Příbalový Leták

Kalcipotriol/Betamethason Sandoz 50 Mikrogramů/G + 0,5 Mg/G

Sp.zn. sukls107300/2016

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Kalcipotriol/betamethason Sandoz 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g

mast

calcipotriolum/betamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Kalcipotriol/betamethason Sandoz a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalcipotriol/betamethason Sandoz používat

3.    Jak se Kalcipotriol/betamethason Sandoz používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Kalcipotriol/betamethason Sandoz    uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Kalcipotriol/betamethason Sandoz a k čemu se používá

Kalcipotriol/betamethason Sandoz, mast se používá na kůži k léčbě lupénky (psoriázy, psoriasis vulgaris) u dospělých. Psoriázu způsobuje příliš rychlé množení kožních buněk. To vede k zarudnutí, olupování a ztluštění kůže.

Kalcipotriol/betamethason Sandoz mast obsahuje kalcipotriol a betamethason. Kalcipotriol pomáhá obnovit normální tvorbu kožních buněk a betamethason zmírňuje zánět.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Kalcipotriol/Betamethason Sandoz používat

Nepoužívejte Kalcipotriol/betamethason Sandoz

-    jestliže j ste alergický(á) na kalcipotriol, betamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-    máte-li potíže s hladinami vápníku ve svém organizmu (zeptejte se svého lékaře)

-    máte-li určité typy psoriázy: jako jsou erytrodermická, exfoliativní a pustulózní (zeptejte se svého lékaře).

Jelikož Kalcipotriol/betamethason Sandoz obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej na kůži postiženou:

-    kožními infekcemi způsobenými viry (např. opar nebo plané neštovice)

-    kožními infekcemi způsobenými plísněmi (např. atletická noha nebo jiné kožní mykózy)

-    kožními infekcemi způsobenými bakteriemi

-    kožními infekcemi způsobenými parazity (např. svrab)

-    tuberkulózou (TBC)

-    periorální dermatitidou (červená vyrážka kolem rtů)

-    ztenčením kůže, se sklonem ke snadnému poškození a rozšíření žilek a tvorbě strií

-    ichtyózou (suchá kůže se šupinami podobnými rybím)

-    akné (trudovitost)

-    růžovkou (rosaceou) (náhlé a přechodné nebo trvalé začervenání kůže v obličeji)

-    vředy nebo na poraněnou kůži

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo

lékárníkem pokud:

-    užíváte jiné léky s obsahem kortikosteroidů, jelikož může dojít k nežádoucím účinkům

-    používáte-li tento lék již déle a chcete léčbu ukončit (jelikož může dojít ke zhoršení nebo opětovnému "vzplanutí" psoriázy, pokud jsou kortikosteroidy vysazeny náhle)

-    máte-li diabetes mellitus (cukrovka), jelikož hladiny cukru/glukózy v krvi mohou být ovlivněny steroidy

-    pokud se Vaše kůže infikuje, jelikož může být nutné léčbu ukončit

-    pokud máte formou psoriázy, která se nazývá kapkovitá.

Zvláštní upozornění

-    Vyhněte se používání na více než 30 % těla nebo používání více než 15 gramů denně.

-    Vyhněte se aplikaci přípravku pod koupací čepici, obvazy, nebo jiné krytí, jelikož to zvyšuje vstřebávání steroidu.

-    Vyhněte se nanášení na rozsáhlé plochy poškozené kůže, na sliznice nebo pod kožní záhyby (třísla, podpaží, pod prsy), jelikož to zvyšuje vstřebávání steroidu.

-    Vyhněte se nanášení na obličej nebo genitálie (pohlavní orgány), jelikož jsou velmi citlivé na steroidy.

-    Vyhněte se nadměrnému slunění, používání solária a jiných světelných terapií.

Děti

Kalcipotriol/betamethason Sandoz se nedoporučuje používat u dětí do 18 let.

Další léčivé přípravky a Kalcipotriol/betamethason Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Nepoužívejte Kalcipotriol/betamethason Sandoz jste-li těhotná (nebo byste mohla být těhotná) nebo kojíte-li, pokud jste se na tom nedohodla se svým lékařem. V případě, že Váš lékař souhlasil s kojením, buďte opatrná a neaplikujte přípravek Kalcipotriol/betamethason Sandoz na prsa.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék nemá vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Kalcipotriol/betamethason Sandoz používá

Vždy používejte Kalcipotriol/betamethason Sandoz přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak nanášet Kalcipotriol/betamethason Sandoz: kožní podání.

Návod ke správnému použití

-    Nanášejte pouze na ložiska psoriázy a nenanášejte na místa mimo ložiska psoriázy.

-    Před prvním použitím masti sundejte víčko a zkontrolujte uzávěr, zda není tuba poškozená.

-    K otevření uzávěru použijte hrot na spodní straně víčka.

-    Vytlačte mast na čistý prst.

-    Vtírejte mast jemně do kůže v místě postiženém psoriázou do té doby, než se většina masti vsákne do kůže.

-    Neobvazujte, těsně nezakrývejte ani nezabalujte léčenou plochu kůže.

-    Po každé aplikaci přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz je potřeba si důkladně umýt ruce (kromě použití masti k léčbě rukou). Tím předejdete náhodnému zanesení masti na jiná místa těla (zejména obličej, ústa a oči).

-    Není třeba se znepokojovat, pokud se mast náhodou dostane na zdravou kůži v blízkosti psoriatické kůže, ovšem dostane-li se příliš daleko, otřete jej.

-    Pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje ihned po aplikaci masti Kalcipotriol/betamethason Sandoz sprchovat nebo koupat.

-    Po nanesení masti se vyhněte kontaktu s tkaninami, které se lehce zamastí (např. hedvábí).

Délka léčby

-    Používejte mast jednou denně. Může být pohodlnější používat mast večer.

-    Doporučená délka léčby je 4 týdny, lékař může ale předepsat jinou délku léčby.

-    Lékař může rozhodnout o opakování léčby.

-    Nepoužívejte více než 15 gramů během jednoho dne.

Používáte-li však jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství léčivých přípravků obsahujících kalcipotriol překročit 15 gramů denně a léčená plocha nemá přesáhnout 30 % celkové plochy povrchu těla.

Co mohu očekávat, když používám Kalcipotriol/betamethason Sandoz?

Většina pacientů pozoruje viditelné výsledky po 2 týdnech, i když v této době psoriáza ještě úplně nevymizela.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz, než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více než 15 gramů v jednom dni, kontaktujte svého lékaře.

Nadměrné používání přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz může způsobit problémy s hladinou vápníku v krvi, což se obvykle normalizuje po přerušení léčby.

Lékař může zvážit vyšetření krevních testů kvůli zjištění, zda-li použití přílišného množství masti nezpůsobilo problémy s hladinou vápníku v krvi.

Nadměrné dlouhodobé používání může též způsobit poruchu správné funkce nadledvin (nadledviny se nacházej í v blízkosti ledvin a vytvářej í hormony).

Jestliže jste zapomněl(a) použít Kalcipotriol/betamethason Sandoz

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Kalcipotriol/betamethason Sandoz

Používání přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz se má ukončit podle pokynů Vašeho lékaře. Může být nezbytné vysazovat přípravek postupně, zejména pokud jste jej používal(a) delší dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkaj ící se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Kalcipotriol/betamethason Sandoz nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Sdělte svému lékaři/zdravotní sestře okamžitě nebo co nejdříve je to možné, pokud se stane cokoli z následujícího. Možná budete muset ukončit léčbu.

Při použití kombinace kalcipotriolu a betamethasonu byly hlášeny následující závažné nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-    Zhoršení psoriázy. Pokud se Vaše psoriáza zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

-    Může se objevit pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle na rukou a nohou). Pokud si těchto příznaků všimnete, přestaňte používat Kalcipotriol/betamethason Sandoz a sdělte to co nejdříve svému lékaři.

U některých závažných nežádoucích účinků je známo, že je způsobuje betamethason (silný steroid), jedna ze složek přípravku Kalcipotriol/betamethason Sandoz. Vyskytne-li se u Vás některý ze závažných nežádoucích účinků, sdělte to co nejdříve svému lékaři. Tyto nežádoucí účinky se spíše vyskytují po dlouhodobém používání, používání pod kožní záhyby (třísla, podpaží, pod prsy), pod okluzi (překrytí obvazem, fólií apod.) nebo po použití na velké plochy kůže.

Nežádoucí účinky mohou být následující:

-    Nadledviny mohou přestat správně fungovat. Příznaky j sou únava, deprese a úzkost.

-    Šedý zákal - katarakta (zakalené nebo zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost na světlo) nebo zvýšení nitroočního tlaku (bolest očí, červené oči, snížené nebo zamlžené vidění).

-    Infekce (jelikož imunitní systém, který bojuje s infekcemi, může být potlačený nebo oslabený).

-    Pustulózní psoriáza (červené plochy se žlutavými hnisavými puchýřky obvykle na rukou a nohou). Pokud k tomuto dojde, přestaňte používat Kalcipotriol/betamethason Sandoz a sdělte to co nejdříve svému lékaři.

-    Dopad na metabolickou kontrolu diabetu mellitu (jestliže máte cukrovku, můžete pocítit výkyvy hladiny glukózy v krvi).

Závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol:

-    Alergické reakce s velkým otokem obličeje nebo jiných částí těla, jako jsou ruce nebo nohy. Může se vyskytnout otok ústní dutiny/hrdla a dýchací potíže. Jestliže zpozorujete alergickou reakci, přestaňte používat Kalcipotriol/betamethason Sandoz a sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ihned navštivte nejbližší nemocniční pohotovost.

-    Léčba touto mastí může způsobit zvýšení hladin vápníku v krvi nebo v moči (obvykle po použití přílišného množství masti). Příznaky zvýšené hladiny vápníku v krvi jsou zvýšená tvorba moči, zácpa, svalová slabost, zmatenost a kóma. Příznaky mohou být závažné a je třeba ihned kontaktovat lékaře. Nicméně po ukončení léčby se hladina vápníku vrátí k normálu.

Méně závažné nežádoucí účinky

Při použití kombinace kalcipotriolu a betamethasonu byly hlášeny také následující méně závažné nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-    svědění

-    olupování kůže

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-    bolest kůže nebo podráždění

-    vyrážka se zánětem    kůže (dermatitida)

-    začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

-    zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida)

-    změny zbarvení kůže v místech, kde jste používal(a) mast

-    vyrážka

-    pocit pálení kůže

-    infekce kůže

-    zeslabení kůže

-    výskyt červeně nebo fialově zbarvených oblastí kůže (purpura nebo ekchymóza)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

-    bakteriální nebo plísňová infekce vlasového váčku (furunkl)

-    alergické reakce

-    hyperkalcemie

-    strie

-    citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou

-    akné (uhry)

-    suchá kůže

-    rebound efekt: Zhoršení symptomů/psoriázy po ukončení léčby

Méně závažné nežádoucí účinky způsobené zvláště dlouhodobým používáním betamethasonu, jsou následující. Jakmile zaznamenáte kterýkoli z nich, je třeba bezodkladně kontaktovat lékaře nebo zdravotní sestru.

-    ztenčení kůže

-    objevení se povrchových rozšířených žilek nebo strií

-    změny růstu vlasů

-    červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)

-    kožní vyrážka se zánětem nebo otokem kůže (alergická kontaktní dermatitida)

-    zlatě zbarvené hrbolky vyplněné gelem (koloidní milia)

-    zesvětlení kůže (depigmentace)

-    zánět nebo otok vlasových kořínků (folikulitida)

Méně závažné nežádoucí účinky způsobené kalcipotriolem jsou následující:

-    suchá kůže

-    citlivost kůže na světlo s následnou vyrážkou

-    ekzém

-    svědění

-    podráždění kůže

-    pocit pálení a bodání

-    začervenání kůže způsobené rozšířením malých krevních cév (erytém)

-    vyrážka

-    vyrážka se zánětem kůže (dermatitida)

-    zhoršení psoriázy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Srobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Kalcipotriol/betamethason Sandoz uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Kalcipotriol/betamethason Sandoz po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/tubě za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Tuba má být zlikvidována 1 rok po prvním otevření. Zapište si datum prvního otevření na určené místo na krabičce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje Kalcipotriol/betamethason Sandoz

Léčivými látkami jsou: calcipotriolum a betamethasonum.

Jeden gram masti obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas).

Dalšími složkami jsou: tokoferol- alfa (E307), oleylalkohol, lehký tekutý parafin, bílá vazelína.

Jak Kalcipotriol/betamethason Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Kalcipotriol/Betamethason Sandoz mast je téměř bílá mast, plněná v hliníkovo/epoxyfenolové tubě s polyethylenovým nebo polypropylenovým šroubovacím uzávěrem.

Velikosti balení: tuby obsahující 15 g, 30 g, 60 g a 120 g masti.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika

Výrobce:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Nizozemsko:

Belgie :

Bulharsko:

Česká republika:

Německo:

Dánsko:

Estonsko:

Španělsko:

Francie:

Irsko:

Litva:

Lucembursko:

Lotyšsko:

Portugalsko:

Švédsko:

Slovinsko:

Velká Británie:


Calcipotriol/Betamethason Sandoz 50 microgram/g + 0,5 mg/g, zalf Calcipotriol/Betamethasone Sandoz 50 microgram/ 0,5 mg/g zalf Ka^HnoTpnon+EeTaMeTa30H CaHgo3 50 MHKporpaMa/g + 0,5 mg/g Ma3 Kalcipotriol/betamethason Sandoz 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g Calcipotriol comp HEXAL

Calcipotriol/Betamethasone Sandoz 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salve Cabemet

Calcipotriol/Betametasona Sandoz 50 microgramos/0,5mg/g pomada CALCIPOTRIOL/BETAMETHASONE SANDOZ 50 microgrammes/0,5 mg/g, pommade

Calcipotriol/Betamethasone Rowex 50 microgram + 0.5 mg/g Ointment Cabemet 50 mikrogramp/0,5 mg/g tepalas

Calcipotriol/Betamethasone Sandoz 50 microgrammes/ 0,5 mg/g pomade Cabemet 50 mikrogrami/0,5 mg/g ziede Betametasona + Calcipotriol Sandoz

Calcipotriol/Betamethasone Sandoz 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g salva Kalcipotriol/betametazon Lek 50 mikrogramov/500 mikrogramov v 1 g Mazilo

Calcipotriol/Betamethasone 50 micrograms per g / 500 micrograms per g ointment

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12.5.2016