Příbalový Leták

Omacor

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omacor, 1000 mg, měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje:

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 1000 mg

odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum (DHA), zahrnující 460 mg EPA, 380 mg DHA a 4 mg antioxidantu d-alfa-tokoferolu (smíchaný s rostlinným olejem, např. se sójovým olejem)


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Může obsahovat sójový olej (pro další údaje viz příbalovou informaci)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20, 28, 30, 60, 100, 10x28 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 250 C. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327 Lysaker, Norsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 31/366/05-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Omacor


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omacor, 1000 mg, měkké tobolky Omega-3 acidorum esteri ethylici 90


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje:

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90 1000 mg

odpovídá 840 mg ethylicosapentum (EPA) a ethyldoconexentum (DHA), zahrnující 460 mg EPA, 380 mg DHA a 4 mg antioxidantu d-alfa-tokoferolu (smíchaný s rostlinným olejem, např. se sójovým olejem)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Může obsahovat sójový olej (pro další údaje viz příbalovou informaci)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20, 28, 30, 60, 100, 10x28 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Neuchovávejte při teplotě nad 250 C. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Pronova BioPharma Norge AS, P.O. Box 420, NO-1327 Lysaker, Norsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 31/366/05-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU