Příbalový Leták

Omacor

sp.zn.sukls172749/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Omacor, 1000 mg, měkké tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90.....................................1000 mg, odpovídá 840 mg

ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum (DHA), zahrnující 460 mg EPA a 380 mg DHA

Úplný seznam pomocných látek: viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Měkké, podlouhlé, průhledné želatinové tobolky obsahující světle žlutý olej.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Stav po infarktu myokardu

Podpůrná terapie v sekundární prevenci po infarktu myokardu spolu se standardní léčbou (např. statiny, protidestičkové léčivé přípravky, betablokátory, ACE inhibitory).

Hypertriglyceridemie

Při endogenní hypertriglyceridemii jako doplněk k dietě, pokud samotná dietní opatření nejsou dostatečná. Podává se u hypertriglyceridemie typu IV v monoterapii a u typu IIb/III v kombinaci se statiny, není-li kontrola triglyceridů dostatečná.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Stav po infarktu myokardu Jedna tobolka denně.

Hypertriglyceridemie

Úvodní dávka jsou dvě tobolky denně. Není-li dosaženo žádané odpovědi, může být dávka zvýšena na čtyři tobolky denně.

Tobolky se mají užívat s jídlem, aby se předešlo zažívacím obtížím.

O použití přípravku Omacor u pacientů starších 70 let a pacientů s poruchou funkce ledvin existují pouze omezená klinická data (viz bod 4.4).

O použití přípravku Omacor u dětí a dospívajících nebo u pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné informace (viz bod 4.4).

4.3.    Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku, sóju nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Vzhledem ke středně závažnému zvýšení krvácivosti při vysokém dávkování (tj. 4 tobolky denně) musí být pacienti užívající antikoagulační léčbu sledováni a dávka antikoagulancií musí být případně upravena (viz bod 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Tato léčba nevylučuje potřebu dohledu, jaký je obvykle vyžadován u těchto pacientů.

Užívání přípravku Omacor může zvýšit krvácivost u pacientů s vysokým rizikem krvácení (např. při těžkém poranění, chirurgických zákrocích apod.).

Protože chybí data o účinnosti a bezpečnosti podávání přípravku Omacor dětem, nedoporučuje se jim podávat tento přípravek.

Během léčby přípravkem Omacor nastává pokles tvorby tromboxanu A2. Nebyl pozorován žádný významný účinek na jiné koagulační faktory. Některé studie s omega-3 kyselinami prokázaly prodloužení doby krvácení, ale doba krvácení hlášená v těchto studiích nepřesahovala běžné limity a nebyla příčinou klinicky významných případů krvácení.

Klinická data o použití přípravku Omacor u pacientů starších 70 let jsou omezená.

O použití přípravku u pacientů s poruchou funkce ledvin existují pouze omezené informace.

U některých pacientů bylo hlášeno malé, ale významné zvýšení (v rámci normálních hodnot) hodnot AST a ALT, avšak neexistují žádné údaje ukazující na zvýšené riziko pro pacienty s poruchou funkce jater. Hladiny ALT a AST musí být u pacientů s jakýmikoli známkami poškození jater monitorovány (zvláště při vysokém dávkování, tj. 4 tobolky).

Omacor není určen k léčbě exogenní hypertriglyceridemie (typ I hyperchylomikronemie). Zkušenosti s podáváním přípravku u sekundární endogenní hypertriglyceridemie (zvláště u špatně kompenzovaného diabetu) jsou omezené.

Nej sou zkušenosti s podáváním přípravku u hypertriglyceridemie v kombinaci s fibráty.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia: viz bod 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití.

Omacor byl podáván spolu s warfarinem bez krvácivých komplikací. Avšak při kombinaci přípravku Omacor s warfarinem nebo při vysazení přípravku Omacor musí být kontrolován protrombinový čas.

4.6.    Těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Omacor těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu. Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto přípravek Omacor nesmí být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Údaje o vylučování přípravku Omacor do mateřského mléka u zvířat ani u lidí nejsou k dispozici. Omacor nesmí být během kojení podáván.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl studován. Nicméně se předpokládá, že přípravek Omacor nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8.    Nežádoucí účinky

Frekvence nežádoucích účinků jsou následující: velmi časté (> 1/10), časté (>1/100 až < 1/10), méně časté (>1/1 000 až < 1/100), vzácné (>1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Poruchy imunitního systému:

Vzácné: přecitlivělost Poruchy metabolismu a výživy:

Méně časté: hyperglykemie, dna Poruchy nervového systému:

Méně časté: závratě, dysgeuzie (poruchy chuti), bolest hlavy Cévní poruchy:

Méně časté: hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté: epistaxe Gastrointestinální poruchy:

Časté: gastrointestinální poruchy (včetně abdominální distenze, abdominální bolesti, zácpy, průjmu, dyspepsie, flatulence, říhání, gastroezofageálního refluxního onemocnění, nauzey nebo zvracení)

Méně časté: gastrointestinální krvácení

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: poruchy jater (včetně zvýšení transamináz, zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení aspartátaminotransferázy)

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté: vyrážka Vzácné: kopřivka

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9.    Předávkování

Nejsou žádná zvláštní doporučení. Léčba má být symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Omega-3-triglyceridy, včetně ostatních esterů a kyselin ATC kód: C10AX06

Skupina nenasycených omega-3 mastných kyselin, eikosapentaenová kyselina (EPA) a dokosahexaenová kyselina (DHA), jsou esenciální mastné kyseliny.

Omacor ovlivňuje lipidy v plasmě snížením hladiny triglyceridů následkem poklesu VLDL (very low density lipoprotein). Přípravek působí také na hemostázu a krevní tlak.

Omacor tlumí syntézu triglyceridů v játrech, protože EPA a DHA jsou nedokonalé substráty pro enzymy, které jsou zodpovědné za syntézu triglyceridů a inhibují esterifikaci ostatních mastných kyselin.

Zvýšení beta-oxidace mastných kyselin v jaterních peroxisomech také přispívá k poklesu triglyceridů, a to snížením množství volných mastných kyselin, které jsou k dispozici pro jejich syntézu. Inhibice této syntézy snižuje hladinu VLDL.

Omacor zvyšuje LDL-cholesterol u některých pacientů s hypertriglyceridemií. Zvýšení HDL-cholesterolu je pouze malé, signifikantně nižší než po podání fibrátů. Toto zvýšení není trvalé.

Dlouhodobý vliv na snížení hladiny lipidů (po více než jednom roce) není znám.

Významný důkaz toho, že snížení hladiny triglyceridů snižuje riziko ischemické choroby srdeční, není znám.

Během léčby přípravkem Omacor nastává pokles tvorby tromboxanu A2 a mírné zvýšení krvácivosti. Významný vliv na jiné koagulační faktory nebyl pozorován.

V Itálii proběhla multicentrická, randomizovaná, otevřená studie GISSI-Prevenzione study. Studie se zúčastnilo 11 324 pacientů po nedávno proběhlém infarktu myokardu (méně než 3 měsíce). Pacienti dostávali doporučenou preventivní léčbu spojenou se středozemní dietou. Byli náhodně rozděleni a dostávali Omacor (n= 2 836), vitamin E (n= 2 830), Omacor + vitamin E (n= 2 830) nebo nedostávali žádnou léčbu (n= 2 828).

Výsledky pozorované během 3 a půl roku podávání přípravku Omacor v dávce 1 g denně ukázaly signifikantní snížení kombinovaných cílů studie zahrnujících všechny příčiny smrti, nefatální infarkty myokardu a nefatální mozkové příhody (snížení relativního rizika o 15 % [2-26] p=0,0226 u pacientů užívajících Omacor samotný v porovnání s kontrolami a o 10 % [1-18] p=0,0482 u pacientů užívajících Omacor spolu nebo bez vitaminu E). Ukázalo se snížení předem specifikovaných dalších cílů studie zahrnujících úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkty myokardu a nefatální mozkové příhody (snížení relativního rizika o 20 % [5-32] p=0,0082 u pacientů užívajících Omacor samotný v porovnání s kontrolami a o 11 % [1-20] p=0,0526 u pacientů užívajících Omacor spolu nebo bez vitaminu E). Sekundární analýza ukázala signifikantní snížení všech příčin smrti a smrti z kardiovaskulárních příčin, ale ne pokles nefatálních kardiovaskulárních příhod nebo fatálních a nefatálních mozkových příhod.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Během vstřebávání a po něm probíhá metabolismus omega-3 mastných kyselin třemi hlavními cestami:

-    mastné kyseliny jsou nejprve transportovány do jater, kde jsou zabudovány do lipoproteinů a potom

přecházejí do periferních zásob lipidů

-    fosfolipidy buněčných membrán jsou nahrazeny lipoproteinovými fosfolipidy a mastné kyseliny

mohou pak působit jako prekursory různých eikosanoidů

-    většina je oxidována a slouží jako zdroj energie.

Koncentrace omega-3 mastných kyselin, EPA a DHA ve fosfolipidech plasmy odpovídá EPA a DHA, které jsou inkorporovány do buněčných membrán.

Studie farmakokinetiky na zvířatech prokázaly, že probíhá úplná hydrolýza ethylesteru, doprovázená dostatečnou absorpcí a inkorporací EPA a DHA do fosfolipidů a esterů cholesterolu v plasmě.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Navíc neklinická literární data o farmakologické bezpečnosti ukazují, že zde není žádné nebezpečí pro člověka.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek

Obsah tobolky: tokoferol alfa Tobolka: želatina glycerol čištěná voda

střední nasycené triacylglyceroly lecithin (sója)

6.2.    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti 3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Chraňte před mrazem.

6.5.    Druh obalu a obsah balení

Bílá lahvička z polyethylenu o vysoké hustotě (HDPE).

Obsah balení:

-    1x20 tobolek

-    1x28 tobolek

-    1x30 tobolek

-    1x60 tobolek

-    1x100 tobolek

-    10x28 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327 Lysaker, Norsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

31/366/05-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.10.2005/20.7.2006

10.    DATUM REVIZE TEXTU

17.3.2015

6