Příbalový Leták

Copaxone 20 Mg/Ml

sp. zn. sukls17766/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Copaxone 20 mg/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

glatirameri acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Copaxone 20 mg/ml a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Copaxone 20 mg/ml používat

3.    Jak se Copaxone 20 mg/ml používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Copaxone 20 mg/ml uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE COPAXONE 20 mg/ml A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Copaxone 20 mg/ml je lék ovlivňující způsob, kterým pracuje Váš imunitní systém (řadí se mezi imunomodulátory). Předpokládá se, že příznaky roztroušené sklerózy (RS) jsou způsobeny poruchou v imunitním systému . To způsobuje vznik zánětlivých míst v mozku a míše.

Copaxone 20 mg/ml se používá ke snížení počtu ataků RS (relapsů). Nebylo prokázáno, že by přípravek pomohl, pokud trpíte formou RS bez relapsů nebo s minimem relapsů. Copaxone 20 mg/ml nemusí mít vliv na dobu trvání ataky RS nebo na míru obtíží během ataky.

Přípravek se používá k léčení pacientů, kteří jsou schopni chodit bez pomoci.

Copaxone 20 mg/ml může být rovněž užit u pacientů, u nichž se příznaky objevily poprvé, což naznačuje vysoké riziko rozvoje RS. Předtím než zahájíte léčbu, lékař vyloučí jakékoli jiné důvody, které by mohly tyto příznaky vysvětlit.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COPAXONE 20 mg/ml POUŽÍVAT

Nepoužívejte Copaxone 20 mg/ml

-    Jestliže jste alergický(á) na glatiramer acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    Je stliže j ste těhotná.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Copaxone 20 mg/ml se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem • pokud máte potíže s ledvinami nebo srdcem, protože to může vyžadovat pravidelné laboratorní testy a kontroly Vašeho zdravotního stavu.

Děti

Copaxone 20 mg/ml není určen k léčbě dětí do 12 let věku.

Starší pacienti

Zvláštní studie používání přípravku Copaxone 20 mg/ml u starších pacientů nebyly provedeny. Poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a Copaxone 20 mg/ml

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Copaxone 20 mg/ml nesmíte používat, jestliže jste těhotná. Informujte lékaře, pokud otěhotníte během léčby tímto přípravkem nebo pokud těhotenství plánujete.

Během léčby přípravkem Copaxone 20 mg/ml je nutné užívat účinnou antikoncepci (tj. „pilulku“ nebo kondom) k zábraně početí.

Pokud byste chtěla během používání přípravku Copaxone 20 mg/ml kojit, poraďte se nejprve s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by Copaxone 20 mg/ml ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

3. JAK SE COPAXONE 20 mg/ml POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se lékařem nebo lékárníkem.

Denní dávka u dospělých a mladistvých ve věku 12 let a starších je jedna předplněná stříkačka (20 mg glatiramer acetátu) podaná podkožně (subkutánně).

Je velmi důležité injikovat Copaxone 20 mg/ml správným způsobem:

•    Výhradně do tkáně pod pokožkou (podkoží) - viz níže uvedený Návod k použití.

•    Podle instrukcí lékaře. Užijte pouze dávku předepsanou lékařem.

•    Nikdy nepoužívejte stejnou injekční stříkačku dvakrát. Nepoužitý přípravek nebo odpad musíte bezpečně zlikvidovat.

•    Nemíchejte nebo nepodávejte obsah předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml společně s jiným přípravkem.

•    Pokud roztok obsahuje částice, nepoužívejte ho. Použijte novou injekční stříkačku.

Při prvním použití přípravku Copaxone 20 mg/ml dostanete přesné pokyny a budete pod dohledem lékaře nebo zdravotní sestry. Budou u Vás, jakmile si píchnete injekci a také následující půlhodinu, aby se ujistili, že nemáte žádné problémy.

Návod k použití

Před použitím přípravku Copaxone 20 mg/ml si pozorně přečtěte tento návod.

Před vpíchnutím injekce se ujistěte, že máte vše potřebné:

•    Jeden blistr s přípravkem Copaxone 20 mg/ml

•    Nádoba na likvidaci použitých jehel a stříkaček

•    Při každé injekci vyjměte z krabičky pouze jeden blistr s předplněnou stříkačkou. Ponechejte všechny ostatní stříkačky v krabičce.

• Pokud jste injekční stříkačku uchovával/a v chladničce, vyjměte blistr se stříkačkou nejméně 20 minut před injekcí, aby se roztok ohřál na pokojovou teplotu.

Důkladně si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Pokud chcete pro aplikaci injekce použít COPAXONE autoinjektor, řiďte se, prosím, instrukcemi pro použití dodanými spolu s COPAXONE autoinjektorem.

Vyberte si místo vpichu podle obrázku 1.

Existuje sedm míst na Vašem těle, která jsou vhodná pro vpíchnutí injekce: paže, stehna, hýždě a břicho. V každé oblasti vpichu je více míst pro vpíchnutí injekce. Každý den si zvolte jiné místo vpichu injekce. Snížíte tím riziko podráždění nebo bolesti v místě vpichu. Střídejte místa vpichu i v rámci jedné oblasti. Nepoužívejte pokaždé přesně stejné místo vpichu.

Upozornění: Nevpichujte injekci do místa, které je bolestivé nebo má abnormální barvu nebo ve kterém cítíte tuhé uzlíky či hrudky.

Doporučuje se naplánovat si schéma střídání míst vpichu a zaznamenávat si je do kalendáře. Na Vašem těle mohou být místa obtížně dosažitelná pro samostatné vpíchnutí injekce (jako je zadní strana paže). Pokud chcete tato místa využít, je možné, že budete potřebovat něčí pomoc.

Oblast 1


Oblast 4.


Oblast 5


Břicho


Levá naze


Pravá paže


Vyhněte se oblasti


Osvalená horni


Osvalená


horni


přibližně 5 cm od


cast paže


pupku na každou stranu


část paže


ZEZADU


ZEPŘEDU

Oblast 2 Pravé stehno

Přibližně 5 cm nad kolenem a 5 cm pod třísly.


Oblast 3 Levé stehno

Přibližné 5 cm nad kolenem a 5 cm pod třísly.


Oblast 6 Levá hýždě

Osvalená hor ni část hýždě,

vždy pod úrovni pasu.


Oblast 7 Pravá hýždě

Osvalená horní část hýždě,

vždy pod úrovni pasu.


Obrázek 1

Jak provést injekci:

•    Vyjměte stříkačku z jejího ochranného blistru sloupnutím zadního papírového obalu.

•    Odstraňte kryt z j ehly.

•    Jemně stlačte kůži ukazovákem a palcem volné ruky (obrázek 2).

•    Vpíchněte jehlu do kůže podle obrázku 3.

•    Vpíchněte léčivý přípravek tak, že rovnoměrně stlačíte píst až dolů, dokud injekční stříkačka nebude prázdná.

•    Injekční stříkačku a jehlu vytáhněte směrem kolmo nahoru.

•    Vložte stříkačku do nádoby určené k likvidaci použitých jehel a stříkaček. Nevyhazujte použité stříkačky do domácího odpadu, ale vyhoďte je do kontejneru zabezpečeného proti propíchnutí, tak jak Vám poradí lékař nebo zdravotní sestra.

Jestliže se domníváte, že účinek přípravku Copaxone 20 mg/ml je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Copaxone 20 mg/ml, než jste měl(a)

Ihned informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Copaxone 20 mg/ml

Podejte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, neužívejte však dvojitou dávku, aby jste nahradil/a dávku vynechanou. Následující dávku si podejte za 24 hodin.

Jestliže jste přestal(a) používat Copaxone 20 mg/ml

Nepřestávejte používat Copaxone 20 mg/ml bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce (přecitlivělost)

Vzácně se mohou objevit závažné alergické reakce na tento přípravek.

Přestaňte používat Copaxone 20 mg/ml a vyhledejte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu, pokud zpozorujete jakékoli známky těchto nežádoucích účinků:

•    vyrážka (červené tečky nebo kopřivka)

•    otok víček, tváře nebo rtů

•    náhlá dušnost

•    křeče (záchvaty)

•    mdloba

Další reakce po podání injekce (bezprostřední postinjekční reakce)

Je to méně časté, ale během několika minut po podání přípravku Copaxone 20 mg/ml se může u některých osob objevit jeden nebo více z následujících příznaků. Ty normálně nepůsobí žádné potíže a obvykle odezní během půl hodiny.

Nicméně pokud následující příznaky přetrvávají déle než 30 minut, kontaktujte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu:

•    návaly (zčervenání kůže s pocitem horka) na hrudi nebo ve tváři (vazodilatace)

•    dušnost(dyspnoe)

•    bolest na hrudi

•    bušení srdce a rychlý puls (palpitace, tachykardie)

U přípravku Copaxone 20 mg/ml byly hlášeny tyto nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

•    infekce, chřipka

•    úzkost, deprese

•    bolest hlavy

•    nevolnost

•    kožní vyrážka

•    bolest kloubů nebo zad

•    pocit slabosti, reakce pokožky v místě vpichu, které zahrnují zarudnutí kůže, bolest, vznik podlitin, svědění, otok tkáně, zánět a reakce přecitlivělosti (tyto reakce v místě vpichu nejsou neobvyklé a jejich intenzita za normálních okolností časem klesá), nespecifikovaná bolest

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

•    zánět dýchacích cest, žaludeční chřipka, opar rtů, zánět uší, rýma, absces dásní, vaginální kvasinková infekce

•    nemaligní kožní výrůstky (nezhoubné nádory kůže), výrůstky tkáně (nádory)

•    otok mízních uzlin

•    alergické reakce

•    ztráta chuti k jídlu, přibývání na váze

•    nervozita

•    poruchy chuti, zvýšené napětí svalů, migréna, potíže s řečí, mdloby, třes

•    dvojité vidění, potíže s očima

•    ušní potíže

•    kašel, senná rýma

•    potíže v oblasti konečníku, zácpa, zubní kaz, zažívací potíže, obtížné polykání, inkontinence stolice, zvracení

•    abnormální testy funkce jater

•    tvorba podlitin, nadměrné pocení, svědění, kožní potíže, kopřivka

•    bolest v krku

•    nutkání vyprázdnit močový měchýř, časté močení, neschopnost dostatečně vyprázdnit měchýř

•    zimnice, otok obličeje, ztráta podkožní tkáně v místě injekce, místní reakce, periferní otok, otok v důsledku zadržování tekutin, horečka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

•    absces, zánět kůže a podkožních měkkých tkání, vředy, pásový opar, zánět ledvin

•    rakovina kůže

•    zvýšený počet bílých krvinek, snížený počet bílých krvinek, zvětšení sleziny, snížený počet krevních destiček, změna tvaru bílých krvinek

•    zvětšená štítná žláza, zvýšená funkce štítné žlázy

•    nízká tolerance alkoholu, dna, zvýšená hladina tuků v krvi, více sodíku v krvi, snížení sérového ferritinu

•    zvláštní sny, zmatenost, euforická nálada, vidění, slyšení, pociťování nebo vnímání neexistujících věcí (halucinace), agresivita, abnormálně dobrá nálada, změny osobnosti, sebevražedné pokusy

•    znecitlivění a bolest rukou (syndrom karpálního tunelu), duševní poruchy, záchvat (křeče), problémy se psaním a čtením, svalové křeče, problémy s pohybem, svalový spasmus, zánět nervů, neobvyklé nervosvalové spojení vedoucí k abnormální svalové funkci, mimovolní rychlý pohyb očních bulbů, paralýza, podklesávání nohou (paréza peroneálního nervu), stav nevědomí (stupor), poruchy zrakového nervu vedoucí k problémům se zrakem

•    šedý zákal, poškození rohovky, suché oko, krvácení do oka, pokleslá oční víčka, rozšíření zornice, abnormální vidění nebo ztráta zraku

•    nadbytečný srdeční stah, pomalý srdeční puls, občasný rychlý srdeční puls

•    křečové žíly

•    opakovaná zástava dýchání, krvácení z nosu, neobvykle rychlé nebo hluboké dýchání (hyperventilace), pocit stažení hrdla, potíže s plícemi, neschopnost dýchat kvůli zúžení hrdla (pocit dušení)

•    zánět tlustého střeva, polypy v tlustém střevě, zánět tenkého střeva, říhání, jícnový vřed, zánět dásní, krvácení z konečníku, zvětšené slinné žlázy

•    žlučové kameny, zvětšená játra

•    otok kůže a měkkých tkání, kontaktní kožní vyrážka, bolestivé červené puchýřky, puchýřky na kůži

•    otok, zánět a bolest kloubů (artritida nebo osteoartritida), zánět a bolest fluidních váčků v oblasti kloubu (vyskytujících se u některých kloubů), bolest v boku, snížení množství svalové hmoty

•    krev v moči, ledvinové kameny, problémy s močovým ústrojím, abnormality moči

•    potrat

•    nateklé prsy, obtížné dosažení erekce, výhřez pánevních orgánů, přetrvávající erekce, potíže

s prostatou, potíže s varlaty, neobvyklé výsledky stěru PAP (abnormální stěr děložního čípku), krvácení z pochvy, vaginální potíže

•    cysta, kocovina, nízká tělesná teplota (hypotermie), nespecifický zánět, destrukce tkání v místě injekce, problémy se slizni cemi

•    potíže po očkování

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK COPAXONE 20 mg/ml UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml mohou být maximálně jeden měsíc uchovávány mimo chladničku při teplotě 15° C - 25° C. To můžete udělat pouze jedenkrát. Jestliže nebyly předplněné stříkačky přípravku Copaxone 20 mg/ml po jednom měsíci použity a jsou stále v původním obalu, musí být vráceny do chladničky.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněné stříkačky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte předplněné stříkačky, jestliže jsou v roztoku patrné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co Copaxone 20 mg/ml obsahuje

-    Léčivou látkou je glatirameri acetas. 1 ml injekčního roztoku (obsah jedné předplněné stříkačky) obsahuje glatirameri acetas 20 mg.

-    Pomocnými látkami jsou mannitol a voda na inj ekci.

Jak Copaxone 20 mg/ml vypadá a co obsahuje toto balení

Copaxone 20 mg/ml, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je sterilní, čirý roztok bez viditelných částic.

Pokud roztok obsahuje částice, vyhoďte ho a začněte znova. Použijte novou stříkačku.

Copaxone 20 mg/ml je dostupný v baleních obsahujících 7, 28 nebo 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku nebo v multipaku obsahujícím 3 krabičky a v každé je 30 předplněných injekčních stříkaček obsahujících 1 ml injekčního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod názvem Copaxone 20 mg/ml:

Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr,

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,

Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.1.2016

7/7