Příbalový Leták

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva oční mast

hydrocortisoni acetas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Oční mast 5g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Oční, nosní nebo ušní podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.


10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg.č

.: 64/529/69-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU ophthalmo-hydrocortison léčiva

MINIMÁLNÍ ÚDAJE NA TUBĚ

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva oční mast

hydrocortisoni acetas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční, nosní nebo ušní podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti.

6.

JINÉ

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny. 5 g

Logo Zentiva