Příbalový Leták

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 Mg

sp.zn.sukls196649/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90, složených převážně z 840 mg ethylesterů, a to 460 mg ethylesterů kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 380 mg ethylesterů kyseliny dokosahexaenové (DHA).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Světle žluté měkké tobolky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Stav po infarktu myokardu

Adjuvantní léčba v sekundární prevenci po infarktu myokardu, jako doplněk k jiné standardní terapii (např. statiny, protidestičkové léčivé přípravky, beta-blokátory, ACE inhibitory).

Hypertriglyceridemie

Při endogenní hypertriglyceridémii jako doplněk k dietě, pokud samotná dietní opatření nejsou dostatečná pro poskytnutí přijatelné odpovědi:

-    typ IV v monoterapii,

-    typ IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Stav po infarktu myokardu Jedna tobolka denně.

Hvpcrtriglvccridcmic

Úvodní dávka jsou dvě tobolky denně. Není-li dosaženo dostatečné odpovědi, může být dávka zvýšena na čtyři tobolky denně.

Tobolky se mohou užívat s jídlem, aby se předešlo zažívacím obtížím.

Starším pacientům ve věku nad 70 let nebo

K dispozici je pouze omezené klinické údaje týkající se užívání Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg.

Poruchou funkce ledvin

K dispozici je pouze omezené klinické údaje týkající se užívání Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg.

Porucha funkce jater

K dispozici nejsou žádné informace týkající se použití Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg pacientů s poruchou funkce jater (viz bod 4.4).

Pediatrická populace a dospívající

K dispozici nejsou žádné informace týkající se použití Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg u dětí a dospívajících.

Způsob podání

Tobolky se mohou užívat s jídlem, aby se předešlo zažívacím obtížím.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, sóju nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.1).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vzhledem ke středně závažnému zvýšení krvácivosti (při vysokém dávkování, tj. 4 tobolky denně) musí být pacienti užívající antikoagulační léčbu sledováni a dávka antikoagulancií musí být případně upravena (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Tato léčba nevylučuje potřebu dohledu, jaký je obvykle vyžadován u těchto pacientů.

Vezměte v úvahu zvýšenou krvácivost u pacientů s vysokým rizikem krvácení (např. při těžkém poranění, chirurgických zákrocích atd.).

Protože chybí data o účinnosti a bezpečnosti tohoto léčivého přípravku, jeho podávání dětem se nedoporučuje.

Během léčby přípravkem Omega 3-acid-ethyl esters 90 nastává pokles tvorby tromboxanu A2. Nebyl pozorován žádný významný účinek na jiné koagulační faktory. Některé studie s omega-3 kyselinami prokázaly prodloužení doby krvácení, ale doba krvácení hlášená v těchto studiích nepřesahovala běžné limity a nebyla příčinou klinicky významných případů krvácení.

Klinická data o použití přípravku Omacor u pacientů starších 70 let jsou omezená.

O použití přípravku u pacientů s poruchou funkce ledvin existují pouze omezené informace.

U některých pacientů bylo hlášeno malé, ale významné zvýšení (v rámci normálních hodnot) hodnot AST a ALT, avšak neexistují žádné údaje ukazující na zvýšené riziko pro pacienty s poruchou funkce jater. Hladiny ALT a AST musí být u pacientů s jakýmikoli

známkami poškození jater monitorovány (zvláště při vysokém dávkování, tj. 4 tobolky). Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 není určen k léčbě exogenní hypertriglyceridemie (typ I hyperchylomikronemie). Zkušenosti s podáváním přípravku u sekundární endogenní hypertriglyceridemie (zvláště u špatně kompenzovaného diabetu) jsou omezené.

Nejsou zkušenosti s podáváním přípravku u hypertriglyceridemie v kombinaci s fibráty.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia: viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 byl podáván společně s warfarinem bez krvácivých komplikací. Přesto však musí být při kombinaci přípravku Omega-3-acid ethyl esters 90 s warfarinem nebo při vysazení přípravku Omega-3-acid ethyl esters 90 zkontrolován protrombinový čas.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání Omega-3-acid ethyl esters 90 těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu. Potencionální riziko pro člověka není známé, a proto se nemá přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 užívat v době těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Údaje o vylučování přípravku Omega-3-acid ethyl esters 90 do mateřského mléka u zvířat ani u lidí nejsou k dispozici. Přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 se nemá podávat během kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl studován. Nicméně se předpokládá, že přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků je hodnocena dle následujících pravidel: .

Velmi časté (>1/10)_

Časté (>1/100 až <1/10)_

Méně časté (>1/1,000 až <1/100)_

Vzácné (>1/10,000 až <1/1,000)

Velmi vzácné (<1/10,000)_

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)>


Poruchy imunitního systému:

Vzácnéhypersenzitivita Poruchy metabolismu a výživy:

Méně časté:hyperglykémie, dna Poruchy nervového systému:

Méně časté: závrať, dysgeuzie (poruchy chuti), bolest hlavy Cévní poruchy:

Méně časté: hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté: epistaxe Gastrointestinální poruchy:

Časté: gastrointestinální poruchy (včetně abdominální distenze, abdominální bolesti, zácpy, průjmu,dyspepsie, flatulence, říhání, refluxní choroba jícnu, nauzea nebo zvracení)

Méně časté: gastrointestinální krvácení Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: poruchy jater (včetně zvýšení transamináz, zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení aspartátaminotransferázy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté: vyrážka Vzácné: kopřivka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nejsou žádná zvláštní doporučení.

Léčba má být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: omega-3-triglyceridy, včetně dalších esterů a kyselin. ATC kód: C10AX06.

Polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA), jsou esenciální mastné kyseliny.

Omega-3-acid ethyl esters 90 ovlivňuje lipidy v plazmě snížením hladiny triglyceridů následkem poklesu VLDL (lipoproteiny s velmi malou hustotou). Látka také působí na hemostázu a krevní tlak.

Omega-3-acid ethyl esters 90 tlumí syntézu triglyceridů v játrech, protože EPA a DHA jsou slabé substráty pro enzymy, které jsou zodpovědné za syntézu triglyceridů a inhibují esterifikaci ostatních mastných kyselin.

Zvýšení beta-oxidace mastných kyselin v jaterních peroxisomech také přispívá k poklesu triglyceridů, a to snížením množství volných mastných kyselin, které jsou k dispozici pro jejich syntézu. Inhibice této syntézy snižuje hladinu VLDL.

Omega-3-acid ethyl esters 90 zvyšuje LDL-cholesterol u některých pacientů s hypertriglyceridemií. Zvýšení HDL-cholesterolu je pouze malé, podstatně nižší než po podání fibrátů, a toto zvýšení není trvalé.

Dlouhodobý vliv na snížení lipidů (po více než jednom roce) není znám. Dále není znám významný důkaz toho, že snížení hladiny triglyceridů snižuje riziko ischemické choroby srdeční.

Během léčby přípravkem Omega-3-acid ethyl esters 90 nastává pokles tvorby tromboxanu A2 a mírné zvýšení krvácivosti. Významný vliv na jiné koagulační faktory nebyl pozorován.

V Itálii proběhla multicentrická, randomizovaná, otevřená studie GISSI-Prevenzione Study. Studie se zúčastnilo 11 324 pacientů, kteří nedávno prodělali infarkt myokardu (< 3 měsíce) a kteří dostávali doporučenou preventivní léčbu spojenou se středozemní dietou. Byli randomizováni k léčbě přípravkem Omega-3-acid ethyl esters 90 (n=2 836), vitaminem E (n=2 830), přípravkem Omega-3-acid ethyl esters 90 + vitamin E (n=2 830) nebo nedostávali žádnou léčbu (n=2 828).

Výsledky pozorované během 3,5 roku podávání přípravku Omega-3-acid ethyl esters 90 v dávce 1 g denně ukázaly signifikantní snížení kombinovaného cílového parametru zahrnujícího všechny příčiny úmrtí, nefatální infarkty myokardu a nefatální cévní mozkové příhody (snížení relativního rizika o 15 % [2-26] při p=0,0226 u pacientů užívajících samotný přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 v porovnání s kontrolami a o 10 % [1-18] a p=0,0482 u pacientů užívajících přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 spolu nebo bez vitaminu E). Dála se ukázalo snížení u druhého, předem specifikovaného cílového parametru zahrnujícího úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkty myokardu a nefatální cévní mozkové příhody (snížení relativního rizika o 20 % [5-32] při p=0,0082 u pacientů užívajících samotný přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 v porovnání s kontrolami a o 11 % [1-20] při p=0,0526 u pacientů užívajících přípravek Omega-3-acid ethyl esters 90 spolu nebo bez vitaminu E). Sekundární analýza všech složek primárních cílových parametrů ukázala signifikantní snížení všech příčin úmrtí a úmrtí z kardiovaskulárních příčin, avšak žádný pokles nefatálních kardiovaskulárních příhod nebo fatálních a nefatálních cévních mozkových příhod.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Během vstřebávání a po něm probíhá metabolismus omega-3 mastných kyselin třemi hlavními cestami:

-    Mastné kyseliny jsou nejdříve transportovány do jater, kde jsou zabudovány do různých typů lipoproteinů a potom přecházejí do periferních zásob lipidů.

-    Fosfolipidy buněčných membrán jsou nahrazeny lipoproteinovými fosfolipidy a mastné kyseliny pak mohou působit jako prekursory různých eikosanoidů.

-    Většina je oxidována a slouží jako zdroj energie.

Koncentrace omega-3 mastných kyselin, EPA a DHA ve fosfolipidech plazmy odpovídá EPA a DHA, které jsou zabudovány do buněčných membrán.

Studie farmakokinetiky na zvířatech prokázaly, že probíhá úplná hydrolýza ethylesteru, doprovázená dostatečnou absorpcí a inkorporací EPA a DHA do fosfolipidů a esterů cholesterolu v plazmě.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Navíc neklinická literární data o farmakologické bezpečnosti ukazují, že zde není žádné nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky:

Tokoferol-alfa (může obsahovat rostlinný olej, např. sójový olej)

Obal tobolky:

Želatina

Glycerol

Čištěná voda

Střední nasycené triacylglyceroly Slunečnicový lecithin

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky

Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg má být spotřebován do 100 dnů po otevření lahvičky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a velikost balení

Bílá (HDPE) lahvička

-    1 x 20 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 28 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 30 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 60 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 100 měkkých želatinových tobolek

-    10 x 28 měkkých želatinových tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

106 Marathonos Ave.

153 44 Gerakas, Athény Řecko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

31/576/12-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2012

10.    DATUM REVIZE TEXTU

28.1.2016

8