Příbalový Leták

Kalcipotriol/Betamethason Sandoz 50 Mikrogramů/G + 0,5 Mg/G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Kalcipotriol/betamethason Sandoz 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g mast

calcipotriolum/betamethasonum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram masti obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: tokoferol-alfa, oleylalkohol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Mast


15 g 30 g

60 g 120 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Pouze k zevnímu použití

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Tubu zlikvidujte 1 rok po prvním otevření.


Datum otevření:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


46/030/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


kalcipotriol/betamethason sandoz


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU TUBA


1. NÁZEV PŘÍPRAVKU


Kalcipotriol/betamethason Sandoz 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g mast

calcipotriolum/betamethasonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram masti obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: tokoferol-alfa, oleylalkohol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Mast


15 g 30 g

60 g 120 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání

Pouze k zevnímu použití

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Tubu zlikvidujte 1 rok po prvním otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


46/030/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU