Příbalový Leták

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

sp.zn.: sukls13684/2009

Příbalová informace - informace pro uživatele

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

oční mast

hydrocortisoni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používat

3.    Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison    Léčiva používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison    Léčiva uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a k čemu se používá

Oční mast Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje sůl kortikosteroidního hormonu kůry nadledvin hydrokortisonu s protizánětlivým a protialergickým účinkem; je určena k místnímu tlumení zánětlivých projevů neinfekčního původu.

Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se používá jako místní léčba neinfekčních očních zánětů akutních i chronických, např. při alergických zánětech spojivky a rohovky, zánětu duhovky, řasnatého tělíska oka, cévnatky, zánětu povrchu bělma, dále při alergických projevech na kůži zevního zvukovodu a na sliznici nosu.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 1 roku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva:

-    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    při plísňových onemocněních oka i ucha,

-    při oparu rohovky, oční i ušní tuberkulóze (i prodělané) a u akutních

-    infekčních onemocnění virového původu.

- do zevního zvukovodu při chronickém zánětu středouší (i prodělaném) a při protržení bubínku.

Nepodávejte dětem do 1 roku.

Upozornění a opatření

Pro použití přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva u glaukomu (zelený zákal), katarakty (šedý zákal), u infekčních onemocnění spojivky a rohovky a u ušních onemocnění musí být zvlášť závažné důvody.

Používáte- li kontaktní čočky, upozorněte na to svého lékaře. Nošení kontaktních čoček představuje zvýšené riziko infekce.

Při dlouhodobé terapii jsou nutné pravidelné kontroly očního lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Ophthalmo-Framykoin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva a jiných léků současně používaných se mohou navzájem ovlivňovat. Dlouhodobé podávání současně s léky používanými pro léčbu zeleného zákalu, má za následek zvýšení nitroočního tlaku, podobně léky s. tzv. anticholinergním účinkem (např. léčení žlučníkových a ledvinných kolik, některé léky užívané při léčbě duševních depresí) současně užívané s tímto přípravkem mohou rovněž negativně ovlivnit nitrooční tlak.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a při kojení lze přípravek při pečlivém zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod krátkodobě podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po aplikaci masti do oka dochází přechodně (3-5 minut) k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. U jiných než očních indikací není pozornost ovlivněna.

Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin).

Tuk z ovčí vlny může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3. Jak se přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dodržujte přesně dávkovací schéma. Dávkování je přísně individuální, délku a intenzitu léčby posoudí lékař dle závažnosti onemocnění. Délka léčby je nejčastěji několik dní, může však trvat podstatně déle.

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých, dospívajících a dětí od 1 roku aplikuje do spojivkového vaku, nosního vchodu nebo zevního zvukovodu malé množství masti (1-2 cm dlouhý proužek) podle závažnosti stavu 1 - 5krát denně.

U dětí starších než 1 rok se nedoporučuje používat přípravek déle než 5 dní.

Po aplikaci masti do spojivkového vaku je vhodné nechat oko zavřené na 2 - 3 minuty, aby léčivá látka neodtekla se slzami a mohla se vstřebat rohovkou a spojivkou.

Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.

Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti (z důvodu odstranění kapky olejového podílu vazelíny).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu používání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které ale nemusí vyskytnout u každého.

Při léčení přípravkem Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (seřazeno dle četnosti výskytu):

Méně často (možnost výskytu u 1-10 z 1 000pacientů): pálení, slzení či zarudnutí očí *

Vzácné (možnost výskytu u 1-10 z 10 000pacientů): při dlouhodobém léčení může dojít ke zvýšení nítroočního tlaku, ztenčení až poškození rohovky, poškození optického nervu, zelenému a šedému zákalu, defektům vidění a zorného pole a sekundárním očním infekcím *

Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než 1 z 10 000pacientů): pálení a řezání v uchu **

* při podání do oka ** při podání do ucha

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření jsou 4 týdny.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti.

Pomocnými látkami jsou: tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.

Jak přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ophthalmo-Hydrocortison Léčiva je mast nažloutlé barvy, konzistence vazelíny. Druh obalu: hliníková tuba, krabička.

Balení: 5 g oční masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva,k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

29.1.2014

4/4