrn zažívacích potíží, jako např. nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, nadýmání, průjem, zácpa (dyspepsie). Četnost těchto nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout z dostupných údajů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Orasept uchovávat

•    Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

•    Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Orasept menthol obsahuje

-    Léčivými látkami jsou amylmetakresolum 0,6 mg a alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg

-    Dalšími složkami jsou: silice máty peprné, badyáníková silice, levomenthol, indigokarmín (E132) chinolinová žluť (E104), sodná sůl sacharinu (E954), kyselina vinná (E334), isomalt (E953), maltitol (E965).

Jak přípravek Orasept vypadá a co obsahuje toto balení

PVC/PVDC/Al blistr.

Jedno balení obsahuje 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Dr. Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street W1B 2HA Londýn Velká Británie

Výrobce

Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, FrancieMae Holding BV, Abcoude, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Orasept menthol 0,6 mg/1,2 mg

Nizozemsko    Kruidvat Amylmetacresol Plus    Dichloorbenzylalcohol zuigtabletten mint

Polsko    Septofar Mi^ta

Slovenská republika    Orasept mentol

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.2.2016.

4/4