Příbalový Leták

Dysport 300 Speywood Jednotek

sp.zn.sukls200584/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK

Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci :

1.    Co je přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK používat

3.    Jak se přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Dysport 300 Speywood jednotek je toxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Toxin působí tak, že zastavuje stahování svalů. Toxin zamezuje uvolnění chemické látky mezi nervem a svalem, která za normálních okolností působí stahování svalů. Toto pomáhá snižovat abnormální svalové stahy známé jako spasmy.

Dysport 300 Speywood jednotek se používá u dospělých k léčení svalových spasmů:

-    okolo očí (blefarospasmus),

-    v obličeji (hemifaciální spasmus),

-    v oblasti krku a ramen (spastická torticollis),

-    paže.

Dysport 300 Speywood jednotek se používá k léčbě nadměrného pocení v podpaží u dospělých (těžká primární axillární hyperhidróza rezistentní na konzervativní léčbu).

U dětí od dvou let věku se Dysport 300 Speywood jednotek používá k léčbě spasmů dolní končetiny u dětí s dětskou mozkovou obrnou (dynamické deformity nohy ve smyslu pes equinus = koňská noha na podkladě spasticity).

DYSPORT 300 Speywood jednotek se používá k přechodnému zlepšení vzhledu středně hlubokých až hlubokých glabelárních vrásek (svislé linie mezi obočím) viditelných při zamračení u dospělých mladších 65 let, kdy závažnost těchto vrásek má důležitý psychologický dopad na pacienta.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK

-    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na botulotoxin A (botulini toxinum typus A) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Dysport 300 Speywood jednotek se poraďte se svým lékařem. Existuje zvýšené riziko při používání přípravku Dysport 300 Speywood jednotek za kterékoli z následujících okolností.

Při léčbě dětské mozkové obrny by měl být přípravek Dysport 300 Speywood jednotek použit pouze u dětí starších než 2 roky.

Doporučené dávkování a frekvence podání přípravku Dysport 300 Speywood jednotek se nesmí překročit.

Informujte svého lékaře, pokud:

-    máte problémy s polykáním,

-    máte nebo jste měl bronchitidu, zápal plic nebo problémy s dýcháním,

-    měl jste v minulosti alergickou reakci na botulotoxin,

-    máte takové problémy nebo nemoci, které ovlivňují Vaše svaly, např. myastenia gravis (chorobná svalová slabost),

-    snadno krvácíte,

-    máte infekci v plánovaném místě injekce nebo pokud je toto místo oteklé.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, jestliže po injekci přípravku Dysport 300 Speywood jednotek ucítíte problémy s polykáním, řečí nebo dýcháním!

Další léčivé přípravky a přípravek Dysport 300 Speywood jednotek

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Prosím, informujte lékaře, pokud užíváte aminoglykosidová antibiotika (léky proti infekci) nebo léky uvolňující svalstvo. Některé léky mohou zvýšit účinek přípravku Dysport.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití přípravku Dysport 300 Speywood jednotek u těhotné ženy se nedpoporučuje, pokud to není zcela nezbytné.

Použití přípravku Dysport 300 Speywood jednotek u kojící ženy se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Dysport 300 Speywood jednotek může způsobit svalovou slabost nebo poruchy zraku.

Pokud se u Vás vyskytne svalová slabost nebo poruchy s viděním, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK

Přípravek Dysport 300 Speywood jednotek obsahuje malé množství albuminu, získaného z lidské krve. Při použití lidské krve nebo přípravků z lidské krve nelze riziko přenosu infekce z krve kompletně vyloučit.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Lékař Vám podá injekci do míst, která určí a rozhodne se, jak často budete léčbu dostávat. Dávka a léčebný interval závisí na nemoci, pro kterou se léčíte.

Injekční lahvička přípravku Dysport 300 Speywood jednotek by se měla použít pouze pro Vás a pouze pro jedno léčebné sezení.

Léčba oblasti očí a léčba oblasti tváře:

Obvyklá počáteční dávka je 40 jednotek na jedné straně. Dávka může být zvýšena na 80, případně až na 120 jednotek na jedné straně. Dávka se rozdělí do několika předem zvolených míst. Maximální podaná dávka nesmí přesáhnout 120 jednotek. Začátek zlepšování lze očekávat během 2-4 dnů s maximem během dvou týdnů. Léčba se opakuje podle potřeby, přibližně každých 12 týdnů, ale ne častěji.

Léčba oblasti krku a ramene:

Obvyklá dávka je 500 jednotek, rozdělí se mezi 2-3 nejvíce postižené svaly. U starších pacientů nebo pacientů s menší hmotností lze podat nižší dávku. Maximální podaná dávka nesmí přesáhnout 1 000 jednotek. Zlepšení lze očekávat během jednoho týdne. Léčba se opakuje podle potřeby, přibližně každých 12 týdnů.

Léčba oblasti paže:

Dávku přípravku Dysport zvolí Váš lékař. Obvyklá dávka je v rozmezí 500 až 1000 Speywood jednotek a rozdělí se mezi postižené svaly. Dávka 1000 Speywood jednotek nesmí být překročena. Zlepšení svalových spasmů lze očekávat v průběhu jednoho týdne. Léčba se opakuje podle potřeby, přibližně každých 12 až 16 týdnů, ale ne častěji než každých 12 týdnů.

Léčba nadměrného pocení:

Obvyklá dávka je 100 jednotek na jedno podpaží. Dávka se rozdělí do 10 předem zvolených míst. Dávku lze zvýšit až na 200 jednotek. Maximální dávka nesmí překročit 200 jednotek na jedno podpaží. Maximální zlepšení lze očekávat ve druhém týdnu po léčbě. Léčba se opakuje podle potřeby, přibližně každých 48 týdnů, ale ne častěji než každých 12 týdnů.

Léčba dolní končetiny u dětí:

Obvyklá počáteční dávka je 20 jednotek/kg hmotnosti, dávka se rozdělí do lýtek obou končetin. Pokud je postiženo jen 1 lýtko, podává se 10 jednotek/kg hmotnosti. Další dávka se dávkuje v rozmezí 10 - 30 jednotek/kg hmotnosti rozdělené mezi obě končetiny. Maximální dávka nesmí přesáhnout 30 jednotek/kg pacienta nebo celkem 1 000 jednotek na pacienta, dle toho která hodnota je nižší. Zlepšení lze očekávat během dvou týdnů. Léčba se opakuje podle potřeby, přibližně každých 16 týdnů, ale ne častěji než každých 12 týdnů.

Léčba středně hlubokých až. hlubokých glabelárních vrásek (svislé linie mezi obočím):

Doporučená dávka je 50 Speywood jednotek rozdělených do 5 injekčních míst.

Léčba by neměla být podávána častěji než jednou za tři měsíce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK, než jste měl(a)

Pokud dostanete více přípravku DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK, než potřebujete, může dojít ke slabosti jiných svalů, než byly injikovány. Nemusí k tomu dojít bezprostředně. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékaře.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, jestliže po injekci přípravku Dysport 300 Speywood jednotek ucítíte problémy s polykáním, řečí nebo dýcháním!

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK

Pokud zmeškáte injekce, nestane se nic jiného než že se svalé spasmy mohou vrátit.

Vyhledejte Vašeho lékaře a on rozhodne, kdy je potřeba další injekce.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK

Vaše svalové pohyby se vrátí do stavu před léčbou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek DYSPORT 300 Speywood jednotek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici, jestliže po injekci přípravku Dysport 300 Speywood jednotek ucítíte problémy s polykáním, řečí nebo dýcháním!

Četnost nežádoucích účinků byla rozdělena takto:

Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10), časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000), vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000).

Oznamte svému lékaři, pokud si všimnete kteréhokoli z následujících nežádoucích účinků.

Příležitostně byla hlášena přecitlivělost. Nebyly žádné případy závažné alergie nebo alergického šoku.

Velmi vzácně byly hlášeny nežádoucí účinky z rozšíření účinku toxinu z místa injekce do vzdálených míst (nadměrná svalová slabost, poruchy polykání, zápal plic z vdechnutí, jenž může být osudný).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny napříč všemi indikacemi:

Časté: celková slabost, únava, onemocnění podobné chřipce, bolest/modřina v místě injekce, Méně časté: svědění,

Vzácné: kožní vyrážky, bolestivost svalů.

Nežádoucí účinky specifické pro jednotlivé indikace:

Injekce do oblasti paže:

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté: porucha polykání (hlášena pouze při nadměrné dávce), slabost svalů paže, náhodné poranění/pády.

Dále byly pozorovány také následující nežádoucí účinky:

Poruchy chůze (změny ve způsobu Vaší chůze), reakce v místě injekce (podlitina v místě podání injekce), krvácení, svalová a kosterní bolest, bolest v končetinách (bolest v rukou a prstech), zvýšené svalové napětí, obtíže s polykáním.

Injekce do oblasti dolní končetiny u dětí:

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky, obvykle mírné nebo střední intenzity:

Časté: průjem, slabost svalů nohy, bolest svalů, močová inkontinence, abnormální chůze, náhodné poranění, pád.

Náhodné poranění z důvodu pádu a abnormální chůze mohly být z důvodu nadměrného zeslabení cílových svalů a/nebo lokálního rozšíření Dysportu do jiných svalů zapojených do chůze a rovnováhy.

Injekce do oblasti krku a ramen:

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky, obvykle mírné nebo střední intenzity:

Velmi časté: poruchy polykání, sucho v ústech, svalová slabost,

Časté: bolest hlavy, závrať, lícní obrna, rozmazané vidění, snížená zraková ostrost, porucha hlasu, dušnost, bolest krku, svalová a kosterní bolest, bolest v končetinách, svalová a kosterní ztuhlost,

Méně časté: dvojité vidění, pokles očního víčka, svalová atrofie (=úbytek svalů), poruchy čelisti, pocit na zvracení Vzácné: dechové poruchy.

Porucha polykání se jevila závislá na dávce. Měkkou stravu je třeba podávat do odeznění příznaků.

Injekce do oblasti očí a obličeje:

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky, obvykle mírné nebo střední intenzity:

Velmi časté: pokles víčka,

Časté: ochrnutí obličeje, dvojité vidění, suché oči, nadměrné slzení, otok víčka,

Méně časté: obrna lícního nervu,

Vzácné: ochrnutí okohybných svalů, ochablost dolního víčka s odchýlením (entropie).

Nežádoucí účinky se mohou objevit v důsledku toho, že injekce přípravku Dysport 300 Speywood jednotek dočasně ochrnují jiné sousední svalové skupiny.

Injekce do oblasti podpaží:

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky, obvykle mírné nebo střední intenzity:

Časté: dušnost, kompenzační pocení (zvýšené pocení v neléčených oblastech), bolest ramene, bolest horní části paže a krku, bolest svalů ramene a lýtka,

Méně časté: závrať, bolest hlavy, změna citlivosti, mimovolné svalové stahy očního víčka, zrudnutí, krvácení z nosu.

Pokud se stane kterýkoli z nežádoucích účinků závažným, nebo pokud si všimnete nežádoucích účinků neuvedených v tomto letáku, prosím, informujte svého lékaře.

Injekce do glabelární oblasti (oblast mezi obočím):

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté: reakce v místě vpichu (včetně bolesti, modřiny, svědění, mravenčení, zarudnutí, vyrážky), bolest hlavy,

Časté: chabozrakost, pokles víčka, otok víčka, zvýšené slzení, suché oči, svalové záškuby, slabost svalu/ů v blízkosti injekce,

Méně časté: rozmazané vidění, dvojité vidění, poruchy vidění, poruchy oční hybnosti, přecitlivělost, kožní vyrážka, svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, internetové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Dysport 300 Speywood jednotek musí být uchováván v chladničce (2oC - 8oC) na pracovišti, kde se aplikují injekce, a neměl by být dán pacientovi k uschování doma. Měl by být chráněn před mrazem.

Po rozpuštění by měl být roztok použit okamžitě, nicméně může být uchováván v chladničce při teplotě 2oC - 8oC až 24 hodin před použitím za aseptických a kontrolovaných podmínek.

Bezprostředně po léčbě by měl být jakýkoli zbytek přípravku Dysport 300 Speywood jednotek (v injekční lahvičce nebo injekční stříkačce) inaktivován ředěným roztokem chlornanu (1 % volného chloru). Poté by měly být všechny součásti zlikvidovány v souladu se standardní nemocniční praxí.

Rozlitý Dysport 300 Speywood jednotek by měl být utřen savým hadříkem namočeným v ředěném roztoku chlornanu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK obsahuje

-    Léčivou látkou je botulotoxin A (botulini toxinum typus A) 300 Speywood jednotek v jedné lahvičce.

-    Pomocnými látkami jsou lidský albumin a monohydrát laktosy. Před injekcí se Dysport připraví rozpuštěním v roztoku chloridu sodného pro injekce.

Jak přípravek DYSPORT 300 SPEYWOOD JEDNOTEK vypadá a co obsahuje toto balení

Balení obsahuje 1 nebo 2 injekční lahvičky po 300 jednotkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Ipsen Biopharm Ltd., Wrexham, Velká Británie Výrobce: Ipsen Biopharm Ltd., Wrexham, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.6.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Způsob ředění přípravku Dysport 300 Speywood jednotek:

Rekonstituce musí být provedena v souladu s pravidly správné praxe, zvláště se zřetelem na asepsi. Dysport 300 Speywood jednotek musí být rekonstituován roztokem chloridu sodného pro injekci o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) podle následující tabulky:

Výsledná koncentrace Speywood jednotek na ml

Množství rozpouštědla pro lahvičku o velikosti 300 Speywood jednotek

500 SJ/ml

0,6 ml

200 SJ/ml

1,5 ml

100 SJ/ml

3 ml

Léčba oblasti paže

Při léčbě spasticity paže se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 0,6 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu s koncentrací ekvivalentní 500 jednotek v 1 ml.

Léčba dolní končetiny u dětí (při spasticitě dětských pacientů s DMO)

Při léčbě dětské spasticity při DMO se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 0,6 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu s koncentrací ekvivalentní 500 jednotek v 1 ml.

Léčba oblasti krku a ramen (při spastické torticollis)

Při léčbě spastické torticollis se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 0,6 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu s koncentrací ekvivalentní 500 jednotek v 1 ml.

Léčba oblasti očí a tváře (při blefarospasmu a hemifaciálním spasmu)

Při léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 1,5 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu obsahující 200 jednotek v 1 ml.

Léčba nadměrného pocení (při axilární hyperhidróze)

Při léčbě nadměrného pocení se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 1,5 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu obsahující 200 jednotek v 1 ml.

Přechodné zlepšení vzhledu středně hlubokých až hlubokých glabelárních vrásek (svislé linie mezi obočím)

Při aplikaci léčivého přípravku Dysport 300 Speywood jednotek za účelem přechodného zlepšení vzhledu středně hlubokých až hlubokých glabelárních vrásek se Dysport 300 Speywood jednotek ředí 1,5 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž vznikne roztok Dysportu obsahující 200 jednotek v 1 ml.

8Stránka 8 z 8