Příbalový Leták

Daleron Proti Chřipce A Nachlazení

sp.zn. sukls180543/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Daleron proti chřipce a nachlazení potahované tablety

paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 5 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení užívat

3.    Jak se přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení a k čemu se používá

Daleron proti chřipce a nachlazení je kombinovaný přípravek, který obsahuje tři léčivé látky: paracetamol, který snižuje horečku a tlumí bolest; pseudoefedrin odstraňuje zduření nosní sliznice a dextromethorfan, který potlačuje kašel přímým působením na centrum kašle v prodloužené míše. Tento účinek nastupuje rychle a přetrvává 4-6 hodin.

Daleron proti chřipce a nachlazení zmírňuje příznaky chřipky a nachlazení:

-    zmírňuje mírné a středně silné bolesti (bolesti hlavy, svalové a kloubní bolesti, bolesti v krku);

-    snižuje horečku;

-    snižuje výtok z nosní sliznice a usnadňuje dýchání při ucpaném nose;

-    zklidňuje suchý, dráždivý kašel a záchvaty kašle.

Tento přípravek je určen pouze pro pacienty, kteří mají příznaky chřipky a nachlazení doprovázené ucpaným nosem a suchým, dráždivým kašlem. Pokud nemáte ucpaný nos ani suchý dráždivý kašel, použijte jiné léčivé přípravky.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících od 15 let.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení užívat

Neužívejte přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení

-    jestliže jste alergický(á) na paracetamol, pseudoefedrin, dextromethorfan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    pokud máte závažnou    poruchu    funkce jater nebo žloutenku;

-    pokud máte závažnou    poruchu    funkce ledvin

-    při závažném zvýšení    krevního    tlaku (hypertenze);

-    jestliže máte závažné onemocnění srdečních věnčitých tepen (angina pectoris);

-    pokud máte zelený zákal (glaukom s uzavřeným úhlem);

-    při epilepsii;

-    současně s léčivými přípravky k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy, fluoxetin), jiných duševních poruch (haloperidol) a Parkinsonovy choroby, a během 2 týdnů od jejich vysazení. Během současného užívání inhibitorů monoaminooxidázy a 2 týdny po jejich vysazení se může vyskytnout kritické zvýšení krevního tlaku, závažná porucha srdečního rytmu a bolest hlavy.

-    současně s léčivými přípravky k léčbě epilepsie (padoucnice) (barbituráty, antiepileptika);

-    současně s léčivými přípravky na snížení krevního tlaku (methyldopa);

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

-    jestliže máte mírnou nebo středně závažnou poruchu funkce    jater;

-    jestliže máte mírnou nebo středně závažnou poruchu funkce    ledvin;

-    při vrozené nedostatečnosti enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy v červených krvinkách;

-    při chudokrevnosti způsobené rozpadem červených krvinek v cévách (hemolytická anemie);

-    pokud máte problémy s požíváním alkoholu;

-    jestliže máte srdeční onemocnění, vysoký krevní tlak, onemocnění štítné žlázy, obtíže při močení při zvětšené prostatě, zelený zákal, průduškové astma, chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic (pneumonii), diabetes (cukrovku), vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, zhoršenou průchodnost mezi žaludkem a dvanáctníkem, nádor dřeně nadledvin (feochromocytom);

-    pokud odkašláváte hleny;

-    jestliže j ste starší pacient;

-    pokud užíváte j akákoliv j iná léčiva obsahuj ící paracetamol.

Ovlivnění výsledků laboratorních testů

Daleron proti chřipce a nachlazení může ovlivnit výsledky dopingových testů u sportovců.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících do 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení s účinky jiných současně užívaných přípravků se mohou navzájem ovlivňovat. O vhodnosti současného užívání přípravku a jiných léků se poraďte s lékařem. Jde zejména o:

-    léky proti depresi (tzv. tricyklická antidepresiva, fluoxetin, paroxetin) a jiné léky na duševní onemocnění (haloperidol) a léky, které tlumí činnost centrálního nervového systému (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky proti bolesti, apod.). Daleron proti chřipce a nachlazení nesmějí užívat pacienti, kteří jsou zároveň léčeni některými léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy - IMAO) či do 14 dnů po jejich vysazení.

-    léky na Parkinsonovu chorobu;

-    léky k léčbě dny (probenecid);

-    nesteroidní protizánětlivé léky užívané proti bolesti, horečce a k léčbě revmatických onemocnění (ibuprofen, diklofenak, salicylamid);

-    léky k prevenci srážení krve (warfarin);

-    léky k regulaci pohybů střeva (metoklopramid);

-    léky k prevenci nevolnosti a zvracení (domperidon);

-    léky k regulaci hladiny cholesterolu a jiných tuků v krvi (cholestyramin);

-    léky k léčbě epilepsie (barbituráty, antiepileptika);

-    léky ke snížení vysokého krevního tlaku (methyldopa);

-    léky k úlevě od migrenózních bolestí (dihydroergotamin);

-    léky k léčbě tuberkulózy (rifampicin);

-    léky k léčbě bakteriálních infekcí (chloramfenikol);

-    současné užití jiných léků s obsahem paracetamolu.

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Daleron proti chřipce a nachlazení. Bez porady s lékařem neužívejte s přípravkem Daleron proti chřipce a nachlazení žádné volně prodejné léky, zvl. pak léky podporující vykašlávání (tzv. expektorancia, mukolytika), protože Daleron proti chřipce a nachlazení tlumí vykašlávání a vytvořený hlen by se mohl hromadit v dýchacích cestách.

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení s jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení v průběhu těhotenství nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. Proto se o případném vykonávání těchto činností poraďte s lékařem.

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení obsahuje pseudoefedrin

Některé z produktů metabolismu pseudoefedrinu jsou na seznamu dopingových látek, proto je třeba vyvarovat se použití přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení u aktivních sportovců.

3. Jak se přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé a dospívající starší 15 let je 1-2 tablety, maximálně třikrát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být odstup alespoň 4 hodiny. Neužívejte více než 6 tablet denně.

Pokud trpíte onemocněním ledvin, o dávkování se poraďte s lékařem, který Vám řekne, jak často můžete tento přípravek užívat.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k závažnému poškození jater.

Pokud se do 5 dnů v případě bolesti a do 3 dnů v případě horečky příznaky nezlepší nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek není určen pro použití u dětí a dospívajících do 15 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení, než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře!

Pokud je dávka paracetamolu významně vyšší, než je doporučená dávka, může se objevit pocit na zvracení, zvracení a závažné poškození jater. Předávkování pseudoefedrinem může způsobit závažný neklid, zvýšení krevního tlaku a poruchy srdečního rytmu (arytmie). Předávkování dextromethorfanem může vyvolat nevolnost, zvracení, závratě, ospalost, poruchy zraku, apatii, poruchu koordinace pohybů a obtížné dýchání.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání doporučených dávek přípravku Daleron proti chřipce a nachlazení jsou nežádoucí účinky vzácné. Vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: pocit na zvracení, sucho v ústech, vzrušení, neklid, ospalost, závrať, bolest hlavy, zvýšení krevního tlaku, nepravidelný tlukot srdce, nižší počet červených nebo bílých krvinek nebo krevních destiček a žloutenka.

Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí.

Při případném výskytu nežádoucích účinků přerušte užívání léku (podávání dětem) a poraďte se se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení obsahuje

Léčivými látkami jsou: paracetamolum 325 mg, pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg a dextromethorphani hydrobromidum 15 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: jádro tablety-mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý škrob, mastek, kukuřičný škrob, magnesium-stearát, potahová vrstva- hypromelosa, mastek, oxid titaničitý (E171), zeleň laková E 104/132, makrogol.

Jak přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou světle zelené, podlouhlé a bikonvexní.

Velikost balení: 12 nebo 24 potahovaných tablet v blistru (Al/bezbarvý průhledný PVC/PVDC) a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.1.2016.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

5