Příbalový Leták

Dacepton 5mg/Ml Infuzní Roztok

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

5 MG/ML KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Dacepton 5 mg/ml infuzní roztok apomorphini hydrochloridum hemihydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 ml obsahuje apomorphini hydrochloridum hemihydricum 5 mg.

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje apomorphini hydrochloridum hemihydricum 100 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také: disiřičitan sodný (E233), chlorid sodný, kyselinu chlorovodíkovou, vodu na injekci Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok*

1 injekční lahvička o objemu 20 ml 5 injekčních lahviček o objemu 20 ml 10 injekčních lahviček o objemu 20 ml 30 injekčních lahviček o objemu 20 ml

100 mg/20 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Pro subkutánní infuzi Nepoužívejte, pokud roztok zezelenal.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Po otevření ihned spotřebujte. Pouze na jedno použití. Po otevření ihned vyjměte obsah a injekční lahvičku zlikvidujte.


8. POUŽITELNOST


EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte injekční lahvičky ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EVER Neuro Pharma GmbH 4866 Unterach Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


27/130/14-C

13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


[Nevyžaduje se - odůvodnění přijato]

*


Vezměte prosím na vědomí, že léková forma bude uvedena jednou společně s názvem léčivého přípravku podle bodu 1. Proto nebude žádné opakování, kterému je třeba se vyhnout.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 5 MG/ML

20ML INJEKČNÍ LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Dacepton 5 mg/ml infuzrn roztok

apomorphini hydrochloridum hemihydricum Pro subkutánní infuzi


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Infuzní roztok 100 mg/20 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po otevření ihned spotřebujte. Pouze na jedno použití.

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


EVER Neuro Pharma GmbH 4866 Unterach Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


27/130/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č.šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


4