Příbalový Leták

Daleron Proti Chřipce A Nachlazení

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Daleron proti chřipce a nachlazení potahované tablety

paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg a dextromethorphani hydrobromidum 15 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

12 potahovaných tablet 24 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


PŘÍPRAVEK MŮŽE NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT ČINNOSTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST.

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k závažnému poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 07/030/03-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu s omezením.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení:

-    zmírňuje mírné až středně silné bolesti (bolesti hlavy, svalové a kloubní bolesti, bolesti v krku),

-    snižuje horečku,

-    snižuje výtok z nosní sliznice a usnadňuje dýchání při ucpaném nose,

-    zklidňuje suchý, dráždivý kašel a záchvaty kašle.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající starší 15 let je 1-2 tablety, maximálně třikrát denně. Neužívejte více než 6 tablet denně.

Mezi jednotlivými dávkami musí být odstup alespoň 4 hodiny.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


daleron proti chřipce a nachlazení

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Daleron proti chřipce a nachlazení

paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, dextromethorphani hydrobromidum 15 mg


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Krka


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


4