Příbalový Leták

Oracea 40 Mg Tvrdé Tobolky S Řízeným Uvolňováním

Sp. zn. sukls52364/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Oracea 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním doxycyclinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje..

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Oracea a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oracea užívat

3.    Jak se přípravek Oracea užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Oracea uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Oracea a k čemu se používá

Přípravek Oracea je lék obsahující léčivou látku doxycyklin. Používá se u dospělých k omezení tvorby vřídků a rudých zduření kůže na obličeji způsobených stavem zvaným rosacea.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oracea užívat Neužívejte přípravek Oracea

-    jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na kterékoli léčivo ze skupiny tetracyklinů včetně doxycyklinu nebo minocyklinu, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6.)

-    jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek Oracea užívat od 4. měsíce těhotenství, protože může poškodit nenarozené dítě. Pokud během užívání přípravku Oracea máte podezření na to, že jste těhotná nebo pokud zjistíte, že jste těhotná, ihned se obraťte na svého lékaře.

-    v kombinaci s retinoidy (léčiva používaná k léčbě určitých kožních nemocí, jako je těžké akné) podávanými perorálně (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Oracea).

-    pokud trpíte stavem způsobujícím nepřítomnost kyseliny v žaludku (achlorhydrie) nebo pokud jste podstoupil(a) chirurgický zákrok na horní části střeva (nazývané dvanáctník).

Přípravek Oracea nesmějí užívat děti do 12 let věku, protože by to mohlo vést k trvalým změnám barvy zubů nebo k problémům s vývojem zubů.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oracea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže:- máte chorobu jater

-    máte v anamnéze sklon k přerůstání kandidy nebo pokud právě máte kvasinky v ústech nebo pochvě nebo plísňovou infekci

-    trpíte svalovou chorobou zvanou myasthenia gravis

-    trpíte onemocněním střevní sliznice (kolitidou)

-    trpíte podrážděním jícnu nebo jícnovými vředy

-    máte typ rosacey, který postihuje oči

-    vystavujete kůži silnému slunečnímu světlu nebo umělému slunci, protože někteří lidé užívající doxycyklin se mohou více spálit. Zvažte používání krémů proti opalování, aby se snížilo riziko spálenin a pokud se kůže spálí, musíte přípravek Oracea vysadit.

Další léčivé přípravky a přípravek Oracea

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Oracea a jisté další léky nemusí řádně fungovat, pokud se používají zároveň.

Během užívání přípravku Oracea svého lékaře informujte o lécích, které užíváte nebo užívat hodláte.

-    Přípravek Oracea se nesmí užívat zároveň s léčivým přípravkem obsahujícím isotretinoin, a to kvůli riziku zvýšeného tlaku v mozku. Isotretinoin se předepisuje u pacientů s těžkým akné.

-    2 až 3 hodiny po užití přípravku Oracea neužívejte antacida, multivitaminy nebo jiné přípravky obsahující vápník (jako je mléko a mléčné výrobky a ovocné šťávy obsahující vápník), hliník, hořčík (včetně tablet s chinaprilem, které se užívají na léčbu vysokého krevního tlaku), železo nebo bismut nebo cholestyramin, aktivní uhlí nebo sukralfát. Tyto léky mohou snížit účinnost přípravku Oracea, pokud se užijí zároveň s ním.

-    Jiné léčby vředů nebo pálení žáhy mohou rovněž snížit účinnost přípravku Oracea a smějí se užívat až po uplynutí 2 hodin od podání přípravku Oracea.

-    Jestliže užíváte léky na ředění krve, může Váš lékař potřebovat provést změny dávky léku na ředění krve.

-    Jestliže užíváte jisté léky na cukrovku, může Váš lékař potřebovat zkontrolovat, zda není třeba změnit dávku léku na cukrovku.

-    Přípravek Oracea může oslabit účinnost určitých antibiotik, včetně penicilinů.

-    Užívání barbiturátů (prášky na spaní nebo krátkodobě působící léky proti bolesti), rifampicinu (tuberkulóza), karbamazepinu (epilepsie), difenylhydantoinu a fenytoinu (záchvaty křečí původem v mozku), primidonu (antikonvulzivum) nebo cyklosporinu (transplantace orgánů) může snížit dobu, po kterou přípravek Oracea zůstává ve Vašem systému aktivní.

-    Užívání přípravku Oracea s celkovým anestetikem methoxyfluranem může vést k vážnému poškození ledvin.

Užívání přípravku Přípravek Oracea s jídlem a pitím

Přípravek Oracea vždy zapíjejte odpovídajícím množstvím vody ke spláchnutí tobolky, protože tím se snižuje riziko podráždění v hrdle nebo jícnu nebo vzniku vředu v hrdle nebo jícnu.

Zároveň s přípravkem Oracea nepožívejte mléko ani mléčné výrobky, protože tyto produkty obsahují vápník, který může snížit účinnost přípravku Oracea. Předtím, než budete pít mléko nebo jíst mléčné výrobky nechejte od denní dávky přípravku Oracea uplynout 2 až 3 hodiny.

Těhotenství a kojení

Přípravek Oracea se nesmí užívat během těhotenství, protože může způsobit trvalé změny barvy zubů nenarozeného dítěte.

Přípravek Oracea nesmějí kojící matky užívat dlouhodobě, protože to u kojence může způsobit změnu barvy zubů a omezit růst kostí.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Oracea nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Oracea obsahuje cukr (sacharózu) a hlinitý lak červeně allura AC (E129). Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se předtím, než začnete tento lék užívat, na svého lékaře.

Inkoust použitý na tobolce obsahuje hlinitý lak červeně allura AC (E129), který může vyvolat alergické reakce.

3. Jak se přípravek Oracea užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka každý den ráno. Tobolku polykejte celou a nežvýkejte ji.

Přípravek Oracea zapíjejte plnou sklenicí vody vsedě nebo vestoje, aby se zabránilo podráždění hrdla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oracea, než jste měl(a)

Jestliže užijete nadměrnou dávku přípravku ORACEA, existuje riziko poškození jater, ledvin nebo slinivky břišní.

Jestliže jste užil(a) více tobolek, než jste měl(a), ihned se obraťte na svého lékaře o radu. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oracea

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Oracea

Přípravek Oracea musíte užívat, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky se mohou během léčby přípravkem Oracea vyskytovat často (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

•    zánět nosní sliznice a hrdla

•    zánět vedlejších nosních dutin

•    plísňové infekce

•    úzkost

•    bolesti hlavy od vedlejších nosních dutin

•    vysoký nebo zvýšený krevní tlak

•    průjem

•    bolesti v horní části břicha

•    sucho v ústech

•    bolesti v zádech

•    bolesti

•    změny některých krevních testů (množství glukózy v krvi nebo testy jaterních funkcí).

Nežádoucí účinky s neznámou četností (z dostupných údajů nelze určit)

Následující nežádoucí účinky se mohou během léčby přípravkem Oracea vyskytnout:

•    zvýšený tlak v mozku

•    bolest hlavy

Vzácné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky se mohou během léčby léčivými přípravky, ke kterým přípravek Oracea patří (tetracykliny), objevovat vzácně (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky se mohou během léčby léky, ke kterým přípravek Oracea patří (tetracykliny), objevovat velmi vzácně (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):

•    alergické reakce způsobující otok očí, rtů nebo jazyka*

•    kvasinkové infekce okolo konečníku nebo pohlavních orgánů

•    poškození červených krvinek (hemolytická anémie)

•    černo-hnědá mikroskopická změna barvy tkáně štítné žlázy byla hlášena při dlouhodobém užívání tetracyklinů. Funkce štítné žlázy je normální.

•    zvýšený tlak v mozku u kojenců

•    zánět jazyka

•    potíže s polykáním

•    zánět střev

•    zánět nebo tvorba vředů v jícnu

•    zánět kůže vedoucí k šupinatění

•    zhoršení choroby imunitního systému známé jako systémový lupus erythematodes (SLE)

Nežádoucí účinky s četností - není známo (nelze odhadnout z dostupných údajů)

Následující nežádoucí účinky se mohou objevovat během léčby léky, ke kterým přípravek ORACEA patří (tetracykliny):

• uvolnění nehtu z nehtového lůžka po vystavení slunci

•    Svému lékaři ihned sdělte nebo jděte na pohotovost, pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky jako je otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, potíže s dechem, kopřivka nebo svědění kůže a očí nebo zrychlený tep (palpitace) a pocit na omdlení. Tyto účinky mohou být příznaky těžké alergické (hypersenzitivní) reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Oracea uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Oracea obsahuje

-    Léčivou látkou je doxycyklin. Jedna tobolka obsahuje 40 mg doxycyklinu (ve formě monohydrátu).

-    Pomocnými látkami jsou:

hypromelóza, kopolymer MA/EA (1:1), triethyl-citrát, mastek, hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 400, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, polysorbát 80, zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharóza)

Želatinové tobolky: želatina, černý oxid železitý, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý

Potiskový inkoust: šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hlinitý lak indigokarmínu, hlinitý lak červeně allura AC (E129), hlinitý lak brilantní modře FCF, hlinitý lak chinolinové žluti. Informace o cukru (sacharóze) a hlinitém laku červeně allura AC (E129) jsou uvedeny na konci bodu 2.

Jak přípravek Oracea vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oracea jsou tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním.

Oracea jsou béžové tobolky, velikosti 2 s potiskem “GLD 40”.

Přípravek Oracea je k dispozici v baleních obsahujících 56,28 nebo 14 tobolek (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci

GALDERMA INTERNATIONAL Tour Europlaza - La Défense 4 20, av.A.Prothin 92927 La Défense Cedex FRANCIE

Výrobce:

Catalent UK Packaging Limited,

Lancaster way, Wingates industrial estate, Westhoughton, Bolton, Lancashire BL5 3XX, Velká Británie

nebo

Laboratoires GALDERMA, Zone Industrielle Montdésir 74540 Alby sur Chéran, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

CZ, DK, EL, ES, FI, IS, SE, NO - ORACEA 40 mg modified release hard capsules DE, AT - ORAYCEA 40 mg modified release hard capsules

BE, HU, FR, NL, UK, IE, IT, PL, PT, SK, LU - EFRACEA 40 mg modified release hard capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.1.2016

7/7