Příbalový Leták

Enstilar 50 Mikrogramů/G + 0,5 Mg/G

Sp.zn. sukls44050/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Enstilar 50 mikrogramů/g +0,5 mg/g

kožní pěna

calcipotriolum/betamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte    se    svého lékaře,    nebo lékárníka nebo    zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně    Vám. Nedávejte jej    žádné další    osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Enstilar a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enstilar používat

3.    Jak se Enstilar používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Enstilar uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je Enstilar a k čemu se používá

Enstilar se používá k místní léčbě lupénky (psoriasis vulgaris) u dospělých. Lupénku (psoriázu) způsobuje příliš rychlé množení kožních buněk. To vede k zarudnutí, olupování a ztluštění kůže.

Enstilar obsahuje kalcipotriol a betamethason. Kalcipotriol pomáhá obnovit normální tvorbu kožních buněk a betamethason zmírňuje zánět.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enstilar používat Nepoužívejte Enstilar:

-    jestliže jste alergický(á) na kalcipotriol, betamethason nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte potíže s hladinou vápníku v krvi (zeptejte se svého lékaře)

-    jestliže máte určité typy lupénky (psoriázy) jako j sou erytrodermická psoriáza nebo pustulózní psoriáza (zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jistý(á)).

Jelikož Enstilar obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej na kůži postiženou:

-    kožními infekcemi způsobenými viry (např. opar nebo plané neštovice)

-    kožními infekcemi způsobenými plísněmi (např. „atletická noha“ nebo jiné kožní mykózy)

-    kožními infekcemi způsobenými bakteriemi

-    kožními infekcemi způsobenými parazity (např. svrab)

-    tuberkulózou (TBC)

-    periorální dermatitidou (červená vyrážka kolem úst)

-    ztenčením kůže, se sklonem ke snadnému poškození žilek a tvorbě strií

-    ichtyózou (suchá kůže se šupinami podobnými rybím)

-    akné (trudovitost)

-    růžovkou (rosaceou) (náhlé a přechodné nebo trvalé začervenání kůže v obličeji)

-    vředy nebo poraněním

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enstilar se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud:

-    máte diabetes mellitus (cukrovku), jelikož hladiny cukru v krvi mohou být ovlivněny steroidy

-    používáte jiné léky s obsahem kortikosteroidů, jelikož může dojít k nežádoucím účinkům

-    trpíte formou psoriázy, která se nazývá kapkovitá.

Během léčby přípravkem Enstilar se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud:

-    používáte tento lék již déle a chcete léčbu ukončit (jelikož může dojít ke zhoršení nebo opětovnému „vzplanutí“ psoriázy, pokud jsou kortikosteroidy vysazeny náhle)

-    dojde k infekci kůže, jelikož může být nutné léčbu ukončit

-    dojde ke změně hladiny vápníku v krvi (viz bod 4 pro další informace).

Zvláštní upozornění:

-    vyhněte se aplikaci přípravku pod obvazy nebo jiné krytí, jelikož se zvyšuje vstřebávání steroidu

-    neaplikujte více než 15 gramů denně. To znamená, že jedna 60g nádobka přípravku Enstilar má vystačit nejméně na 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g. Pro představu, 0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka.

-    vyhněte se aplikaci na více než 30 % těla

-    vyhněte se nanášení na rozsáhlé plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů (třísla, podpaží, pod prsy), jelikož se zvyšuje vstřebávání steroidu

-    vyhněte se aplikaci na obličej nebo genitálie (pohlavní orgány), jelikož jsou velmi citlivé na steroidy

-    vyhněte se nadměrnému slunění, nadměrnému používání solária a jiných světelných terapií, jelikož kůže je citlivá na světlo.

Děti a dospívající

Enstilar se nedoporučuje používat u dětí do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Enstilar

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud Váš lékař souhlasil, že můžete kojit, dávejte pozor a neaplikujte přípravek Enstilar na prsa.

Viz „Návod ke správnému použití“.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Enstilar obsahuje butylhydroxytoluen (E321)

Tato látka může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. Viz „Návod ke správnému použití“.

3. Jak se přípravek Enstilar používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Enstilar je určen ke kožnímu podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci, i když jste již v minulosti Enstilar používal(a). Enstilar je určen k přímé aplikaci (sprejem) na kůži postiženou lupénkou (psoriasis vulgaris).

Návod ke správnému použití

1. Před použitím nádobku protřepejte po dobu několika sekund.


2. Aplikujte pěnu ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže přímo na postiženou oblast.


3.    Pěnu lze aplikovat držením nádobky v jakékoli poloze, kromě vodorovné.


4. Jemně vmasírujte pěnu do všech postižených oblastí kůže.


5.    Po nanesení pěny nasaďte kryt zpět na aplikátor nádobky, abyste zabránili neúmyslné aplikaci.

6.    Po použití přípravku Enstilar si pečlivě umyjte ruce ( pokud není pěna určena k léčbě oblasti rukou). Tím zabráníte neumyslnému zanesení pěny na ostatní části těla (zejména obličej, ústa a oči).

Další informace pro správné použití:

-    používejte pouze na lupénku, nepoužívejte na oblasti kůže, které nejsou postižené lupénkou

-    pokud dojde omylem k aplikaci pěny na oči, ústa, pohlavní orgány nebo prsy (pokud kojíte), pečlivě místo omyjte

-    neznepokojujte se, pokud dojde náhodou k nanesení pěny na zdravou kůži v blízkosti ložiska lupénky, ovšem dostane-li se příliš daleko, otřete ji

-    neobvazujte, těsně nezakrývejte ani nezabalujte léčenou plochu kůže

-    pro dosažení optimálního účinku se nedoporučuje sprchovat nebo koupat ihned po aplikaci přípravku Enstilar

-    po nanesení pěny se vyhněte kontaktu s tkaninami, které se lehce zamastí (např. hedvábí). Doba léčby

-    používejte pěnu jednou denně. Může být pohodlnější používat pěnu večer.

-    obvyklá délka léčby jsou 4 týdny, ale lékař může rozhodnout o jiné délce léčby.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Enstilar, než jste měl(a)

Důležité: jedna 60g nádobka přípravku Enstilar má vystačit nejméně na 4 dny (viz bod 2 „Zvláštní upozornění“). Používáte-li jiné léky s obsahem kalcipotriolu, nesmí celkové množství kalcipotriolu obsaženého v léčivých přípravcích, včetně přípravku Enstilar, překročit 15 gramů denně. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste použil(a) více přípravku Enstilar, než je doporučená dávka. Nadměrné používání přípravku Enstilar může vést k potížím s hladinou vápníku v krvi, která se po přerušení léčby obvykle upraví na normální hodnoty.

Nadměrné dlouhodobé používání přípravku Enstilar může způsobit poruchu funkce nadledvin (nadledviny se nacházejí v blízkosti ledvin a vytvářejí hormony).

Další informace viz bod 4.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Enstilar

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Enstilar

Používání přípravku Enstilar se má ukončit podle pokynů lékaře. Může být nezbytné vysazovat přípravek postupně, zejména pokud jste jej používal(a) delší dobu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které byly pozorovány během léčby přípravkem Enstilar:

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-    alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku a otok kůže, obličeje nebo úst.

-    zhoršení nebo „vzplanutí“ lupénky po    ukončení léčby

-    zvýšení hladiny vápníku v krvi

-    podráždění kůže, může zahrnovat svědění, pálení, brnění a/nebo zarudnutí kůže

-    zarudnutí, bolest či otok vlasových kořínku    (folikulitida).

-    zesvětlení kůže (depigmentace)

Enstilar obsahuje betamethason (silný steroid) a kalcipotriol. Mohou se u vás tedy objevit následující nežádoucí účinky. Tyto nežádoucí účinky se objeví většinou v případě, kdy je přípravek Enstilar používán dlouhodobě, překrýván obvazem nebo používán v kožních záhybech (např. tříslech, podpaží, pod prsy), nebo na velkých plochách kůže:

-    alergické reakce s otokem obličeje nebo jiných část těla jako jsou dlaně nebo chodidla. Může se objevit otok úst/hrdla a potíže s dýcháním

-    zvýšení hladiny vápníku v krvi nebo v moči natolik, že se projeví příznaky, jako je zvýšená tvorba moči, zácpa, svalová slabost a zmatenost. Po ukončení léčby se hladina vápníku vrací k normálním hodnotám.

-    porucha funkce nadledvin. Známky poruchy j sou únava, deprese, úzkost

-    zamlžené vidění, zhoršené noční vidění, citlivost na světlo (mohou být známky zákalu-katarakty).

-    bolest očí, zčervenání očí, snížená ostrost a zamlžené vidění (mohou být známky zvýšeného nitroočního tlaku)

-    infekce (z důvodu snížené obranyschopnosti organizmu)

-    pustulární psoriáza (červené plochy psoriázy se žlutavými hnisavými puchýřky)

-    výkyvy hladiny cukru    v krvi

Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Méně závažné nežádoucí účinky, o nichž je známo, že je způsobuje kalcipotriol nebo betamethason jsou:

-    ztenčení kůže

-    strie

-    objevení se povrchových rozšířených žilek

-    změny růstu vlasů

-    červená vyrážka kolem    úst (periorální dermatitida)

-    zhoršení psoriázy

-    citlivost kůže na světlo    s následnou vyrážkou

-    svědivá vyrážka (ekzém)

-    pokud je přípravek aplikován do kštice, mohou v místě aplikace bílé nebo šedivé vlasy dočasně získat nádech dožluta

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Enstilar uchovávat

Varování:

Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.

Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení.

Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti nádobky nekuřte._


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a nádobce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nádobka má být zlikvidována 6 měsíců po prvním otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Enstilar obsahuje

Léčivými látkami jsou: calcipotriolum a betamethasonum.

Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas).

Pomocnými látkami jsou: tekutý parafin

stearopolypropylenglykol 1125

tokoferol-alfa

bílá vazelína

butylhydroxytoluen (E321) butan

dimethyl-ether

Jak Enstilar vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enstilar je kožní pěna.

Po stlačení aplikátoru se tvoří bílá až téměř bílá pěna.

Hliníková nádobka s vnitřní stranou potaženou polyamid-imidovým lakem, opatřená kontinuálním ventilem a aplikátorem. Nádobka obsahuje 60 g pěny, nejsou zahrnuty hnací plyny.

Velikost balení: 60 g, 2x 60 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dánsko

Výrobce

Colep Laupheim GmbH & Co. KG FockestraBe 12 DE-88471 Laupheim Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Enstilar: Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Enstilum: Belgie, Lucembursko, Rumunsko, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 06/2016

6