Příbalový Leták

Onprelen 20

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (2x42,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (2x42,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,20mg), zobrazit další variantu

sp. zn. sukls162573/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE ONPRELEN10 ONPRELEN20

enterosolventní tvrdé tobolky (omeprazolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

•    Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek ONPRELEN a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ONPRELEN užívat

3.    Jak se ONPRELEN užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek ONPRELEN uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ONPRELEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ONPRELEN obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných "inhibitory protonové pumpy". Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve vašem žaludku.

Bez doporučení lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):

Bez doporučení lékaře se ONPRELEN používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace). Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, který se může zanítit a bolet. To může způsobit příznaky, např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace). Může se stát, že budete muset užívat tablety 2-3 dny po sobě, aby se příznaky zlepšily. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pouze na doporučení lékaře (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):

Pouze na doporučení lékaře se přípravek ONPRELEN používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

   refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

•    vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

•    vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou "Helicobacter pylori". Pokud máte toto onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

•    vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako "nesteroidní protizánětlivé léky" (NSAIDs). ONPRELEN lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když užíváte NSAIDs.

•    nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom).

U dětí:

Děti od 1 roku a s hmotností >= 10 kg

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 let a dospívající

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou "Helicobacter pylori". Pokud má Vaše dítě tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ONPRELEN UŽÍVAT Neužívejte přípravek ONPRELEN

•    jestliže jste alergický/á na omeprazol nebo kteroukoli další složku přípravku ONPRELEN (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

•    jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě HIV infekce).

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím než začnete užívat ONPRELEN.

Upozornění a opatření

Bez porady s lékařem neužívejte ONPRELEN po dobu delší než 14 dnů. Pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. ONPRELEN může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře, pokud máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby:

•    jestliže jste bez známých příčin více zhubl(a) a máte potíže s polykáním.

•    máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.

•    začal/a jste zvracet potravu nebo krev.

•    máte černou stolici (stolici s příměsí krve).

•    máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým zvýšením rizika infekčního průjmu.

•    měl/a jste žaludeční vřed nebo jste prodělal chirurgický zákrok na zažívacím traktu.

•    léčíte se s příznaky nechutenství nebo pálení žáhy po dobu 4 a více týdnů.

•    máte žloutenku nebo závažné problémy s játry.

•    je vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou čerstvé nebo se nedávno změnily.

Před užitím přípravku ONPRELEN se poraďte se svým lékařem:

pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku ONPRELEN a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem ONPRELEN bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, omeprazol neužívejte k prevenci onemocnění.

Jestliže užíváte ONPRELEN dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude pravidelně sledovat.

Měl (a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoli lékaře navštívíte.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je ONPRELEN po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a ONPRELEN

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Týká se i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. ONPRELEN může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku ONPRELEN. Neužívejte ONPRELEN, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Lékař nebo lékárník by především měli vědět, že užíváte klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)). Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

•    ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

•    digoxin (k léčbě problémů se srdcem).

•    diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).

•    fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.

•    léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat ONPRELEN.

•    rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

•    atazanavir (k léčbě infekce HIV).

•    takrolimus (v případech transplantace orgánů).

•    metotrexát (k léčbě nádorových onemocnění)

•    Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)(k léčbě    mírné    deprese).

•    cilostazol (k léčbě klaudikace,    tj.    bolesti    vznikající    při    chůzi,    kdy dochází k nedokrvení svalů při

porušeném průtoku krve v dolních končetinách).

•    saquinavir (k léčbě infekce HIV).

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klaritromycin a současně ONPRELEN k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o všech lécích, které užíváte.

Přípravek ONPRELEN s jídlem a pitím

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

ONPRELEN pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje a nástroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky, jako jsou závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl (a) byste řídit a obsluhovat stroje.

Tento přípravek obsahuje sacharózu.

Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE ONPRELEN UZIVA

Léčba bez dohledu lékaře (Výdej přípravku bez lékařského předpisu):

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Bez doporučení lékaře se ONPRELEN používá u dospělých k léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselá regurgitace).

Obvyklá dávka jsou dvě 10 mg tobolky nebo jedna 20 mg tobolka jednou denně po dobu 14 dnů. Navštivte vašeho lékaře, pokud po této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy může být nutné užívat tobolky 2-3 následující dny, aby došlo ke zlepšení příznaků.

Léčba pouze po poradě s lékařem (Výdej přípravku pouze na lékařský předpis):

Vždy užívejte ONPRELEN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete přípravek užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, je po dobu 4-8 týdnů obvyklá dávka 20 mg jednou denně. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu dalších 8 týdnů.

•    pokud se jícen zhojil, je obvyklá pokračovací dávka 10 mg jednou denně.

•    pokud jícen není poškozen, je obvyklá dávka 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):

   obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.

•    pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba žaludečních vředů:

   obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.

•    pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:

   obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou denně. Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):

   obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé léky):

   obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

   obvyklá dávka je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 týdne.

•    lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klaritromycin nebo metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom):

   obvyklá dávka je 60 mg denně.

•    lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:

   děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností vyšší než 10 kg mohou ONPRELEN užívat. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

•    děti starší než 4 roky mohou ONPRELEN užívat. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

•    lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klaritromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

•    Doporučuje se užívat tobolky ráno.

•    Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

•    Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek.

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

   tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným džusem (např. jablečný, pomerančový nebo ananasový) nebo jablečnou šťávou.

•    před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte hned nebo nejpozději do 30 minut.

•    abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku - nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil (a) více tobolek ONPRELEN než jste měl (a)

Jestliže jste užil (a) více přípravku ONPRELEN než se doporučuje, obraťte se přímo na lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl (a) užít tobolky ONPRELEN

Jestliže jste zapomněl (a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, vynechejte opomenutou dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, přestaňte ONPRELEN užívat a ihned kontaktujte lékaře:

•    náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká alergická reakce).

•    zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno puchýřovatění a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o "Stevens-Johnsonův syndrom" nebo "toxickou epidermální nekrolýzu".

•    žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Výše uvedené nežádoucí účinky, které jsou závažné a vyžadují pozornost lékaře, jsou vzácné. Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:

Velmi časté: vyskytuje se u více než 1 pacienta z 10.

Časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů ze 100.

Méně časté: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000.

Vzácné: vyskytuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000.

Velmi vzácné: vyskytuje se u méně než 1 pacienta z 10 000.

Neznámá frekvence: není známo (z dostupných dat nelze určit).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky

•    bolest hlavy.

•    vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.

•    pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky

•    otoky chodidel a kotníků.

•    zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo obratle

•    poruchy spánku (nespavost).

•    závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.

•    pocity závratě (vertigo).

•    změny krevních testů při kontrole funkce jater.

•    kožní vyrážka (raš), kopřivka a svědění kůže.

•    celková nepohoda (vyčerpanost) a ztráta energie.

Vzácné nežádoucí účinky

•    problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

•    alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.

•    nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.

•    neklid, zmatenost nebo deprese.

•    poruchy chuti.

•    problémy s viděním, např. neostré vidění.

•    náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).

•    sucho v ústech.

•    zánět dutiny ústní.

•    infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobena plísněmi.

•    mikroskopický zánět tlustého střeva

•    problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.

•    ztráta vlasů (plešatost).

•    kožní vyrážka po oslunění.

•    bolesti kloubů nebo    svalů.

•    závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).

•    zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

•    změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek).

•    agresivita.

•    vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).

•    závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.

•    náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza).

•    svalová slabost.

•    zvětšení prsů u mužů.

•    snížená hladina hořčíku    v krvi.

Četnost nežádoucích účinků není známa

vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů

Pokud užíváte ONPRELEN déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

ONPRELEN může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršený stav s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu).

Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval (a) lékaře o lécích, které užíváte.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK ONPRELEN UCHOVÁVAT

Blistr: uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička: uchovávejte při teplotě do 30 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních bod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek ONPRELEN obsahuje

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg nebo 20 mg.

Dalšími složkami jsou: zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), sodná sůl karboxymethylškrobu Typ A, natrium- lauryl-sulfát, povidon 30, hypromelosa 2910/6, dodekahydrát fosforečnanu sodného, disperse kopolymeru MA/EA 1:1, trietyl citrát, oxid titaničitý (E171), mastek.

Tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), hydroxid sodný, chinolinová žluť (E104), sodná sůl erythrosinu (E127);-pouze Onprelen 20, červený oxid železitý (E172); - pouze Onprelen 10, indigokarmín (E132), čištěná voda. Potisk: bílý inkoust [obsahuje šelak, propylenglykol, polivynilpyrolidon, hydroxid sodný, oxid titaničitý (E171)].

Jak přípravek ONPRELEN vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

ONPRELEN 10 - tvrdé želatinové tobolky, vrchní část červená s bílým potiskem "0" a spodní část oranžová s bílým potiskem "10", obsahující bílé až béžové mikropelety.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu:

a) HDPE lahvička uzavřená PP uzávěrem obsahující vysoušedlo (silikagel), krabička.

Velikosti balení: 14 nebo 28 tobolek.

b) PA/Al/PVC-Al blistr, krabička.

Velikost balení: 14 (2x 7) nebo 28 (4x 7) tobolek.

ONPRELEN 20 - tvrdé želatinové tobolky, vrchní část modrá s bílým potiskem "0" a spodní část oranžová s bílým potiskem "20", obsahující bílé až béžové mikropelety.

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu:

a) HDPE lahvička uzavřená PP uzávěrem obsahující vysoušedlo (silikagel), krabička.

Velikosti balení: 14 tobolek

b) PA/Al/PVC-Al blistr, krabička

Velikost balení: 14 (2x 7) tobolek

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis:

a) HDPE lahvička uzavřená PP uzávěrem obsahující vysoušedlo (silikagel), krabička.

Velikosti balení: 28 nebo 84 (2 x 42) tobolek.

b) PA/Al/PVC-Al blistr, krabička.

Velikost balení: 28 (4 x 7) nebo 84 (12 x 7) tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

GENERICON s.r.o., Praha, Česká Republika

Výrobce

TEVA Pharma S.L.U., c/C no. 4 Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

15.10.2015