Příbalový Leták

Omacor

sp.zn.sukls172749/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OMACOR 1000 mg měkké tobolky

Omega-3 acidorum esteri ethylici 90

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Omacor a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Omacor užívat

3.    Jak se Omacor užívá

4.    Možné nežádoucí účinky 5 Jak Omacor uchovávat 6. Další informace

1. CO JE OMACOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Omacor obsahuje vysoce čištěné omega-3 polynenasycené mastné kyseliny.

Omacor patří do skupiny přípravků snižujících cholesterol a triglyceridy.

Omacor se užívá:

•    spolu s jinými léky k léčbě po srdečním infarktu

•    k léčbě určitých forem zvýšených triglyceridů (tuků) v krvi poté, kdy dietní opatření nejsou dostatečná

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OMACOR UŽÍVAT Neužívejte Omacor jestliže:

•    jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Omacor (viz bod Důležité informace o některých složkách přípravku a bod 6. Další informace)

Jestliže se Vás některá z výše uvedených informací týká, neužívejte tento přípravek a poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Omacor je zapotřebí jestliže:

•    máte plánovaný nebo jste nedávno měl(a) chirurgický zákrok

•    j ste měl(a) nedávno úraz

•    máte potíže s ledvinami

•    máte cukrovku, která není stabilizovaná

•    máte potíže s játry. Váš lékař bude pomocí krevních testů sledovat všechny účinky, které může mít Omacor na játra.

Jestliže pro Vás některá z výše uvedených informací platí, poraďte se před použitím přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Užíváte-li léky na zastavení tvorby krevních sraženin v tepnách, jako je warfarin, budete potřebovat zvláštní krevní testy a je možné, že obvyklé dávky Vašich léků na snížení krevní srážlivosti budou vyžadovat změnu.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Omacor s jídlem a pitím

Měl(a) byste užívat tobolky s jídlem, aby se omezila možnost vzniku nežádoucích zažívacích obtíží (gastrointestinální obtíže).

Použití u starších pacientů

Je-li Vám více než 70 let, užívejte Omacor opatrně.

Použití u dětí

Děti nemají tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste tento lék užívat. Můžete ho užívat pouze za podmínky, že Váš lékař rozhodne, že přípravek je pro Vás naprosto nezbytný.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by tento přípravek mohl ovlivnit Vaši schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhu nástrojů či strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku

Omacor může obsahovat sój ový olej. Jestliže j ste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. JAK SE OMACOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Omacor přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

•    Zapíjejte tobolky vodou.

•    Užívejte tobolky s jídlem, aby se omezil(a) možnost vzniku nežádoucích zažívacích obtíží.

•    Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte tento lék užívat.

Dávkování po srdečním infarktu

Obvyklá dávkaje jedna tobolka denně.

Dávkování při léčbě vysoké hladiny triglyceridů v krvi (vysoké hladiny tuku v krvi nebo hypertriglyceridemie)

Obvyklá dávka jsou 2 tobolky denně, podle doporučení lékaře. Není-li při této dávce dosaženo žádané odpovědi, může lékař dávku zvýšit na 4 tobolky denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Omacor, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně užil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), neobávejte se. Není pravděpodobné, že byste potřeboval(a) zvláštní léčbu. Měl(a) byste se však poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Omacor

Jestliže jste vynechal(a) svou dávku, vezměte si ji, až si to uvědomíte. Pokud je již téměř čas na další dávku, neberte si vynechanou dávku a vezměte si další obvyklou dávku. Nezdvojujte následující dávku (dvakrát větší dávka než kterou Vám doporučil lékař), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Omacor nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto přípravku se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů ze 100):

•    břišní/žaludeční obtíže jako nadýmání břicha, bolest, zácpa, průjem, zažívací potíže (dyspepsie),

plynatost, říhání, reflux (zpětný tok) kyselin, pocit nevolnosti (nauzea) a zvracení

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 1 000):

•    vysoká hladina cukru v krvi

•    dna

•    závratě

•    poruchy chuti

•    bolest hlavy

•    nízký krevní tlak

•    krvácení z nosu

•    krev ve stolici

•    vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 až 10 uživatelů z 10 000):

•    alergické reakce

•    vyrážka spojená se zarudnutím a s pupeny na kůži (kopřivka)

•    poruchy funkce jater s možnými změnami výsledků určitých krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK OMACOR UCHOVÁVAT

•    Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

•    Nepoužívejte Omacor po ukončení doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

•    Neuchovávejte Omacor při teplotě nad 25 °C. Chraňte před mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE Co Omacor obsahuje

Léčivými látkami jsou omega-3 acidorum esteri ethylici,

1000 mg omega-3 acidorum esteri ethylici 90 zahrnuje 460 mg ethylicosapentum (EPA) a 380 mg ethyldoconexentum (DHA) (tyto látky se nazývají omega-3 polynenasycené mastné kyseliny) a 4 mg antioxidantu d-alfa-tokoferolu (smíchaný s rostlinným olejem, např. se sójovým olejem).

Měkká tobolka je tvořena želatinou, glycerolem a čištěnou vodou.

Jak Omacor vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky přípravku Omacor jsou průhledné, měkké, želatinové tobolky obsahující světle žlutý olej. Existují tyto velikosti balení přípravku Omacor:

-    1 x 20 tobolek

-    1 x 28 tobolek

-    1 x 30 tobolek

-    1 x 60 tobolek

-    1 x 100 tobolek

-    10 x 28 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce přípravku Omacor je:

Pronova BioPharma Norge AS

P.O. Box 420

NO-1327 Lysaker

Norsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.3.2015

5