Příbalový Leták

Ondansetron Ardez

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ondansetron Ardez, injekční roztok ondansetronum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml injekčního roztoku obsahuje ondansetronum 2 mg (jako ondansetroni hydrochloridum dihydricum 2,5 mg)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, voda na injekci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok 5 x 4ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní nebo intramuskulární podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


ARDEZ Pharma, spol s r.o., Kosoř, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 20/258/05-C 13 ČÍSLO ŠARŽE č.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte roztok, který je zakalený nebo obsahuje částice. Spotřebujte okamžitě po otevření.

Nespotřebovaný roztok musí být odborně znehodnocen.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Ondansetron Ardez, injekční roztok ondansetronum

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní a intramuskulární podání.

3.    POUŽITELNOST EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

8 mg/4 ml

6.    JINÉ

Ardez Pharma s r.o., Kosoř, Česká republika

3