Příbalový Leták

Kalcipotriol/Betamethason Sandoz 50 Mikrogramů/G + 0,5 Mg/G

Sp.zn. sukls107300/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

Kalcipotriol/betamethason Sandoz 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g mast

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram masti obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Mast.

Téměř bílá mast.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Topická léčba trvalých ložisek psoriasis vulgaris reagujících na topickou terapii u dospělých.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Kalcipotriol/betamethason Sandoz se nanáší na postižená místa jednou denně.

Doporučená délka léčby je 4 týdny. Existují zkušenosti s opakujícími se léčebnými kúrami kombinace kalcipotriolu a betamethasonu po dobu až 52 týdnů. Pokud je po 4 týdnech nutné pokračovat v léčbě, nebo s ní znovu začít, léčba má pokračovat až po lékařské kontrole a pod pravidelným lékařským dohledem.

Při používání léčivých přípravků s obsahem kalcipotriolu nemá maximální denní dávka přesáhnout 15 g. Plocha povrchu těla léčená léčivými přípravky s obsahem kalcipotriolu nemá být větší než 30 % (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater

Bezpečnost a účinnost kombinace kalcipotriolu a betamethasonu u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater nebyla hodnocena.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kombinace kalcipotriolu a betamethasonu u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Údaje týkající se dospívajících ve věku 12 - 17 let, které jsou v současné době k dispozici, jsou uvedenyy v bodě 4.8 a 5.1, nicméně není možné dát žádné doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz se nanáší na postižené místo. Za účelem dosažení optimálního účinku se nedoporučuje ihned po aplikaci přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz sprchovat nebo koupat.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kalcipotriol/betamethason Sandoz je kontraindikován u erytrodermické, exfoliativní a pustulózní psoriázy.

Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku (viz bod 4.4).

Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz kontraindikován při následuj ících stavech:

virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány (viz bod 4.4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinky na endokrinní systém

Kalcipotriol/betamethason Sandoz obsahuje silný steroid skupiny III, a proto se musí vyloučit současná léčba jinými steroidy.

I během topické léčby kortikosteroidy se kvůli systémové absorpci mohou objevit nežádoucí účinky, které jsou obvyklé u systémové léčby kortikosteroidy, jako jsou suprese kůry nadledvin nebo ovlivnění metabolické stability diabetu mellitu.

Je nutno se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, jelikož to zvyšuje systémovou absorpci kortikosteroidů. Je nutné se vyhnout aplikaci na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů, protože to zvyšuje systémovou absorpci kortikosteroidů (viz bod 4.8).

Ve studii u pacientů s rozsáhlou psoriázou v kapiliciu i na těle, kteří používali současně vysoké dávky kombinace kalcipotriolu/betamethasonu ve formě gelu (do kapilicia) a kalcipotriolu/betamethasonu ve formě masti (na tělo), se projevilo po 4 týdnech léčby u 5 z 32 pacientů hraniční snížení kortizolové odpovědi na podání adrenokortikotropního hormonu (ACTH) (viz bod 5.1).

Účinky na metabolismus vápníku

Vzhledem k obsahu kalcipotriolu se může při překročení maximální denní dávky (15 g) vyskytnout hyperkalcemie. Po přerušení léčby se sérový vápník normalizuje. V případě dodržování doporučení pro kalcipotriol je riziko hyperkalcemie minimální. Je nutno se vyhnout léčbě plochy větší než 30 % povrchu těla (viz bod 4.2).

Místní nežádoucí účinky

Kalcipotriol/betamethason Sandoz obsahuje silný steroid skupiny III, a proto se musí vyloučit současná léčba jinými steroidy ve stejné ošetřované oblasti. Kůže obličeje a genitálií je velmi citlivá na kortikosteroidy. Tento léčivý přípravek se nemá na tyto oblasti používat.

Pacient musí být poučen o správném použití léčivého přípravku, aby se vyhýbal aplikaci a náhodnému přenosu na obličej, do úst a do očí. Aby se zabránilo náhodnému zanesení do těchto míst, je nutné si po každé aplikaci umýt ruce.

Souběžné infekce kůže

Když jsou léze sekundárně infikovány, je nutno je léčit antimikrobiálně. Zhorší-li se však infekce, léčbu kortikosteroidy je nutno ukončit (viz bod 4.3).

Přerušení léčby

Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Lékařský dohled má proto pokračovat i po přerušení léčby.

Dlouhodobé použití

Při dlouhodobé léčbě je zvýšené riziko místních a systémových nežádoucích účinků kortikosteroidů.

V případě nežádoucích účinků spojovaných s dlouhodobou léčbou kortikosteroidy se má léčba přerušit (viz bod 4.8).

Nehodnocené použití

Neexistují zkušenosti s použitím kombinace kalcipotriolu a betamethasonu v případě kapkovité psoriázy. Souběžná léčba a expozice UV záření

Existuje omezená zkušenost s použitím kombinace kalcipotriolu a betamethasonu na pokožce hlavy. Kombinace kalcipotriolu a betamethasonu ve formě masti byla použita na psoriatické léze na těle spolu s kombinací kalcipotriolu a betamethasonu ve formě gelu na psoriatické léze ve kštici, ale zkušenosti s touto kombinací s dalšími topickými antipsoriatickými léčivými přípravky na stejném léčeném místě, jinými antipsoriatickými léčivými přípravky podávanými systémově nebo současně s fototerapií j sou omezené.

Během léčby přípravkem Kalcipotriol/Betamethason Sandoz se doporučuje lékařům, aby pacientům poradili vyhýbat se nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Topický kalcipotriol se má používat s UV zářením pouze v případě, že lékař ve spolupráci s pacientem rozhodne, že potenciální přínosy převáží potenciální rizika (viz bod 5.3).

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly s kombinací kalcipotriolu a betamethasonu provedeny.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití kombinace kalcipotriolu a betamethasonu u těhotných žen není dostatek údaj ů. Studie s glukokortikoidy na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3), ale řada epidemiologických studií (méně než 300 ukončených těhotenství) neodhalila vrozené anomálie u dětí narozených ženám léčeným kortikosteroidy během těhotenství. Potenciální riziko pro člověka není jisté. Proto se přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz může používat během těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko.

Kojení

Betamethason přechází do lidského mateřského mléka, nicméně riziko nežádoucích účinků u dítěte se při terapeutických dávkách zdá být nepravděpodobné. O vylučování kalcipotriolu do lidského mateřského mléka nejsou žádné údaje. Při předepisování přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz na pokožku prsou.

Fertilita

Studie účinku perorálního podávání kalcipotriolu nebo betamethason-dipropionátu potkanům neprokázaly poškození samčí či samičí fertility (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípavek Kalcipotriol/betamethason Sandoz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Odhad četností výskytu nežádoucích účinků je založen na souhrnné analýze údajů z klinických studií včetně poregistračních studií bezpečnosti a spontánních hlášení.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při léčbě jsou různé kožní reakce, jako je svědění a kožní exfoliace.

Byla hlášena pustulózní psoriáza a hyperkalcemie.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle MedDRA tříd orgánových systémů (SOC) a jednotlivé nežádoucí účinky jsou uvedeny počínaje nej častěji hlášenými. V rámci každé skupiny četnosti se nežádoucí účinky uváděj í v pořadí podle klesající závažnosti.

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1 000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Infekce a infestace

Méně časté >1/1000 až <1/100

Kožní infekce* Folikulitida

Vzácné >1/10 000 až <1/1000

Furunkl

Poruchy imunitního systému

Vzácné >1/10000 až <1/1000

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Vzácné >1/10 000 až <1/1000

Hyperkalcemie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté >1/100 až <1/10

Kožní exfoliace Pruritus

Méně časté >1/1000 až <1/100

Kožní atrofie Exacerbace psoriázy Dermatitida Erytém Vyrážka**

Purpura nebo ekchymóza Pocit pálení na kůži Podráždění kůže

Vzácné >1/10 000 až <1/1000

Pustulózní psoriáza Kožní strie Fotosenzitivní reakce Akné

Suchá kůže

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté >1/1000 až <1/100

Změny pigmentace v místě aplikace Bolest v místě aplikace***

Vzácné >1/10 000 až <1/1000

Rebound fenomén

* Byly hlášeny kožní infekce včetně bakteriálních, plísňových a virových infekcí.

** Byly hlášeny různé typy vyrážky jako například exfoliativní vyrážka, papulózní a pustulózní vyrážka.

*** Pálení v místě aplikace je zahrnuto v termínu bolest v místě aplikace.

Pediatrická populace

V nekontrolované otevřené studii bylo 33 dospívajících ve věku 12 - 17 let s onemocněním psoriasis vulgaris léčeno mastí obsahující kalcipotriol a betamethason v dávce maximálně 56 g týdně po dobu 4 týdnů. Nebyly pozorovány žádné nové nežádoucí účinky a nebyly zjištěny žádné obavy týkající se systémových účinků kortikosteroidů. Nicméně rozsah studie neumožňuje jednoznačné závěry, pokud jde o bezpečnostní profil masti obsahující kalcipotriol a betamethason u dětí a dospívajících.

Následující nežádoucí účinky jsou považovány za souvisej ící s farmakologickou třídou kalcipotriolu a betamethasonu:

Kalcipotriol

Nežádoucí účinky zahrnuj í reakce v místě aplikace, pruritus, iritaci kůže, pocit pálení a píchání, suchou kůži, erytém, vyrážku, dermatitidu, ekzém, zhoršení psoriázy, fotosenzitivitu a hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému.

Po topickém podání se mohou velmi vzácně rozvinout systémové účinky způsobující hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, (viz. bod 4.4).

Betamethason (jako dipropionát)

Po lokální aplikaci, zejména při dlouhodobém používání, se mohou vyskytnout lokální reakce včetně atrofie kůže, telelangiektázií, strií, folikulitidy, hypertrichózy, periorální dermatitidy, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milií.

Při léčbě psoriázy lokálními kortikosteroidy existuje riziko vzniku generalizované pustulózní psoriázy.

Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné. Zejména po dlouhodobé léčbě se mohou vyskytnout adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, dopady na metabolickou kontrolu diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku. Systémové reakce se vyskytuj í častěji při podání pod okluzi (plastová fólie, kožní záhyby), při aplikaci na velké plochy a při dlouhodobé léčbě (viz. bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Používání vyšších než doporučených dávek může způsobit zvýšení hladiny sérového kalcia, které se upraví po přerušení léčby. Příznaky hyperkalcemie zahrnuj í polyurii, zácpu, svalovou slabost, zmatenost a kóma.

Rozsáhlé dlouhodobé používání topických kortikosteroidů může potlačit hypofýzo-nadledvinové funkce, což vede k sekundární insuficienci nadledvin, která je obvykle reverzibilní. V těchto případech je indikována symptomatická léčba.

V případě chronické toxicity se musí léčba kortikosteroidy ukončovat postupně.

Bylo hlášeno, že u jednoho pacienta s rozsáhlou psoriatickou erytrodermií, nesprávně léčeného 240 g přípravku obsahujícího kalcipotriol a betamethason týdně (odpovídá denní dávce přibližně 34 g) po dobu 5 měsíců (maximální doporučená denní dávka je 15g), se rozvinul během léčby Cushingův syndrom a poté po náhlém přerušení léčby pustulózní psoriáza.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsoriatika. Jiná antipsoriatika k lokální aplikaci. Kalcipotriol, kombinace.

ATC kód: D05AX52

Kalcipotriol je analog vitamínu D. Údaje získané in vitro ukazují, že kalcipotriol indukuje diferenciaci a potlačuje proliferaci keratinocytů. Tento efekt představuje základní mechanismus jeho účinku v léčbě psoriázy.

Stej ně jako ostatní topické kortikosteroidy má betamethason-dipropionát protizánětlivé, antipruriginózní, vazokonstrikční a imunosupresivní účinky, ovšem bez léčení příčin onemocnění. Vyššího účinku lze dosáhnout okluzí díky zvýšené penetraci přes stratum corneum. Tím se ale zároveň zvyšuje výskyt nežádoucích účinků. Obecně je mechanismus protizánětlivé aktivity topických steroidů nejasný.

Byla provedena multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III s paralelní skupinou, která zjišťovala účinnost, bezpečnost a snášenlivost generické masťové formulace kalcipotriol-betamethazon v porovnání s přípravkem Daivobet a vehikulem při léčbě dospělých pacientů s chronickou stabilní ložiskovou psoriázou. Dvojitě zaslepenou léčbu zahájilo celkem 444 pacientů. Tito pacienti byli randomizováni buď do skupiny léčené generickou mastí s kalcipotriolem-betamethazonem (testovaný léčivý přípravek), mastí Daivobet (referenční léčivý přípavek) nebo firemní masťovou formulací (placebo/vehikulum) v poměru 4:4:1. Hodnocenou medikaci si pacienti aplikovali sami jednou denně po dobu 4 týdnů.

Primární kritérium hodnocení bylo definován o jako střední hodnota procentní změny výchozích hodnot modifikovaného skóre PASI na konci 4týdenní léčby. Potvrzovací analýza primárního kritéria hodnocení porovnávající testovanou a referenční léčbu prokázala, že testovaný přípravek je referenčnímu přípravku ekvivalentní.

Potvrzovací analýza primárního kritéria hodnocení k porovnání testovaného přípravku s placebem/vehikulem prokázala, že testovaný přípravek je lepší než jeh o vehikulum.

Výsledky získané pro sekundární kritéria hodnocení potvrdily zjištění získaná ohledně primárních kritérií hodnocení. Po 4 týdnech léčby byl ohledně všech sekundárních kritérií hodnocení testovaný přípravek významně lepší než placebo.

Lokální snášenlivost byla hodnocena porovnáváním typu, počtu a závažnosti nežádoucích účinků postihujících léze/okolí lézí. U dvanácti pacientů došlo k 17 kožním nežádoucím příhodám, jejichž souvislost s hodnocenou medikací byla přinejmenším možná (5 nežádoucích příhod u 4 pacientů léčených testovaným léčivem a po 6 nežádoucích příhodách vždy u 4 pacientů léčených referenčním léčivem, respektive formulací placebo/vehikulum). Všichni pacienti s kožními nežádoucími příhodami, jejichž souvislost s hodnocenou medikací byla přinejmenším možná, se zcela uzdravili. Celková snášenlivost testovaného léčiva byla s referenčním léčivem srovnatelná.

Vyhodnocení parametrů bezpečnosti (změna sérových hladin vápníku upravených na albumin, změna celkového množství kortizolu vyloučeného do moči za 24 hodin, výsledky klinických vyšetření, laboratorních vyšetření a životních projevů) neposkytly žádné podklady pro bezpečnostní obavy.

Hodnocení prokázalo terapeutickou ekvivalenci testovaného přípravku (Kalcipotriol/betamethason Sandoz) s referenčním léčivým přípravkem (Daivobet) a superioritu testovaného přípravku nad placebem/vehikulem, přičemž zde nebyly žádné známky budící bezpečnostní obavy.

Potvrzovací analýza primárního kritéria hodnocení porovnávající testovanou a referenční léčb u prokázala, že testovaný přípravek je referenčnímu přípravku terapeuticky ekvivalentní.

Studie bezpečnosti u 634 psoriatických pacientů zkoumala opakované léčení mastí obsahující kalcipotriol/betamethason používanou 1x denně podle potřeby, buď samostatně nebo střídavě s mastí obsahující kalcipotriol po dobu 52 týdnů, v porovnání s používáním masti pouze s kalcipotriolem po dobu 48 týdnů po iniciální léčbě mastí s kalcipotriolem/betamethasonem. Nežádoucí účinky byly hlášeny u 21,7 % pacientů ve skupině používající mast kalcipotriol/betamethason, 29,6 % ve skupině střídající mast kalcipotriol/betamethason s mastí s kalcipotriolem a 37,9 % ve skupině s kalcipotriolem. Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u více než 2 % pacientů ze skupiny s kalcipotriolem/betamethasonem, bylo svědění (5,8 %) a psoriáza (5,3 %). Nežádoucí účinky pravděpodobně souvisící s dlouhodobým používáním kortikosteroidu (např. kožní atrofie, folikulitida, depigmentace, furunkl a purpura) byly hlášeny u 4,8 % pacientů ve skupině kalcipotriol/betamethason, 2,8 % ve skupině střídající kalcipotriol/betamethason s kalcipotriolem a 2,9 % ve skupině s kalcipotriolem samotným.

Odpověď nadledvin na ACTH byla stanovena měřením hladiny sérového kortizolu u pacientů s rozsáhlou psoriázou v kapiliciu a na těle, kteří používali kombinaci kalcipotriol/betamethasone gel a kalcipotriol/betamethason mast v dávce do 106 g týdně. Hraniční snížení kortizolu po 30 minutách po podání ACTH bylo pozorováno u 5 z 32 pacientů (15,6 %) po 4 týdnech léčby a u 2 z 11 pacientů (18,2 %), u nichž léčba trvala 8 týdnů. Ve všech případech se sérové hladiny kortizolu znormalizovaly do 60 minut po podání ACTH. U sledovaných pacientů nebyly zaznamenány změny v metabolizmu vápníku.

Z hlediska suprese osy hypothalamus-hypofýza-nadleviny tato studie přináší určitý důkaz, že velmi vysoké dávky kalcipotriol/betamethason gelu a masti mohou mít mírný vliv na tuto osu.

Pediatrická populace

V nekontrolované čtyřtýdenní studii u 33 dospívajících ve věku 12-17 let s psoriázou na těle, kteří používali kalcipotriol/betamethason mast v dávce do 56 g týdně se měřila odpověď nadledvin na změnu ACTH. Nebyly hlášeny žádné případy suprese osy hypothalamus-hypofýza-nadleviny. Nebyl hlášen žádný případ hyperkalcemie, pouze u 1 pacienta bylo sledováno zvýšení hladiny vápníku v moči, které se mohlo vztahovat k léčbě.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Klinické studie s radioaktivně značenou mastí naznačují, že systémová absorpce masti kalcipotriolu a betamethasonu je méně než 1% dávky (2,5 g) při aplikaci na zdravou kůži (625 cm2) za 12 hodin. Aplikace na psoriatická ložiska a pod okluzivní obvazy může zvýšit absorpci topických kortikosteroidů. Absorpce poškozenou kůží je přibližně 24 %.

Po systémové expozici jsou obě léčivé látky - kalcipotriol a betamethason-dipropionát -rychle a ve velkém rozsahu metabolizovány. Vazba na proteiny je přibližně 64%. Plazmatický eliminační poločas po intravenózní aplikaci je 5-6 hodin. Vzhledem k ukládání v kůži se počítá eliminace po dermální aplikaci v řádu dnů. Betamethason je metabolizován především v játrech, ale take v ledvinách na glukuronid a sulfátové estery. Hlavní cestou vylučování kalcipotriolu je stolice (potkani a miniprasátka), kdežto u betamethason-dipropionátu je to moč (potkani a myši). U potkanů ukázaly studie tkáňové distribuce s radioaktivně značeným kalcipotriolem a betamethason-dipropionátem, že ledviny a j átra vykazuj í nejvyšší hodnoty radioaktivity.

Ve všech vzorcích krve 34 pacientů, u kterých byla po dobu 4 nebo 8 týdnů léčena rozsáhlá psoriáza postihující tělo a kapilicium současně gelem kalcipotriol/betamethason a mastí kalcipotriol/betamethason, byly kalcipotriol a betamethason-dipropionát pod dolní hranicí měřitelnosti.

U některých pacientů byl měřitelný jeden metabolit kalcipotriolu a jeden metabolit betamethason-dipropionátu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie s kortikosteroidy na zvířatech vykazovaly reprodukční toxicitu (rozštěp patra, malformace kostry). Ve všech studiích reprodukční toxicity při dlouhodobém perorálním podávání kortikosteroidů potkanům byla zjištěná prodloužená březost a prodloužený a těžký porod. Navíc byl pozorován pokles přežívání potomstva, snížení tělesné hmotnosti a nižší přírůstek tělesné hmotnosti. Nedošlo k žádnému snížení fertility. Význam pro člověka není znám.

Studie dermální kancerogenity kalcipotriolu u myší a orální kancerogenity u potkanů neodhalila žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie foto(ko)kancerogenity na myších naznačují, že kalcipotriol může posílit účinek UV záření na tvorbu kožních nádorů.

Studie dermální kancerogenity na myších a orální kancerogenity na potkanech neodhalila žádné zvláštní riziko betamethason-dipropionátu pro člověka. S betamethason-dipropionátem nebyla provedena žádná studie fotokancerogenity.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tokoferol-alfa (E307)

Oleylalkohol Lehký tekutý parafin Bílá vazelína

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření: 1 rok.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Podmínky uchovávání přípravku po prvním otevření - viz bod 6.3.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Mast je plněna do hliníkovo/epoxyfenolových tub se šroubovacím uzávěrem z polyethylenu nebo polypropylenu.

Velikosti balení:

Tuby obsahující 15 g, 30 g, 60 g a 120 g masti.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/030/16-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 27.1.2016

10.    DATUM REVIZE TEXTU

12.5.2016