Příbalový Leták

Copaxone 40 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Copaxone 40 mg/ml

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce glatirameri acetas


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml injekčního roztoku obsahuje glatirameri acetas 40 mg, odpovídající glatiramerum 36 mg v předplněné injekční stříkačce.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

Mannitol, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

3 předplněné injekční stříkačky obsahující 1 ml injekčního roztoku 12 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku

12 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku. Složky multipaku nemohou být prodávány samostatně.

Multipak: 36 (3 balení po 12) předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. subkutánní podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Pouze pro jednorázové použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


59/043/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


COPAXONE 40 MG/ML


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistrová fólie (netransparentní s potiskem)

Transparentní blistrová fólie: všechny minimální údaje jsou uvedeny na štítku injekční stříkačky_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Netransparentní blistrová fólie: Copaxone 40 mg/ml

léková forma + léčivá látka: technicky neproveditelné ve všech jazycích, bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

Transparentní blistrová fólie: bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Netransparentní blistrová fólie: technicky neproveditelné ve všech jazycích, bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

Transparentní blistrová fólie: bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

3. POUŽITELNOST

Netransparentní blistrová fólie: technicky neproveditelné ve všech jazycích, bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

Transparentní blistrová fólie: bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

4. ČÍSLO ŠARŽE

Netransparentní blistrová fólie: technicky neproveditelné ve všech jazycích, bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

Transparentní blistrová fólie: bude uvedeno na štítku injekční stříkačky

5. JINÉ


Netransparentní blistrová fólie: $ 2 °C - 8 °C

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Štítek předplněné injekční stříkačky


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Copaxone 40 mg/ml

injekční roztok (zkrácený název srozumitelný pro pacienty ve všech jazycích) glatirameri acetas s.c. podání


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO JEDNOTKA


1 ml


6. JINÉ


TEVA (Držitel rozhodnutí o registraci)

Registrační číslo (je-li požadováno v členském státě)


- 4 -