Příbalový Leták

Nasivin Sensitive 0,05%

sp.zn.sukls213914/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Nasivin Sensitive 0,05%

nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe (u dětí do 5 dnů) nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,05% a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používat

3.    Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,05% a k čemu se používá

Nasivin Sensitive 0,05% je lék určený pro podání do nosu a obsahuje alfa-sympatomimetikum oxymetazolin.

Oxymetazolin má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení cév), pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Snižuje otok sliznic, následně usnadňuje dýchání nosem a zlepšuje uvolnění hlenů. Kromě toho byly u léčivé látky prokázány protivirové, imunomodulační, protizánětlivé a antioxidační účinky.

Nasivin Sensitive 0,05% se používá při

akutní rýmě (rinitida), senné, alergické a neinfekční vazomotorické rýmě, která se projevuje záchvaty řídké sekrece z nosu. Dále pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin. Po poradě s lékařem se rovněž používá při zánětu sluchové (Eustachovy) trubice související s rýmou a pro diagnostickou dekongesci sliznic.

Nasivin Sensitive 0,05% je určen pro dospělé a děti od 6 let věku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasivin Sensitive 0,05% používat

Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,05%

-    pokud máte určitou formu chronické rýmy, např. suchý zánět nosní sliznice (rhinitis sicca),

-    pokud jste alergický(á)na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    pro děti mladší 6 let. Pro tyto věkové skupiny jsou dostupné přípravky s nižší koncentrací léčivé látky.

Nasivin Sensitive 0,05% může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících onemocnění a stavů:

-    po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu (transfenoidální hypofyzektomie) nebo jiných chirurgických zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen (dura mater),

-    léčba inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,

-    zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem,

-    závažné onemocnění oběhového systému (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak (hypertenze),

-    nádor dřeně nadledvin (feochromocytom),

-    metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes mellitus (cukrovka)

-    nezhoubné zvětšení prostaty (benigní hyperplazie prostaty).

Trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu (rebound fenomén) a v konečné fázi k porušení nosní sliznice.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Nasivin Sensitive 0,05% má být používán během těhotenství a kojení po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika léčby, a pouze po poradě s lékařem. Během těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování.

Děti a dospívající

Přípravek Nasivin Sensitive 0,05% je určen pro děti od 6 let věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud je přípravek používán dle doporučení, neočekává se žádné ovlivnění schopnosti řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Další léčivé přípravky a Nasivin Sensitive 0,05%

Současné použití přípravku Nasivin Sensitive 0,05% a některých léků stimulujících náladu (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků zvyšujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na kardiovaskulární funkce. Proto je vhodné poradit se s lékařem před současným použitím těchto přípravků a Nasivin Sensitive 0,05%.

Uvědomte si, prosím, že se to týká také léků, které jste užíval(a) v nedávné době.

3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob a cesta podání

Nasivin Sensitive 0,05% je určen pro dospělé a děti od 6 let k aplikaci do nosu.

Nesmí se používat u novorozenců, kojenců a malých dětí do 6 let věku.

Způsob podání

Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte ochranný kryt, vezměte sprejovou lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha spreje. Držte sprej pod každou nosní dírkou a proveďte jednu aplikaci. Po použití vyčistěte otvor spreje a opět nasaďte ochranné víčko.

Dávkování

Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3krát denně. Jednotlivá dávka uvedená pro přípravek Nasivin Sensitive 0,05% nesmí být podávána více než 3krát denně. Nepoužívejte vyšší než doporučené dávkování.

Účinek nastane během několika sekund po aplikaci (v průměru do 25 sekund), přetrvává až 12 hodin. Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,05% používá

Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,05% déle než 7 dnů (u dětí 5 dní), pokud nestanoví lékař jinak.

Před každým opakovaným použitím má předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.

Tento lék může být používán u chronické rýmy pouze pod lékařským dohledem.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin Sensitive 0,05 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nasivin Sensitive 0,05%, než jste měl(a)

Informujte ihned svého lékaře.

Intoxikace může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití přípravku Nasivin Sensitive 0,05%. Klinický obraz předávkování může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a kardiovaskulárního systému střídají s fázemi útlumu.

Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: rozšíření zornice (mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení rtů a kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi (cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), pocit na zvracení a zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš rychlý/pomalý srdeční tep, zúžení zornice (mióza), plicní poruchy (otok plic, poruchy dýchání).

Aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, halucinace a křeče.

Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie, ospalost a koma.

V případě intoxikace informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je prováděno sledování pacienta a léčba. Jako první pomoc je možné podat živočišné uhlí.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Nasivin Sensitive 0,05%

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávkou, ale pokračujte v používání podle instrukcí.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Nasivin Sensitive 0,05% se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):

•    pálení a suchost nosní sliznice, kýchání se může objevit především u citlivějších pacientů. Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

•    intenzívní pocit "ucpaného" nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu, reakce z přecitlivělosti (otok, vyrážka, svědění).

bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1000 osob):

•    bolest hlavy, nespavost nebo únava.

Dlouhodobé nebo časté použití, stejně jako vyšší dávkování léčivých přípravků s obsahem oxymetazolinu, může vést k reaktivnímu zduření nosní sliznice - pocitu "ucpaného nosu". Tento účinek může nastat i po 5-7 dnech po ukončení léčby ošetření a při dlouhodobé aplikaci může vést k trvalému poškození sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Jak dlouho zůstane přípravek Nasivin Sensitive 0,05% použitelný?

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření by neměl být přípravek používán déle než 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Nasivin Sensitive 0,05% obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum.

Jeden ml přípravku Nasivin Sensitive 0,05% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,5 mg ve vodném roztoku.

Jedna dávka/vstřik o objemu 45 mikrolitrů roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 22,5 mikrogramů.

Pomocnými látkami jsou:

monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, glycerol 85%, čištěná voda.

Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,05% vypadá a co obsahuje toto balení

Plastová lahvička s dávkovačem obsahující 10 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck Selbstmedikation GmbH Frankfurter Strasse 250 Darmstadt Německo

Výrobce:

Merck KGaA & Co Hosslgasse 20 Spittal/Drau Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.2.2016

5/5