Příbalový Leták

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 Mg

sp.zn.sukls196649/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg užívat

3.    Jak se přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg a k čemu se používá

Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg obsahuje vysoce purifikované omega-3 polynenasycené mastné kyseliny. Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg patří do skupiny léků snižujících hladinu cholesterolu a triglyceridů.

Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg se používá:

•    společně s dalšími léčivými přípravky k léčbě po srdečním infarktu,

•    k léčbě určitých forem zvýšení hladin triglyceridů (tuků) v krvi poté, co nestačila změna diety.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg užívat

Neužívejte přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže cokoli z výše uvedeného pro Vás platí, neužívejte tento léčivý přípravek a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

•    budete mít nebo jste v nedávné době prodělal(a) operaci,

•    jste v nedávné době prodělal(a) úraz,

•    máte potíže s ledvinami,

•    máte diabetes, který není kontrolovaný,

•    máte problémy s játry. Váš lékař bude pomocí krevních testů monitorovat jakékoli účinky, které může přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg mít na Vaše játra.

Pokud cokoli z výše uvedeného pro Vás platí, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.

Děti

Děti tento léčivý přípravek nesmí užívat.

Starší pacienti

Pokud je Vám více než 70 let, užívejte přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg s opatrností.

Další léčivé přípravky a přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte léčivé přípravky pro zastavení tvorby krevních sraženin ve Vašich tepnách, jako například warfarin, může u Vás být nutné provést další krevní testy a obvyklá dávka Vašeho léčivého přípravku na ředění krve může být změněna.

Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg s jídlem a pitím

Tobolky se mají užívát v době jídla. To pomáhá snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucích účinků, které postihují oblast uvnitř a okolo žaludku (gastrointestinální trakt).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U tohoto léčivého přípravku není pravděpodobné, že by ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo používat a obsluhovat jakékoli nástroje nebo stroje.

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg obsahuje sójový olej.

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, tento lék nepoužívejte.

3. Jak se přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynu svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Tobolky spolkněte a zapijte je vodou.

•    Tobolky můžete užívat v době jídla, abyste snížil(a) gastrointestinální nežádoucí účinky.

•    Váš lékař rozhodne, jak dlouho budete léčivý přípravek užívat.

Dávka po srdečním infarktu

Doporučená dávka přípravku je jedna tobolka denně.

Dávka k léčbě vysokých hladin triglyceridů v krvi (vysoká hladina tuku v krvi neboli hypertriglyceridémie)

Obvyklá dávka jsou dvě tobolky denně, podle doporučení lékaře.

Pokud léčivý přípravek nemá v této dávce dostatečný účinek, může Váš lékař zvýšit dávku na 4 tobolky denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) více léčivého přípravku, než jste měl(a), nemusíte mít obavy, protože není pravděpodobné, že by to vyžadovalo zvláštní léčbu. Měl byste se však poradit s lékařem nebo lékárníkem o další rady.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg

Pokud zapomenete užít dávku, vezměte si jednu, co nejdříve si vzpomenete, pokud již není téměř čas na další dávku, v takovém případě užijte další dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku(dvakrát dávka doporučená vaším lékařem), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky, které mohou při léčbě tímto léčivým přípravkem nastat:

Časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 10 lidí/

•    žaludeční obtíže jako nadýmání břicha, bolest, zácpa, průjem, zažívací potíže (dyspepsie), plynatost, říhání, reflux (zpětný tok) kyselin, nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení

Méně časté nežádoucí účinky ( mohou postihnout až 1 z 100 lidí):

•    vysoká hladina cukru v krvi

•    dna

•    závrať,

•    problémy s chutí,

•    bolest hlavy

•    nízký krevní tlak

•    krvácení z nosu

•    krev ve stolici

•    vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

•    alergické reakce

•    vyrážka spojená se zarudnutím a s pupeny na kůži (kopřivka)

•    poruchy funkce jater s možnými změnami výsledků určitých krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg při teplotě nad 25°C. Chraňte před mrazem.

Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg mají být použity do 100 dnů po otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg obsahuje

Jedna tobolka obsahuje 1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90, složených převážně z 840 mg ethylesterů, a to 460 mg ethylesterů kyseliny eikosapentaenové (EPA) a 380 mg ethylesterů kyseliny dokosahexaenové (DHA).

Jádro tobolky je tvořeno:

tokoferol-alfa (může obsahovat rostlinný olej, např. sójový olej).

Obal tobolky tvoří: želatina, glycerol, čištěná voda, střední nasycené triacvlglvcerolv a slunečnicový lecithin.

Jak přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg jsou průhledné měkké želatinové tobolky, obsahující světle žlutý olej.

Přípravek Omega-3-Acid Ethyl Esters 90 Pharmanel 1000 mg je k dispozici v následujících velikostech balení:

-    1 x 20 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 28 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 30 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 60 měkkých želatinových tobolek

-    1 x 100 měkkých želatinových tobolek

-    10 x 28 měkkých želatinových tobolek

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.

106 Marathonos Ave.

153 44 Gerakas, Athény Řecko

Výrobce:

One-Pharma S.A.

60th km National Road Atény-Lamia

320 09 Schimatari, Viotia

Řecko

Přidání alternativního centra pro uvolnění šarže pouze v Německu (mimo kontrolu nebo testování šarže)

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG Sudwestpark 50 90449 Nurnberg Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo: Omega-3 Heumann 1000 mg Weichkapseln Řecko: SEA-OIL 1000mg KayáKia, ^a^ará

Španělsko: Ácidos omega 3 TARBIS 1.000 mg cápsulas blandas EFG Nizozemsko: Omega-3 vetzuren ethylesters 90 Pharmanel1000 mg zachte Capsules Portugalsko: Ésteres etílicos 90 dos ácidos ómega-3 PharmanelVelká Británie: Teromeg 1000mg Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28.1.2016

5