Příbalový Leták

Nasivin Sensitive 0,05%

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Nasivin Sensitive 0,05%

Nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Nosní sprej, roztok 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Přípravek je možno po prvním otevření používat 1 rok.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Selbstmedikation GmbH Darmstadt, Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/A


69/375/12-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léCivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


Proti rýmě

Vstřikujte 2 - 3krát denně do každé nosní dírky. Pro dospělé a děti od 6 let

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nasivin Sensitive 0,05%

N A S

V

N

S

E

N

S

T I

V

E

0,05    %


~w

EE

^—

........rv


"V

"V

~w


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Nasivin Sensitive 0,05%

Nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

"2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Nosní podání


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


10 ml


6. JINÉ


Pro dospělé a děti od 6 let Logo: Merck