Příbalový Leták

Haloperidol Decanoat-Richter

sp.zn. sukls167682/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

HALOPERIDOL DECANOAT-RICHTER 70,52 mg/ml injekční roztok

Haloperidoli decanoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat

3.    Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Haloperidol Decanoat-Richter a k čemu se používá

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje léčivo, které se jmenuje haloperidol-dekanoát. To patří do skupiny léků nazývaných “neuroleptika“.

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter se používá u onemocnění ovlivňujících způsob myšlení, cítění nebo chování. Tato onemocnění mohou způsobovat, že:

-    jste zmatený(á),

-    vidíte, slyšíte nebo cítíte věci, které tam nejsou (halucinace),

-    věříte věcem, které nejsou pravdivé (bludy),

-    cítíte neobvyklá podezření (paranoia),

-    cítíte se velmi vzrušený(á), nervózní, nadšený(á) nebo hyperaktivní (nadměrně aktivní),

-    cítíte se velmi agresivní nebo divoký(á).

Stránka 1 z 9

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat

Nepoužívejte přípravek Haloperidol Decanoat-Richter

-    jestliže j ste alergický(á) na haloperidol-dekanoát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže máte nebo jste někdy měl(a) onemocnění srdce, které způsobuje, že srdce má abnormální rytmus (arytmie) nebo neobvykle pomalý rytmus;

-    jestliže užíváte určité léky, které ovlivňují rytmus srdce;

-    jestliže máte příliš nízkou hladinu draslíku v krvi;

-    jestliže Vám lékař řekl, že trpíte onemocněním, které ovlivňuje část Vašeho mozku, která se jmenuje „bazální ganglia“;

-    jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou;

-    jestliže méně vnímáte věci, které se dějí kolem Vás nebo se zpomalí Vaše reakce.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Haloperidol Decanoat-Richter je zapotřebí:

Jestliže jste starší osoba, protože můžete být k účinku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter citlivější.

Jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán, pokud:

-    máte problémy se srdcem nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných náhle zemřel na srdeční problémy;

-    jste někdy měl(a) krvácení do mozku nebo Vám Váš lékař řekl, že je u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku cévní mozkové příhody (mrtvice) než u jiných osob;

-    máte nižší hladiny minerálů (elektrolytů) v krvi, než je norma. Lékař Vám poradí.

-    jste delší dobu nedostatečně jedl(jedla);

-    máte problémy s ledvinami nebo játry;

-    máte epilepsii nebo nějaký jiný problém, který může způsobit křeče (záchvaty), protože můžete potřebovat vyšší dávku léku k jejich kontrole;

-    máte depresi;

-    máte problémy se štítnou žlázou;

-    máte nádor nadledviny (feochromocytom).

Možná, že bude nutné, aby Vás lékař pečlivěji sledoval a změnil množství přípravku Haloperidol Decanoat-Richter, které Vám bude podáno.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás některý z výše uvedených bodů týká, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán.

Lékařské kontroly

Před léčbou a během léčby přípravkem Haloperidol Decanoat-Richter Vám může Váš lékař natočit elektrokardiogram (EKG). EKG měří elektrickou aktivitu srdce.

Laboratorní vyšetření

Váš lékař může potřebovat překontrolovat hladin minerálů (elektrolytů) ve Vaší krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

V případě, že užíváte současně lithium a přípravek Haloperidol Decanoat-Richter, může být nutná častější kontrola a přísné sledování.

Informujte neprodleně svého lékaře a přestaňte užívat oba léky, pokud se u Vás vyskytne:

-    zmatenost, dezorientace, bolest hlavy, problémy s rovnováhou a pocit ospalosti.

Jsou to příznaky závažného zdravotního stavu.

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter může ovlivnit účinek následujících léků:

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:

-    na uklidnění nebo na spaní (trankvilizéry);

-    na onemocnění, které ovlivňuje způsob Vašeho myšlení, cítění, chování (antipsychotika nebo neuroleptika);

-    na bolest (silná analgetika);

-    na kašel a nachlazení;

-    na depresi, jako jsou „tricyklická antidepresiva“ a „tetracyklická antidepresiva“;

-    na snížení tlaku krve, jako je guanethidin, methyldopa;

-    na závažné alergické reakce, jako je adrenalin;

-    na Parkinsonovu chorobu, jako je levodopa;

-    na ředění krve, jako je fenindion;

Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám bude přípravek Haloperidol Decanoat-Richter podán.

Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Haloperidol Decanoat-Richter:

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky k léčbě:

-    deprese, jako je fluoxetin a paroxetin;

-    malárie, jako je chinin a meflochin;

-    úzkosti, jako je buspiron;

-    problémů se srdečním rytmem, jako je chinidin, disopyramid a prokainamid, amiodaron, sotalol a dofetilid;

-    epilepsie, jako je fenobarbital a karbamazepin;

-    alergie, jako je terfenadin;

-    závažné infekce, j ako j e rifampicin;

-    vysokého tlaku krve, j ako j sou močopudné látky (diuretika);

-    infekce, jako je sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin i.v. (podávaný do žíly);

-    plísňové infekce, jako je ketokonazol.

Může být třeba, aby lékař změnil dávku přípravku Haloperidol Decanoat-Richter.

Užívání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter s jídlem, pitím a alkoholem

Konzumace alkoholu během podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter může způsobit ospalost a snížit bdělost. To znamená, že musíte kontrolovat, jaké množství alkoholu požijete.

Těhotenství, kojení a fertilita

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Nicméně pokud se Váš lékař domnívá, že přípravek Haloperidol Decanoat-Richter potřebujete, můžeVám být podán.

Kojení

Požádejte o radu lékaře, než budete kojit. To proto, že malá množství tohoto přípravku mohou přejít do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Starší pacienti

Pokud trpíte onemocněním, které je spojeno se ztrátou paměti, promluvte si nejdříve se svým lékařem, který rozhodne, zda můžete přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívat a vysvětlí Vám možná rizika jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky. Neřiďte ani nepoužívejte nástroje a neobsluhujte stroje, dokud si nejprve nepromluvíte se svým lékařem.

Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje benzylalkohol (15 mg/ml) a sezamový olej.

Sezamový olej může vzácně způsobit závažné alergické reakce.

3. Jak se přípravek Haloperidol Decanoat-Richter užívá

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek Haloperidol Decanoat-Richter injekcí hluboko do svalu. Jedna dávka obvykle vydrží na jeden měsíc.

Jaké množství přípravku Vám má být podáno

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Haloperidol Decanoat-Richter potřebujete a jak dlouho. Váš lékař Vám přizpůsobí dávku tak, aby Vám nejlépe vyhovovala.

Vaše dávka bude záviset na:

-    Vašem věku;

-    závažnosti Vašich příznaků;

-    Vašich dalších zdravotních problémech;

-    Vaší reakci na podobná léčiva v minulosti.

Dospělí

-    Vaše počáteční dávka bude obvykle 50 mg haloperidolu (1 ml injekčního roztoku Haloperidol Decanoat-Richter) každé 4 týdny.

-    Váš lékař může dávku zvyšovat o 50 mg každé 4 týdny.

-    Dávka může být zvýšena až na 300 mg každé 4 týdny. V některých případech mohou být třeba vyšší dávky.

Dávka bude poloviční, pokud se bude Váš lékař domnívat, že je lék třeba podávat každé 2 týdny.

Požití u dětí

-    Přípravek Haloperidol Decanoat-Richter nemá být u dětí používán.

Použití u starších osob

-    Starším osobám je obvykle podávána nižší počáteční dávka.

-    Dávka je obvykle 12,5 mg až 25 mg haloperidolu (0,25ml - 0,5 ml injekčního roztoku Haloperidol Decanoat-Richter) každé 4 týdny.

Vysazení přípravku Haloperidol Decanoat-Richter

Přípravek je třeba užívat tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Může trvat určitou dobu, než se projeví celý účinek tohoto léku.

Pokud Váš lékař nerozhodne jinak, bude podávání přípravku Haloperidol Decanoat-Richter zastaveno postupně. Náhlé přerušení léčby může způsobit příznaky, jako je:

-    nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení;

-    problémy se spaním.

Vždy se pečlivě řiďte pokyny svého lékaře.

Jestliže je dávka přípravku Haloperidol Decanoat-Richter vynechána nebo je podána dávka vyšší

Tento přípravek Vám bude podávat (aplikovat) lékař nebo zdravotní sestra. Proto není pravděpodobné, že dávku vynecháte nebo Vám bude podána vyšší dávka. Pokud máte obavy, řekněte to lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s určitou četností, která je definována následovně:

velmi časté: mohou se vyskytnout více než u 1 osoby z 10

časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000

velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10 000

není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud budete mít podezření, že se u Vás vyskytuje některý z následujících stavů. Je možné, že budete okamžitě potřebovat lékařské ošetření.

-    Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

-    Náhlý otok obličeje nebo krku. Kopřivka (jemná vyrážka nebo urtikárie), silné podráždění kůže, zarudnutí kůže nebo puchýře na kůži. Mohou to být příznaky závažné alergické reakce. Tato se vyskytne jen u malého počtu lidí.

-    Závažný stav nazývaný „neuroleptický maligní syndrom“. Může se projevit následujícími příznaky:

-    Rychlé bušení srdce, změny tlaku krve a pocení následované horečkou;

-    Rychlejší dýchání, ztuhlost svalů, snížené vědomí až koma;

-    Zvýšené hladiny proteinů v krvi (enzym, který se jmenuje kreatinfosfokináza).

Tento stav se vyskytuje u méně než 1 člověka z 1000.

-    Můžete mít abnormální srdeční rytmus (arytmie). Arytmie může způsobit, že srdce přestane tlouci (srdeční zástava).

-    U starších pacientů s demencí, kteří užívali neuroleptika, byl hlášen mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří neuroleptika neužívali. Přesná četnost není známa.

-    Trhavé pohyby a problémy jako je pomalost, ztuhlost svalů, třes a pocit neklidu. Větší tvorba slin než normálně, záškuby nebo neobvyklé pohyby jazyka, obličeje, úst, čelisti nebo krku, krouživé pohyby očí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto účinků, můžete dostat další lék.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo pokud na některý máte podezření:

Velmi časté:

-    Pocit neklidu nebo problémy se spaním

-    Bolest hlavy

Časté:

-    Třes, strnulé držení těla, obličej podobný masce, pomalé pohyby a šouravá chůze, chůze s poruchou rovnováhy

-    Pocit neklidu, špatná nebo depresivní nálada nebo spavost

-    Pocit točení hlavy nebo závratě, zvláště při postavování se

-    Příznaky psychózy jako jsou abnormální myšlenky nebo představy, slyšení abnormálních zvuků

-    Problémy s viděním včetně neostrého vidění a rychlých pohybů očí

Méně časté

-    Problémy s játry včetně zežloutnutí kůže a očí, světlé stolice a tmavě zbarvené moči

-    Pocit zmatenosti

-    Snížení počtu bílých krvinek, které může způsobit časté infekce

-    Křeče nebo záchvaty

-    Dýchací problémy nebo pískání při dýchání

-    Hormonální změny, které mohou vést

-    ke změnám tělesné hmotnosti

-    k problémům v sexuální oblasti jako je problém s erekcí

-    u některých mužů se může vyskytnout otok prsů nebo bolestivá a dlouhotrvající erekce

-    někteří lidé ztrácejí zájem o sex

-    některé ženy mají nepravidelnou, bolestivou nebo silnou menstruaci nebo menstruaci naopak nemají

-    u některých žen dochází k nečekané tvorbě mateřského mléka, mají bolest prsů Vzácné:

-    Neschopnost otevřít ústa Není známo:

-    Krvácení nebo častější tvorba modřin než obvykle. Může to být způsobeno poklesem krevních buněk, které se jmenují krevní destičky.

-    Zadržování tekutin postihující mozek, které vede ke slabosti, únavě nebo zmatenosti

Další nežádoucí účinky:

Časté:

-    Vyrážka

-    Pomalé pohyby

-    Sucho v ústech

-    Pocit nevolnosti, zvracení

-    Zácpa

-    Potíže s močením

-    Reakce v místě aplikace injekce

Méně časté

-    Citlivost pokožky na sluneční světlo

-    Větší pocení než obvykle

Horečka Otok kotníků

Není známo

Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky, ale četnost výskytu nelze určit

-    Šupinatění nebo olupování kůže

-    Zánět kůže (červená, horká na pohmat a citlivá na pohmat)

-    Nízká tělesná teplota

-    Absces v místě podání injekce

-    U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Haloperidol Decanoat-Richter v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoli z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Výsledky laboratorních vyšetření:

-    Abnormální výsledky laboratorního vyšetření funkce jater

-    Nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie)

-    Abnormální záznam EKG (elektrokardiogram)

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Pokud je haloperidol-dekanoát dlouho uchováván v chladu, mohou se v něm vytvořit pevné částice. Tyto mohou vymizet při skladování při pokojové teplotě. Pokud částice nevymizí, je třeba ampulku znehodnotit.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Haloperidol Decanoat-Richter obsahuje

-    Léčivou látkou je haloperidoli decanoas 70,52 mg (odpovídá haloperidolum 50 mg).

-    Pomocnými látkami jsou benzylalkohol (15 mg/1 ml), sezamový olej na injekci

Jak přípravek Haloperidol Decanoat-Richter vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok

Čirý, slabě jantarově žlutý roztok.

1 ml ampulka z hnědého skla s bílým bodem v místě zlomu 5 ampulek po 1 ml je zabaleno v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21 H-1103 Budapešť Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

17.12.2013

9/9