Příbalový Leták

Oftabrim 2 Mg/Ml Oční Kapky, Roztok

Sp. zn. sukls177502/2012

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Oftabrim 2 mg/ml oční kapky, roztok

brimonidini tartras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje údaje, které jsou Vás důležité.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Oftabrim a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftabrim používat

3.    Jak se přípravek Oftabrim používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Oftabrim uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Oftabrim a k čemu se používá

Přípravek Oftabrim obsahuje léčivou látku brimonidin-tartarát, který snižuje tlak v oku.

Přípravek Oftabrim se používá ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku..

Může se používat samostatně, pokud se nesmějí podávat oční kapky s betablokátory, nebo v kombinaci s dalšími očními kapkami v případě, že přípravek Oftabrim sám nedostatečně snižuje zvýšený nitrooční tlak při léčbě glaukomu s otevřeným úhlem nebo při oční hypertenzi (zvýšený nitrooční tlak).

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oftabrim používat Nepoužívejte přípravek Oftabrim

•    jestliže jste alergický(á) na brimonidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    u novorozenců a malých dětí mladších 2 let

•    jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo jiné přípravky k léčbě deprese Musíte informovat svého lékaře, pokud užíváte jakýkoliv lék k léčbě deprese.

•    jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Oftabrim se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    Pokud má být přípravek Oftabrim podáván dětem od 2 do 12 let, protože v této věkové skupině se jeho použití nedoporučuje.

-    Pokud trpíte nebo jste někdy trpěl(a) depresí, omezením duševních schopností, sníženým zásobováním mozku krví, srdečními problémy, poruchou krevního zásobení končetin nebo poruchou krevního tlaku.

-    Pokud máte nebo jste někdy měl(a) poruchu funkce ledvin nebo jater.

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, poraďte se před použitím přípravku Oftabrim s lékařem.

Děti a dospívající

Přípravek Oftabrim se nedoporučuje používat u dětí do 12 let. Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí mladších 12 let nebyla dosud stanovena. To je zvláště důležité u dětí mladších 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Oftabrim

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo, které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

-    léky proti bolesti (analgetika), sedativa, opiáty, barbituráty, nebo pokud pravidelně konzumujete alkohol,

anestetika,

-    léky k léčbě onemocnění srdce nebo léky na snížení krevního tlaku,

-    léky, které mohou ovlivňovat metabolismus, jako je chlorpromazin, methylfenidát a reserpin,

-    léky, které působí na stejný receptor jako přípravek Oftabrim, například isoprenalin a prazosin,

-    inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) a další léky k léčbě deprese,

-    jakékoli další léky, i když nesouvisí s Vaším očním onemocněním,

-    nebo pokud se dávka některého Vašeho současně užívaného léku změnila.

Může to ovlivnit Vaši léčbu přípravkem Oftabrim.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Oftabrim může způsobit rozmazané vidění nebo poruchy vidění, především v noci nebo při snížené viditelnosti.

Přípravek Oftabrim může také u některých pacientů způsobovat ospalost nebo únavu.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv z těchto příznaků, neřiďte ani nepoužívejte stroje, dokud tyto příznaky zcela nevymizí.

Přípravek Oftabrim obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid

Tato konzervační látka může způsobit podráždění očí a zbarvení měkkých kontaktních čoček. Vyhněte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, vyjměte je z oka před aplikací přípravku a po jeho podání vyčkejte15 minut, než si je opět nasadíte.

3. Jak se přípravek Oftabrim používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (včetně starších pacientů)

Doporučená dávka je jedna kapka do postiženého oka (očí), dvakrát denně přibližně po 12 hodinách.

Použití u dětí mladších 12 let

Přípravek Oftabrim se nesmí používat u dětí mladších 2 let.

Přípravek Oftabrim se nedoporučuje pro použití u dětí (od 2 let do 12 let).

Pokyny pro použití

Přípravek Oftabrim se dodává ve formě očních kapek. Před podáním očních kapek si vždy umyjte ruce. V příbalové informaci je uvedeno, kolik kapek máte při každé dávce aplikovat. Pokud používáte přípravek Oftabrim s jinými očními kapkami, počkejte 15 minut mezi vkápnutím přípravku Oftabrim a dalších očních kapek.

Oční kapky aplikujte následujícím způsobem:

1.    Zakloňte hlavu a dívejte se vzhůru.

2.    Jemně stáhněte dolní víčko dolů tak, aby se vytvořila malá kapsa.

3.    Stiskněte kapací lahvičku obrácenou dnem nahoru, aby došlo ke vkápnutí kapky do Vašeho oka.

4. Uvolněte dolní víčko, zavřete oko, setřete přebývající tekutinu, stiskněte slzný váček ve vnitřním očním koutku na dobu 1 minuty.

Nedotýkejte se hrotem kapátka okolí Vašich očí nebo čehokoliv jiného.

Ihned po použití zavřete lahvičku šroubovacím uzávěrem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Oftabrim, než jste měl(a)

Dospělí

U dospělých, kteří si nakapali více kapek, než je předepsáno, byly hlášené nežádoucí účinky podobné nežádoucím účinkům u přípravku obsahujícího briminidin- tartarát.

U dospělých, kteří náhodně požili přípravek Oftabrim, se objevil pokles krevního tlaku, který byl u některých pacientů následovaný zvýšením krevního tlaku. Pokud k tomu dojde, ihned kontaktujte svého lékaře.

Děti

Závažné nežádoucí účinky byly hlášené u dětí, které náhodně požily přípravek obsahující brimidin-tartarát. Příznaky zahrnují ospalost, ochablost, nízkou tělesnou teplotu, bledost a dechové potíže. Pokud k tomu dojde, kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Dospělí a děti

Pokud byl přípravek Oftabrim náhodně požit nebo pokud jste užil(a) více přípravku Oftabrim, než jste měl(a), kontaktujte prosím okamžitě svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Oftabrim

Pokud zapomenete použít dávku, vkápněte si ji, co nejdříve si vzpomenete. Pokud je však již téměř čas na další dávku, zapomenutou dávku úplně vynechejte a pokračujte v normálním dávkování.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Oftabrim

Aby byl přípravek Oftabrim účinný, musí se používat každý den. Nepřestávejte používat přípravek Oftabrim, dokud vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Poruchy oka

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů):

-    Podráždění oka (zarudnutí oka, pálení, píchání, pocit cizího tělíska v oku, svědění, uzlíky nebo bílé skvrny na spojivce).

-    Rozmazané vidění

-    Alergická reakce v oku

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů):

-    Místní podráždění (zánět a otok víčka, otok spojivky, zalepené oči, bolesti a slzení)

-    Citlivost na světlo

-    Eroze na povrchu oka a tvorba skvrn

-    Pocit suchého oka

-    Zbělení spojivky

-    Abnormální vidění

-    Zánět spojivky

Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-    Zánět oka

-    Zúžení zornic

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

-    Svědění očních víček

Celkové poruchy

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů):

-    Bolest hlavy

-    Sucho v ústech

-    Únava/ospalost

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů):

-    Závrať

-    Příznaky podobné chřipce

-    Žaludeční potíže

-    Změny chuti

-    Celková slabost

Méně časté (může postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-    Deprese

-    Bušení srdce nebo změny srdečního rytmu

-    Suchost nosní sliznice

-    Celkové alergické reakce

Vzácné (může postihnout až 1 z 1000 pacientů):

-    Dušnost

Velmi vzácné (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-    Nespavost

-    Mdloby

-    Vysoký krevní tlak

-    Nízký krevní tlak

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

- Kožní reakce zahrnující zarudnutí, otok obličeje, svědění, vyrážku a rozšíření krevních cév.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. A to i v případě jakýchkoli možných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte přípravek Oftabrim po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po 28 dnech od otevření lahvičku zlikvidujte a to i v případě, že v ní ještě nějaké kapky zůstaly. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Oftabrim obsahuje

Léčivou látkou je: briminidini tartras

Jeden ml roztoku obsahuje brimonidini tartras 2 mg, což odpovídá brimonidinum 1,3 mg.

Jedna kapka roztoku obsahuje brimonidini tartras 65,2 mikrogramů, což odpovídá brimonidinum 43 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, polyvinylalkohol, dihydrát natrium-citrátu , monohydrát kyseliny citrónové, chlorid sodný, čištěná voda, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), hydroxid sodný (pro úpravu pH).

Jak přípravek Oftabrim vypadá a co obsahuje toto balení

Roztok je čirý, zelenožlutý až světle zelenožlutý roztok očních kapek v plastové lahvičce.

Jedna lahvička obsahuje 5 ml roztoku očních kapek.

Velikost balení: 1 x 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Jadran-Galenski laboratorij, d.o.o. Ljubljana Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana Slovinsko

Výrobce:

Jadran-Galenski laboratorij d.d.

Pulac 4A, 51000 Rijeka,

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod následujícími názvy:

Dánsko: Oftabrim 2 mg / ml 0jendráber, opl0sning Slovenská republika: Oftabrim 2 mg/ml očná roztoková instilácia

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015