Příbalový Leták

Clozapin Desitin 100 Mg

sp.zn. sukls108433/2015


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clozapin Desitin 25 mg Clozapin Desitin 100 mg tablety


Clozapin Desitin může vyvolávat agranulocytózu. Jeho užití musí být omezeno na pacienty:

•    kteří trpí schizofrenií a kteří nesnášejí nebo jsou rezistentní na klasická antipsychotika nebo na pacienty se schizofrenií či schizoafektivní poruchou, kteří mají riziko recidivujícího sebevražedného chování (viz bod 4.1);

•    kteří mají normální počáteční počet leukocytů (počet bílých krvinek > 3500/mm(>3,5 x 109/l) a absolutní počet neutrofilů (ANC) >2000/mm3 (>2,0 x 109/l));

•    u kterých může být pravidelně prováděna kontrola bílého krevního obrazu a absolutního počtu neutrofilů následovně: po dobu prvních 18 týdnů léčby každý týden, dále nejméně jednou za 4 týdny po dobu léčby. Sledování krevního obrazu musí pokračovat po celou dobu léčby a ještě 4 týdny po kompletním ukončení léčby přípravkem Clozapin Desitin (viz bod 4.4).

Lékař, který předepisuje lék, by měl plně dodržet výše uvedená bezpečnostní opatření. Při každé návštěvě by mělo být pacientovi, který užívá Clozapin Desitin, připomenuto, že při jakémkoliv příznaku infekčního onemocnění musí neprodleně vyhledat lékaře. Zvláštní pozornost musí být věnována chřipce podobným příznakům, jako jsou teplota, bolest v krku nebo jiné projevy infekčního onemocnění, které mohou ukazovat na výskyt neutropenie (viz bod 4.4).

Clozapin Desitin musí být podáván pod přísným lékařským dohledem, v souladu s oficiálními doporučeními (viz bod 4.4).

Myokarditida

Podávání klozapinu je doprovázeno zvýšeným rizikem výskytu myokarditidy, která může být ve vzácných případech i fatální. Riziko myokarditidy je nejvyšší v prvních 2 měsících léčby. Vzácně byly hlášeny fatální případy kardiomyopatie.

Výskyt myokarditidy nebo kardiomyopatie lze očekávat zvláště u pacientů s anamnézou klidové, přetrvávající tachykardie, především v prvních 2 měsících léčby, a/nebo s palpitacemi, arytmiemi, bolestí na hrudi a dalšími příznaky srdečního selhání (např. nevysvětlitelná únava, dušnost, zrychlené dýchání) nebo příznaky imitující infarkt myokardu.

V případě podezření na myokarditidu nebo kardiomyopatii musí být léčba přípravkem Clozapin Desitin okamžitě ukončena a pacient neprodleně odeslán na kardiologii.

Pacienti, u kterých se po léčbě klozapinem objevila myokarditida nebo kardiomyopatie, nesmějí být znovu léčeni klozapinem._


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 25 mg tableta: Jedna tableta obsahuje clozapinum 25 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 48 mg monohydrátu laktózy v 1 tabletě

100 mg tableta: Jedna tableta obsahuje clozapinum 100 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: 192 mg monohydrátu laktózy v 1 tabletě

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Tablety

Popis přípravku:

Tablety 25 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 25 na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety 100 mg: žluté, kulaté, ploché tablety s půlicí rýhou na obou stranách, označené CPN 100 na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Clozapin Desitin je indikován k léčbě pacientů s rezistentní formou schizofrenie a pacientů se schizofrenií, kteří mají závažné, neléčitelné neurologické nežádoucí účinky na ostatní antipsychotika, včetně atypických antipsychotik.

Rezistence na léčbu je definována jako nedostatečné klinické zlepšení, navzdory podávání nejméně dvou rozdílných antipsychotik, včetně atypických, v dostatečných dávkách po odpovídající dobu.

Clozapin Desitin je také indikován v průběhu Parkinsonovy choroby u pacientů s psychotickými poruchami, u kterých standardní léčba selhala.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování musí být stanoveno individuálně. Každý pacient musí dostávat nejnižší účinnou dávku. Opatrná titrace a rozdělené dávkovací schéma je nezbytné k minimalizaci rizika hypotenze, záchvatů a sedace.

Zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin musí být omezeno na pacienty s počtem bílých krvinek > 3500/mm3 (>3,5 x 109/l) a ANC > 2000/mm3 (>2,0 x 109/l) v rozmezí standardních normálních hodnot.

Úprava dávkování je indikována u pacientů užívajících léky, které mohou vyvolávat farmakodynamické a farmakokinetické interakce s klozapinem, jako jsou benzodiazepiny nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod 4.5).

Přechod z předchozí antipsychotické léčby na Clozapin Desitin

Obecně se nedoporučuje kombinovat Clozapin Desitin s jinými antipsychotickými léky. Před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin se doporučuje nejdříve současnou perorální antipsychotickou léčbu snížit nebo vysadit postupným snižováním dávky. Rozhodnutí, zda vysadit ostatní antipsychotickou léčbu před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin, by mělo být provedeno předepisujícím lékařem na základě klinických okolností.

Léčba pacientů s rezistentní formou schizofrenie

Zahájení léčby

První den léčby by měla být zahajovací dávka přípravku Clozapin Desitin 12,5 mg (půl 25 mg tablety) jednou nebo dvakrát denně, druhý den jedna nebo dvakrát jedna 25 mg tableta. Pokud je Clozapin Desitin dobře snášen, mohou být denní dávky pomalu zvyšovány o 25 až 50 mg denně tak, aby se v průběhu 2 - 3 týdnů dosáhlo denní dávky do 300 mg. Poté, vyžaduje-li to stav pacienta, lze denní dávku zvyšovat o 50 - 100 mg ve tří až čtyřdenních, ale spíše týdenních intervalech.

Terapeutické rozmezí dávek

U většiny pacientů lze antipsychotický účinek očekávat při dávce 200 - 450 mg/den rozdělené do několika dílčích dávek. Celková denní dávka může být rozdělena během dne nerovnoměrně a to tak, že nejvyšší dávku podáváme před spaním.

Maximální dávka

K zajištění plného terapeutického účinku je jen u minima pacientů potřeba podávat větší dávky.

V    těchto případech je přípustné rozvážné zvyšování dávek (ne o více než 100 mg) maximálně do 900 mg/den. Avšak je třeba mít na mysli, že se při dávkách nad 450 mg/den mohou častěji objevit nežádoucí účinky (zvláště epileptické záchvaty).

Udržovací dávka

Po dosažení maximálního terapeutického účinku může být mnoho pacientů udržováno na nižších dávkách. Doporučuje se tedy dávky postupně opatrně snižovat. Léčba by měla trvat alespoň 6 měsíců. Jestliže denní dávka nepřesahuje 200 mg/den, je vhodné ji podávat celou před spaním.

Ukončení léčby

V    případě plánovaného ukončení léčby přípravkem Clozapin Desitin se doporučuje postupně snižovat dávku po dobu 1 - 2 týdnů. Pokud je nutné léčbu ukončit náhle (např. v případě leukopenie), musí být pacient pečlivě sledován pro možný návrat psychotických příznaků a symptomů vzniklých v souvislosti s cholinergním rebound fenoménem, jako jsou nadměrné pocení, bolesti hlavy, nauzea, zvracení, průjem, hypersalivace, zúžení průdušek, agitace a enuréza (viz bod 4.4).

Znovuzahájení léčby

U pacientů, kteří přerušili léčbu přípravkem Clozapin Desitin na více než 2 dny, musí být léčba první den znovu zahájena dávkou 12,5 mg (polovina tablety 25 mg) jednou až dvakrát denně. Jeli tato dávka přípravku Clozapin Desitin dobře snášena, je možné dávku titrovat na terapeutickou hladinu rychleji, než tomu bylo při původním zahájení léčby. Nicméně, u některých pacientů, u kterých došlo při zahajovací dávce k zástavě dechu či srdeční akce (viz bod 4.4), ale poté byla dávka úspěšně dotitrována na terapeutickou dávku, musí být při opakovaném zahájení léčby dávka zvyšována nesmírně opatrně.

Snížení rizika sebevražedného chování u schizofrenie a schizoafektivní poruchy Doporučení pro dávkování a podávání uvedená v bodu 4.2 týkající se rezistentní schizofrenie by měla být použita i v případě léčby pacientů se schizofrenií či schizofrenní poruchou a rizikem recidivy sebevražedného chování.

K udržení snížení rizika sebevražedného chování se doporučuje alespoň dvouletá léčba přípravkem Clozapin Desitin. Doporučuje se přehodnotit pacientovo riziko sebevražedného chování po dvou letech léčby, poté pravidelně přehodnocovat trvání léčby přípravkem Clozapin Desitin na základě hodnocení rizika sebevražedného chování.

Psychotické poruchy vyskytující se v průběhu Parkinsonovy choroby v případech, kdy standardní léčba selhala

Zahájení léčby

Zahajovací dávka nesmí překročit 12,5 mg (polovina 25 mg tablety), užívá se večer. Následné zvýšení musí být o 12,5 mg, maximálně 2krát týdně, do maximální dávky 50 mg, které nemá být dosaženo před koncem druhého týdne. Celková denní dávka by měla být podávána jednorázově, přednostně večer.

Terapeutické rozmezí dávek

Průměrná účinná denní dávka je obvykle 25 až 37,5 mg/den. V případě, že při léčbě dávkou 50 mg po dobu jednoho týdne není dosaženo uspokojivé terapeutické odpovědi, může být dávka opatrně zvýšena o 12,5 mg/týden.

Maximální dávka

Dávka 50 mg může být překročena jen ve výjimečných případech a maximální dávka 100 mg/den nesmí být nikdy překročena.

V případě, že se vyskytne ortostatická hypotenze, nadměrný útlum nebo zmatenost, musí být zvyšování dávky omezeno nebo odloženo. Během prvních týdnů léčby musí být sledován krevní tlak.

Udržovací dávka

Při dosažení kompletní remise, po dobu nejméně dvou týdnů, je možné zvýšení antiparkinsonické léčby, pokud je to podle motorického stavu pacienta indikováno. Jestliže má tento přístup za následek návrat psychotických projevů, může být dávka přípravku Clozapin Desitin zvýšena o 12,5 mg/týden, maximálně však do dávky 100 mg/den. Tuto dávku je možné užívat jednorázově nebo rozdělenou do dvou dávek (viz výše).

Ukončení léčby

Doporučuje se postupně snižovat dávku o 12,5 mg minimálně během jednoho, lépe však během dvou týdnů. Při výskytu neutropenie nebo agranulocytosy musí být léčba okamžitě přerušena tak, jak je uvedeno v bodu 4.4. V takovéto situaci je podstatné pečlivé psychiatrické sledování, protože může rychle dojít návratu symptomů.

Speciální populace

Pacienti s kardiovaskulárními poruchami

U pacientů s kardiovaskulárními poruchami (závažné kardiovaskulární poruchy jsou kontraindikací) by měla být podána první den zahajovací dávka 12,5 mg jednou denně a tato dávka by měla být zvyšována pomalu.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírnou až střední poruchou funkce ledvin by měla být podána první den zahajovací dávka 12,5 mg jednou denně a tato dávka by měla být zvyšována pomalu.

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater by měla být podána první den zahajovací dávka 12,5 mg jednou denně a tato dávka by měla být zvyšována pomalu. Clozapin Desitin by měl být podáván s opatrností spolu s pravidelnou kontrolou jaterních testů (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Žádné studie na pediatrické populaci nebyly prováděny. Bezpečnost a účinnost přípravku Clozapin Desitin nebyla u dětí a dospívajících stanovena.

Pacienti ve věku 60 let a starší

Doporučuje se zvláště nízká zahajovací dávka (12,5 mg jednou denně první den) a následné zvyšování dávky omezit na 25 mg/den.

Způsob podání

Clozapin Desitin se podává perorálně a měl by se zapít dostatečným množstvím vody.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Pacienti, u kterých není možná pravidelná kontrola krevního obrazu.

•    Toxická nebo idiosynkratická granulocytopenie/agranulocytosa v anamnéze (s výjimkou granulocytopenie/agranulocytosy vyvolané předchozí chemoterapií).

•    Snížená funkce kostní dřeně.

•    Nedostatečně stabilizovaná epilepsie.

•    Alkoholové a jiné toxické psychózy, intoxikace léky, komatózní stavy.

•    Oběhové selhání, útlum CNS jakékoliv etiologie.

•    Závažné onemocnění    ledvin a choroby    srdce (např.    myokarditida).

•    Aktivní onemocnění jater doprovázené nauzeou, anorexií nebo žloutenkou, progresivní jaterní onemocnění, jaterní selhání.

•    Kojení.

•    Paralytický ileus.

•    Současné podávání léků vyvolávajících útlum kostní    dřeně.

•    Léky, o kterých je známo, že mohou vyvolat agranulocytózu, nesmí být používány současně s přípravkem Clozapin Desitin. Je též potřeba zabránit současnému užívání depotních antipsychotik.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zvláštní bezpečnostní opatření

Agranulocytóza

Clozapin Desitin může vyvolat agranulocytózu, proto jsou povinná následující preventivní opatření:

•    Léky, o kterých je známo, že mohou vyvolat agranulocytózu, nesmí být používány

současně s přípravkem Clozapin Desitin. Je též potřeba zabránit současnému užívání depotních antipsychotik, protože tyto léky, které mohou být potenciálně myelotoxické, nemohou být z těla odstraněny dostatečně rychle v případě potřeby, například u granulocytopenie (viz bod 4.3).

•    Pacienti s anamnézou primárních poruch kostní dřeně mohou být léčeni jen v případě, že přínos převáží riziko. Před léčbou by měli být pečlivě zhodnoceni hematologem.

•    Pacientům s nízkými počty bílých krvinek v důsledku benigní etnické neutropenie by měla být věnována zvláštní opatrnost a přípravkem Clozapin Desitin mohou být léčeni po souhlasu hematologa.

Clozapin Desitin musí být vydáván pod přísným lékařským dohledem v souladu s oficiálními doporučeními.

Monitorování počtu leukocytů (WBC) a absolutního počtu neutrofilů (ANC)

Počet leukocytů a krevní obraz s diferenciálním rozpočtem musí být změřeny během 10 dnů před zahájením léčby přípravkem Clozapin Desitin, aby se zajistilo, že přípravkem Clozapin Desitin budou léčeni jen pacienti s normálním počtem leukocytů (WBC > 3500/mm3 (>3,5 x 109/l)) a neutrofilů (ANC > 2000/mm3 (>2,0 x 109/l)). Po zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin musí být pravidelně každý týden po dobu prvních 18 týdnů, dále pak přinejmenším každé 4 týdny, testován a sledován počet leukocytů a absolutní počet neutrofilů. Sledování musí pokračovat ještě 4 týdny po kompletním ukončení léčby přípravkem Clozapin Desitin. Předepisující lékař by měl plně dodržovat požadovaná bezpečnostní opatření. Při každém kontrolním vyšetření je třeba pacientům připomenout, aby kontaktovali svého lékaře okamžitě při objevení se jakýchkoliv známek rozvíjející se infekce. Zvláštní pozornost by měla být věnována chřipkovým potížím, jako je horečka, bolest v krku a jiným příznakům infekce, které mohou být známkou neuropenie. Pokud se objeví jakékoliv známky infekce, je nutno okamžitě provést diferenciální krevní rozpočet.

Snížení počtu leukocytů (WBC) nebo absolutního počtu neutrofilů (ANC)

Pokud dojde během prvních 18 týdnů léčby přípravkem Clozapin Desitin k poklesu WBC mezi

3,5 x 109/l a 3,0 x 109/l a/nebo poklesu ANC mezi 2,0 x 109/l a 1,5 x 109/l, musí být hematologické zhodnocení prováděno alespoň dvakrát týdně.

Po 18 týdnech léčby přípravkem Clozapin Desitin by mělo hematologické zhodnocení prováděno alespoň dvakrát týdně, pokud klesne počet leukocytů mezi 3,0 x 109/l a 2,5 x 109/l a/nebo ANC mezi 1,5 x 109/l a 1,0 x 109/l.

Dále by během léčby přípravkem Clozapin Desitin měly být vyšetření počtu leukocytů a diferenciální rozpočet zopakovány, pokud dojde k významnému poklesu počtu leukocytů ve srovnání s výchozí hodnotou. Významný pokles je definován jako samostatný pokles počtu leukocytů o 3,0 x 109/l nebo více či kumulativní pokles o 3,0 x 109/l nebo více za 3 týdny. Okamžité přerušení léčby přípravkem Clozapin Desitin je povinné, pokud dojde k poklesu počtu leukocytů pod 3,0 x 109/l nebo ANC pod 1,5 x 109/l během prvních 18 týdnů, nebo poklesu počtu leukocytů pod 2,5 x 109/l nebo ANC pod 1 ,0 x 109/l po prvních 18 týdnech léčby přípravkem Clozapin Desitin. Stanovení počtu leukocytů a diferenciální rozpočet by pak měly být prováděny denně a pacienti by měli být pečlivě sledování s ohledem na chřipkové příznaky či jiné známky infekce. Po vysazení přípravku Clozapin Desitin je nutné hematologické sledování až do úpravy hematologických parametrů.

Pokud je Clozapin Desitin vysazen a počet leukocytů dále klesne pod 2,0 x 109/l a/nebo ANC klesne pod 1,0 x 109/l, musí být léčba tohoto stavu vedena zkušeným hematologem. Pokud je to možné, měl by pacient být odeslán na specializované hematologické pracoviště, kde může být indikována ochranná izolace a podávání GM-CSF (granulocyty-makrofágy kolonie stimulující faktor) nebo G-CSF (granulocyty kolonie stimulující faktor). Léčby kolonie stimulujícími faktory se doporučuje vysadit při návratu počtu neutrofilů nad 1,0 x 109/l.

Pacienti, u kterých byl Clozapin Desitin vysazen z důvodu deficitu bílé krevní řady (viz výše), nesmí být znovu vystaveni přípravku Clozapin Desitin.

Doporučuje se potvrdit krevní hodnoty dvěma měřeními ve dvou po sobě následujících dnech, nicméně Clozapin Desitin by měl být vysazen již po prvním měření.

Tabulka 1: Sledování krevních parametrů během prvních 18 týdnů léčby přípravkem Clozapin Desitin

Počet bílých krvinek

Požadovaná opatření

WBC/mm3 (/l)

ANC/mm3 (/l)

> 3500 (>3,5 x 109)

> 2000 (> 2,0 x 109)

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin Desitin

Mezi > 3000 a < 3500 (> 3,0 x 10a < 3,5 x 109)

Mezi > 1500 a < 2000 (> 1,5 x 109 a < 2,0 x 109)

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin Desitin, 2krát týdně kontrolovat krevní obraz, dokud se počet nestabilizuje nebo nestoupne

< 3000 (<3,0 x 109)

< 1500 (<1,5 x 109)

Okamžitě přerušit léčbu přípravkem Clozapin Desitin, kontrola krevního obrazu denně, dokud se hematologické abnormality neupraví, sledovat infekce. Nikdy nepodávat pacientovi lék znovu.

Tabulka 2: Sledování krevních parametrů po 18 týdnech léčby přípravkem Clozapin Desitin

Počet bílých krvinek

Požadovaná opatření

WBC/mm3 (/l)

ANC/mm3 (/l)

> 3000 (>3,0 x 109)

> 1500 (> 1,5 x 109)

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin Desitin

Mezi > 2500 a < 3000 (> 2,5 x 109 a < 3,0 x 109)

Mezi > 1000 a < 1500 (> 1,0 x 109 a < 1,5 x 109)

Pokračovat v léčbě přípravkem Clozapin Desitin, dvakrát týdně kontrolovat krevní obraz, dokud se počet nestabilizuje nebo nestoupne

< 2500 (<2,5 x 109)

< 1000 (<1,0 x 109)

Okamžitě přerušit léčbu přípravkem Clozapin Desitin, kontrola krevního obrazu denně, dokud se hematologické abnormality neupraví, sledovat infekce. Nikdy nepodávat pacientovi lék znovu.

Ukončení léčby z _ jiných důvodů

U pacientů léčených přípravkem Clozapin Desitin po dobu více než 18 týdnů, u kterých byla léčba přerušena na dobu více než 3 dny a méně než 4 týdny, musí být krevní obraz týdně kontrolován (počet leukocytů a absolutní počet neutrofilů) po dobu dalších 6 týdnů. Pokud se nevyskytly hematologické abnormality, může kontrola pokračovat ve 4 týdenních intervalech. Pokud byla léčba přípravkem Clozapin Desitin přerušena na 4 týdny nebo déle, musí být krevní obraz pacienta kontrolován týdně po dobu následujících 18 týdnů (viz bod 4.2).

Další opatření:

Eosinofilie

V    případě výskytu eosinofilie, kdy je počet eosinofilů vyšší než 3000/mm3 (3,0 x 109/l), se doporučuje léčbu přípravkem Clozapin Desitin přerušit a zahájit ji znovu teprve, až počet klesne pod hodnotu 1000/mm3 (1,0 x 109/l).

Trombocytopenie

V    případě trombocytopenie, kdy hodnota krevních destiček klesne pod 50 000/mm3 (50 x 109/l), se doporučuje léčbu přípravkem Clozapin Desitin přerušit.

Ortostatická hypotenze

Během léčby přípravkem Clozapin Desitin se může objevit ortostatická hypotenze provázená synkopou nebo bez ní. Vzácně (přibližně 1 případ na 3000 pacientů léčených přípravkem Clozapin Desitin) se kolaps může prohloubit a může být doprovázen srdeční a/nebo dechovou zástavou. Tyto příhody jsou pravděpodobnější během počáteční titrace v souvislosti s rychlým zvýšením dávky; velmi vzácně se mohou vyskytnout i po první dávce. Proto pacienti při zahájení léčby vyžadují pečlivý lékařský dohled. Tachykardie přetrvávající v klidu doprovázená arytmií, dušností nebo známkami a příznaky srdečního selhávání se může vzácně objevit na začátku léčby a velmi vzácně i později. Výskyt těchto známek a příznaků vyžaduje okamžité vyšetření s ohledem na možnou přítomnost myokarditidy, především v období titrace dávky. Pokud je diagnóza myokarditidy potvrzena, měl by být Clozapin Desitin vysazen. Stejné známky a příznaky se mohou objevit i později v léčbě a mohou souviset s kardiomyopatií. Měla by být provedena další vyšetření, a pokud je diagnóza potvrzena, léčba by měla být přerušena, mimo případy, kdy přínos pro pacienta jednoznačně převažuje nad rizikem.

Starší pacienti, především ti, kteří trpí poruchou srdeční činnosti, mohou být citlivější k těmto účinkům přípravku Clozapin Desitin.

V    prvních týdnech léčby je u pacientů s Parkinsonovou chorobou nezbytné sledovat krevní tlak v poloze vleže a ve stoje.

Infarkt myokardu

Dále se v postmarketingových hlášeních objevily případy infaktu myokardu, který může být fatální. U těchto případů bylo těžké posoudit souvislost vzhledem k již závažným existujícím srdečním onemocněním a možným alternativním příčinám.

Prodloužení QT intervalu

Podobně jako u jiných antipsychotik se doporučuje obezřetnost u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním nebo rodinnou anamnézou prodloužení QT intervalu.

Podobně jako u jiných antipsychotik je nutná obezřetnost, pokud je Clozapin Desitin předepsán s léky, které prodlužují QT interval.

Cerebrovaskulární _ příhody

V    randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích s atypickými antipsychotiky u pacientů s demencí bylo zjištěno přibližně trojnásobné zvýšení rizika cerebrovaskulárních něžádoucích příhod. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Zvýšené riziko nelze vyloučit ani pro jiná antipsychotika nebo další populace pacientů. U pacientů s rizikovými faktory pro cerebrovaskulární příhodu je nutno Clozapin Desitin užívat s opatrností.

Riziko tromboembolie

V    souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Clozapin Desitin tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Metabolické změny

Užívání atypických antipsychik, kam patří Clozapin Desitin, je spojováno s metabolickými změnami, které mohou zvýšit kardiovaskulární/cerebrovaskulární riziko. Tyto metabolické změny mohou zahrnovat hyperglykemii, dyslidipemii a nárůst hmotnosti.

Hyperglykemie

Porucha glukózové tolerance, závažné hyperglykemie, ketoacidóza a hyperosmolární koma byly hlášeny u pacientů bez předchozí anamnézy hyperglykémie. Přestože příčinná souvislost s přípravkem Clozapin Desitin nebyla definitivně potvrzena, u většiny pacientů se po vysazení přípravku Clozapin Desitin hladiny glukózy vrátily do normálního rozmezí a znovunasazení léčby v několika případech vedlo k rekurenci hyperglykemie. Vliv přípravku Clozapin Desitin na metabolismus glukózy u pacientů s diabetem nebyl studován. Pacienti s diagnózou diabetes mellitus, kteří začali užívat atypická antipsychotika, by měli mít pravidelně kontrolovanou hladinu glukózy v krvi. Pacienti s rizikovými faktory pro diabetes mellitus (např. obezita, rodinná anamnéza diabetu), kteří začali užívat atypická antipsychotika, by měli podstoupit vyšetření glykémie nalačno na začátku léčby a pravidelně během léčby. Na exacerbaci je třeba pomýšlet u pacientů, u kterých se rozvinou příznaky hyperglykemie, jako jsou polydipsie, polyurie, polyfagie nebo slabost. Pacienti, u kterých se během léčby atypickými antipsychotiky rozvíjí příznaky hyperglykemie, by měli podstoupit vyšetření glykémie nalačno. V některých případech se hyperglykemie vyřešila po vysazení atypických antipsychotik, ale u některých pacientů bylo potřeba pokračovat v léčbě antidiabetiky i přes vysazení podezřelého léku. U pacientů, u kterých se při léčbě rozvine významná hyperglykemie, by mělo být zváženo vysazení přípravku Clozapin Desitin.

Existuje riziko, že změna metabolické rovnováhy vede k mírnému zhoršení glukózové homeostázy a možnosti odhalení prediabetického stavu nebo zhoršení již existujícího diabetu.

Dyslipidemie

Nežádoucí změny u lipidů byly pozorovány u pacientů léčených atypickými antipsychotiky, včetně přípravku Clozapin Desitin. U pacientů užívající klozapin se doporučuje klinické monitorování, zahrnující vyšetření na začátku léčby a následně pravidelné sledování hladiny lipidů.

Zvýšení tělesné hmotnosti

Nárůst hmotnosti byl pozorován při užívání atypických antipsychotik, včetně přípravku Clozapin Desitin. Je doporučováno klinické monitorování hmotnosti.

Záchvaty

Clozapin Desitin může snížit práh záchvatů. U pacientů s anamnézou epileptických záchvatů by měla být úvodní dávka 12,5 mg jednou denně a tato by měla být zvyšována pomalu a v malých krocích (viz bod 4.2).

Onemocnění jater

Při onemocnění jater se musí pravidelně kontrolovat jaterní testy. U pacientů, u kterých se během léčby objeví nauzea, zvracení nebo anorexie, příznaky poruchy funkce jater, musí být okamžitě provedeny jaterní testy. Pokud je zvýšení hodnot jaterních testů klinicky relevantní, nebo se vyskytne žloutenka, léčba přípravkem Clozapin Desitin musí být přerušena. Její znovu obnovení je možné pouze v případech, kdy se hodnoty jaterních testů vrátí k normálním hodnotám, a potom musí být během léčby jaterní testy pečlivě sledovány.

Anticholinergní účinky

Clozapin Desitin vykazuje anticholinergní aktivitu, která může vyvolat nežádoucí účinky. Zvýšený dohled je indikován u pacientů se zvětšením prostaty a glaukomem s úzkým úhlem. Pravděpodobně kvůli těmto anticholinergním vlastnostem je léčba přípravkem Clozapin Desitin dávána do souvislosti se zhoršením střevní peristaltiky různého stupně, od zácpy, střevní obstrukce, zaklínění stolice až po paralytický ileus (viz bod 4.8). Ve vzácných případech mohou být tyto případy fatální.

Starší pacienti mohou být zvláště citliví k anticholinergním účinkům přípravku Clozapin Desitin, jako je retence moče a zácpa.

Horečka

Během léčby přípravkem Clozapin Desitin může dojít k přechodnému zvýšení teploty nad 38° C s vrcholem výskytu během prvních tří týdnů léčby. Tato teplota je obvykle benigní. Někdy může být doprovázena zvýšeným nebo sníženým počtem leukocytů. Pacienti s horečkou by měli být pečlivě vyšetřeni, aby byla vyloučena možnost základního infekčního onemocnění nebo agranulocytosy. Při vysoké horečce musí být zvážena možnost výskytu neuroleptického maligního syndromu (NMS). Pokud je diagnóza NMS potvrzena, měla by být okamžitě přerušena léčba přípravkem Clozapin Desitin a provedeny odpovídající zdravotní opatření.

Pacienti ve věku 60 let a starší s psychózou při demenci

Účinnost s bezpečnost klozapinu nebyla studována u pacientů ve věku 60 let a starších s psychózou při demenci. Observační studie naznačují, že pacienti ve věku 60 let a starší s psychózou při demenci léčení antipsychotiky mají zvýšené riziko úmrtí. Rizikové faktory publikované v literatuře, které mohou u této populace pacientů zvyšovat riziko úmrtí při léčbě antipsychotiky, zahrnují sedaci, přítomnost srdečních onemocnění (např. srdeční arytmie) či plicních onemocnění (např. pneumonie s aspirací nebo bez ní). Clozapin Desitin by měl být u pacientů ve věku 60 let a starších s demencí používán s opatrností.

Rebound fenomén, účinky po vysazení

Pokud je nezbytné náhlé vysazení přípravku Clozapin Desitin (např. z důvodu leukopenie), pacient by měl být sledován pro rekurenci psychotických symptomů a symptomů spojených s cholinergním rebound fenoménem, jako je nadměrné pocení, bolest hlavy, nauzea, zvracení a průjem.

Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodvnamické interakce

Předpokládané farmakodynamické interakce, jejichž současné použití není doporučováno Současně s přípravkem Clozapin Desitin nesmějí být podávány přípravky, o kterých je známo, že mají významný potenciál způsobit útlum kostní dřeně (např. karbamazepin, chloramfenikol, sulfonamidy (např. kotrimoxazol), pyrazolová analgetika (např. fenylbutazon), penicilamin, cytotoxické látky a dlouhodobě působící depotní injekční antipsychotika) (viz bod 4.4).

Podobně jako u jiných antipsychotik je nutná obezřetnost, pokud je Clozapin Desitin předepsán s léky, které prodlužují QTc interval nebo vyvolávají nerovnováhu elektrolytů.

Pozorované farmakodynamické interakce, které je třeba zvážit

Zvláštní opatrnost se doporučuje při zahájení léčby přípravkem Clozapin Desitin u pacientů, kteří jsou léčeni nebo byli nedávno léčeni benzodiazepiny nebo jinými psychotropními přípravky.

U těchto pacientů může být zvýšené riziko cirkulačního kolapsu, který se může v ojedinělých případech prohloubit a vést k srdeční a/nebo dechové zástavě.

Současné podávání lithia nebo jiných látek působících na CNS může zvýšit riziko rozvoje neuroleptického maligního syndromu (NMS).

Byly hlášeny vzácné, ale závažné případy křečových záchvatů, včetně nově vzniklých u pacientů bez epilepsie, a izolované výskyty deliria v případech, kdy byl Clozapin Desitin podáván současně s kyselinou valproovou. Tyto účinky mohou být v důsledku farmakodynamické interakce, jejíž mechanismus nebyl ještě objasněn.

Předpokládané farmakodynamické interakce, které je třeba zvážit

Klozapin může zesilovat centrální účinky alkoholu, inhibitorů MAO a látek tlumících CNS, jako jsou opiáty, antihistaminika a benzodiazepiny.

Vzhledem k možným aditivním účinkům je při současném podávání léků, které mají anticholinergní, hypotenzní nebo tlumivé respirační účinky, nezbytná opatrnost. Při současném podávání přípravku Clozapin Desitin s antihypertenzivy je potřeba upozornit pacienty na zvýšené riziko hypotenze především v počáteční době titrace léčiva.

Vzhledem k anti-a-adrenergním účinkům může klozapin snižovat zvýšení krevního tlaku po noradrenalinu nebo jiných, převážně a-adrenergních látkách a obrátit presorický účinek adrenalinu.

Farmakokinetické interakce

Klozapin je substrátem více izoenzymů CYP450, především 1A2 a 3A4. Riziko metabolické interakce způsobené ovlivněním jedné izoformy je tedy sníženo. Nicméně je zapotřebí opatrnosti u pacientů léčených současně léky, které jsou inhibitory či induktory těchto enzymů.

Zatím nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce s tricyklickými antidepresivy, fenothiaziny nebo antiarytmiky třídy 1c se známou vazbou na cytochrom P450 2D6.

Pozorované farmakokinetické interakce, které je třeba zvážit

Současné podávání látek indukujících cytochrom P450 může vést k poklesu plazmatických hladin klozapinu.

• Látky indukující aktivitu 3A4, u kterých byla hlášena interakce s klozapinem, jsou například karbamazepin, fenytoin a rifampicin. Pokud musí být fenytoin používán, měl by být pacient pečlivě sledován s ohledem na zhoršení nebo recidivu psychotických příznaků.

Současné podávání léčiv, o kterých je známo, že inhibují enzymy cytochromu P450, může mít za následek zvýšení plazmatické hladiny klozapinu.

•    Látky, které inhibují aktivitu hlavních izoenzymů účastnících se metabolismu klozapinu, u kterých byla hlášeny interakce, jsou například cimetidin, erytromycin (3A4), fluvoxamin (1A2) a ciprofloxacin (1A2).

•    Plazmatické hladiny klozapinu jsou zvyšovány kofeinem (1A2) a klesají takřka o 50 % po 5denním období bez kofeinu. V případě, kdy dochází ke změně režimu pití kávy, je nutné zvážit úpravu dávky klozapinu.

•    Zvýšení hladiny klozapinu bylo popsáno i u pacientů léčených v kombinaci se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako jsou paroxetin (1A2), sertralin, fluoxetin a citalopram.

Předpokládané farmakokinetické interakce, které je třeba zvážit

Současné podávání látek indukujících cytochrom P450 může vést k poklesu plazmatických hladin klozapinu.

•    Známé induktory 1A2 zahrnují například omeprazol a tabákový kouř. V případě, že pacient přestane náhle kouřit, může dojít ke zvýšení koncentrace klozapinu v plazmě, což může vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků.

Současné podávání léčiv, o kterých je známo, že inhibují enzymy cytochromu P450, může mít za následek zvýšení plazmatické hladiny klozapinu.

•    Silné inhibitory CYP3A, jako jsou azolová antimykotika a inhibitory proteáz, mohou také potenciálně zvýšit plazmatické hladiny klozapinu; zatím však nebyly hlášeny žádné interakce.

•    Současné podávání klozapinu a látek, které se silně vážou na plazmatické bílkoviny, může vést k vzestupu plazmatických koncentrací těchto látek. Klozapin může způsobit vzestup plazmatických koncentrací látek, které se silně vážou na plazmatické bílkoviny, jako je warfarin nebo digoxin, díky jejich vytěsnění z vazby na plazmatické bílkoviny. Za těchto okolností je nutné pečlivě sledovat klinický stav pacienta a případně zvážit úpravu dávky těchto látek.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

U některých žen léčených antipsychotiky jinými než Clozapin Desitin se může objevit amenorea. Návrat k normální menstruaci může být výsledkem změny léčby z jiných antipsychotik na Clozapin Desitin. Žena ve fertilním věku musí proto užívat kontracepční prostředky.

Těhotenství

Studie na zvířatech neukázaly žádné poškození fertility nebo plodu v důsledku expozice klozapinu. Bezpečnost užívání přípravku Clozapin Desitin v těhotenství nebyla nicméně stanovena. Proto by měl být Clozapin Desitin předepisován těhotným jen v případech, kdy přínos jednoznačně převažuje nad rizikem.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně přípravku Clozapin Desitin), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Kojení

Studie provedené na zvířatech naznačují, že je Clozapin Desitin vylučován do mateřského mléka a má efekt na kojené potomstvo. Proto by ženy užívající Clozapin Desitin neměly kojit.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k tomu, že Clozapin Desitin způsobuje útlum a snižuje práh epileptických záchvatů, pacient by neměl řídit a obsluhovat stroje, a to zejména v počátečních týdnech léčby.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Z větší části je profil nežádoucích účinků klozapinu předpověditelný na základě jeho farmakologických vlastností s výjimkou agranulocytózy (viz 4.4).

Kvůli tomuto riziku je jeho použití omezeno na léčbu rezistentní schizofrenie a psychóz vyskytujících se u Parkinsonovy choroby, kdy standardní léčba selhala. Zatímco monitorování krve je nezbytnou součástí péče o pacienty s klozapinem, lékaři by měli brát v úvahu i další méně časté nežádoucí účinky, které mohou být diagnostikovány již na počátku léčby. Pacient by měl být pečlivě sledován k zabránění morbidity a mortality.

Nejzávažnější nežádoucí účinky klozapinu jsou agranulocytóza, záchvaty, účinky na kardiovaskulární systém a horečka (viz bod 4.4). Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou ospalost/sedace, závratě, tachykardie, zácpa a nadměrné slinění.

Z údajů z klinického hodnocení vyplývá, že 7,1-15,6% případů, kdy došlo k vysazení léčby, lze přičíst nežádoucím účinkům klozapinu. Častějšími příčinami přerušení léčby byly případy leukopenie, ospalosti, závratí (kromě vertiga) a psychotických poruch.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle třídy orgánových systémů podle databáze MedDRA (viz Tabulka 3). V každé třídě orgánových systémů jsou řazeny podle frekvence za použití následující konvence:

Velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000, < 1/100), vzácné (> 1/10000, < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 3: Frekvence nenadálých nežádoucích účinků souvisejících s léčbou, stanovených na základě spontánních hlášení a hlášení z klinických studií

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Leukopenie/pokles počtu leukocytů/neutropenie, eosinofílie,

Méně časté Vzácné Velmi vzácné

leukocytóza

Agranulocytóza

Anemie

Trombocytopenie, trombocytemie

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Vzácné

Zvýšení tělesné hmotnosti Exacerbace diabetu, porucha glukózové tolerance, nově vzniklý diabetes mellitus, závažná hyperglykemie

Velmi vzácné

Hyperosmolámí kóma, ketoacidóza, hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie

Psychiatrické poruchy

Časté

Méně časté Vzácné

Dysartrie

Dysfemie

Agitovanost, neklid

Poruchy nervového systému

Velmi časté Časté

Ospalost/útlum, závratě Křeče/záchvaty/myoklonické záškuby, extrapyramidové symptomy, neklid, třes, ztuhlost, bolest hlavy

Méně časté Vzácné Velmi vzácné

Neuroleptický maligní syndrom Zmatenost, delirium

Tardivní dyskinesie, obsedantně-kompulzivní symptomy

Poruchy oka

Časté

Rozmazané vidění

Srdeční poruchy

Velmi časté

Časté

Vzácné

Tachykardie Změny na EKG

Oběhové selhání, arytmie, myokarditida (někdy smrtelná), perikarditida

Velmi vzácné

Kardiomyopatie

Cévní poruchy

Časté

Vzácné

Synkopa, posturální hypotenze, hypertenze Tromboembolismus (včetně případů plicní embolie a hluboké žilní trombózy)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné

Aspirace potravy, pneumonie a infekce dolních cest dýchacích, které mohou být i fatální

Velmi vzácné

Respirační deprese/zástava dechu

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté Časté Vzácné Velmi vzácné

Zácpa, hypersalivace

Nauzea, zvracení, sucho v ústech

Dysfagie

Střevní obstrukce, paralytický ileus, zaklínění stolice, zvětšení příušní žlázy

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Vzácné

Velmi vzácné

Zvýšení hladiny jaterních enzymů Pankreatitida, hepatitida, cholestatická žloutenka

Fulminantní nekróza jater

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Kožní reakce

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Vzácné

Retence moče, inkontinence moče Intersticiální nefritida

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Není známo

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6.)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Velmi vzácné

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Velmi vzácné

Benigní hypertermie, horečka, poruchy pocení/tepelné regulace, únava Náhlé nevysvětlitelné úmrtí

Vyšetření

Vzácné

Zvýšení CPK


Tabulka 4: Nežádoucí účinky ze spontánních hlášení a případy z literatury (četnost není známa)


Poruchy nervového systému

Cholinergní syndrom, EEG změny


Srdeční poruchy

Infarkt myokardu, který může být fatální, bolest na hrudi/angina pectoris


Respirační poruchy

Nasální kongesce


Gastrointestinální poruchy

Průjem, abdominální dyskomfort/pálení žáhy/dyspepsie


Poruchy jater a žlučových cest

Jaterní steatóza, jaterní nekróza, hepatotoxicita, jaterní fibróza, jaterní cirhóza, poruchy jater včetně těch případů, které vedly k život ohrožujícím následkům, jako je poškození jater (jaterní, cholestatické a smíšené), selhání jater, které může být fatální a transplantace jater_


Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalová slabost, svalové křeče, bolest svalů_


Poruchy ledvin a močových cest

Selhání ledvin


Byly pozorovány velmi vzácné případy tachykardie, srdeční zástavy a prodloužení QT intervalu, které mohou být spojovány s Torsades de pointes, nicméně příčinná souvislost s užitím tohoto léku nebyla prokázána.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky


Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

V případech akutního záměrného nebo náhodného předávkování přípravkem Clozapin Desitin, které jsou dokumentovány, byla mortalita kolem 12 %. Většina úmrtí byla doprovázena srdečním selháním nebo aspirační pneumonií a vyskytla se při dávkách nad 2000 mg. Byly hlášeny i případy, že se pacienti zotavili i po předávkování dávkou více než 10 000 mg. Avšak u několika dospělých pacientů, především těch, kteří předtím Clozapin Desitin neužívali, vyvolala i tak nízká dávka, jako je 400 mg, život ohrožující komatózní stav a v jednom případě úmrtí. U malých dětí vyvolala dávka od 50 do 200 mg silný útlum a komatózní stav, který však nebyl letální.

Příznaky a projevy

Ospalost, letargie, areflexie, kóma, zmatenost, halucinace, agitovanost, delirium, extrapyramidové příznaky, hyperreflexie, epileptické záchvaty, nadměrné slinění, mydriáza, neostré vidění, termolabilita, hypotenze, kolaps, tachykardie, srdeční arytmie, aspirační pneumonie, dušnost, respirační útlum až dechové selhání.

Léčba

Neexistuje speciální antidotum pro Clozapin Desitin.

Výplach žaludku a/nebo podání aktivního uhlí během prvních 6 hodin po intoxikaci. Peritoneální dialýza a hemodialýza jsou pravděpodobně neúčinné.

Symptomatická léčba za kontinuálního monitorování srdečních funkcí, sledování respirace, monitorování elektrolytů a acidobazické rovnováhy. Užití adrenalinu k léčbě hypotenze je, pro možnost zvratu účinku adrenalinu, zakázáno.

Pro možnost výskytu pozdních reakcí je zapotřebí přísný lékařský dohled po dobu nejméně 5 dnů po intoxikaci.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antipsychotika (neuroleptika)

ATC kód: N05A H02

Mechanismus účinku

Clozapin Desitin je antipsychotický přípravek, který se liší od klasických antipsychotik. Farmakologickými studiemi bylo prokázáno, že sloučenina nevyvolává katalepsii a ani netlumí stereotypní chování indukované apomorfinem nebo amfetaminem. Slabě blokuje aktivitu dopaminových receptorů D1, D2, D3 a D5, ale silně blokuje dopaminové receptory D4 a mimoto má silné anti-a-adrenergní, anticholinergní, antihistaminové účinky a tlumí budivé reakce. Bylo prokázáno, že má také antiserotoninové vlastnosti.

Farmakodvnamické účinky

Klinicky se účinek přípravku Clozapin Desitin projevuje rychlou a silnou sedací s velmi silným antipsychotickým účinkem u pacientů rezistentních na léčbu jinými antipsychotiky. U těchto případů bylo prokázáno účinné zmírnění jak pozitivních, tak i negativních symptomů schizofrenie, hlavně v krátkodobých studiích.

Clozapin Desitin je jedinečný v tom, že nevyvolává takřka žádné závažné extrapyramidové nežádoucí účinky, jako je akutní dystonie nebo tardivní dvskineze. I nežádoucí účinky podobné parkinsonismu a akatisie jsou vzácné. Na rozdíl od klasických antipsychotik působí Clozapin Desitin malé nebo žádné zvýšení prolaktinu, a tím brání nežádoucím účinkům, jako je gynekomastie, amenorea, galaktorea nebo impotence.

Potenciálně závažné nežádoucí účinky vyvolané léčbou přípravkem Clozapin Desitin j sou granulocytopenie a agranulocytóza, jejichž incidence byla stanovena na 3 % a 0,7 % (viz bod 4.4).

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání je absorbováno 90 - 95 % klozapinu, přičemž ani rychlost ani míra absorpce není ovlivněna požitím potravy.

Při prvním průchodu játry je klozapin středně silně metabolizován s výslednou absolutní biologickou dostupností 50 - 60 %.

Distribuce v organismu

Za rovnovážného stavu, při podání 2krát denně, se vrcholu koncentrace v krvi dosáhne průměrně za 2,1 hodiny (rozmezí 0,4 - 4,2 hodiny) a distribuční objem činí 1,6 l/kg. Klozapin je přibližně z 95 % vázán na plazmatické proteiny.

Biotransformace

Klozapin je před vyloučením z organizmu téměř zcela metabolizován. Z hlavních metabolitů byl shledán aktivním pouze demetyl-metabolit. Jeho farmakologické účinky odpovídají účinkům klozapinu, ale jsou však výrazně slabší a mají kratší trvání.

Eliminace z organismu

Vylučování je dvoufázové s průměrným terminálním poločasem 12 hodin (rozmezí 6 - 26 hodin). Po jednorázovém podání 75 mg je průměrný terminální poločas 7,9 hodiny; po dosažení rovnovážného stavu po opakovaných dávkách 75 mg po dobu nejméně 7 dnů se prodlouží na

14.2    hodiny.

V moči a ve stolici bylo detekováno pouze stopové množství látky v nezměněné formě; přibližně 50 % z podané látky je vyloučeno močí ve formě metabolitů a 30 % stolicí.

Linearita/nelinearita

Zvýšení dávky z 37,5 mg na 75 mg a na 150 mg 2krát denně se za rovnovážného stavu projevilo lineárním zvětšením plochy pod křivkou (AUC) a změnou maximální (vrcholové) a minimální koncentrace v plazmě.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity

po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční (viz bod 4.6) toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Mutagenita

Klozapin a/nebo jeho metabolity byly prosty genotoxického potenciálu při hodnocení genových mutací, chromozomálních aberací a primárního poškození DNA ve škále in vitro testů mutagenity. Stejně tak in vivo nebyla pozorována žádná genotoxická aktivita (mikronukleus test v kostní dřeni myší).

Kancerogenita

U potkanů Sprague-Dawley (CD) léčených v dietě po dobu 2 let neukázala maximální tolerovaná dávka 35 mg/kg/den žádný kancerogenní potenciál klozapinu. Podobně nebyly žádné důkazy pro tumorigenní efekt ve dvou 1,5 letých studiích krmení Charles-River (CD) myší. V jedné studii byly podávány perorální dávky až 64 mg/kg/den samcům a až 75 mg/kg/den samicím. Ve druhé studii byla nejvyšší dávka 61 mg/kg/den u obou pohlaví.

Reprodukční toxicita

U potkanů ani králíků při perorální dávce až 40 mg/kg/den nebyla pozorována žádná embryotoxicita nebo teratogenní potenciál. U samců potkanů dostávajících stejné dávky 70 dní před pářením nebyla fertilita ovlivněna.

U samic potkanů (při dávce až 40 mg/kg/den) nebyla fertilita, stejně jako pre- a postnatální vývoj potomků klozapinem podávaným před pářením nijak nepříznivě ovlivněna. Pokud byli potkani léčeni stejnými dávkami v pozdějších fázích březosti a během kojení, přežívání potomků kojících samic bylo nižší a mláďata byla hyperaktivní. Nebyl nicméně pozorován žádný trvalý efekt na mláďata po ukončení kojení.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy Povidon

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Kukuřičný škrob

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

5 let

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

a)    blistr bílý PVC/PVDC/Al, krabička.

b)    bílý HDPE obal, vata, Al folie, bezpečnostní PP uzávěr, krabička

Velikost balení: 30, 60, 90 nebo 300 tablet (blistr), 500 tablet (HDPE kontejner).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Clozapin Desitin 25 mg: 68/115/01 -C Clozapin Desitin 100 mg: 68/116/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21.3.2001

Datum posledního prodloužení registrace: 21.5.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

2.6.2015

19/19