Příbalový Leták

Dantrolen I.V.

Informace pro variantu: Prášek Pro Infuzní Roztok (36(3x12),20mg), Prášek Pro Infuzní Roztok (12,20mg), zobrazit další variantu

sp.zn. sukls124482/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU DANTROLEN i.v.

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Dantrolenum natricum trihemihydricum 20 mg v 1 lahvičce.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Maligní hypertermie.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Podává se přísně intravenózně, pokud možno do žíly s dostatečným průtokem, nejvhodněji centrálním žilním katétrem. Léčbu zahajujeme rychlou infuzí dávky 2,5 mg/kg t. hm. Touto dávkou se obvykle dociluje výrazného poklesu zvýšené srdeční frekvence, snížení dechového minutového objemu, poklesu hyperkalémie, zástavy vzestupu acidózy a konečně poklesu zvýšené tělesné teploty. Jestliže nebylo docíleno dostatečné odpovědi, lze dávku v 5 minutových intervalech opakovat, a to až do celkové dávky 10 mg/kg t. hm. Z popisů jednotlivých případů vysvítá, že někdy bylo třeba i mnohokrát vyšších dávek ke zvládnutí syndromu. Po stabilizaci klinických i biochemických parametrů se podává kontinuální infúze 7,5 mg/kg t.hm. během 24 hodin, aby se předešlo recidivě.

Celková dávka může dosahovat až 30 mg/kg t.hm.

Dávkování je stejné pro děti i pro dospělé.

Pokud příznaky po dávce 10 mg/kg během 20-30 minut neustoupí, je třeba znovu zvážit diagnózu. Jestliže se však jeví příznaky zlepšení, lze v iniciální fázi dávku 10 mg/kg překročit.

4.3.    Kontraindikace

S přihlédnutím k indikaci se žádné kontraindikace nerespektují.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Dantrolen se smí podávat jen nitrožilně. Vysoké pH (9,5) roztoku vyvolává při paravenózním podání nekrózy, při intraarteriálním podání je riziko uzávěru tepny, při intravenózním může dojít k tromboflebitidě. Dantrolen není náhradou za dosud známá terapeutická opatření, která je nutno podle individuálního stavu pacienta zajišťovat.

Dávky vyšší než 10 mg/kg t. hm. mohou vést k slabosti, únavě, nauzee, zvracení, závratím, bolestem hlavy.

4.5.    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ojedinělá hlášení a studie na zvířatech naznačují interakci mezi dantrolenem a verapamilem, která se projevuje depresí myokardu. Myokardiální deprese, fibrilace komor a kardiovaskulární kolaps ve spojení s hyperkalémií byly vzácně pozorovány u vnímavých pacientů i po současném podání dalších blokátorů kalciového kanálu. Současné podávání dantrolenu a blokátorů kalciového kanálu se proto nedoporučuje.

Dantrolen může potencovat účinek nedepolarizujících myorelaxancií (vekuronium).

4.6.    Těhotenství a kojení

Adekvátní údaje o podávání dantrolenu těhotným a kojícím ženám nejsou k dispozici. U pokusných zvířat v dávkách několikrát převyšujících terapeutické dávky u lidí byla zjištěna embryotoxicita. Dantrolen prochází placentou, při nízkém dávkování nebyly u novorozenců zjištěny žádné změny. Vzhledem k vitální indikaci je v každém případě vždy nutno zvážit poměr rizika k zisku.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nepřipadá v úvahu vzhledem k indikaci.

4.8.    Nežádoucí účinky

Dávky vyšší než 10 mg/kg t. hm./24 hodin mohou vyvolat svalovou slabost, únavu, závrať, bolesti hlavy, nauzeu, zvracení, průjem, alergické reakce hlavně na kůži, popřípadě tromboflebitidu. Jen jednou byla dosud pozorována anafylaktická reakce. V ojedinělých případech se vyvinul během léčby plicní edém. Na jeho vzniku se pravděpodobně podílí objem rozpouštědla a mannitolu, které jsou nezbytné při podání intravenózního dantrolenu.

4.9.    Předávkování

Příznaky jsou uvedeny výše (4.8.).

Specifické antidotum neexistuje. Je-li nutné přerušit podávání dantrolenu, pak se pokračuje v komplexní podpůrné léčbě.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přímo působící myorelaxancia ATC kód: M03CA01

Dantrolen je myorelaxans specifické pro příčně pruhované svalstvo. Inhibicí uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula vede k disociaci excitace a kontrakce kosterních svalů. Přitom neovlivňuje neuromuskulární přenos ani nemá měřitelný vliv na elektricky vzrušivé povrchové membrány. Syndrom maligní hypertermie indukovaný anestetiky vykazuje známky geneticky podmíněné anomálie svalové buňky. Má se za to, že řetězovou reakci spouštějí látky tím, že vyvolávají náhlý vzestup myoplazmatického kalcia tím, že zvyšují jeho uvolňování a současně zabraňují jeho inkorporaci do sarkoplazmatického retikula. Výsledný vzestup myoplazmatického kalcia vede k hypermetabolizmu, který je příčinou hypertermie, metabolické acidózy i dalších příznaků maligní hypertermie. Dantrolen může zabránit akutnímu katabolismu uvnitř svalové buňky tím, že zabraňuje uvolnění kalcia ze sarkoplazmatického retikula do myoplazmatu. Tak mohou být fyziologické, metabolické a biochemické změny, které jsou s krizí spojeny, zeslabeny nebo zvráceny. Léčba dantrolenem může ovšem zapůsobit jen tehdy, dokud není vápník ze sarkoplazmatického retikula úplně vyprázdněn.

Proto je třeba nasadit Dantrolen tak časně, dokud je zachováno prokrvení svalstva.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Po nitrožilním podání je střední eliminační poločas dantrolenu 4-8 hodin. Vylučuje se po metabolizaci v játrech převážně močí a žlučí. V moči je ve formě 5-hydroxydantrolenu (79 %), acetaminodantrolen (17 %) a jen 1-4 % nezměněného dantrolenu.

Renální clearance (5-OH-dantrolenu) činí 1,8-7,8 l/h.

Dantrolen se váže reverzibilně na plazmatický albumin, vazebná konstanta je 4,3 x 10 na 4 M-1 (M = 1000 mmol).

Warfarin a clofibrat jej z vazby vytěsňují, diazepam a fenytoin nikoliv.

Pro diaplacentární pasáž byl zjištěn faktor dítě/matka 0,4, poměr likvor/plazma 0,04.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita (LD50) v mg/kg t.hm.: i.v.: nejsou data (pro nízkou rozpustnost dantrolenu) i.p.: potkan 784 p.o.: myš větší než 9 000 potkan větší než 18 000 křeček větší než 1 000 králík větší než 800

Při subakutní intravenózní toxicitě byla dávka 10 mg/kg/den pro psy a potkany netoxická. Kancerogenita

Při 18ti měsíčním podávání 15, 30 a 60 mg/kg/den p.o. samicím potkanů došlo ke zvýšené incidenci benigních i maligních nádorů mammy. Po nejvyšší dávce byly též zjištěny lymfangiomy a hemangiosarkony v játrech. V jiných studiích na potkanech a myších tyto nádory nebyly zjištěny ani při podávání po 30 měsíců. Při krátkodobém podávání člověku jsou tyto nálezy podřadného významu.

Mutagenita

In vitro se u některých kmenů bakterií jevil dantrolen mutagenně.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek Mannitol, hydroxid sodný.

6.2.    Inkompatibility

Roztok dantrolenu se nesmí mísit s žádnými jinými infúzními roztoky.

6.3.    Doba použitelnosti

Originální balení má použitelnost 3 roky.

Naředěný roztok je nutno spotřebovat do 6 hodin, je nutno jej chránit před světlem a uchovávat při teplotě 15-25°C.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3

6.5.    Druh obalu a velikost balení

12    skleněných    lahviček    uzavřených    silikonizovanou    pryžovou    zátkou    s    hliníkovým

uzávěrem s polypropylenovým flip-off diskem.

36    (3x    12)    lahviček    uzavřených    silikonizovanou    pryžovou    zátkou    s    hliníkovým

uzávěrem s polypropylenovým flip-off diskem.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Norgine B.V.

Hogehilweg 7

1101 CA Amsterdam ZO

Nizozemsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO

63/162/86-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.10.1986 / 16.12.2009

10.    DATUM REVIZE TEXTU

31.5.2016

4/4